Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p I a r ı ZÎYERBEY KÖŞKÜ İlhan Selçuk rc«jmy , k r t a p kulübC 34534) Cagaloaı-tsöııbulTel (212)51401% Cumhuriyet krtap kulübü (34334ı Cagaloghı-lsanbuJTel (212>5140196 79. Y I L SAYI: 28131 / 500.000 TL (KDViçinde) r KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997) 14 EKİM 2002 PAZARTESİ Cumhıırivet secimin nabzım tutuvor Partilerin adaylarını halk tanıyor mu? Seçim ve geçim açmazı... Anadolu'da halk seçime nasıl bakıyor ll il seçim değerlendirmesi... Karadeniz'de fındık ve çay üreticisinin beklentileri... C u m h u r i y e t y a z a r , ç i z e r v e m u h a b i r l e r i V Büyük kentlerde sonuçları varoşlar mı belirleyecek?.. ^ Istanbul, Ankara ve izmir'de hangi partiler daha şanslı?.. ^ Universitelilerin yoğun olduğu kentlerde gençler ne düşünüyor?. ^ Güneydoğu kentlerinde heyecan yüksek... ^ Baraja takılacak partiler, barajı geçecek partiler... k e n t l e r i g e z d i . Y a r ı n C u m h u r i y e f ' t e . . Savaş Yazgı mı?.. Başbakan tehlikeyi bir kez daha açıkça vurgula- dı: "Iş çığınndan çıktı. Tür- kiye iradesi dışında savaşa sürükleniyor." Sayın Ecevit'e ilişkin sözlerin birinci bölümü Kuzey Irak'taki 'oldubit- ti'yi vurgulamakta.. ikin- ci bölümü, dışımızda olu- şan koşullann bizi ister is- temez savaşa ittiğini dile getirmektedir. Türkiye'de Meclis ka- palıdır; tüm dikkatler 3 Kasım Seçimleri'ne yö- nelmiştir; siyasal parti li- derlerinin umurlarında değildir savaş... • Gerçek durum belki daha da ağırdır, bizimki gibi dış etkilerin içeride at oynattığı tanı sanayileşe- memiş ülkelerde, siyasai iktidara geçebilmek için her şeyi göze almış iç güç- ler oluşabiliyor; barışta geçerli olan bu kural, sa- vaş ortamında daha tehli- keli bir yolun kapısını açabiliyor. Bir parti Hderimizin "I- rak savaşmda Başbakan ol- mak isterim" sözü daha unutulmadı. 1990 lı yılla- rın başındaki 'Körfez Sa- vaşına katılmak hevesi o dönemde ipleri elinde tu- tan Turgut Özal'ın özle- miydi; bu hevesin o gün- lerde Gcnelkurmay Baş- kanı olan Sayın Torum- tay'ın istifasıyla durduru- labildiği de unutulma- sın!.. Sonuçta bizimki gibi si- yasal iktidara tırmanışta Amerikan desteğinin ağııiıkiı olduğu ülkelerde bölgesel bir savaşa diren- mek kolay değildir. • Peki. bu savaş ne zaman olacak?.. Zımanlama Başkan Bush'un iki dudağı ara- sındadır. Türkiye'de se- çimle örtüşen bu süreçte, ülkemizin ulusal çıkarla- rını tam anlamında savu- nup koruyabilecek bir si- yasıl iradeden ne yazık ki söz »çüamıyor. Yuıe de kendi kendimi- ze soruyoruz: Sıvaş bizim için kaçınıl- maıbir yazgı mı?.. İsmet Paşa'nın yöneti- mirde. tkinci Dünya Sa- vaş gibi bir büyük fela- keta dışında kalabilmek iraıesini göstermiş Tür- kiyi'de, bu soruya bugün 'evet' denıeye katlanmak çokgüç... Cumhuriyet Sivil toplum örgütleri ve partiler: Irak Türkiye'ninfelaketi olur Savaşa karşı banş çağnsı no Ausfraüan Imoıverıe AVUSTRALYA AYAKTA - Melbourne kentinde Vietnam Savaşı'ndan bu yana ülkede düzenlenen en bü- yük banş gösterisinde 30 bin kişi, hükümetin,ABD'nin Irak'a olası saldırmna desteğini protesto etti. (AP) Cem: Macera istemiyoruz Irak'a olası operasyona ve Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasına siyasi tepkıler süriiyor. YTP Genel Başkanı tsmail Cem, Türkiye'nin menfaatlan, meşru müdafaa ve kendi iradesi dışın- da herhangi bir macereya sürüklenme- sıne karşı olduklannı belırttı. ÖDP: Batağa çeklllyoruz DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, hüküme- tin Irak'ta yaşananlar karşısmda sessiz ve pasif kaldığını savunurken, ÖDP Genel Başkanı Ufiık Uras, siyasi parti- lerin savaş tehdidi karşısında sustukla- rını belirterek "Türkiye'yi borç batağı- na sürükleyenler şimdı de savaş bata- ğına çekmeye çahşıyor" dedi. Saldinyi kimyorUZ Banş Girişimi Sözcüsü yazar Oya Baydar, ABD'nin Irak'a yönelik yapmayı düşündüğü sal- dınyı kınadıklannı belirterek "Ülke- mizin Başbakanı'nın 'Maalesef daha çok gençlerimiz ölecek' demekten utanmadığı günlerdeyiz" dedı. Suç ortağı olmayacağız Hai- kevleri, Taksim Meydanı'ndakı basın açıklamasıyla savaş planlannı protesto etti. Halkevleri 1. Bölge Temsılciliği adına açıklama yapan Zeynep Çelik, "Bu savaşın suç ortağı obnayacağız. Irak'a yönelik saldın haksız, ahlaksız ve gayri meşrudur" diye konuştu. • 10. Sayfada Türkiye 'seferberlik ve savaş hali'ne göre önlemler almaya başladı Ankara'da Irak alarııu1 Ankara olası bir Irak operasyonu için önlemlen arttırdı. Körfez Sava- şı'nda sınıra yığılan mültecilere "hazırlıksız" yakalanan Türkiye, bu kez işi baştan sıkı tutuyor. Başba- kanlık olası "göç dalgasf'na karşı tüm birimleri alarma geçirdi. 1 Genelkurmay Başkanlığı bütün ızinleri kaldu-dı, komutanhklardan "acil durum" konumu istedi. Cip, kamyon, çekici gibi araçlara "sefer görev emri" çıkanhrken Sivil Ha- vacılık Genel Müdürlüğü'nden de sivil uçak ve helikopterlerin listesi istendi. • 10. Sayfada BAŞBAKAN ECEVlT: Müdahale olasılığı yüksek # Başbakan Bülent Ecevıt. ABD'nin Irak'a karşı kendi başlanna veya Türkiye'den ızın almadan bir asken hareİcâtta bulunması durumunda Türkiye'nın de ıstemediği halde bu mücadelenın içıne sürüklenebileceğını söyledi. Dışişlen Bakanı Gürel, Kuzey Irak'taki geliş- melerin Türkiye'nin müdahalesini gerek- tirebileceğini söyledi. • 10. Sayfada ANAP LÎDERİ YILMAZ: Harekâtın içinde olmalıyız 0 ANAP lideri ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, son gehşmelerin ardından Türkiye'nin Irak'ta olup bitenlere seyirci kalamayacağı uyansında bulundu. Yılmaz "Bağımsız Kürt devletine izin vermeyeceğiz. Türkiye operasyonun içinde olmalıdır. Orada olacak şeyler, içinde olsak da olmasak da bizı etkileyecekrir" dedi. • 10. Sayfada Baykal, Denizli ve Samsun'dakonuştu: Tek başına iktidar Denizli ve Samsun'da coşkulu bir kalabalığa hitap eden Deniz Baykal, "Ben 65 milyonun oyunu, başbakan olmak için istiyörum. Soldan da sağdan da oy istiyörum. Herkes için gelin diyorum. Sağcısı için de solcusu için de gelin diyorum" dedi. Küskünleri korkaklıkla suçlayan Baykal, "Çırpınıyorlar, şimdi millet yaşadıklannm hesabmı görecek, gereğini sandıkta yapacak" diye konuştu. DENİZLİ / SAM- SUN (Cumhuriyet) - Cumhuriyet Halk Parti- si (CHP) Genel Başka- nı Deniz Baykal, Tür- kiye'nin güçlü bir CHP iktidanna gereksinimi olduğunu belirterek "Ben 65 milyonun oyunu, başbakan ol- mak için istiyörum. Soldan da sağdan da oy istiyörum. Herkes için gelin diyorum. Sağcısı için de solcusu için de gelin diyorum, gelin" diye konuştu. Muhabirlerimiz Nü- vit Tokdemir ve Sedat Kurt'un haberine göre Deniz Baykal, Denizli Demokrasi Meyda- nı'ndakı mitingde coş- kulu bir kalabalığa ses- lendi. Baykal, "Şimdi CHP zamanı, şimdi değil de ne zaman?", "50 bin esnaf icralık", "Türkbank'tasondu- rum-çeteler huzurlu- 10 bin kişi işsiz, 50 bin kişi aç", "Tekstilde SOS", "Mazot yata da, traktöre de aynı para" pankartlan ile karşılanan ve "Başba- MArkasıSa.8,SiL3'de Ecevit: AKP gelirse AB hayal M 4. Sayfada Yılmaz'ın umudu 2003 M 5. Savfada Bahçeli ANAP'a yüklendi M 5. Sayfada Cem: Gemileri yaktık M 4. Savfada Terör bu kez Endonezya'da vırdu: 187 ölü • //. Sayfada Dünya mirası )ağmalanıyor •KTAY EKİNCİ'nin haberi • 7. Savfada Kamu İhale Kurumu 2. Başkanı Karaca'dan itiraf: Bu ödenekle projeler 20 yılda biter Türkiye yatınm çöplüğü oldu GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Gümüşhane'de yatıh okul, ya- takhane yapımı unutulduğu için hizmete giremiyor. Islam Banka- sı, bitırilemeyen Haramidere Pet- rol Boru Hattı ıçın verdiğı krediyi geri istedi. Nemrut tunstik yolla- nnın yapımı 35 yıldır süriiyor. Şanlıurfa Stadı, ödenek yokluğu nedeniyle çürümeye terk edildi. HACER BOYACIOĞLU ANKARA - Siyasilerin "seçim yatırımlan", Tür- kiye'yi "kaynaksız yatı- nmlar çöplüğüne" dönüş- türdü. Seçim dönemlerinde temeli atılan onlarca proje tamamlanamadığı için çok sayıda bina. işyeri, okul hiç kullanılamadan "çürüme- ye" terk edildi. Kamu îha- le Kurumu 2. Başkanı Bilal Karaca, 35 yıldır bitinle- meyen projeler olduğuna dikkat çekerek kamunun elindeki yanm kalan proje- lerin yaşama geçirilmesi için 100 katrilyon lirahk kaynağa gereksinim oldu- ğunu belirtti. Karaca, bütçe ödenekle- riyle bu projelerin bitiril- mesinin zor olduğunu vur- guladı. MArkasıSa.8. *ü. Vde AKP'nin Kader Haftası! Erken genel seçimlere 20 günden daha az süre ka- la, siyaset-hukuk tartışması devam edıyor. Bu haf- ta, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kaderi açı- sından önemli. Anayasa Mahkemesi'nin RecepTay- yip Erdoğan'a tanıdığı süre 19 Ekım'de doluyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğ- lu Anayasa Mahkemesi'ne şu ıstemle başvurmuş- tu: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog