Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei t t a r I ı r ı •SLAMDA KAD1N VE CİNSELLİK Oral Çaiışlar * . kıtap kulubu Çağ Pazartama A Ş TurVocağı Cad No 39'41 (34334, Cagaloglu-istanbul Tel (212)514 01 96 Cu mhuriyef Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı CacHUo 39/ (34334) Cağaloglu-lstanbul Tel (212) 7 8 - YIL SAYI 27680 / 400.000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI NADtR NADİ11945-1991) Anayasa Mahkemesi'nden iki karar: Kiralarda kıran kırana dönemi. Erdoğan'a siyaset yolu Kimcı-ev sahibipazarhktad ö n e m i Anayasa Mahkemesi, kiralann bu yıl için yüzde 10 oranında arttırılmasını öngören maddesini "anayasaya aykırı bularak" ıptal etti. Oybirliğiyle alınan bu karara göre artış- lar e\ sahibi ıle kıracı arasında belirlenecek. Açıklama yapan Ana- yasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç, karann Resmi Gazete'de ya- yırniandıktan sonra yürürlüğe gireceğini bildirdi. • 19. Sayfada Recep Tayyip ErdOğan'a yesil IŞlk Yüksek mahkeme, Ye- niden Doğuş Partısi'nın Hasan Celal Güzel'i parti üyeliğinden çı- karmadığı için uyarılması yönündeki istemi reddederek aynı du- rumdaki Tayyip Erdoğan için de siyaset yolunu açtı. Erdoğan'ın siyaset yasağı kalktı. Karar, yeni oluşumda sevinçle karşılanırken siyasetin sağında taşlann oynayacağı belirtildi. • 5. Sayfada İŞkenceCİ kll payi kapsam dlŞI Türk Ceza Yasası'nın işken- ce suçunu düzenleyen 243. maddesınin Anayasa Mahkemesi'nce önceki gün af kapsamına alınması kıl payı ile reddedildi. Anaya- sa Mahkemesi heyeti 5'e karşı 6 oyla işkence suçunu af kapsamı dışında bıraktı. Bir üye daha düzenlemenin iptali yönünde oy kul- lansaydı, işkenceciler de aftan yararlanabilecekti. • 4. Sayfada Para Kurııhı gündemde Lirada dönemZemİn hazirllğl Dövizin aşırı yükselmesi kur polıtikalannın sorgıılanmasına neden olurken Para Kıırulu oluşturmak ıçın zemin hazırlandığına dikkat çekiliyor. Para Kurulu, güven ortamının yok olduğu süreçte faizlerin ve enflasyonun düşürülmesı ıçın öngörülen bir sistem. Merkez Bankası devre dışı iik oiarak sömürge ülkelerde uygulanan bu sistem, Merkez Bankası'mn devre dışı kalması, para politikasının kurun sabitlendiği ülkenin kararlanna bırakılması ve ekonominın dış şoklara karşı korumasız hale getirilmesi nedeniyle büyük riskler taşıyor. S e ç e n e k l e r Kur ve para politıkasıyla ilgili gündeme gelen ve tartışılan diğer seçenekler ise şöyle: Dalgalı kura ınce ayar. enflasyon hedeflemesi. dalgalı kur-sabıt kur arası sistemler. BANU SAİMANm habert • 6. Sayfada HSCB BANR'A DEVREDİLECEK Demirbank satılıyor İşlemler 2 ay içinde tamamlanacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bünyesinde bulunan Demirbank'ın. HSCB Bank AŞ'ye satılacağını açıkladı. Hisse satış ve devir sözleşmesi üzerindeki görüşmeler 2 ay içinde tamamlanacak. Demirbank tüzelkişiliğı bilançosunun yaklaşık üçte birmi almayı teklif eden HSCB Bank. bankayı Türkiye'deki HSCB Bank AŞ ile birleştirecek. • 19. Sayfada GÜNEY KORE'DEN İBRET TABLOSU Batılv bankalar yabancılara gitti SeUİ BankaSI Satlliyor Deutsche Bank, Seul Baıkası'nın vüzde 30-50 hıssesini almak içirj niyet mektubunu verdı. Bu gelişme. Türkıye'de 'Yıksulluğun Küreselleşmesı" kıtabıvla tanınan Prof. Dr Mıchel Chossudo\sky,'nin 'Kore'nin Yenıden Semürgeleştırılmesi" başlıklı makalesini anımsattı. TÜrtİye'yİ a n i m s a t t l Güne> Kore'nın yaşadığı mîli kriz sonrasında batan bankalann nasıl Batılı yabancı şirketlerin eline geçtiğini anlatan makale Tirkıye"de yükü kamunun sırtına yüklenen batıklann, doumlan düzeltıldıkten sonra satılması surecmde vajanabıleceklere de ışık tutuyor • 12. Sayfada Zengin ülkelere ev sahipliği yapan Ceiiova kenti en büyük küreselleşme karşıtı eyleme sahne olacak hareketinilıjffılıiilllillilliiıılıliıııliittilıî Eylemlere karşı sıkı güvenlik önlemleri alındı Hayalet kent Dünya nın en zengin 7 ülkesi ile Rusya'dan oluşan G-8'lerın toplantısı- na ev sahipliği yapan ttalya'nın Cenova kentı, bugüne kadar düzenlenen en büyük protestolara da sahne olacak. Bir hayalet kent görüntüsünde olan Cenova'da olağa- nüstu önlemler dikkati çekiyor. Göstericıler, öğle saatlerinde "Kır- mızı Bölge"ye gir- meye çahşacaklar. Kırmızı Bölge G-8 liderlerinin bir araya geleceğı 13. yüzyıl- dan kalma Ducale Sa- rayı'nın çevresinde ilan edilen "Kırmızı Bölge"yi yaklaşık 20 bin polis ve asker koruyor. • 9. Sayfada Iran'da 11 kişinin idam edilmesi Cenova"da- kiİranlılarve küreselleşmekarşıtian tarafın- dan kente asdan kukialarla protesto edildi. ENOVA'DAN NOTLAR Sarmısaklı protesto50 bin kİŞİ yürüdü G-8 doruğunu protesto için Türkıye'den de eylemciler katılıyor. Antikapitalıst Gazete'nin öncülüğünde ODTÜ, Mımar Sınan ve tÜ öğrencilen ve KESK'e bağlı sen- dika üyelerinden oluşan bir grup da Cenova'da. Berlusconi'nin soğan \e sarmısaktan nefret ettığini açıklaması üzerine dire- nişçiler, 'Kırmızı Bölge'de yaşayan Cenovahlara torba torba sarmısak dağıtarak G-8 zirvesi nedeniyle tel örgüler ıçıne hap- sedilmelerini protesto etmeye davet ediyor. Doruk öncesinde yaklaşık 50 bin kışı banşçıl bir yürüyüş yapü. • 9. Sayfada Türkiye'den destek• Mıtano (Fotoğraf: REUTERS) CMası e>lemler nedeniyle hayalet kente dönen Cenma'nın her >eri polis ku^Tetleri ile dolu. Floransa Korsite Roma Direnisi küresellestir küreselleşme karşıtlan, G-8 zırvesı ıçın gerçekleştınlecek kapitalizm karşıtı eylemlere destek vermek amacıyla bir dızı etkınlik düzenlıyor. "Dırenışı küresellestir, başka bir dünya mümkün" sloganıyla çahşroalanm v-ürüten Cenova 2001 Istanbul Etkinlıklen Grubu. küresel sömürünün ulaştığı boyutu anlatan eylemler düzenleyecek. • 9. Sayfada R TANİLLlNİN YAZISI 17. Sayfada ECEVİT KRİZ CIKARCILARI ISTANBUUDA • 19. Sayfada KrCDEKLTLAMA M 10. Sayfada OVLAR NE YAŞAR N r E YAŞAMAZ M Arka Sayfada GUNCEL CITNEYT ARCAYIIREK El Elinde Oyuncak Siyaset Orneğın, zaman zaman kırlaşan; ne kı bir sure son- ra saç boyama teknığıyle birden sıyahlaşan bıyık ve saçlarıyla Başbakan Ecevit'i, efe davranışlı oturuşuy- la Mesut Yılmaz' ı, ya onune ya da karşıda gorunme- yen bir noktaya bakan Devlet Bahçeli yı, ne diyecek ne ısteyecek dıye lıdennden gozlerını ayırmayan Hü- samettin Özkan'ı ve... Alman-Turk kanşımı yüz hatlan anneden mıras Al- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Sanatçı çıkarması1 "Uygarlıklar Beşığı Türkıye 2001' Kültür ve Sanat Şöleni başlıyor. Bu kapsamda 82 merkezde 3 bin 582 sanatçı halkla buluşacak. Şölen kapsamında 58 sergi açılacak. Kültür Bakanı İstemihan Talay, sanat kurumlannın halkla etkileşım içinde olması amacıyla 'Kültür ve Sanat Şöleni'ni düzenlediklenni bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kül- tür Bakanlığı'nca "UjgarüklarBeşiğiTür- kiyeZOOl" başlığı altında düzenlenen 'Kül- tür \e Sanat Şöleni' bugün başlıyor. Şölen ıle ülke çapında 82 merkezde 3 bin 582 sa- natçı halkla buluşacak. 58 sergı açılacak. Italya Venota'dan bir ekibin, Anadolu'da 3 bin 200 yıl önce tarıhın karanlıklarına • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümet Kendisinin Arkasında! Başkent gundemine ikı konu yerleştı: 1- Hukumette yenıden duzenleme... 2- Ekonomı programının hedeflerıni yenileme... Hükümet bunlardan hangisıne öncelik vereceğini henüz kararlaştırmtş değil. Biz birinciden başlaya- lım... Yürütme organının başı olan Bakanlar Kuru- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de "*.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog