Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CumhunyeC k t a p a r ı II. DÜNYA SAVAŞITARİHİ Sabiha Sertel Çağ Pazanama A Ş Turkocağ Cad No 39/41 (34-334) Cagaloglu IstanbulTe. (212)514 01 96 Cumhuriyet FA Çag Paza»am5«*.£*J'urkafcagı Cad No 39/41 (34334 Cİga ogluiŞj^bj/ Tei (212)514 01 96 78. YILSAYI 27667 /400.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-799?) 2001 CUMARTESİ Bilincin anahtarı nerede gizli? y Bilim teknolojileri: Kalemle internette gezinmek... «/ Mılenyumun tanı ve tedavısınde hasta eğıtımı y Gökyuzü: 18 Temmuz'da iki gezegenli Turk bayrağı v Kadınların en guçlu sılahı Dedıkodu / XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs'ta » Medya, alternatıf tıp ve etık » İlköğretimde fen oğrenme sorunu * Yeni urünler... B u g ü n C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . Cumhurbaşkanı üreticiye sahip çıktı. Yasa TBMM'ye geri gönderildi Sezer'den'tütün'eveto2 günde 2 İade Cumhurbaşkanı Sezer, IMF'nın 1.5 mılyar dolarlık ıkıncı kaynak dılımı ıçın koşul olarak öne sürduğü Tütün Yasası'nı "kamu yaran, hukuk ve anayasal ilkelere uygun düşmedığı" gerekçelenyle TBMM'ye ıade ettı. Sezer, öncekı gün de kamu görevlılerının yargılanmasına ılışkin yasa değışıklığını anayasaya aykın bularak Meclıs'e gen göndermıştı. ANKARA (Cumhuri\et Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Tutun \ a- sası'nı \eto ettı Sezer yasayı, 'sosyal de\- let ilkesi'. anayasanın ulusal çıkariann us- tunluğu" ıle 'tarun, hayvancdık \e bu ure- tim dallannda çalışanlann koruıunasına ilişkin hukumleri* u>annca gen gonderdı Cumhurbaşkanı Sezer, IMF'nın 1 5 mıl- yar dolarlık kaynak dılımını serbest bırak- masının on koşullan arasında yer alan 4685 sayılı Tutun Yasası'nı, "kamu \aran, hu- kuk ve anayasal ilkelere uygun düşmediği- ni" belırterek bır kez daha goruşulmek uzere TBMM'ye ıade ettı Sezer, yasalann uretıcıyı korumasmın, üretımın surdurul- mesı ve tanmın gelıştınlmesını sağlayıcı olmasının anayasal zorunluluk olduğunu \urguladı Sezer, "tütün üretiminiyok edi- ci ve sigara pazannı rumuvle dışalıma da- vandıran" bu yasanın. Tekel'ın fabrıka ve ışletmelennın gerçek değerlennın çok al- tında satılma olasılığı yarattığına da dıkkat çektı Sezer, ıade gerekçelennı ozetle şöy- le ortaya koydu Tütün üreticisi ortada bırakıhvor: Tütun ve Tutun Tekelı Yasası yururlukten kaldı- nlarak tutun uretımınde coğrafı sınırlama sona erdırılmekte, tutunun fıyatlandınl- ması, alımı, satımı ve dışsatımı ıle tutun urunlerının uretımı. fıyatlandınlması. sa- tışı gıbı konularda sektor tumuyle serbest rekabete açılmaktadır Yasada. tutun ve tu- tun urunlennın dışalımının serbestleştınl- mesı sonrasında yerlı uretıcılenn ve geçı- mını tutun tanmıyla saglayan çıftçılenn sorunlannı çozumleyecek herhangı bır du- zenlemeye yer venlmemıştır Büyük sosyal sorunlar oJuşacak: Uretıcı tutunlennın, sozleşme esasının yanı sıra açık arttırma merkezlennde, açık arttırma yonte- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te TÜRK CEZA YASASI TASLAĞI Elektronik prangalı hapis TÜrk'e QÖre reform Adalet Bakaru Turk'un reform^ olarak nıtejedığı yenı Turk Ceza Yasası Taslağf yla olum cezası kaldınlıyor, yenne ağırlaştırılmış muebbet (yaşam boyu) hapıs cezası getınlıyor Taslakta 2 yıl veya daha az sürelı hapıs cezalan kısa surelı olarak kabul edıhyor EvdG Ceza İnfazi Hazırlanan taslak, hukumluluk suresı 6 a\ ı geçmev en kadınlann cezalannı oturdukları yerden "elektronik pranga" ıle çekmelennı ongoruyor Taslakta, soykınm fııllen de suç kapsamında değerlendınldı Radvasyon yayıcı (baz ıstasvonu gıbı) maddelenn konutlara, ınsanların toplu bulunduklan verlere yerleştınlmesı suç say ıldı B 4. Sayfada İSMİTARTIŞMA YARATTI Yeni oluşum Ağar'a kapandı DYP'Iİ Çellk de katlldl Yenı oluşumcu mıllervekıllen gelecek hafta FP kokenlılenn toplu katılımıv la gov de go«rısı yapmaya hazırlanıyor DYP'nın 2 Demokrası Paketı'nde "Sıyası Manıfesto"yu hazırlayan Van Mılletvekıh Doç Dr Huseyın Çelık, dun partısınden ıstıfa ederek "yenı oluşum" çalışması ıçın bağımsızlara katıldı TavMp Erdoğan'ın bır sure once Ağar'la yaptığı goruşmeden bazı mılletvekıllennın duyduğu rahatsızlık uzenne Ağar ın transfennden vazgeçıldığı oğrenıldı Klltan kamksadl Recaı Kutan da gelenekçı partınm kuıucular kurulunun gelecek hafta cuma gunu toplanarak kunıluş surecını başlatacağını soyledı Kutan. yeulıkçılenn transferlen konusunda "Dığer bır partının ıçiNİen hakkında yorum yapmam" dıyerek aynlığı kauksadığını gosterdı • 5. Sayfada MTRAT KARAYALÇIN: İnönü'lü parti eylülde # Murat Karayalçın. eylulde Erdal tnonu'nun başkanlığında yenı bır sosyal demokrat partı kurulacağını, butun guçlenyle bu partı\ı destekleyeceklennı açıkladı Karayalçın. CHP'ye gen donrKİennın soz konusu olmadığını belırttı I 5. Sayfada Nilifer'den bthük aşkna • U Sayfada İstanbul'da caz rengi • 3. Sayfada ranster arapsaçı Uluslararası Futbol Federas\onla- ğiFIFA'nuı \rjantin'dekige- nel kurulunda Başkan Sepp Blat- ter, sözleşmesi sona eren futbolculara serbest transfer hakkı tanıvan yeni vönetmeliğin en geç ev lül ayından itibaren uygulamava konulacağını açık- îadı. \urtdışuıdan takımlar üzerinden Galatasara>. Fenerbahçe \e Beşik- taş'a transfer olıııak ısteven >ıltuzlar ise en i\i olasıhkla e\ lül ayı sonuna ka- dar bekleyecek \e ara transfer hakkı ile Türkiye'ye dönecek. • Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kukumav Kuşları Gibi! Cuma sabahı saat 01 30'lara doğru haber TV'lerı- nı açıp ekonomıden sorumlu Bakanımız Kemal Der- viş'ın basın toplantısını kaç kışı ızledı acaba'? Belkı, parababaları ya da onlar adına IMF açmazı- nı dıkkatie, dakıkası dakıkasına ızleyenler Bır de her şeycığımızı alıp gotureceğı soylenen olası 3 knzde bır- kaç gıysıden başka yıtıreceğı hıçbır şeyı olmayan be- nım gıbı şeyler (ınsanın dılı 'enayı' demeye varmı m Arkası So. 19, Sü. l'de Ecevit'ten tepki IMF'yle kriz büyüyor # Başbakan Ecevıt, faızlenn IMF'yle bırlıkte uygulanan polıtıkalann sonucu olduğunu ve çözumün de bırlıkte bulunması gerektığını belırttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, IMF'nın burokrası ıle ılgılı ayrıntıya gırmeye yetkısı olmadığını belırterek sert tepkı gosterdı Ecevıt, faızlerın IMF'yle bırlıkte uygulanan polıtıkalann so- nucu olduğunu kaydederek çozumun de bırlıkte bulun- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te Başbakan'ın sağlığı Fısıltı piyasaları sarstı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık, dun Bülent Ecevit'ın sağlığına ılışkin spekulasyonlann doğruluğunu oğrenmek ıçın yoğun bır telefon trafığıne sahneoldu Gun ıçınde Ece- vıt'ın sağlık durumuna ılış- kin soylentıler borsada da tedırgınlık yarattı. Sağlığı- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de DERVİŞ TURKİYE ARAYIİYI TUTMALI • 19. Sayfada EMLAKBANK TARİHE GÖMULDU • 19. Sayfada Markopaşa'mn üç kalemi # Bu hafta Rıfat Ilgaz \e Azız Nesın'ın olum yıldonumlen Ikı usta yazar 1948'de gızemlı bıçımde oldurulen Sabahattın Alı ıle ABD emperyalızmıne karşı ılk bayrağı açmışlardı Ulke olarak bugun ıçınde bulunduğumuz durum, uç ustanın mızah gazetesı Markopaşa'dakı bağımsızlık bayrağına yenıden onem kazandınyor NBMET MVDUR'un yaz» • ". Sayfada Kıbrıs'ta hesaplar altüst oklıı Turkıye. AB ıçındekı gelışmeler ve Atına'nın gınşımlenyle Kıbrıs'ta köşeye sıkışıyor Yunanıstan. 2002'de Danımarka'nın AB donem başkanlığına 'fulen ortak' olacak Yunanıstan'ın 2003 yılında da donem başkanlığını tumuyle de\ ralması ıle Rum kesımının uyelığı onunde onemlı bır engel kalmayacak • 10. Sayfada TROYA'dan İYONYA'ya ece sessızlığe gomuldu Denız kıyısındaydılar Mıdıllı sıs altındaydı Kadın gozlerının ıçıne bakarak konuştu Onun yanındayken ruhum buz kesıyordu sankı Erkek saçlarını okşadı "Şımdı nasılsınS" "Sımsıcağım O sırada Zeos un delıkanlıları denız kıyısınaınmıştı Kadmos kızı Semele Zeus la bırleşıyordu ama sevıştığı tanrının gucune ınanmamıştı Ayışığının alhnda herkes sırılsıklamdı Issızlıktan çımen kokuları gelıyordu Hekate nın kurumuş rahıbesı neredeydı2 T ıyatro, ılkçağın tek kıtle ılehşım organıydı Tıyatro yalnızca oyunbrın oynandıgı yer değıldı Kentle ılgılı yaşamsa! sorunların tartışılıp çozumlendığı yerdı bır anlamda Harbe darbe dosta duşmana karşı takınılacak tavra hasfalık ve benzerı durumlara karşı almacak onlemlere tıyatrolarda karar vertltrdı Bu yuzden arkeologlar nufusu hakkında kesınkes bılgı sahıbı olmadıkları sonmuş kentlerın nufusunu kestırmek ıçın tıyatronun oturma yerlerını sayıp beşle çarparlar Yanı ev başına bır oturma yerı Bu daha çok bayındır kentler ıçın soz konusu elbette Ama Pergamon (Bergama) gıbı bazı kenflerın durumu bu hesaba sığmaz Oranın en kalabalık olduğu zaman nufusu kırk bını verlı yurttaş yuz yırmı bını yabancı •je kole olmak uzere yuz altmış bındı Tıyatrobrındakı oturma yerı sayısıysa yuz bın Şu var bu tıyatrolar ayrı ayrı çağlardan kalmadır f~ A Anadolu antık tıyatro yapısı /~i bakımından yakiaşılmaz W ^ V rekora sahıptır Troya, Pergamon, Sardıs, Efesos, Teos, Prıene, Mıletos, lassos, Afrodısıas, Halıkarnasos, Knıdos, Kedraı, Hierapolıs, Leodekıa, Nyssa, Selge, Kremna, Sagabssos, Letoon, Xantos, Patara, Antıpellos, Termesos, Sıde, Aspendos t /atroları bugun bıle kullanılabılecek sağlamlıkta ve şaşırtıcı gorkemde Buna karşılık ılkçağın Anadolulu tıyatro yazarının olmaması beklenemez Belkı de bu yazarların yapıtları yıtıp gıtmıştır Guçlu olasılıkla da Iskenderiye hamamlarını ısıfmak ıçın yak Imıstır bu yapıtlar Bılıyoruz çunku Pergamon Kıtaplığı nın paha bıçılmez değerdekı uç yuz bın cılt kıtabı sankı onların gerçek sahıbıymış gıbı fettan Imparatorıçe Kleopatra ya armağan edılmıştı HIKMET ÇETlNKAYA yazdı SEMİH POROY çızdı Pazartesi Cumhuriyet ' t e... GUNDEM MUSTAFA BALBA\ Yenilikçilen: Acilciler... Gelenekçiler: Sabırcılar... Artık şu durum kesınleştı FP'nın kapatılmasıyla bağımsız kalan 100 mılletve- kıh ağırlıklı olarak bır yonu seçmeyecek Hareket ortadan ıkıye bolundu Şımdı yanıtı aranan soru şu •Hangı tarafın mılletvekıh sayısı daha fazla olacak'? • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog