Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı ı a p 1 ı r ı İSLAM'DA KADIN YT CİNSELLİK Oral Çalışlar L>, krtap kulûbû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cagaloglu Istanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurtyet, k ı t a p 1 a r ı [ PORTRELER Oral Çalışlar ryCumhunYel k*_k.itapkubjbo Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 78.YILSAYI 27690 / 400.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 30 TEMMUZ 2001 PAZARTESİ Afganistan, Suudi Arabistan ve îran, Türk cumhuriyetlerinin laik sisteme geçişlerini engellemek istiyor Orta Asya'da yeşil terörRUSya bile destekliyor OrtaAsya Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu'daki Arap ülkeleri gibi kontrol altında tutulmak isteniyor. Bu nedenle bölgedeki radikal Islami hareketlerin bazı Avrupa ülkeleri ile Rusya tarafından desteklendiği öne sürülüyor. Afganistan, Suudi Arabistan ve Iran kaynaklı olduğu belırtilen bu radikal Islami hareketler Rusya'dan da el altından destek alıyor. Köktendinci faaliyetleri kendısi için tehdıt olarak değerlendiren Rusya eski SSCB coğrafyasım yeniden kontrol altına almak istiyor. Kazakıstan Çeçenıstan Azerbaycan özbekistan Turtcmenıstan Kırgızıstan Tacıkıstan Afganistan Iran SuMdı Arabtsian Radikal Islam ı destekliyor Radikal Islamın tehdıdı altında Kazakistan geçiş güzergâhı Orta Asyadakî en büyük tehdidi Özbekistan îslami Hareketi oluşruruyor. îstihbarat raporlanna göre, îslam Kerimov yönetimindeki Özbekistan dışında, radikal gruplara karşı ciddı herhangi bir önlem de bulunmuyor. îslam Kerimov yönetimi bu güçlere karşı, etkin önlemleri ile dikkat çekiyor. Kazakistan' ın Islami hareketlere kayıtsız kalması nedeniyle bu ülke Çeçenistan, Azerbaycan ve diğer ülkelere geçiş güzergâhı olarak kullanılıyor. Orta Asya'da faaliyet gösteren dinci teröristlere Usame bin Laden ve Taleban yönetimi de destek sağlıyor. • u. GARDİYAN PROFlLİ Ofkeü isteksiz duyamz# Sılah ruhsatı almak amacıyla psıkıyatrık muayene ıçın başvuran ınfaz koruma memurlan uzerınde yapılan araştırma, cezaevı personelının profılını ortaya koydu # Çalışmaya gore uçte ıkısı öfkelı, uçte bın depresyonda, yüzde 87'sı ışıne karşı isteksiz, tatmınsız, duyarsız \e mesleğını yenne getınrken sureklı gergınlık ıçınde. StBEL KIZILIŞIK İ5te hayata dönüşün enkazı M 5. Savfada İkisi de belleğini yitirdi % 5. Savfada içeride olanları ammsıyor • 5. Savfada Istanbul'dakı cezaevlennde çalışan ve sılah ruhsatı almak amacıyla psıkıyatnk muayene ıçın başvuran ınfaz koruma me- murlan uzennde yapılan çalışma, ceza- ev ı personelının cıddı sorunlar yaşadığı- nı ortaya koydu Neredeyse tamamı "işi- ne karşı isteksiz, dujarsız ve tatminsiz" olan ınfaz koruma memurlan. mesleğını yenne getınrken sureklı gergınlık yaşı- yor, tehdıt alıyor Her uç ınfaz memurun- dan bın depresyonda Çoğunluğu mesaısını tamamlayıp cezaevın- den çıktıktan sonra toplum ıçınde kendmı yabancılaşmış hıssedı- \or ve kendmı saklı- >or Ancak aılelenyle ılışkı düzeyı oldukça yuksek Psıkıyatr Dr \\han Akcan ceza- ev mdekı sorunlann sa- dece tutuklu ve hu- kumluler ile ılgılı ya- pılacak ıyıleştırmeler- le çozulemeyeceğını, bır an once cezaevı personelını hedef alan çalışmalar yapılması gerektığını soyledı Çalışma koşulları- nın ağır. nsklı ve ucret bakımından yetersız olduğu konusunda herkesın hemfıkır olduğu ınfaz koruma menuırlan, çahşırken neler hıssedıyorlar 9 Depresyon, kaygı duzeylen nelerdır9 Ce- zae\ı sonrası neler yapar. boş zamanlan- nı nasıl değerlendırır, aılelerıne ne kadar zarrun ayınrlar 7 Sosyal çevrelen var mı- dır'' Psıkıv atrlar Dr Ayhan Akcan ile Prof Dr lbrahimBalcıoğlu. Istanbul'dakı ceza- evlennde çalışan ve sılah ruhsatı almak Arkası Sa. 8, Su. 3'de E c o n o m i s t dünyaparalannındolarkarşısındakiperformansınımercekaltınaaldı LİRANIN HAZÎN SONUYedl ayda yüzde 49.4 geriledi TL'nın kaybı, tüm Latın Amenka ülkelerının paralannın dolar karşısındaki toplam değer kaybına yakın oldu Bu yıl ıçınde dolar karşısında değer kazanan tek para bınmı olan Meksıka Pesosu yıl başından 25 Temmuz tanhıne kadar yuzde 5'lık bır yükselış gosterdı. Meksıka, ABD ekonomisındeki yavaşlamadan belkı de tek olumlu etkılenen ülke oldu Ekonomi Servisi - Yılbaşından bu yana ABD Dolan karşısında yuzde 49 4 genleyen Turk Lırası, en buyük değer kaybına uğrayan para bınmı oldu TL'nın yılbaşından 25 Temmuz'a kadar olan kaybı, tum Latın Amen- ka ulkelennın paralannın dolar kar- şısındaki toplam değer kaybına ya- kın oldu The Economist dergısınde yer alan venlere gore, Turk Lırasf nın son bır yıl ıçınde dolar karşısındakı kaybı ıse yüzde 66'ya ulaştı TL'nın en yakın rakıbı ıse IMF'nın bır başka 'itaatkâr öğrencisi' Brezıl- ya oldu Brezılya'nın para bınmı olan real yılbaşından 25 Temmuz ta- nhıne kadar yaklaşık yuzde 22 de- ğer kaybettı Ozellıkleyılınılkyan- sında yuksek seyreden petrol fıyat- lan, bolgenın ıkı buyuk petrol ıhra- catçısı olan Brezılya ve Şılı para bı- nmlennı zayıflatan başlıca unsur ol- du Uzmanlar petrol fıyatının yük- sek seyretmesının genel anlamda dolan dığer para bınmlen karşısın- da avantajlı konuma getırdığıne dık- kat çekıyorlar Thomson Fınancıal yatınm şırke- tının araştırmasına gore. bu yıl ıçın- de dolar karşısında değer kazanan tek para bınmı olan Meksıka Peso- su yıl başından 25 Temmuz tarıhıne kadar yuzde 5'lık bır yükselış gos- terdı Meksıka. ABD ekonomisın- deki yavaşlamadan belkı de tek olumlu etkılenen ülke oldu • Arkası Sa. 8, Su. 1 'de Y O K S U L L U G U N VE ACININ FOTOGRAFI Yaşamak için bir eii pazar anklanna uzanıyor, bir elinde ise özûriü çocıığu var. Evindeki yatalak kocasına \e 12 yaşm- daki lazına yiyecek götürecek. Mücadeksinde "yapayalnız". Gdecegi zaten düşünemiyor bile. Şukran Karpuz Adapazan'nda yaşam savaşı veriyor. İUUN UYGUYun İMberf • 3. Sayfada Kahraman Power Bull Red Bull'a karşı » Dünyaca unlü enerjı ıçeceğı Red Bull'un yerlı markaların pazarını ele geçırme mücadelesı, Türk Patent Enstıtüsü ile hukuk sıstemını karşı karşıya getırdı. Yerlı ürün Power Bull'un üretıcılen, Türk Patent Enstıtüsü'nün tescıl ettığı markanın, mahkeme tarafından tanınmamasıyla ulusal sanayıye ağır bır darbe vurulduğunu söyledı. • 8. Sayfada Sağcılara kâbus, solculara güzel rüya • Yenılıkçılere katılacakken rüyasında Erbakan'ı görerek karanndan vazgeçen Mukadder Başeğmez'ın ruyası. bılımsel temellere dayanıyormuş Yapılan araştırmalar, sıyası yelpazenın sağındakı ınsanlann gecelen kâbuslar, sol görüşlü kışılenn neşelı ruyalar gördüğunü ortaya çıkardı Araştırmayı yapan Bulkely, "Solcular daha fazla hayal gücüne sahıpler" dedı • 4. Sayfada îşsizin umuda dram yolculuğu # Onlarmevsımlıkışçı.' Dıyarbakır'dan kalkıp fın- dık toplamaya gıdıyorlar 15 kışılık, 20 kışılık aıleler hep bırhkte trenlere dolu- şuyor, uç otuz paraya çalış- mak ıçın kılometrelerce yol gıdıyorlar Çoluğu ço- cuğu, yaşhsı gencı, ellenn- de denklen ve eşyalarıyla vagonlarda sıra kapmak ıçın yanşıyor • 3. Sayfada Otomobilde lider Renault'nun başan oykusu # Otomobilde 4 yıldır lı- der olduklannı belırten Re- nault Maıs Genel Muduru Ibrahım Aybar, pazarın yuzde 70 daraldığını soyle- dı Geçen yıl ıç pazarda 456 bın otomobıl satıldığı- nı, bu yıl 180 bın satılırsa sevındıncı olduğunu belır- ten Ibrahım Aybar, en va- kın rakıplennın dort katı satış yaptıklarını, ama ge- nel daralmadan oturu bu- nun sevındıncı olmadığjnı dıle getırdı OLCAY BÜYUK- THfRI habert • 13. Sayfada Boşanmalararttı Deprem aileyi de . sarstı # Kocaelfdekı boşan- malar, Marmara depremı sonrasında arttı Devletls- tatıstık Enstıtusu (DIE) Bolge Mudurluğu v erılen- ne gore, 1996 yılında 934 çıftın boşandığı kentte, sonrakı 2 yıl ıçınde yakla- şık yuzde 20, Marmara deprerrunın yaşandığı on- cekı yıl ıse 2 kat artış oldu Boşanmalarda, geçen yıl ıse onemlı farklılık olma- dı M 3. Sayfada DEVREK'TE UĞUR MUMCU PARKI AÇILDI • 8. Savfada MİLLÎ PÎYANGO ÇEKİLDİ • 8. Savfada TOPRAĞA YAZILAN RENKLİ ANILAR M 15. Savfada EFSANE ERKEĞtN TEKELtNDE DEĞÎL M Arka Savfada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 1964-68'e ait belgelerinin yayını engellendi Türkiye'nin karakutusuna yasakWASHINGTON(AA)-ABD Dışışlen Bakanlığı'nın Türkı- ye, Yunanıstan, Kıbns, Endo- nezya, Malezya ve Fılıpınler ile ılgılı 1964-1968 yıllarına aıt belgelenn 1998 ve 1999'dagız- lılık derecesmın duştüğü, ancak George Bush yonetımının bun- lann yayınına engel olduğu bıl- dınldı George Washmgton Ünıversıtesı yetkıhlennce yapı- lan açıklamada, bu ulko^rle ıl- gılı belgelenn gızlıhk sevıyesı- nın düşmesıne karşın Merkezı Haberalma Teşkılatı (CIA) bu belgelenn yayınına ızın verme- dı Unıversıte yetkılılen, buna rağmen federal makaftılann yanlışlıkla bu belgelerden bın- smı unıversıteye gonderdıklen- nı kaydettıler George Washıng- ton Ünıversıtesı tarafından ya- y ımlanan bu belgeye gore, En- donezya makamlan, 6O'lı yıl- larda Endonezya Komunıst Par- tısı'nın kanlı tasfıyesı sırasında ABD'nın Cakarta Buyukelçılı- ğı'nın verdığı ısım lıstesınden faydalandı CIA'nın engelleme gınşımlenne karşın yayımlanan bu belgenın 'tasfîye konusunda yeni ve önemB bilgiler' sunduğu- nu belırten unıversıte yetkılıle- n, soz konusu belgelerde done- mın ABD Buyukelçısı Mars- M Arkası Sa. 8, Sü. 3'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tayyip Vizeleri Alırken... Sıyasette bır deyım vardır Partı kısmetten çıktı mı, mılletvekıllerı dokuzyerden kopar1 Necmettin Erbakan'ın bugun ıçınde bulunduğu durum, boyle ozetlenebılır Erbakan uzatmalı emanetçısı Recai Kutan'la de- vam kararı alıp Saadet Partısı nı (SAPA) kurarken ya- nşa Erdoğan ın onunde başlamış gıbı gorunuyordu M Arkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog