Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet i ı • ı p ] a r ı DOSTUM MOZART Nadir Nadi QÇ »azariam A.Ş Tatoagı Cad No 3*41 ; kulübfi l34.3i|Ca£üogh-IsanbulTeH:i2)51401% Cumhuriyet7 9 . YILSAYI: 28127 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) : YUNUSNADİ11924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ 0945-1991) AB Komisyonu, 12 ülkeye üyelik yolunu açarken Türkiye'ye tarih vermedi Bülent iyileşsin A ^ görürüz Avrupa oyalıyorReformlara övgü AB Komisyonu 2002 Genişleme Strateji Raporu'nda, "siyasi kriterleri henüz tam olarak yerine getirmeyen" Türkiye'nin tam üyelik müzakereleri ve bu müzakerelerin başlangıç tanhi konusuna değinilmedi. Göstenlen çabalann memnunıyetle karşılandığı ve desteklenmesi gerektiği mesajının venldiği raporda, "Türkiye'nin reformlara devamı halınde AB hedefine ulaşacağının görüldüğü" belirtildi. 2003 'teyeni belge Raporda Türkiye'nin Katılım Ortaİdığı Belgesi'nin güncelleştirilmesi gerektiğinden söz edilerek. Türkiye'ye 2003 yılı başında üzerinde çalışılması gereken konulan içeren "gözden geçirilmiş bır katılım ortaklıgı önerisı" sunulacağı bildirildi. ANKARATEPKÎLl Raporu hazırlayan iyi niyetli değil Şükrü Sina Gürel 0 AB ülkelenne, Kopen- hag zırvesinde verilecek karan tlerlerae Raporu'na dayandırmamalan çağnsı yapan Ankara "Türkıye ıçin daha stratejik düşü- nûn" mesajı verdi. Dışış- leri Bakanı Gürel, rapo- run iyi niyetli kışiler tara- fından hazırlanmadığını söyledı. Başbakan Yar- dımcısı Yılmaz, Türki- ye'ye karşı üstlenilen so- rumluluğu taşıma iradesı- nın gösterilemediğinı be- m 19. Sayfada ABD'DEN DESTEK, AB'DEN MESAJ Kâğıt üzerindeki değişiklikler yetersiz A. F. Rasmussen # AB Dönem Başkanı Danımarka'nın Başbakanı Rasmussen, Türkiye'ye kapılann kapanmadığını söyledı. AvTupa Komısyo- nu'nun genişlemeden so- rumlu üyesi Verheugen, "Uygulamalan görmek is- tıyonız" dedı. ABD, Türkı- ye ıle müzakerelerin bir an once başlamasını umduğu- nu bıldırdi. ABD Kıbns Özel Koordınatörü Wes- ton. AB'ye, Türkıye"ye karşı adıİ olması çağnsın- da bulundu. • 19. Sayfada ITALYA BAŞBAKAN YARDIMCISI Türkiye'nin AB üyeliği kaçınılmaz Gianfranco Fini 0 Türkiye'nin Batı ıle Doğu arasuıda gerçek bir köprü olduğunu söyleyen ttalya'nın Başbakan Yar- dımcısı Gianfranco Fini, Avrupa "nın Türkiye'ye sırt çevirmesinın büyük hata olacağını söyledi. Firu, "Tırnak ıçınde Av- rupalı bir ülke" olarak tarumladığı Türkiye'nin istenilen her şeyi yerine getirdiğim belirterek "Bır an önce müzakere tanhı saptanmalı" dedi. • 19. Sayfada Haber Merkezi - AB Komisyonu, 13 aday ülkeye ilışkın ilerleme rapor- lannı onaylarken "2002 Genişleme Strateji Raporıf'nda "siyasi kri- terleri yerine getirmediği" belirti- len Türkiye'ye tam üyelik müzakere- lerine başlama konusunda tanh veril- medi. Kıbns Rum kesiminin de içın- de bulunduğu 10 ülkenin 2004 yılın- da AB üyelıgine alınması tavsıye edi- lırken Bulganstan ve Romanya'nın 2007 yılında katılımına destek veril- di. AB Komisyonu'nun tlerleme Ra- poru'nda, "Türldye'nin reformlara devamı halinde AB hedefine ula- şacağının görüldüğü" ıfadesi dik- kat çekti. Komısyonun, aday ülkele- re ilişkın açıkladığı ilerleme raporla- rrndakı ta\ sıyeler, AB lıderlerinin 24- 25 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek zırvesinde görüşülecek; nihai karar, aday ülkelerle yapılacak maraton gö- rüşmelerin ardından AB'nın 12-13 Aralık'ta Kopenhag'da yapılacak zir- vesinde alınacak. AB Komisyonu'nun 2002 Genişle- me Strateji Raporu ve 13 adaya iliş- kin ilerleme raporlan, komisyon top- lantısında onaylandıktan sonra dün resmen açıklandı. AB'nın siyasi ve ekonomık knterlerine uyumu ve üye- lik sürecinin geleceğine ilişkın de- ğerlendirmeler içeren 144 sayfalık raporda, "siyasi kriterleri tam ola- rak yerine getirmeyen, ancak önemli ilerlemeler kaydeden" Tür- kiye'nin tam üyelik müzakereleri ve bu müzakerelenn başlangıç tarihı ko- nusuna değinilmedi. Raporda, Türkiye'nin, zor siyasi ve ekonomik koşullara rağmen, AB he- define ulaşma konusunda bariz ıra- desı ve çabalannın görüldüğü, AB ta- rafından büyük memnuniyetle karşı- lanan bu çabalann desteklenmesi ve cesaretlendırilmesi gerektiği mesajı verildi. Reformlann pratik uygula- masının önemine değinen komisyon, bır "eksikler ve ihtiyaçlar listesi" görünümündekı aynntılı değerlendir- melere yer verdi. Türkiye'nin "siyasi kriterlere" uyum konusunda attığı adımlar hak- m.4rkasıSa.I9,Sü.3'te • VERHEUGEN, GÜREL'ÎN TELEFONUNA ÇIKMADI • RAKAMLARLA YENİ AVRUPA • SÎVlL ÖRGÜTLERİN BRÜKSEL ÇIKARMASI • 19. Sayfada Once Rahşan Ecevit Hüsamettin Özkan'b yollarını ayırdı. Sonra da Ozkan DSP'yı ve 'babam gibi' dediği Başbakan Bülent Ecevit'i terkelti. Özkan ve Rahşan Ecevit arasındaki gerginlık, af tartışmaları sırasında zirveye çıkmıştı. Son kurultaya âa yansıyan gerginlık, Başbakan Ecevıt'ın hastalanmasıyla 'açık savaş'a dönüştü. Artık ıki taraf da kılıçlarını çekmışti... Türey Köse, Emine Kaplan, Ebru Toktar'ın yazı dizisi 6. sayfada *- İlginç Nasreddin Hoca kitaplan *- Fakir Baykurfun dünya serüveni «. Ahmet Yıldız'la "Genç Kyros'un Yazgısı" üzerine *. Balkarya Türklerinin Hebnikov 'undan şiirler t- Çocuklar için kitaplar Bugiin Cumhunyef'le birlikte...JDHKP-C sözcüleri kabul edildi AP'de ziyaret skandalı 0 Terör örgütü DHKP-C'nın Brüksel'deki "Enformasyon Bürosu" sözcüleri. AP Başka- nı Cox adına Genel Müdür Jensen tarafından kabul edil- diler. Fehriye Erdal ile birlikte tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Asaoğlu ve geçen yıl AP'de Ismail Cem'e saldı- ran Kimyongür, " Türkıye 'de- ki siyasi tutuklulann koşulla- nnı eleştirmek amacıvla" top- ladıklannı öne sürdüklen im- zalan sundular • 4. Sayfada Boran 'ı anıyonız Onurlu biryaşam 0 Bundan 15 yıl önce. 10 Ekiml987'deİlP Genel Başkanı yoldaş Behice Boran Bnİksel'de aramızdan aynldı. Boran'ın 77 yıllık ömrünün 50 yılı siyasal savaşımlarla geçmiş, çilelı ama onurlu bir yaşamı anlatır. Boran'ın dün- ya görüşünü "'Bağımsızlık. demokrasi. sosyalizm" söz- cüklenyle özetle\ebılınz. SÖNMEZ TARGAN'ın yazısı H 9. Sayfada Hizbullah tetikçisi: Silahı bırakın 0 Diyarbakır'da geçen gün- lerde yakalanan Gaffar Ok- kan suikastı tetıkçilennden Abdülkadir Aktaş. şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ı silah bırakmaya çağırdı. 1993 yı- lında örgüte katılan Aktaş'ın çeşıtli eylemlere katıldığı be- lirtıldi. • 4. Sayfada Irak'a olası operasyona Suriye'nin destek vermemesi ihtimali Güneydoğu'daki havaalanlannın önemini arttırdı ABD heyeti üsler içingeliyor inceleme yapılacak Irak operasyonuna hazırlık amacıyla Türkiye'ye gelecek olan üst düzey ABD'li askeri heyet, Malatya Erhaç ve Diyarbakır'daki hava üslerini inceleyecek. Uzmanlann havaalanlannın altyapı ve kapasitelerini belirleyecekleri öğrenildi. 500 PKK'II sınırı geçtl Eylem hazırhğında olan 5Ö0 kadar PKK'linin ağır silahlarla Türkiye'ye girdiği öne sürüldü. Türkiye-Irak sınınndaki önlemler arttınldı. • 11. Sayfada Ecevit yetki verdi Seferberlik hazırlığı # Başbakanlüc, Irak'a olası bir operasyona karşı mevzuat ve göç dalgalanna karşı çalışmalannı sürdürüyor. Bülent Ecevit, bir kararname ile olası bir savaş öncesinde Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanhğı'na, ABD yetkilileri ile kendi adına görüşmelerde bulunma yetkisi verdi. • 11. Sayfada Ankara ya 'gecikmeli' ziyaret l zakdoğıfdaki 17. Dünva Kupası'nda 3. olup bronz madalya kazanan Ulusal FutbolTakımı, 102 gün son- ra Ankara'da devlet huzuruna çıkrı.Ay^Mİdızlı futbolcular ve teknik kadro öğle saatlerinde Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer'den Devlet Üstün Hizmet MadaKası aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Sezer, "De\let Üstün Hizmet Madalyası almaya hak kazanan seçkin sporcular olarak. vaşam biçiminiz ve davranışlarınızla da örnek olma sorumluluğunu \ üklendiniz" dedi. Başbakan Bülent Ecevit tarafından da ödüllendirilen Ulusal Takım, dünya üçüncülüğünün üzerinden geçen yaklaşık 3 aylık bir süreden son- ra Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulusal ekibin Ankara ziyareti daha önce 2 kez ertelenmişti. (Fotoğraf: AA) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Iki GÖPÜŞ Ama Bir Doğru Oktay Ekşi geçen pazar günü Hürriyet'tekı baş- yazısında bugüne değin sütununda rastlamadığımız biryöntemle; eski dıplomat, eski büyükelçi, eski Dı- şişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun görüşlerine yer verdi. mArkasıSa.l9,Sü.rde Bakan Tekin: YÖK, eğitime yük oldıı • Milli Eğitim Bakanı Tekin, YÖK'ün ÖSS uy- gulamalanyla bakanlığa yük olduğunu söyledi. Te- kin, "Benim YÖK'ün özerkliğiyle alışverişim yok, daha özerk olsun. YÖK aldığı kararlarla eği- tim sistemine adeta yük olmuş" dedi. • 3. Sayfada 17 Ekim Öğretmenler eylemyapacak # Eğitim-Sen Genel Baş- kanı Alaaddin Dinçer, ücret taleplerinin karşılanmadı- ğını belirterek 17 Ekim'de eylem yapacaklarını söyle- di. Dinçer eğitim emekçile- rinin hastalanacağını ve hizmet üretimini durdurma eylemi gerçekleştireceğini söyledi. • 3. Sayfada KPSS sınavı ÖSYMyine hatayaptı • ÖSYM, 2002 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) atama sonuçlannı değiştirdi. Daha önce ÖSS'de 12 öğrencinin yerleştirme sonuçlannı yanlış açıklayan ÖSYM, bu kez 135 kamu perso- neli atamasuu iptal etti. • 3. Sayfad işadamı Turgay Ciner: Türkiye madenle kalkmır# Turgay Ciner, maden kaynaklan açısmdan dünyanın ilk 10 ülkesi arasında gösterilen Türkiye'nin bu sektörde yeterli yatınm yapmadığım söyledi. Ciner, maden sektöründen elde edilecek gelirin diğer alanlarda yapılan yatınmlardan daha çok gelir getireceğine dikkat çekti. Işadamlanna seslenen Ciner, "Bakkal dükkânı açıp, tekstil fabrikası kuracaklanna, madencilik sektörüyle ilgilensinler" dedi. Zonguldak'ın, Türkiye'nin en önemli taşkömürü madeni cevherine sahip olduğunu belirten Ciner, açılmış sahalann kapatılarak ithal kömür ikamesi yapılmasmı "konuyu bilmemek" olarak değerlendirdi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB'den Türkiye'ye İşkence: Bol Tarlf Vap, Tarih Yok! Avrupa Birliği'nin aralık ayındaki zirvesinde alaca- ğı genişleme kararının altyapısını oluşturacak olan "İlerleme Raporu" Türkiye açısmdan şöyle özetlene- bilir: "ölümü gösterip sıtmaya razı etme hazırlığı." Üç gündür bölüm bölüm tartışılan, dün öğleden MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog