Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı J p U r ı 2O00'Lİ YILLARA BAŞLARKEN DÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisaiı f~*CunıAunya< ^»_ krtap kulübü Çaa Pa2arlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 <34334) Cağaioğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 8. VIL SAYI: 27684 / 400.000 TL (KDVıçlde) Temizel İnönü'ye katıldı umhuriyet Cumhuriyet SANCILIYILLAR KUŞATILMIŞ SOKAKLAR Hikmet Çetinkaya k*» kıtap kuUbü Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 İ34334, Cağaloglu-lstanbul Tel ı212j 514 01 96 KURUCUSU YUNUS NADİ 11924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 24 TEMMUZ 2001 SALI # Inönü'ıfehŞBBtarJkuruluşunda yer alacak "KurucularKurulu ' KÜIçalışmalannı sürdürdüğü belirülirkeı7V.t!ki;i ıj4 Temizel, ekonomist Baran Tuncer, Prof. Sencer Ayata ve YÖK Genel Kurulu üyesi Prof. Burhan Şenatalar'm kurucular kurulunda yer almayı kabul ettikleri kaydedildi. # Programda sol ve sosyal demokrasinin sloganlanna sahip çıkılırken tüzükte de delege sisteminin kaldınlması, eğitilebilecek kadar üyenin olması, yönetimde örgüt ağırlığmm öne çıkması gibi maddelere yer verildi. • 5. Sayfada Saadet ilk fireyi verdi # Saadet Partisı (SP), parti içi muhalefetle erken tanıştı. Kutan'm genel başkanhğına tepki gösteren bir grup, ilk kongrede Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığa aday olrnası için ısrannı sürdürüyor. SP'nin kuruculan arasmda yer alan Kahramannıaraş Milletvekili Ali Sezal partiden istifa etti. • Ali Sezal'ın SP'den istifasıyla 100 kişılik FP grubu 50-50 bölünmüş oldu. Partililer, bölünen grup görüntüsü karşısında Rus yazar Puşkın'in şiiri eşliğinde ağladı. 5 transfer milletvekili, Erdoğan'ın grup farkuıı oluşturdu. • 4. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer ekonomik, yönetsel ve hukuksal alanda değişim istedi Ihrilıi ıııesajlarv Anayasa, toplumun ulaştığı düzeyin gerisinde kaldı. v Meclis, anayasa değışikliği paketini çıkarmalı. v / Türkiye öncelıkle insan haklan alanmda evrensel normlara uyum sağlamah. v Ölüm cezası kaldınlmalı. Gözaltı süresi kısalmah. v Düşünce ve anlatım özgürlüğü güvence altma alınmalı. Bireysel özgürlükler genişletilmeli. v Sıyasal partiler ve seçim yasalannda günün koşullanna uygun değişiklikler yapılmah. v Demokrasinin tam anlamıyla özümsenmesini olanakh kılacak bir siyasal kültür geliştirilmeli. v Her sıkıntılı dönemde demokrasi dışı yönetim arayışlarına gırilmemeli. v AB'ye tam üye olmak, bızım ıçın tek amaç olmamalı v Ulusal Programda öngörülen değişiklikler frızla gerçekleştirilmeli. v Toplum AB konusunda bilınçlendırılmeli. v» Yolsuzluklara karşı saydam de\ let yapısı oluşturulmalı. v Ekonomik programa toplumsal destek verilmeli. v' Ekonomide, gerçekJeri yansıtmayan yorum ve söylentilerden kaçınılmalı.B 9. Sayfada UZLAŞMA Kyoto yeniden diriltildi • Bonn'da yapılan BM Uluslararası Küresel Isınma Konferansı'nda, sera etkisı yaratan zararh gazların azaltılmasını öngören tklım Protokolünün uygulanmasıyla ılgıh kurallar üzennde anlaşnıaya vanldı. • ABD'nın reddettığı K>oto Protokolü üzennde 4 yıldır süren tartışmaların v e 25 saatlik son bır maraton görüşmenın ardından vanlan uzlaşma. "tarıhı" olarak nıtelendırıldı. • //. Sayfada G-8 TEPKİSİ: Olayların sorumlusu Berlusconi • ttalya'da G-8 zırvesının ardından Berlusconı hükümetının Içışlerı Bakanı Scajola'nın ıstıfası ıstenıyor. K.omünıst lıder Bertmottrye. "Zevtın Ağacı" lıden Rutellı de katıldı. Hükümete sert eleştınler vonelten Rutellı "Şılı faşızmı" olarak damgalanan olavlardan Berlusconı'vı de sorumlu tuttu PâGÜNCfflRAHOGLUnun 111. Sayfada Bir yandan aşm sıcaklar diğer yandan ekonomik kriz halkı btuıahıyor. Birçok bölgede nem oranınm da sıcaklık gibi mevsim normalkrinin üzerinde ohnası haÜkın serinlemek için plaj- lara ve havuzlara akm eünesine yol açryor. Maddi gücü yetenler kendilerini Akdeniz \e Ege sahillerindeki turlstik tesislere atarken dar gelirü aüeler günübirükçözümlerbulmakla yetiniyor. Halk piajlanve havuziar özeUikie taril günlerinde 'iğne atsan yere düşme)ecek" hale geli>wr. (Fotoğraf: AA) Hem sıcak hem kriz bunaltıyor Laîla'da ^lale^ geceler ASLITIRK: Davalar politik • Hakkındakı \olsuzluk ıddıalan nedenıyle Türkı\e'\e ladesı ıstenen Güla\ Aslıtürk, Londra'da vme >argıç karşısına çıktı Ashturk. kendısıvle ılgıh açılmış da\alann tümünün 'polıtık etkılerle ortava çıktığını" öne sürdü Da\alar konusunda Yılmaz aılesını suçlayan Aslıtürk. "Yılmaz ANÂP'ta kendıne rakıp ıstemedığı ıçın bu yola baş\ urdu" dedı. • 19. Sayfada S. ARABİSTAN'A KAR YAĞDI • Arka Sayfada Eğlence yerlerini kapatalım mı? "Kışkırtıcı" Amerıkalı The New York Times muhabiri Douglas Frantz, Türkiye'de zengin ve yoksullar arasındaki uçurumun giderek açılmasını bir eğlence yerine odaklanarak yazdı. Türk basınının da "haberi haberleştirmesi"yle dış kışkırtıcıya iç kışkırtıcılar destek verdi. Hemen oda başkanlanndan, çeşitli kurumlardan tepkiler geldi: "Eh, yazdıklannda gerçeklik payı yok değil, ama böyle de yazılmaz ki. Tahrik ediyorlar Türk insanını. Eğlence yerlerini kapatalım mı yani?" BOğaz'da yürümek ÇOk ZOr Laila'ya gelindiğinde iki tercih kalır. Ya karşı kaldırıma geçilecek ya da göğüs göğüse bir mücadele sonucu yola devam edilecektir. Içeriden taşan gümbür gümbür müzik sesiyle şaşkına dönüldüğü sırada kalabalığa çarpılır. Siyah takım elbiseli bodyguardlar, telaş içınde koşturan gazeteciler, saçlan san boyalı kadınlar, jöleli saçlı, elleri cebinde yürüyen erkekler. lüks otomobillere doğru firlayan bar görevlileri, taksi durduranlar arasmda ilerlemeye çahşır insan. MTİCE TUNCBt-GÜLŞAH DUMK'II haberi • ". Sayfada GUNCEL CUNEYT AKC4YUREK Bir Tutam Gerçek Necmettin Erbakan'ın gölgesindeki Recai Kutan, partı olmayı Tayyip Erdoğan'a bırakarak pırtı olma- ya mı karar verdi acaba? Ekonomik kriz, durgunluğu yeğledi. Geçen hafta sonu parti hareketleri kamuoyuna daha cantı yansıdı. Orneğın; Fazılet'ten doğan ikı tosunla ılgilı gelişme- ler ılgı çekıcı. Tayyip Erdoğan'ın Karadenız gezisi canlı. Recai Ku- MArkasıSa. 19,Sü. l'de Bekâret dış basının dilinde # Yüksek tirajlı Frankfurter Allgemeine gazetesi, "'Türkiye'de yeniden bekâret konrrolleri" başlığı ile \erdiği haberde, Bakan Durmuş'un daha önceki açıklamalanyla da Türkiye sınırlannı aşan bir üne sahıp olduğunu behrttı. insan hakları sa\ unucusu, hukukçu Jutta Herrmanns, "Durmuş'un bu önerisı en korkunç şekliyle ortaçağa dönüşün bır adımıdır" dedi. • 19. Sayfada Le Monde borsaya açılıyor 0 Fransız basınının önde gelen sol eğilimli gazetesi Le Monde, şirket hisselerini küresel pazara açıyor. Konuya geniş yer ayıran Fınancıal Times, gazete yönetıminin, borsaya açılmadan dolayı elde edilecek gelirle hem ulusal hem de başta Avrupa olmak üzere uluslararası düzeyde etkin ve güçlü bağımsız bir medya grubu yararmayı hedeflediğini yazdı. • 19. Sayfada Şirketlet; Hazinepayı düşüldükten sonra ödemeyapılmasını istediler 'Cep'te vergi oyıımı Sözleşmeler yenilendi Lısans yetkismin Telekomünıkasyon Kurumu'na devredilmesinin ardından cep telefonu şirketlerinin imtiyaz, Telekom'un ıse görev sözleşmesi yenilendi. Cep telefonu şirketlerinin. Hazıne'ye ödenen yüzde 15'lık pay düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergı ödenmesıni istemeleri nedenıyle bu hükme şerh konuldu ve Sözleşme Takıp Kurulu' nca daha sonra kararlaştırılması öngörüldü. Ref€ranS tarlfC Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Yurdal, şirketlenn cırosunun net gelirleri üzerinden binde 3.5 oranında katkı payı alınmasının düzenlendığini açıkladı. Yurdal, Telekom'un standart ara bağlantı referans tanfe teklıfi hazırlayacağını açıkladı. • 13. Sayfada PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK YOLDA Fischer denetim yapmaya geliyor Sıkıntı anlatılacak IMF Başkan Yardımcısı Fischer'in gelişiyle birlikte, programdaki sıkıntılar ele alınacak ve yüksek faız ıle kur düzeyine koşut ekonomik hedeflerde değişikliğe gidılecek. Yapılacak değişıkliklerın rakamsal hedeflerle sınırlı olmasının sıkıntıya çözüm getirmeyeceğine dıkkat çekiliyor. • 12. Sayfada Dervişten olumlu tablo Fischer'in gelişinin ardından programdaki değişiklik çalışmalannın son şeklini alacağım bıldirdi. Makro ekonomik hedeflerde değişikliğe gidileceğini söyleyen Derviş, programda açık olarak yer alan cari işlemler dengesinin 2.5 milyar dolardan daha fazla artıya geçeceğini savundu. • 12. Sayfada MAVİ AKIM SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR • 13. Sayfada DEMİRBANK'IN SATIŞINA BÜYÜK ÖVGÜ • 12. Sayfada DEPPLER IMF'Yİ SAVUNDU • 12. Sayfada KRİZ SÖMÜRÜSÜ YAPILIYOR • 8. Sayfada MGK'NİN GÜNDEMİ KRİZ • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cenovarlık! The New York Tımes'tan sonra Italya'nın Cenova kentınde yapılan G-8 zırvesıne de konu olduk. Italya Başbakanı Berlusconı durumu ozettedr. - Turkıye ve Arjantın'ın dışında kapitalıst sıstemın sorunu yok! Doğru bır yaklaşım! Gelışmış ulkeler, birlikte yuru- yecekleri ulkelerleyol koşullanndaanlaştılar Yuruye- meyeceklerı ya da yurumek ıstemediklerı ulkelerle de M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog