Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ICumhuriyet k ı r 3 p ı a r ı \ ÖZGÜRLEŞME EYLEMİ KÖYENSTİTÜLERİ Mehmet Başaran fgfCumhun&t k * . krtap kulübO Ç a ğ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 C34334) Cağaloglu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyet k 1 1 J p ( J f ı MASALDAN BUNALIMA YENİ DÜNYA DÜZENİ Işık Kansu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloglu Istanbul Tel (212) 514 01 96 8. V'IL SAYI: 27669 / 400.000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 9 TEMMUZ 2001 PAZARTESİ Ekonomik krizin ardından siyasetteki yeni yapılanmalar gündemi değişt Seçimsenaıyoları)effiirel'in mesajl IMF ile yaşanan buna- lım ve ardından değişen parlamento aritme- tiği, 2002 'de seçim senaryolannı yaygınlaştı- nyor. Fazilet Partisi'nin kapatılması üzerine iki yeni parti hazırlıklan ile birlikte transfer- Ierin iktidar partilerinüı sayısal çoğunluğunu da etkileyebileceği vurgulanıyor. Eski Cum- hurbaşkanı Demirel'in verdiği "enkısasü- rede, tek yol seçim" mesajı, bu olasıhğın güçlü olduğu yorumlarına neden oluyor. DSP'nîn hazirllklari Hükümetle ilişkileri gerginleşen ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kanı Kemal Derviş'in istifa noktasına gele- bileceği belirtiliyor. Hükümet ortaklan, res- mi açıklamaJannda "seçim yok" mesajlan vermelerine karşın "yann seçim olacakmış" gibi çalışıyorlar. Başbakan Bülent Ecevit ile eşi DSP Genel Başkan Yardımcısı Rah- şan Ecevit, evlerine çağırdıklan milletvekil- lerine bu yönde mesajlar veriyorlar. Bahçelİ, AnadOİU yOİUnda Rahşan Ece- vit, son seçimlerde sandıkJarda yaşanan sı- kıntılar nedeniyle şimdiden sandık görevlile- rinin eğitilmesi gerektiğini vurguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaz boyunca tüm hafta sonlannda Anadolu'yu dolaşarak taba- nın nabzını yoklayacak. ANAP lideri ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz da ağustos ayında yapılacak kurultayın ardın- dan sahaya inmeye hazırlanıyor. • 5. Sayfada \vrasya Stratejik Araşt 4. alar Merkezi, Malezya'nın kendi kaynaklan ile krizi yenmeyi nasıl başardığını anlattı direndL kazandı rÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Cumhuriyeti çürütüyorlar haklari ihlali 1950'lerdenbuyana ülkenın ıktıdarını elınde bulunduran sağ partılerın cumhunyeti çürüttüklerını söyleyen Turkıye Barolar Bırlığı Başkanı Özdemır Özok, haklannı bılmeyen ve sorgulamayan bir toplumda ınsan haklan ihlalı yok demenin mümkün olmayacağını behrtti. Devlet özür dileyebilmeli Cezaevi sorununa ve ölüm oruçlanna değınen Özok, "Onların topluma kazandınlması için devletin bütün olanaklannı kullanması gerekır. Devlet yanlış yapnuşsa özür dılemesı lazım" dedi. Özok, "Parti kapatılmasını sindiremediğini söyleyenler timsah gözyaşlan döküyor" diye konuştu. hJMN DIŞÇriM tt*UH • 19. Sayfada DERVİŞ ELİ BOŞ DÖNDÜ Telekom'da çözüm arayışı ikonomi bürokratlarıyla görüştü Kemal Denış'ın dün Ankara'ya donme:>ı>le Telekom'da çözüm arayışları hızlandı IMF ile yaşanan tıkanıklığın bugün gıdenlebıleceğını belırten Dervış, vakıt kaybetmeden ekonomı bürokratlarıy la bır araya geldi. 'elekom Seçenekleri Telckom konusunda çeşitli seçenekler üzennde duruluyor. Uluslararası Para Fcnu. ıkı venı genel müdür yardımcısı önererek ü>e sayısının 7'den 9'a çıkanlmasını ıstedı Profesyonellenn sayısının çoğalacağı Telekom'da AJpriırk'ün ıkı koltuktan buTnı bırakmak zorunda kalacağı belirtiliyor. • 12. Sayfada DYA'dan Hikmet ÇETİNKAYA yazd, Semih POROY çızdı 3 ı g ı J n b a ş l ı y o r . 7 . S a y f a ' d a Kendi kaynaklarıyla krizden çıktı Para bınmı 'ringıt'e spekülatif saldırılarla 8 Temmuz 1997'de pat- lak veren krizın ardından önce kısmi devalüasyon ya- pan, aralık ayında ise kemer sıkma politikasına başla- yan Malezya, IMF'nın politikalannı reddederek kendi kaynaklan ile krizden çıkmayı başardı. Avrasya Stra- tejik Araştırmalar Merkezi'nin değerlendirmesinde j Malezya'nın krızı yenmeyi nasıl başardığı anlatıldı. Batı'nm yorumları tutmadı Dr. Mehmet Ars- lan, çalışmasında Malezya'nın IMF'nın programını reddederek başanlı olduğuna işaret ederken "En önemlisi, ülkenın sahıp olduğu zengınlikler kelepır fiyartan yabancılann eline geçmemiş, karar sonrasında Batılı medyada çıkan, 'krizin daha da • derinleşeceği, sermayenin ülkeyı terk edeceği' yorum- •• lan tutmamıştır" görüşünü kaydetti. • 12. Sayfada Irkçüaryüriidü tngilterekarıstı # Aşırı sağcı Milliyetçı Cephe üyelerinin, 100.000 Asyalının yaşadığı Bradford'da yürüyüş yapacaklanm açıklamasıyla İngiltere'de sankı bır bombanın fitili ateşlendi. Yürüyüşe karşı gösten >apmak ısteyenler bir anda kontrolden çıktı ve İngiltere'de sokak savaşlan yaşandı. Bradford'da ırkçılık karşıtı Güney Asyalı gençlerle polıs arasmda çıkan çatışmalarda 2 kişi bıçaklandı, 120 polis yaralandı, 36 göstencı tutuklandı. Göstericiler çok sayıda otomobıli ateşe verdı. • 11. Sayfada Dünvadaki 500 mihon silah, her \il 500 bin kişinin ölûmüne neden oJujor. Silahlar alarm veriyor # BM, dünya üzerinde 500 milyon küçük ve hafif sılah olduğunu belirledi. Son 10 yılda yaşanan 49 çatışmanın 46'sında kullanılan bu silahJar nedeniyle yılda 500 bin kişi yaşamını yitiriyor. BM, 9-20 Temmuz günlerinde yapıJacak bir konferansla küçük ve hafif silahlarla mücadele için küresel bir program hazırlayacak. SERKANDEMtRTAŞ AJVKARA - Bırleşmış Mılletler (BM), dünyada her yıl 500 bin kjşınin yaşamını yitirmesıne neden olan "kö- çük ve hafif silahiara" karşı açtığı sa- vaşı küresel önlemlerle güçlendırerek yürütmeye çahşıyor. Dünyada toplam 500 milyon küçük ve hafif sılah oldu- ğunu saptayan BM, son 10 yılda yaşa- nan ve bu silahlann kullanıldığı çatış- malarda 4 mılyondan fazla ınsanın ya- şamını yitirdığmı belırtıyor. Taşınma- sı ve kullanması kolay olan bu sılahla- nn en önemlı hedeflerınden bmnin "çocuk askerier" olduğunu da kayde- mArkasıSa. 19,Sü.3'te 100 TRtLYONLUK KAÇAK MAL Gümrüklerde büyük operasyon # Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Keçeciler, son altı ay içinde gümrükJerde 100 trilyon Ura tutannda kaçak mal yakalandığım, bunun 45 trilyonunu akaryakıt, 25.9 trilyonunu ise uyuşturucunun oiuşturduğunu belirtti. ANKARA (Cuınhıuiyet Bürosu) - Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, 2001 yılının ilk altı ayında gümrükler- de 100 trilyon lıra tutannda kaçak mal yakalandığım. bunun 25.9 trilyonunu uyuşturucunun oiuşturduğunu söyle- di. Gümrükler- de Batı stan- dartlannın ya- kalanması ge- rektığıne ışaret eden Keçeciler. İstanbul'ıın yarısı kayıt dışı 13. Sayfada M Batı,gümrük- ieriuzaydanyö- netijor. Dünya ne yaprj-orsa biz de onu yapmaya mec- bonız" dedı. Gümrüklerden sorumlu Devlet Ba- kanı Keçeciler, dün yaptığı yazıh açık- lamada, son altı ayda gümrüklerde ya- mArkasıSa.l9,Sü. 6'da ORGAN TlCARETÎ İNGÎLİZ BASININDA • 3. Sayfada En ııcuz tüp bebek EgeMe # Ege Ünıversıtesı Tıp Fakultesı Has- tanesı Tüp Bebek Araştırma ve Uygu- lama Merkezi Başkanı Prof. Dr Erol Tavmergen, tüp bebek uygulamalannda fıyatlan düşurduklennı açıkladı Tav- mergen. ELTde tüp bebek yöntemımn aılelere geçen yıl 1100 dolara mal oldu- ğunu, ancak bu yıl fıyatlan 850 milyon lıra cıvannda tuttuklannı bıldırdı • Arka Sayfada Hava trafiği kadınlarm # Atatürk Ha%alımanı 'ndakı Hava Tra- fık Kontrol Merkezı'nde çalışan me- murlann çoğu kadın. Kontrolörler ken- dılennı "amatör ruhlu profesyoneller" olarak tanımhyor Mesleklen ise yaşam bıçımı halıne gelmış En çok yakındık- lan da "uçaklann alanda bekletıldığı, güvenlığın sağlanmadığı" yönündekı haberler ÖZLBM GÜVBMÜ'BİB hriMTİ I Arka Sayfada Wimbledon # Wımbledon Tenıs Turnuvası'nda tek bayanlarda şampıyonluğu, ABD'h Ve- nus Wılhams kazandı Üst üste.ıkıncı kez Wımbledon'ı kazanan Wıllıams. "ılk kez" bır Grand Slam'de fınal oyna- yan ve geçen a> Roland Garros'ta yan- fınale çıkarak adını duyuran 19 >aşın- dakı Belçıkalı Justıne Henın önünde sadece ıkıncı serte zorlandı • MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yalnızlap Orkestrası! Olağan bır haftaya gınyoruz: IMF ile krız... Hukumet ortaklan arasında farklı ba- kış... Oerviş neyı ne kadar çozer tartışması... Gelış- melerden borsanın alacağı pay... Cumhurbaşkam'nın elındekı yasalann geleceğı... Artık olağanustu durum olağan hale geldı. Knzın ve çozumun taraflarına baktığımızda şoyle bır tablo çı- kıyor: • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog