Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC k ı * a p I a r i | 200O'Lİ YILLARA BAŞLARKEN DÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisalı Tm~ Cumhurrygl k * . krtap kuftibû Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 Cumhuriy I Cumhuriyet j SANCILIYILLAR KUŞATILMIŞ SOKAKLAR Hikmet Çetinkaya . kttap Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No. 39'41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 7 a YIL SAYI: 27662 / 400.000 TL (KDV,çl nde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (Î945-799ÎJ 2 TEMMUZ 2001 PAZARTESİ Unutma, unutturma: Sıvas katliamının 8. yılı • Bir daha yaşanmasın Katliam sanıklarının duruşmalarını izlemeye gittiğimde ise benim gözlemlediğim, sanki 'suçlu' olan, öldürülenlerdi. Sanki 'suçlu', öldürülenlerin yakınlarıydı. Sanki suçlu bendim, sızdiniz, bizdik, hepımizdik. Ve o duruşmalarda gördüm ki, geleceğımiz tehdit altındadır. • Zeynep ORAL'ın yazısı 15. Sayfada... • Beyaz tenlî zencî: Metîn Altıok Aydınlık gunler içın bulanmadan çoğalmak gerek. 2 Temmuz'u unutmayın. Orada ölen apaydınlık gençleri, karanlığın içınde bızlere ışık olmak ıçin hayatını t'eda eden sanatçıları yalnızca bugun gonlunuzden geçirseniz.. bir azınlığın kıymetli parçası olduğunuzu duşunun... • Zeynep ALTIOK'un yazısı 15. Sayfada... • Yakıldık Ey Halkım, Unutma Bizî! Ozanlar diyarı Sıvas ne yakılsın ne de yıkılsın Ancak Sıvas katliamı çağlar boyu unutulmasın. İrticayı dizginlemek için alınan her önleme "demokratlığın!" gereğı tavır alan sozde aydınlara sorası gelıyor ınsanın: "İrtıca tehlikesını gormenız içın daha kaç Madımak gerek?" • Miyase İLKNUR'un yazısı 7. Sayfada... Dar gelirlinin çilesi bitmiyor; sabahtan sıraya giriyor, ancak aylar sonrasına gün alabiliyor Hastaııelerkoıııacla Çankaya'nın Ikilemi... Halk, Cumhurbaşkanı Se- zer'e güveniyor. çeşitli kamu- oyu yoklamalannda bu gerçek yineleniyor. Gittikçe yozlasan ortamda Sayın Sezer düriist- lüğüyle geniş kitlclerin gö/ieri- ni çevirdikleri bir deniz feneri gibi umut oluşturuyor. Ancak son günkrde Cum- hurbaşkanı'nın bir iküem içi- ne girmesi de doğal sa> ılmalı... • Türkiye herkesin büdiğj gi- bi deriıüiği yeterince saptana- mayan bir bunalımın çuku- runda yaşamaktadır. Buna- lırndan çıkış için adı "Ulusal Program " olan, ama ulusalhk- la yakından uzaktan bir ilgjsi bulunmayan bir önlemler pa- ketinin uvgulanması. IMF'nin dayattığı \e denetlediği koşul- larda vürütülmektedir. Alter- natifsiz olduğu söylenen bu program, geniş halk kitlelerini aJabildiğine ezmekte, son MGK toplanüsında dile geti- rildiği gibi bir sos>al patla- ma'nın tohumlannı ekmekte- dir. koalis\on hükümeti bu yolda iradesini dış ekonomik çe\ retere bağlamış görünmek- te, ona\laıunası gereken \asa- larÇankayada bekiemektedir. • Sezer ne yapacakbr?- IMF kredi taksitlerini ver- mek için söz konusu yasalann Çankaya'da onaylanmasuu; halk kideleri de kendikri için idam fermanı saydıklan yasa- lann Cumhurbaşkanı tarafin- dan veto edilmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı'nın efinde- ki olanaklann kısıtlandığını söylemek gerekir... Bıçak sıründa yürüyen progranun Çankaya yüzün- den başansızlığa uğradığını söylemek için sabırsızlanan çevreleri de unutmamakta ya- rar var; köşeye sıkışan Tûrki- ye'den alacaklaruu almak için tarihsel bir firsat yakalamış olanlara gün doğmuştur. Cumhurbaşkanı Sezer bu- nu bifiyor... İşin garip yanu bu acı gerçe- ği Başbakan t.cev ıt'in de son günkrde anladığı ortaya çık- mıştır. Yazık ki Türkive'nin Batı karşısındaki dunımu Osman- h İmparatoriuğu'nun çökün- tii dönemlerini anımsatan bir derekeve dûşmüştür. • Bütün bu olan bitenleri. ül- kemizdeki kimi çevreler "Kü- reseüeşmenın gereğı" olarak kamuoyuna sunmaya çalış- maktadırlar. Yapdan işler ne ulusal prog- ram içeriğindedir, ne reform niteliği taşımaktadır ne de kü- resellesme gereği diye savunu- labilir: Türkive. eli mahkûnı okhıgu(vevaöyle sanıkhğı)için ûlke çıkarlannı göz ardı ede- rek bir dİTİ dış da\armayı sine- ye çekmektedir. Ecnit'in siyasal sözlüge ka- zandrdığı bir deyiş var: "fçı- ne sndırmek!.." Savm Başbakan'uı bütün bu olan bitenleriiçinesindirehildi- ğüai sanmıyoruz; bildiğimiz £ce\itbu tnr dış dayatmalarta hükimetetme>i hazmedebile- cak Hr iasan değildi. Cumhuriyet Kamu hastanelerine gklenkr, Uaçtan sağhk sigorta servisine kadar pek çok kuyruğa ginnek zorunda. (ZAFER ÜÇÜNCÜ) Bürokrasi her yerde SSK den üniversite hastanelerine ya da özel hastanelere sevk edilen hastaların tüm masraflannın normalde sevk edildikleri hastane tarafından karşılanması. faturanın daha sonra kurumdan tahsil edilmesi gerekirken pratikte hastaneler bu işe hastalan koşturup parayı kendilerinin almasını istiyor. SAADET USLU Dar gelırli yurttaşlann tercihi olan sağlık ku- ruluşlanndakı bürokratik engelleryurttaşlan bu- naltıyor. Parayı verenin bırkaç gün hatta bırkaç saatte halledebildiğı ışlemler, SSK, ünıversite ve devlet hastanelerinde aylar sonrasına sarkıyor. Hastalar işlemlerıni yaptırabilmek için bırçok yerde sıraya girip ımza almak zorunda kalıyor- lar. Sağlık kuruluşlannın birbirinden farklı yer- MArkasıSa. I9,Sü.l'de İLAÇ HAZİRAN AYI ZAM ŞAMPIYONU • 19. Sayfada F tipi eylemine destek için ölüm orucuna yatan Kulaksız toprağa verildi l^ylalarahasret gittiumutları vardı Gencecık ıki kız kardeş, Küçükarmutlu'da bir evde art arda yaşamını yitirdi. Dün Rize'de toprağa verilen Zehra'nın en büyük düşü. Karadeniz'i bir ucundan bir ucuna dolaşmaktı. ALPERİZBUL Zehra Kulaksız henüz 22 yaşınday- dı... TutukJu ve hükümlülere dışandan destek içın gırdiği ölüm orucu eyle- minde, "Karadeniz'in dalgalarının, ormanlannın,yaylalannın hasretiyle" yaşamını yitirdi... 19 yaşındaki karde- şi Canan Kulaksız'la birlikte Karade- niz'i bir uçtan bir uca gezmeyı hayal ediyorlardı. Ancak kardeşi 137. gü- nünde. kendısı ıse 227. gününde ölüm orucuna yenik düştü... Iki kardeş şim- di Rize'de evlerinin karşısındaki me- zarlıkta yan yana yatıyorlar. Gencecik iki kız kardeş, Küçükar- mutlu'da bir evde peş peşe yaşamlan- nı yitirdiler. Cezaevlerinde tecndin kaldınlması için ölüm orucu eylemi yapan tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla diğer tutuklu yakınlanyla birlikte ölüm orucuna yattılar. İstanbul Üniversitesi lşletme Bölü- M Arkası Sa. 8, Sü. 2'de OSMANAGAOĞLU EYLEMÎNÎN 256. GÜNÜNDE • 8. Sayfada RBS yBzficü Roman Sludnov kurbağalanıadaki diima rekorunu I dakikanm ahına çektiı. Sludnov'un bu derecesi hayranhkla karşılandı. Fotoğraf: REUTERS ünyayı şaşırtan rekor Spor Ser\isi - Rus yüzücü Roman Sludnov 100 metre kurbağalamada 1 dakıkanın altına ınen ılk yü- zücü unvanını kazandı. Rusya'daki yüzme şampı- \onasında 100 metre kurbağalamayı 59.97 ıle ta- mamlayan 21 yaşındaki yüzücü yeni bir dünya re- koruna ımza atarak bu alandaki Rus egemenlığını • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de FARKLI KONUŞTU Ecevit'in IMF 'politikası' • Bir gün önceki basın toplantısında IMF, Dünya Bankası ve G-7'lere teşekkür eden Başbakan Ecevit. dün "Türkiye demokratik bır ülke, IMF istiyor dıye. birtakım kurallar çığnenemez. O bakımdan hep endişeli olabilinz. kaygılı olabiliriz sorun çıkacak mı diye. Çünkü IMF ile ilişkiler bütün ülkeler için zor olmuştur" dedi. • 19. Sayfada KIRKPINAR GÜREŞLERİ Tantan'a alkış, siyasilere ıslık 0 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşieri'nın finallerini izlemeye gelen eski Içişleri Bakanı Tantan ile Içişleri Bakanı Yücelen. görev değışımınden bu yana ilk kez buluştular. Siyasılenn anonsu sırasında güreşseverler. ANAP'lı mılletvekillerını ıslıklarken Tantan'ı coşkulu bıçımde alkışladılar. M* MZUMKm haberi • Spor'da LAHEY Miloşeviç herkesi suçlayacak 9 Sırp lıder Slobodan Mıloşeviç'in, ABD ve lngıltere'nin. Yugoslavya'nın bölünmesındeki rolünü açıklaması beklenıyor. Eskı başkanın, Balkanlar'ın savaşlarla sarsıldığı 10 yıl boyunca. rejımıne destek olan Ingılız dışişleri bakanlarının adlarını açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. • //. Sayfada CHP'debaşkanlık seçimi Baykal'a 732, Günay'a 380 oy • CHP'nin29. olağan kurultayında Deniz Baykal yeniden genel başkanlığa seçıldi. İlk turda seçilen Baykal 732 oy alırken rakipleri Ertuğrul Güna> 380, Birol Başaran da 6 oy aldı. 1175 kayıtlı dekgeden 1142'si oy kullandı. 1118 oy geçerli, 24 oy da geçersiz sayıldı. Günay'ın aldığı 380 oy, 200'den fazla oy alamayacağını bekleyen Baykalcılar arasında. PM mücadelesının daha çekişmelı geçeceğınin . . ışaretkrinı \ermesi açısından rahatsızlık yarattı. • 5. Sayfada KLIRULTAY NOTLARI Parti eriyor muhalefet bitmiyor • CHP'nin 29. olağan kurultayı parti içi muhalefetin bitmediğini ortaya koydu. Bazı partililer boş oy kullandı. Baykal karşıtlarının oylanru Ertuğrul Günay topladı. Eski Genel Başkan Altan Öymen "Partiden kopmalar olur mu" sorusuna, "Genel Başkan oturup düşünmeli" yanıtmı verdi. • 4. Sayfada ERTUĞRUL GÜNAY: Gitmeyeceğiz • Ertuğrul Günay. "Kalmamız için değil, gitmemiz için mücadele ediyorlar. Ama onlara rağmen partimizde kalacağız" dedi. Baykal'ın partiyi sağa açmaya çahşmasını "hüzünle \e öfkeyle" karşıladığını v urgulayan Günay. genel merkez yönetiminin, aceleye getirilmış bır seçım yaptığını söyledi. • 4. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Baykal Koltuğuna Yeniden Otururken... CHP'nin 29. olağan kurultayı, olağan sonuçlandı. Deniz Baykal, bir kez daha genel başkanlık koltuğu- na oturma hakkını, 380 oy alan Ertuğrul Günay'a kar- şı 732 oyla elde etti. Kurultayın sonuçlarını sonbahar senaryoları çerçe- vesinde maddeleyelinr • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog