Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuıiyef k l ı p l ı r ı dJMHURİYETİN BİREYİ OLMAK Türkan Saylan k*^ Map kuiübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334ı Cağaloğlu IstanbulTel (212)514 01 96 Cu mhuriyet .«#"' ZLE 7 8 - YIL SAYI: 27664 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) ÇARŞAMBA Başbakan Ecevit istenilen bütün yasaların çıkanldığını belirterek 'Onlar da kaybeder' dedi Hükümette DfF isyaııı IMF'NÎN YENI AMACI Türkiye deney tahtasıDenetimlerini ağırlaçtırıyor Anadoiu Ajansrnın verdığı habere göre, Bush yönetımiyle birhkte yeni bır değişim içine gıren IMF. kredı vermeden önce, ülkelerle çok aynntılı anlaşmalar yapıyor IMF'nın yenı amacı, kredı vermekten çok, ülkelenn uyması gereken şartları ve denetımlen ağırlaştırarak krizlen önceden önleme olarak özetlenıyor ANKARA(AA)-Ulus- lamalanna ılışkın derledı- lararası Para Fonu (IMF), ABD Başkanı George Bush'un yönetıme gel- mesıyle, radıkal bır değı- şıme de zorlandı Bretton Woods sıste- mıyle, uluslararası sıs- temde parasal düzenı sağ- lamak ıçın 2 Dünya Sa- vaşı'nın ardından kurulan IMF, küreselleşmeyle bır- likte, yeniden yapılanma sürecıne gırdı. IMF'nın değışen uygu- ğımız bılgılere göre, yeni- den yapılanma sürecınde ya\ aş davranan IMF, özelhkle 1997'dekı Asya knzı ve sonrasındakı kü- resel malı krız ıle bırlıkte sorgulanmaya başlaması üzenne, daha radıkal bır değışım sürecıne gırdı. Eskı ABD Başkanı Biil Clinton dönemınde. eleş- tınlmekle bırlıkte radıkal • Arkası Sa. 19,SiL3 'de SÎVÎL TOPLUM KURULUŞLARI: Derviş, MF'yi kuüaıuyor y a p i y o r Öğretim Elemanlan Sendıkası Başkanı Hayn Kozanoğlu, bütün meşruıyetını uluslararası kuruluşlardan alan Dervış'ın, ıktısadı ön plana çıkaran görüntünün altında tamamen siyaset yaptığma dıkkat çektı ANKARA (Cumhuri- IMF'nin iç politikaya bu yet Bûrosu) - Öğretim Elemanlan Sendıkası Genel Başkanı Hayri ko- zanoğlu. IMF'nın Türkı- ye'ye verılecek kaynak dılımını görüşeceğı top- lantıyı erteleyerek yaptı- ğı çıkışın Devlet Bakanı Kemal Derviş'e rağmen değıl. planlı olduğunu söyledı. Kozanoğlu. IMF'nın son çıkışının Kemal Demş'e karşm yapılmadığını \ urgulaya- rak "Hiçbir ülkede kadar karışügı olmamış- tir" dedı. Dervış'ın ıktı- sat polıtıkasmı gerçekleş- tırmekten öte sıyasette kalıcı aktör olma amacı- na dıkkat çeken Koza- noğlu, "Derviş'in tüm adımlan iktisatla ilgili de- ğil, poütikayia ilgül Başı sı- iaşüğı zaman biiyük ağa- beyine başvuru>orw dıye konuşru Hayn Kozanoğ- lu, gelınen noktada Cum- hurbaşkanı'nın da yetkı- • Arkası Sa. 19, Sü.4'te IMF İLE ORTAK KARAR Dünya Bankası da toplantıyı erteledi Onaylar görüşülecekti IMF nin ertelemesıne koşut olarak Dünya Bankası da yann yapacağı 1.1 milyar dolarlık bankacılık kesımi ıle 600 mılyon dolarlık tanm kesimi kredısıne yönelık onayların görüşüleceğı toplantıyı erteledi. • 19. Sayfada OlUmSUZİUk yOktU IMF'nin Türkiye'ye verilecek 1.5 milyar dolarlık kredinin görüşüleceği toplantıyı ertelemesi, hükümetin tepkisini çekti. Başbakan Bülent Ecevit, IMF'nin tavnnı anlayamadığını belirterek "îstedikleri bütün yasalan çıkardık. En son cuma günü ben de IMF Başkanı'yla görüştüm. Türkıye'nin olanaklan ölçüsünde, yapılanlann her türlü zorlamayı dikkate alarak gerçekleştirildiğini söyledim. Olağanüstü bir olumsuzluk görünmüyordu" dedi. Muz cumhuriyeti değiliz ANAP Gmp Başkanvekili Ibrahim Yaşar Dedelek, Türkiye Cumhuriyeti'nin "muz cumhuriyeti" olmadığını söylerken MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "Kendi iç kaynaklarımızı harekete geçiririz" dedi. DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, "Bu, erteleme karanna etkili bır direniş göstermediğı ıçın Kemal Derviş'in de haklı ya da haksız yıpranması, yıpratılması sonucunu doğurabilir" yorumunu yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - IMF'nın Türkiye'ye verılecek 1.5 milyar dolarlık kredmın görüşüleceğı toplantıyı er- telemesi, hükümetin tepkısını çektı Başba- kan Bülent Ecevit IMF'nın tavnnı anlaya- madığını belirterek "Olağanüstü bir olum- suztuk görünmüyordu " dedı ANAP Grup Başkanv ekılı İbrahim Yaşar Dedelek, Türkiye Cumhurıyetı'nın u muz cumhuriyeti" olmadığını söylerken Tele- kom yönetımının sorun yapılması ve Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yasalan gecıktırdığı eleştınsı getınlmesının, Türkı- ye'nin egemenlık haklanna dayatma oldu- ğunu \urguladi. MHP Grup Başkanvekılı Mehmet Şandır. "Ekonomi aracüığıyla siya- setin şekütendirUmesine izin vermeyiz. Dö- ner, kendi iç kaynaklanmızı harekete geçiri- riz" dıye konuştu Başbakan Bülent Ecevit, dün akşam ABD'nın Bağımsızlık Günü kutlamalan çerçevesınde venlen resepsıyonda Cumhu- riyet'ın sorularını yanıtlarken IMF'nın tav- nnı anlamakta güçlük çektığını söyledı Ecevit, "tstedikleri bütün yasalan çıkardık. En son cuma günü ben de IMF Başkanf yla görüştüm. Türkıye'nin olanaklan ölçüsün- de, > apüanlann her türlü zorlamayı dikkate alarak gerçekleştirildiğini söyledim. Olağa- nüstü bir olumsuzluk görünmüyordu" dedı "Bir çözüm var mı" sorusuna Ecevit, "Ben olup biteni yonımlamakta güçlük çe- kiyorum. Hükümete > önelik olumsuz değer- lendirme yapmanuı hakh olmayacağuu dü- şünüvorurrT vanıtını verdı Ecevıt, "Prog- ranı IMF ile biriikte hazırlandı. Başansızh- ğa uğraması durumunda, IMF de kay betmiş obnaz mı" sorusuna şu karşılığı verdı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Kıvrıkoğlu FP'nin kapatılmasının ardından yaşanan tartışmaları değerlendirdi Türkiye çağdaş olacak Sadece insanca yaşam istiyoruz Cezaev lerinde tecridin kakünlması için ölüme yatan 19,20 ve 22 yaşlanndaki üç genç kız. "Biz yaşamdan kopmuş değiliz ve yaşanu sevdiğimiz için ölüm orucundayız" diyorlar. Çocuklukla- nnı dahi yaşayamadan gencecik yaşlannda "geri döniişü olmayaıT eyleme giren Serpil Dön- mez'in odasında beslediği bir kuşu. Arzu Güler'in balığu kız kardeşi Ayfer'in ise bugüne dek sahip olamadığı lahana bebekleri bulunuyor. İPBt YBDMrnİn tttbtFİ • 4. Sayfada Ekonomfde güçlü olmalıyız Orgenerai Hüseyın Kıvrıkoğlu, sıyasal anlamda stratejik adımlar atmak için ekonomide de güçlü olunması gerektiğini vurgulayarak "Yaşadığımız sıkıntı; küreselleşme, liberalleşme çabalanndan doğan sıkıntıdır. Ancak küreselleşme derken sadece sermayenin serbest dolaşımı kabul edılemez" değerlendirmesini yaptı. Yüzümüz Batı'ya dönük ABDnin225. Bağımsızlık Günü kutlamalan çerçevesinde ABD Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyona katılan Hüseyin Kıvnkoğlu, "Türkiye'nin yüzü Batı'ya dönüktür. Bu, bizim 21. yüzyıl ıçınde gelışen olaylar çerçevesinde adım adım bütünleştirilmiş stratejik politikamızdır. Türkıye'nin çağı yakalamasının yolu, Batılılaşmadan geçiyor" dedi. • 19. Sayfada MAHKEMEYİ TANIMADI Mîloşeviç meydan okudu DÜzmece İfJdİa Dün başlayan ve 11 dakika süren ılk duruşmada Slobodan Miloşeviç, İngilizce olarak yaptığı açıklamada. "'Bu mahkemenin düzmece bir mahkeme ve bu iddianın düzmece bir iddıa olduğunu düşünüyorum. Yasadışıdır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Meclisı tarafından atanmamıştır. Bu yasadışı organda kendimı savunmak için avukata ihtiyacım yok" dedi. Avukat istemedi Kumiduğu 1993'tenben EYUCM'de yargılananlar içınde avukat istemeyen ilk kişi olan Miloşeviç, Yargıç May tarafından uyanldı. Duruşma 27 Ağustos'a ertelenırken Yargıç May, Miloşeviç'in mahkemeyi yasadışı olarak nitelendirmesinin, "suçsuz olduğunu ıfade etmesi" anlamına geldiğini belirtti. • 11. Sayfada AB'DEN 3 KRİTİK MESAJ • 10. Sayfada BAĞDAT ZAFERİNÎ KUTLUYOR • 10. Sayfada Enflasyon hız kesti # Tüketıci fiyatlan lazıran ayında yüzde 5.1. toptan eşya fiyatlan yözde 2 9 artış gösterdı Bövlece, 2001' ın ılk \ansinda TÜFE'de oplam yüzde 32.3, TEFE'de yüzde 44 5 ırtış gerçekJeşmış oldu • li. Sayfada GUNCEL CITNEYT ARCAYUREK Böyle Gider mi? Ortalık lyıce kanştı. Suçlu aranıyor. 1.5 milyar dolarlık kredı dılımının açılması için IMF mı yoksa Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Başbakan mı, hukumetın tum uyelen mı. Kım suçlu'' Rıvayet muhtelif. IMF'nin koşullannı emır kabul ede- rek herdedığını eksıksız yenne getıren hukumetı suç- lamak en azından ayıpsanacak bır sonuç olmaz mı? Dunya Bankası, Ânkara'dakı burosunda 40 kışı ça- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Kararname boş olarak imzada Memura iyileştirme 2002'ye sarkıyor # Ocret dengesızhğını gıdermek amacıyla 13 Temmuz'dan önce çıkanlması planlanan kararnamenın, boş olarak ımzaya açıldığı öğrenıldı TBMM'den 10 Nısan'da çıkan ve sûresı 13 Temmuz'da sona erecek olan Yetkı Yasası çerçevesinde çıkarılacak kararnameyle. ıyıleştırmelenn 2002 "den ıtıbaren kademelı olarak memur maaşlanna yansıtılmasının öngörüldüğü öğrenıldı B 9. Sayfada 143 kişi yaşamını yitirdi Sibirya'da Rus yolcu uçağı düştü # Rusya'da, ıçınde 143 kışının bulunduğu bır yolcu uçağının. Sıbırva'nın Irkutsk kentı yakınlannda düştüğü bıldınldı fnterfaks Haber Ajansı. Vladıvostokavıa Havayollan'na aıt, 133 yolcu ve 10 kışılık mürettebatın bulunduğu TU-154 tıpındekı uçağın enkazının. trkutsk kentı yakınlannda yanmakta olduğunu bıldırdı tnterfaks. uçaktakı herkesın olduğünun sanıldığı habennı verdı UFO'lann varlığı tartışılıyor Evrende yalnız olmadığımız iddiası # Son gûnlerde Anadolu'nun çeşıth kentlennde görüldüğü öne sürûlen "Tanımlanamayan Uçan Cısımler"ın (UFO) varlığmın artık kanıtlandığı ıddıa edılıyor Uza> lılann başka yaşamları araştırmak ıçın Dün>a'>a geldığıne ınanıhyor. Bu yıldan ıtıbaren 2 Temmuz, UFO'lann günu olarak kutlanacak Sınus UFO Uzay Bılımlen Araştırma Merkezı Başkanı Haktan Akdoğan. "E\ rende yalnız değiliz" dedı H Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog