Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet] k ı ı a p 1 a r ıj YAŞAMIN İKİ UCU Ümit Otan Çağ Pazarlama A.Ş. TurKocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: {212) 514 01 96 umhuriyet Cumhurtyet k ı l a p h r ı AVRUPA VE TÜRKİYE F.Şen-ÇAkkaya-R Güntürk Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 7-8YIL SAYI: 27689 / 400.000 TL / KURUCUSU: Y U N U S NADİ (5924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 TEMMUZ 2001 PAZAR rese % egı Lolitadan yetişkine Kendisine sorarsanız, o, evrimin bir ürünü, uyum sağlama yeteneğine sahip bir kız. Tiyatrocu bir aileden gelen Drew, yedi yaşında şöhrete ilk adımını atmış. On yaşında gece klüplerinin gözdesi, on dördünde afiş kızı, on beşinde yazar, on yedisinde soluk kesen bir genç kız, yirmisinde bir bomba, yirmi ikisinde bir kelebek, sonra papatya ve peri... Drew Barrymore... B u g ü n Cumhuriyet ' Ie b i r l i k t e . Programı eleştirenleri ikna etmeyi başardı Fischer umut dağıttıDalgalı kur alternatifsiz IMF Birinci Başkan Yardımcısı Fischer, İstanbul maratonunda akademisyenler, yazarlar, sanayiciler ve bankacılara iyimser mesajlar verdi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fischer. Türkiye'nin program kapsamında çok etkileyici başanlar gerçekleştirdiğini savunarak dalgalı kurun alternatifsiz olduğunu belirtti. Enfiasyon hedefî yüzde 30 Fischer, makroekonomik göstergelere ilişkin değişiklikler ** konusunda hükümetle görüş birliğine vardıklarını belirterek hafta başında alınan tedbirlerin yerinde olduğuna işaret etti. Derviş, IMF'yle her konuda anlaştıklarını belirterek gelecek 12 aylık dönem için enflasyon tahmininin yüzde 30-35 olarak belirlendiğini acıkladı. BflUŞDOSTHİveNfciJFBi! haberi • 9. Sayfada iyimserDostlarının arasındaU) Hükümetin progranıla ilgili üstüne düşenleri yerine getirdiğini, programda çok hızlı yol alındığmı sık sık vurgulayan Fischer, geçmişe göre daha iyimserdi. Bu iyimserlikte Tütün Yasası, Telekom'la ilgili sorunların çözülmüş olması kadar, kendini dostlar içinde sayması da etkiliydi (!) TÜRKH. MMMfM y«m • 9. Sayfada Eleştirüer neden kesikü? Cüyence ve ödün Biikent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, programa yoğun eleştiriler yönelten iş ve finans çevrelerinin " dalgalı kur'dan vazgeçilmesi yönündeki ısrarlannın önüne geçebilmek için çeşitli güvenceler ya da ödünler verilmiş olabileceğini söyledi. YWUZ BARLAS'n haberi • 9. Sayfada ı m Goran Bregoviç'i, Çingenelerle yaptığı "Düğün ve Cenaze" müzikleri ile tanıyoruz. Bregoviç, Istanbul'da verdiği konserinde seyirciyi "Kendimi yerli sanatçılarınlzdan biri gibi hissediyoaım" diye selamladı ve ekledi: "Küresel sanatçı olmak fikri bana cazip gelmiyor..." Goran Bregoviç 1992'de Bosna'nın patlayacağmı hissetmişti. Ona göre Hırvat, Sırp ve Bosnalı.lar arasında çok sayıda insan Nazileşmişti. O şimdi Paris'fe yaşıyor. Bayinizden istemeyi unutmayın. Tayyip Erdoğan'ın Israil Büyükelçisi'yle bir araya geldiği ortaya çıktı GizLenengörüştne1 karşitllğl yapilmayacak Partileşmesine az bir süre kala "Yenilikçi" milletvekilleri, TBMM'deki makam odalannda sık sık yabancı büyükelçiliklerin siyasi görevlilerini ağırlamaya başladı. Erdoğan'ın, 13 Temmuz'da buluştuğu Israil'in yeni büyükelçisi Sultan'a 'Siyonizm' karşıtlığı yapmayacaklan yönünde güvence verdiği ileri sürüldü. Önceki gün ABD Başkonsolosu ile bir araya gelen Erdoğan, ABD'de de büyük bir Musevi cemaatin lideri ile görüşmüştü. Gül de îngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ne bilgi verdi. GÖkçek'ln durumu Slkllitl yarattl Yeni oluşum hareketinin, gelecek hafta 3 günlük son bir kamp çalışmasının ardından partileşmesi bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in durumu ise oluşumda sıkıntı yarattı. Gül'ün yanı sıra Erdoğan'ın da Gökçek'i istemediği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi, Hasan Celal Güzel dosyasını görüşürken yayılan kulisler Erdoğan'ı rahatsız etti. Yeni oluşum kaynaklan, Gökçek'in "Erdoğan'uı yasağınm sürmesi" yönünde çaba gösterdiğini iddia ettiler. ANKARA(CumhuriyetBûrosu)-Ye- ni oluşum hareketine öncülük eden Re- cep Tayyip Erdoğan'ın, Israil'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi David Sul- tan ile gizli bir görüşme yaptığı öğrenil- di. Erdoğan'ın. 30 yıllık Milli Görüş si- yasetinin tersine, yeni politikalannın "•ABD ve Siyonizm karşıthğuıa orurma- yacağı" yönünde güvence verdiği ileri sürüldü. Yeni oluşum hareketinin, gele- cek hafta program ve tüzük hazırlıklan için 3 günlük son bir kamp çalışması- nın ardından partileşmesi bekleniyor. Ankara'daki yabancı misyon temsilci- likleri de Milli Görüş'ten kopan kadro- nun hedefini ve gelişme olasılığını an- layabilmek için girişimlerde bulunuyor. Yeni oluşumdaki milletvekilleri, TB- MM'deki makam odalannda sık sık bü- yükelçiliklerin siyasi görevlüerini ağır- lamaya başladı. Israil'in Ankara Büyü- kelçisi David Sultan'm da doğrudan Tayyip Erdoğan'la görüştüğü belirtildi. 13 Temmuz Cuma günü gerçekleşen görüşmenin gizli tutulması dikkat çek- ti. "Sıyoninn" karşıtı söylemi kullan- mamaya özen gösteren yeni oluşum kadrosu, diğer yandan kökeniyle ters düşmemek amacıyla programında, uluslararası ilişkilerin geliştirileceği ül- keler arasında îsrail'i saymadı. Erdo- ğan, daha önce de ABD'de büyük bir Musevi cemaatin lideri olan Abraham Foksman'la görüşmüştü. MArkasıSa,5,SiL2'de MFÖy den rock, Ersoy 'dan nostalji Rumetihisan ve Açıkhava Trvatrosu konscrkriyle İstanbuUular müzik dolu ak- şamlar yaşıyor. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Rume- tihisan akşamlannda "Nostalji" firtması estirdL Taritıi mekânda Ersoy repertu- vannda bulunan "Yalan", "Şimdi Uzaklardasın", "Sazlar Çahnır", "Söyleme Bilmesinler" gibi Türk müziğinin seckin eserierini seskndirdL Harbiye Açıkhava Tiyatrosu da önceki akşam Mazhar- Fuat- Özkan (MFÖ) grubunu ağırladı. M- FO, verdiği konserde "No ProNem", "Ete Güne Karşı", "Diday Diday Day", "Afi Desidero","Vak The Rock" gibi hareketii hit şarlalannın yanı sıra "Gullerin İçin- den", "Buseük Makamma", "Yahuzhk Ömür Boyu", "Sude" gibi duygusal par- çalan da seslendirdL (Fotoğraflar: ALPER ÎZBUL/GÖZDE AKGÜNGÖR) Savcı Göktürk, Cumhuriyet 'te, hortumcuların çete suçundan yargılanamayacaklannı yazmıştı DGM^nin kararı siirpriz değil YasadayanllŞİlklaryapildlDolandıncıhkve'çete'suçlanmnDGM'ceay- rılmasından sonra bankalann içini boşaltanlar dışan çıkmaya başladı. Cumhu- riyet Savcısı Mete Göktürk, beklenen bu karan, 2 Mayıs'ta Cumhuriyet'te yaz- mıştı. Göktürk. bankalann içini boşaltanlann, eytemlerinde 'zor' ve 'şiddet' kullanmadıklan için 4422 sayıh kanun kapsamında yargılanamayacağını be- lirterek "Yeni düzenlemelerde öyle yanhşlıklar yapılmıştır ki bu kişiler hak- kmda ne yazık ki yeni yasanın uygulanmasma olanak kalmamıştır" demişti. HOrtumCUİarin yÜZÜ gÜIÜyor İstanbul DGM'nin suçlan ayırması, 'ban- kalann içini boşaltanlann' yüzünü güldürdü. Mahkemenin, Korkmaz Yiğit de dahil 22 Bankekspres sanığı hâkkında görevsizlik karan vennesinin ardından Yurtbank'ın içini boşalrmakla suçlanan bankanın eski sahibi Ali Balkaner hak- kında da tahliye karan verilmesi, diğer banka dolandıncılan için umut oldu. Yahya Murat Demirel, Hayyam Garipoğlu, Cavit Çağlar, Dinç Bilgin, Nail Ke- çili hâkim karşısma çıkacaklan günü sabırsızlıkla bekliyorlar. • 4. Sayfada Konsere başladı Minik Serçe 25. sanat yılında # Sezen Aksu, çeyrek yüzyıllık profesyonel müzik serüveninin her döneminde başa oynayan, ürettikleri her zaman geniş kitleler tarafından kabul görmüş bir sanatçı. Sezen Aksu bu kez değişik bir ekiple dinleyicilerinin karşısma çıkıyor. CUMM CAWAZOâ.trMR **Mİm 15. Sayfada Ali Poyrazoğlu Harikalar Diyan'ndan notlar • Ben yaşama, işine inanan, gelişime açık, değiştirmeye çalışan bir insanım. Genç yaşlarda sezgisel olarak var olan, hele hele sol düşünürlerin kitaplannı okuyup dünyaya biçim vermenin ne kadar büyük bir yaşam sevinci olduğunu keşfederek bugünlere geldim. ÛflWJl SÖytefiSJ • 14. Sayfada Yasemin Alkaya Öykülerin buluştuğu yer • Yasemin Alkaya, sanatçı ve entelektüel kesimin yoğun ilgi gösterdiği Beşinci Kat adlı restoranda kendi hazırladığı mönüyü, dekorasyonunu yine kendisüıin yaptığı bir ortamda sunuyor. Alkaya'nın ilkesi, "Herkesin rahat etmesi." İ>H YEZDMİ'nin 7. Sayfada BARIŞ KONSERİ Mİ PROPAGANDA MI? • 8. Sayfada TUNCELİ'DE BU KEZ KOMANDOLAR YÜRÜDÜ M 4. Sayfada EKRANLAR EŞCİNSELLERİ K1ZDIRDI M Arka Savfada GUNCEL CUNE\T ARCA1UREK Şundan Bundan Derken... Başbakan Ecevrt'in "işler iyi gidiyor" sözü gerçek- leşti. Yavaş yavaş, önüne bakarak yürümesi, Başbaka- nımızın ayağını sağlam bastığını göstermiyor mu? Bu söyleminin üzerinden iki gün geçtikten sonra; hükümet, ekonominin tıkırında gittiğini belgeledi: Akaryakıt fiyatlannda yüzde 1 -1.5 indirim! Tabii Ecevit'in başanlannı birtürlü kabullenmek is- Wk Arkası Sa. 8, Sü. l'de Prof. Çilingiroğlu yaşaımm yitirdi 0 İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzunca bir süredir mide kanseri tedavisi gören Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu'nun cenazesi, yann Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verilecek. 1 3 . Sayfada Vural Öger: Türkiye dönüm noktasında # Almanya Göç Komisyonu üyesi Vural Öger ile Almanya'daki göç, uyum, iltica sorunlannı ve iç göçün toplumlan nasıl etkilediğini konuştuk. Öger Almanya'da ikinci-üçüncü kuşak Türklerin yaşadığını ve bunlann da büyük bir uyum sorunu olduğunu söyledi. ifYU 1W|MIQfiUraB SİyteffSf • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dolar TL'ye Kur mu Yapıyor, Dalga mı Geçiyor? Dalgalı kurtartışması, ilginç ittifakları da beraberin- de getirdi: - TÜSİAD, hükümetin dalgalı kuru yeniden gözden geçirmesini istiyor. - Hükümet TÛSlAD'a katılmıyor, "böyle devam et- sin" diyor. , . M ArkasıSa. 8 Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog