Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURrYET 1 EYLÜL 2001 CUMARTES 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 'YahudiKültürü Avrupa Günü y yann îstanbul'da konser ve sergilerle kutlanacak Schneidertempel Sanat Merkea'nde sunulacak ild sergide, çoğunluğu 20. yüzyılın ilk çeyreğinde çekümiş Türtdye'nin değişik kentierinde yaşayan Yahudi ailelerinin fotoğraflan yer ahyor. Siııagoglarda müzik şöleııiSERHAN YEDİG Beş yıldır Avrupa'nm 21 ülkesınde düzenlenen Yahudi Kültürü Avrupa Günü Türkiye'de ılk kez bu yıl kutlaruyor. Türkiye Hahambaşılığı yann et- kınlık kapsamında, Galata bölgesindeki üç büyük sınagogun kapılannı ılk kez tüm İstanbullu müzik- severlere açacak. Sabah 10.30'da başlayıp yakla- şık yedı buçuk saat sürecek etkinliklerde beş top- luluk bırer konser verecek. Ücretsiz izlenecek kon- serlerde Judea Espanyol dılinde şarkılann yanı sı- ra ılahıler seslendınlecek. Yahudi cemaatının Ga- lata'dakı ıkı kültür merkezı de sergılerle etkinlik- lere katılacak. Amaç komşularla tanışmak Yahudi Kültürü Avrupa Günü ilk kez 2 Eylül 1996'da Fransa'da gerçekleştirildı. Geniş toplum- sal kitlelen Yahudi kültürü konusunda bılgılendir- meyı amaçlayan etkinlık daha sonraki yıllarda Av- rupa Yahudi Cemaatleri Konseyi'nin yardımıyla 21 ülkeye yayıldı. Yahudi Kültürü Avrupa Günü, altıncı yılında her ülkede ayn bir programla kut- lanıyor. Etkinliklerin tek ortak yanı, bu özel günü sımgeleyen afışı. Avrupa'da sempozyumJarla, ser- gilerle kutlanan gün, Türkiye'de müzik ağırlıklı ola- rak gerçekJeştinlıyor. Yahudi Kültürü Avrupa Günü Türkiye Komite- si Üyesı Süvio Ovadya "Geniş kitielere ulaşabildi- ği ve ortak dil olduğu için programda müziğe ağır- lık verdik" dıyor. 1986'dakı Neve Şalom katlı- amından sonra cemaattn ıçıne kapanmasmm top- lumda gızlılık çağnşımı yarattığını, Musevi yurt- taşlann yanlış algılanmaktan rahatsız olduğunu söyleyen Ovadya, bu özel gün sayesinde merak edenlerin, Anadolu Musevılerinin ibadetlen, ya- şam alışkanlıklan, müzıklen ve eğlenceleriyle il- gili bılgı edınebıleceğını belirtiyor. Düzenlenen etkinliklerin, günlük yaşamda toplumun çeşıtlı ke- simlen arasında yaratılan uzaklıklann aşılmasın- da yardımcı olmasmı dilediklerini vurguluyor. Lstanbul'daki üç büyük sinagog ve Musevi cemaatinin iki kültür merkezi, kapılannı bu pazar ilk kez tüm Istanbul'a açıyor. Yahudi Kültürü Avrupa Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde beş topluluk konserler verecek, aynca iki sergide Anadolu Yahudilerinin kültürü tanıtılacak. Konser programı • HJOScfarad Sinagog Üahfler Korosu (Italyan Sinagogu) • 13.00 Erensya Seferadi (Neve Şalom Sinagogu) • 14.15 Sevahot Korosu (Italyan Sinagogu) • 15.15RomanceroScfaradi (Eskenaz Sinagogu) • 17.00 Los Paşaros Sefaradis (Schneidertempel Sanat Merkezi) İspanya'dan Anadolu'ya Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında ya- nn düzenlenecek beş konserin repertuvarlan or- taçağdan bugüne Musevi müziğini ilahi ve dün- yevi yönlenyle tanımak isteyen müzikseverler için tam bir hazine nıtelığınde. Konserlerde her eser- den önce açıklama yapılacağı için dınlenen mü- zikle ilgili önemli bilgileri ilk ağızdan edinmek mümkün olacak. Programdaki iki popüler toplu- luk Los Paşaros Sefaradis ve Erensya Sefaradi aşk- lan, coşkulan, mutluluklan, ağıtlan içeren 'dün- yevi' şarkılardan oluşan birer repertuvarla sahne- ye çıkacaklar. Bugüne kadar beş albümü yayımlanan Los Pa- şaros Sefaradis dörtlüsü, Schneidertempel Sanat Merkezı'nde verecekleri konserde binlerce gele- neksel şarkıdan oluşan özel arşivlennden seçtik- leri farklı türdekı Sefarad şarkılannı seslendırecek. Grubun solistı Karen Gerson Şarhan'ın deyışiy- le 'babalar para kazanmakla meşgul olduğu için anadan kıza geçen' bir kültürün Ispanya'dakı şar- kılanyla, Anadolu'da Klasık Türk Müziği etkile- şimiyle bestelenen şarkılar konserde birbiri ardı- na söylenecek. Bugüne kadar dört albümleri ya- yımlanan Erensya Seferadi üçlüsü ise Neve Şalom Sinagogu Kültür Merkezi 'ndeki konserlerinde ge- leneksel formlardan yola çıkılarak bestelenen şar- kılara yer verecek. Ispanya'daki katliamm anlatıl- dığı bir şarkıyla başlayacak konser U. Beyazıd'ın, onun çağında Istanbul 'daki Yahudılenn hayatının, Galata çevresının anlatıldığı şarkılarla sürecek. Konser bir çöpçatan şarkısının ardından Neve Şa- lom katliamına ağıt ve Klasik Türk Müziği formun- daki bir aşk şarkısıyla bitecek. Klasik müzik çevrelennın, 1970'lerde kurduğu Istanbul Oda Korosu'yla haürladığı bariton Yc- şua Aroyo 30 yıl sonra Yahudi Kültürü Avrupa Günü için ilk kez Sefarad müziği repertuvanndan oluşan bir resital gerçekleştirecek. Piyano eşliğin- deki resital Mudarra'nın 1546'da bestelediği bir eserle başlayıp Mahler'le sona erecek. Sefarad Sinagog llahileri Korosu ve Şevahot Korosu'nun repertuvarlan ise ilahi müzik örnek- lerinden oluşuyor. YakoTarragano yönetiminde- ki sekiz kişilik Seferad tlahiler Korosu'na ltalyan Sınagogu'ndaki konserde bir ney, kemençe, ut, kanun ve bendir topluluğu eşlik edecek. Konser re- pertuvannda nihavent, uşşak, hüzzam ve rast ma- kamında 11 ilahi yer alıyor. Bunlann içinde Şa- bat'ta söylenen ve akrostişler içeren Lefaadodi ad- lı ilahi de bulunuyor. Yahudi Kültürü Avrupa Günü nedeniyle Schne- idertempel'de, Israil Diaspora Müzesi koleksiyo- nundan 20. yy başında Bursa, Çanakkale, Edirne, Istanbul ve Izmir'dekı Yahudilerin yaşamını yan- sıtan bir fotoğraf sergısı açılıyor. Sergi 25 Eylül'e kadar açık kalacak. Neve Şalom'dakı sergide ise Yahudi kültürü dinsel, dünyevı kültürel özellikle- riyle tanıtılacak. Pazartesi günü Kalan Müzik'ten çıkacak yeni albümlerini 9 Eylül'de bir konserle tanıtacaklar Grup Yorııın 12 yıldaıı sonra Açıkhava'da Modern ve altematif rock bir arada Kültür Servisi - Modern ve altematif rock'm ünlü isımlerini bır araya getıren 'Smash Rock' adlı karma albüm 96.2 Radyo Eksen ve Unıversal Müzik işbirliğıyle müzik marketlerde yerinj aldı. Modem Rock serilennin ilki olan albümde farklı rock gruplanndan 16 parça yer alıyor: Hanging By A Moment (Lifehouse), Plug In Baby (Muse), No One (Cold), Last Resort (Papa Roach), Into The Void (Nine Inch Nails), The Dolphin's Cry (Iive), I've Been Loving You Too Long (Tindersticks), Mourning Air (Portishead), Kryptonıte (3 Doors Down), Fire Water Burn (Bioodhound Gang), What's My Age Agaın (Blink 182), Your New Cuckoo (The Cardigans), Common People (Pulp), My Beautiful Fnend (The Chariatans), Walkın' On The Sun (Smash Mouth), Mr. E's Beautiful Blues (Eels). Kültür Servisi- Grup Yorum üç yıl- lık bir aradan sonra pazartesi günü Ka- lan Müzik'ten çıkacak yeni albümü 'Feda' ile dinleyenleriyle buluşuyor. Son yıllarda daha çok enstrümantal ve toplamalara ağırlık veren grubun ye- ni albümünde yer alan 14 parçanın 13 'ü yeni bestelennden oluşuyor. Ay- nca albümde yer alan Nâzım HÜonet'in 'Bu Metnleket Biziın" şıınnın bestesi- ni Suavi seslendiriyor. Grup on iki yıl sonra ilk kez Harbi- ye Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser verecek. 9 Eylül'de gerçekleşecek kon- serde Yorum, son albümünden parça- lann yanı sıra 16 yıllık müzikal geç- mişinden örneklerin yer aldığı bir re- pertuvar sunacak. Topluluk elemanlanna sahnede, yay- lı çalgılarda Şenyaylar Yayü Grubu. davulda Bülent Ozdemir, ney ve zur- nada Ertan Tekin, bağlamada Engin Arslan. kanunda Mümin Kızütan, tu- lumda Harun Turan, kemençede Nec- det Çolak. kJarnette Serkan Çalgı ve GrupYorum Korosu vokalıstleri eşlik opluluk, 'Istanbul Türkü Geceleri' kapsamında gerçekleşecek konserde yeni parçalarımn yanı sıra 16 yıllık müzikal geçmişinden ömeklerin yer aldığı bir repertuvar sunacak. edecek. Bazı parçalar ise koreografi- sini Ozgürlük Türküsü'nden Volkan Aslan'ın yaptığı İTÜ Halk Oyunlan Grubu'nun gösterisi ile renklenecek. 16 yıllık süreç içinde kadro ve mü- zikal anlamda birçok değişüdik geçi- ren Grup Yorum, içinde yer alması zor bir topluluk. Grubun basçı ve vokalis- ti Hakan Alak, bağlayıcılığı ve sürek- liliği sağlayanın Grup Yorum'un ku- rumsallaşmış yapısı olduğunu belirti- yor. Topluluk. yönü belli hedefleri ve ça- hşmalan ve sürekli değişen elemanla- nyla tarzını yenileyerek yoluna devam ediyor. Sonbahardan iribaren yurtdışı konserlerine başlayacak olan grubun Açıkhava'da vereceği konser Erguvan Yapun'ın organize ettiği 'Istanbul Tür- kü Geceleri' kapsamında gerçekleşe- cek. Ayvalık'ta usta müzisyenlerden on günlük ders Pancaroğlu,ilk kez ders verecek. Kültür Servisi - Ayvahk Uluslararası MüzikAkademisi'nin etkinlikleri bu yıl 10-20 Eylül tarihleri arasında dördün- cü kez yapılacak. Akademi, müzik ala- nında eğitim gören, teknik ve yorum üzerine bilgilerini dünyaca ünlü müzis- yenlerle birebir çalışarak pekiştirmek isteyen öğrencilere olanak sunuyor. Toplam 25 öğrencinin kabul edilece- ği akademide, Mikhail Khomitzer (vi- yolonsel), Lukas David ve Çiğdem Yo- nat tyicü (keman), Tatjana Masuren- ko'nun (viyola) yanı sıra ilk kez Türki- ye'den Şirin Pancaroğlu (arp) ile Ital- ya 'dan Vîeri Bottazzüıide (flüt) ders ve- recek. On günlük kurs süresinin ardından, katılan öğrenci ve öğretmenler oluştur- dukJan oda orkestrasıyla 19 Eylül'de Edremit ve Güre'de. 20 Eylül 'de de Ay- valık Belediyesi Cunda (Alibey) Adası Kültür Merîcezi'nde halka açık birer konser verecekler. Her gün 10.30-13.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak derslere ka- tılmak isteyenlerin başvuru formunda çaüşmak istedıkleri repertuvan belirrme- leri gerekiyor. Kayıtlar internet üzerin- deki www.ayvalik-music.com sitesin- den yapılacak. r n o ı ı c SELMI U O K U Ş ANDAK Miizfk Öncülerimiz Müzik dünyasında bir yandan "ger- çek sanat"a yönelenler, diğer yandan sa- dece tanınma, şöhret ve maddi olanak sağlamak için kendilerini rating akımı- na kaptıranlar... Ülkemizde de geçmiş yıllardan bu yana, nüfusumuza kıyasla az da sayılsa otumlu yaprtlaryaratan, ses- lerini ve çalgılarını kişiiikli ve olumlu uğ- raşılara yansıtan sanatçılar karşısında, ne yazık ki son zamanlarda çığ gibi ço- ğalan olumsuzluklar üzüntü veriyor. Bu köşemizde, geçen haftalar "Ana- dolu Rock", hatta "Türk Rock" deyimry- le "Kurtalan Ekspres-Cem Karaca " et- kinliğinden, sonra aynca "Dünyada Rock ve Anadolu Rock" konularına özetle değinmiştim. Şimdi ise aşağı yukarı 1965-1980 yıllan arasında Türkiye'de Hafif Müzik, Pop, Anadolu Pop, Mo- dern Folk, Anadolu Rock, salt Rock, Underground Jazz (Caz) ve diğer adla- n taşıyan "karma tûr'lerde" olumlu mü- zikler yaratan ve yorumlayan Müzik Öncülerimiz'ı. eksikleri hoş görmeniz koşuluyla, özetle anımsayalım: 1970 yılının Mart ayında Moğollar "Anadolu Pop" deyimiyle ve ilk örnek olarak "Dağ ve Çocuk'u yarattılar; Fran- sa'da "From Turkish Folk to Turkish Pop" (Türk Folk'undan Türk Pop'una) adlı albümü yayımlattılar. Banş Manço 1970 Ekim ayında "Dağlar Dağlar"ı ya- rattı ve olay "yılın bestesi" sayıldı. Son- ra, Fikret Kızılok müzik dünyamıza "Söyle Sazım" adlı bestesini kazandır- dı.. Anadolu Pop türü yayılmaya başla- dı. Bu köşemizin sınınna göre sadece sanatçılan sıralayalım: Kaygısızlar (Di- loy ve Elif Deyi), Modern Folk Üçlüsü (Tello, Su Gelir Ark Uyanır, Alı Paşa Ağı- tı, Deriko, Leblebi vd.) Ayla Dikmen (Niksar'ın Fidanlan), Cem Karaca (Da- daloğlu, Zeyno, Kalender, Aykaranlık, Muhtar, Ümit Tarlalan, Acı, Doktor Bak Bebege) gibi.. Yayia Ikilisi (Bana Kara Diyen Dilber). Feridun, Onur ve Haldun kardeşlerin "ÜÇ Hürel"{D\day Dom). Ergüder Yoldaş, Serpil Durmaz-Er- tan Durmaz Halikarnas Üçlüsü Vo- kaJ gaıbu. "Anadolu Blues" adını ver- dikleri birtür'le "Vüslat" grubu. Anado- lu Pop türünde: Okay Ergil Folk Dört- lüsü. Tansu'dan (Dıl Yarası, San Zey- bek). Canan'dan (Kül Oldum). Güzin ile Baha'dan (llgıt llgıt). Dönüşüm (Kızıroğ- lu Mustafa Bey). AJpay (Akça Kızlaıj. Ke- nan (Kına gecesı). Erol Pekcan 5 (Ev- lerinin önü Zeytin Ağacı). Çiğdem (San- dığımı Açamadan). Önder Bali 4 (Ber- gama Zeybegi). Selçuk Alagöz (Bah- çeye Indim ki). Gökhan Abur (Al Sazım Vur Sazım). Erol Büyükburç (Feryat, Derbeder). Ersen (Pekiştirme). Ve böy- lece bu ılk'lere Sevil-Vural, Timur Sel- çuk, Esin Afşar, Selda, Lale Belkıs, Erol Evgin, Erkin Koray, Ali Rıza Bin- boğa, Yonca Üçlüsü, Bora Ayanoğ- lu, Edip Akbayram, Mustafa Alpa- gut, Cengiz Coşkuner, Ayla Algan, Asu Maralman, Ceylan Ece, Zafer Dilek, Ağn Dağı Efsanesi, Banş Man- ço-Kurtalan Ekspres, Esin Eng^in, Yurdaer Doğulu, Bülent-Korhan, Oz- demir Erdoğan, MFÖ, Mustafa Öz- kent, Cahit Berkay, Cahrt Oben, Mu- zaffer Uludağ, Hümeyra, Erkut Taç- kın, Melih Kibar, Ergenekon Desta- nı, Beyaz Kelebekler, Seyhan Kara- bağ-Kardeşler, Sezen Aksu ve nice- leri... Bu yazıda adları geçenler sadece Anadolu'yu "evrensel, çoksesli" ka- lıba dökenler. Içlerinde yaşamını yiti- renler de unutulanlar da var! Eksikler- le, birkaçını anımsayalım dedik... ör- nek olsunlardiye... Santana Hall of Fame'de • Kültür Servisi - Santana, 25 yıl önce çıkan önemli kayıtlan, albümleri, single'lan onurlandırmak için bu yılın başında Latin Recordıng Academy tarafindan kurulan Grammy Hall of Fame'e giriyor. Santana'nın 'The Hall of Fame'e alınacak 17 parçası arasında Tito Puente'nın 'Oye Como Va', Antonio Carlos Jobim'in single'ı 'Garota de Ipanema', Pedro Vargas'ın single'ı 'Besame Mucho' ve 'Sabor a mi' bulunuyor. 2000'de ilki düzenlenen Latin Grammy Ödülleri'nde Sanatana ve geçen yıl yaşamını yitiren Latin caz müziği ustası Tito Puente olmuştu. Bu yıl gerçekleşecek Latin Grammy Ödül Töreni, Miami'de yaşayan KübaJılann yapacaklan protestolar nedeniyle 11 Eylül'de Los Angeles'ta gerçekleştirilecek. Kerrang! ÖdüHepi venildî • Kültür Servisi - Marilyn Manson, Londra'da düzenlenen ve heavy metal müziğin en önemli ödül töreni olan Kerrang! 'da 'Holy Wood (In the shadow of the valley of death)' ile 'En lyi Albüm' dalında ödül aldı. Bir güvenlik görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Amerika'da hakkında soruşturma açılan Manson, 'En lyi Grup' ödülünü Amerikalı grup Slipknot'a kaptu*dı. 54 yaşmdaki ünlü rock yıldızı Iggy Pop ise Kerrang! 'Hall of Fame'ine alındı. Ödül töreninde, 'En lyi Ingiliz Grubu' ödülünü Muse alırken 'Klasik Şarkı Yazarhğı' ödülü de Green Day'e verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog