Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

TEMMU22OO1 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ROBOTEK TURHAN SELÇUK EFEtfDÎSİ ABDÜLCANBAZ I1S HARÎKULÂDE MACîftALAEI KISIM tEKMİlî BİRDEN , iy« /EMEK MELZJYEriER/M DE Derviş'in görevden alınması istenirken Öksüz'ün istifa ettirilmesi partide sıkıntı yarattı MHP'de yenîlgî psikolojisiANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Kemal Derviş' in görevden almmasını isterken E- nis Öksüz'ü istifa ettir- mek zorunda kalan MHP'de 'yeailgi psiko- lojisi' gözleniyor. MHP kurmaylan. partinin pıya- salar tarafından doğrudan hedef alındığını savunurken "Derviş'î destekleyen sermaye onun önünü açıyor" değer- lendırmesinı yaptı. Ok- süz'den boşalan Ulaştırma Bakanhğı için Sanayi ve Ti- caret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu ile Devlet Ba- kanı Tunca Tos- • MHP lideri Bahçeli'nin, yakın çevresine bunahmın sorumlusunun kendileri olmadığını, bunu göstermek için Öksüz'ün istifasını istediğini belirterek "Ekonomik krizin gerçek sorumlulan ilerleyen günlerde ortaya çıkacak" dediği öğrenildi. kay'ınadlangeçiyor. Öksüz'ün Ulaştırma Bakanlığf ndan isti- fası MHP'de sessızlıkle karşı- landı. Bahçeli'nin konuşma ya- sağına karşın Türkiye Ziraat Odalan Birliği heyetını kabu- lünde konuşan Öksüz'ün istifa- sının ardından Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un da yakın çevresine "Ağzıma bant mı çek- sem" diye şaka yaptığı öğrenil- di. MHP'nin, Derviş'in görev- den almmasını isterken kendi- sinin fire verdiğine dikkat çe- ken bazı kurmaylar, partilerinin üzerinde oyun oynandığını sa- vunuyorlar. Öksüz'ün istifası nedenıyle sıkıntı yaşayan MHP'li kurmaylar, yurtiçinden ve dışından 'bançevrelerin' par- tilerini hedef aldığını öne sürü- yorlar. Ekonomidekı asıl soru- nun faızlerin düşmemesi oldu- ğunu, IMF'nin istemiyle 5 ban- kaya yönelık operasyon yapıl- dığını anımsatan kurmaylar, Telekom sorunu çıkmadan bu bankalara niye el konulmadı? MHP üzerine oyunlar oynanı- yor" dediler. MHP kurmaylan, Derviş'ı destekleyen çev relenn piyasalarla oynayarak Öksüz'ü hedef gösterdiklerini, bu yön- temle herkese mesaj verdiklen- ni ıddıa ettı. Kurmaylar, "Der- viş'i destekleyen sermaye, onun önünü açryor" iddiasındabulun- du. Bahçeli, pıyasalarda yaşanan olumsuzlukların sorumlusunun kendileri olmadığını göstermek amacıyla Öksüz'ün istifasını is- tediğini söyledi. Öksüz'ün isti- fasmın ardından gerçek bunalım nedenlerinın ortaya çıkacağını belirten Bahçeli, "Krizin nedeni ekonomi aktörieridir. Bu vakın- StP: Memleket saülıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyalist lktidar Partısi (SİP) üyesi bir grup, dün Sakarya Caddesi'nde toplanarak bankalann özelleştirilmesıni protesto etti. IMF politikalannı protesto eden grubun dağıttığı bildiride, "Ülkemiz utanca gömülüyor, ülkemiz sömürgeleştiriliyor. Ülkene sahip çık" denildi. AİMden bir ceza daha • STRASBOURG (AA) - Avrupa insan Hakları Mahkemesi (AİHM). yargısız infaz iddiasıyla yapılan bir şikâyet başvurusunda. Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkûm etti. AİHM. İrfanBilgin'ın, "kardeşı Kenan Bilgin'in 1994 yılında Ankara'da gözaltına almdıktan sonra bir daha kendisınden haber ahnamadığı" iddiasıyla yaptıgı başvuruda, Türkiye "nin 270 bin Fransız Frangı (yaklaşık 49 railyar lira) Sdemesıne karar verdi. Ailelerden Türk'e mektup • İstanbul Haber Servisi - Tutüdu \ e Hükümlü Yakırlan Bırhğı :TU^'AB) üyesi aileler, F :ipi cizaevı müdürlerinin :utuVdu \e hükümlülere JÖncbrdikleri iddia îdileı mektuplara <arşnk Galatasaray Postaıesi'nden Adalet Bakaıı Hikmet Sami fürk'e mektup gönderdı. Iutudu yakınları nekupta, F tipi :eza:vkrinin •itirıfçılaştırma" \e 'ki şhksizleştirme" ımsıyla yapıldığmı /urgılayarak cezaevi •nüdirlerinin tutuklulara lönterdiklerı nekuplarda gerçek dışı facklerin bulunduğunu ınlatılar. Çiller, programm komünist ülke görüntüsü verdiğini iddia etti: Devlette değişim gerekli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller, bunalımdan çıkılabilmesi ıçın üretim ve ihracat yollannın açık tutul- ması gerektiğini bildirdı. Çil- ler, 3. büyük krizm gelmekte olduğunu. sosyal patlamanm kapıda durduğunu belirtirken "Devlette değişim gündeme getirümeKdir" dedı. DYP li- deri, Türkiye'nin uyguladığı programın devletleştırmeye yönelik olduğunu. bu neden- le "son komünist ülke" görün- tüsünde oldauğunu savundu. Türkiye Ihracatçılar Mecli- si (TİM) Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Çiller, Türkiye'yı bunalımdan çıka- racak güçlerin başında üre- tim, ihracat ve KOBİ'lenn bu- lunduğunu söyledi. Krizin ekonomik olmaktan çok siyası olduğunu savunan Çiller, "Dünyadaki en iyi bü- rokratlan getirip önüne koy- duğunu/ programın dahi işle- tilemediği bir dönemi yaşryo- ruz" dedi. Bunahmın siyasi olduğunu savunan Çiller "Bakan istifasıyla bir şey düzeKflemez" diye konuştu. 57. hükümet döneminde büyük hatalar yapıldığmı, ekonomik bozulmanm artık görülmesı gerektiğini anlatan Çiller, "Bakan istifası fle bir- şeyler düzertilemez" diye ko- nuştu. Çiller şunlan kaydetti: "Çüaş yolu şudur: Yeniden üretime yöneleceğiz. Borcu ödeyeceğiz. Dış borçlan da ödeyeceğiz.Türkiye''nin bir an önceüretimkapasitesini daha fazla daraltmayacak yeni bir bakış açısına, perspektife vesi- yasi iradeye ihtiyacı var. Bu- günkü iktidar anlayışı ile Tür- kiye, son komünist devlet gö- rüntüsündedir." Teknokratlar hükümeti istemine Türk-İş ve DİSK de karşı çıktı: Ara rejimler çözüm olmaz HaberMerkezi- Tek- nokratlar hükümeti önerisine tepkiler sürü- yor. Bağımsız Konya Milletvekıli Veysel Candan. "Teknokrat- larhükümetTnın ülke- ye yapılacak en büyük kötülük olduğunu söy- lerken Türk-lş Yöne- tim Kurulu, "Ara re- jimlerin hiçbir zaman sorunlara çözüm ola- mav-acağıru"* vurguladı. Türkiye Devrimci tşçi Sendikalan Konfede- rasyonu (DlSK) Genel Başkanı Süleyman Çe- lebi de "Çözüm ara re- jimde değiL, demokra- sinin ödünsüz uygulan- nıasındadır" dedı. Çe- lebi. vakit geçirmeden toplumuntüm kesimle- Ereır.Ulusal para egemen olmalı tstanbul Haber Servisi - 68'liler Birliği Vakfi Başkanı Gökalp Eren. Türkiye ekonomisinin do- lar ile ilişkisini, bağımk insan ile eroin arasında- ki ilişkiye benzeterek "Dolar egemenKğine son verümeü ve Türk parası esas ahnmalıdır. Ulusal paranuz, ekonominüze egemen olmalıdır" dedi. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve dolarm hızlı yükselişiyle ilgili olarak 68'liler Birliği Vak- fi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Gökalp Eren, IMF kararlannın hükümet tarafın- dan uygulanmasının ülkede üretim yapan bütün insanlan üretemez duruma getirdiğini, herkesin yıkıma sürüklendiğini söyledi. Türkiye'de yaban- cı para egemenliğine son verilmesi ve TL'yi eko- nomik hayata egemen kılacak yasal düzenleme- lerin yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Gö- kalp Eren, ulusal pararun ekonomide egemen ol- ması gerektiğini söyledi. Vakıf Başkanı Eren, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte dış si- yasal dayatmalarm arttığım, Türkiye'nin Kıb- ns'ta ve Kuzey Irak'ta ABD ve AB dayatmala- nyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Emeğin Partisi Genel Başkanı LeventTüzel ise yaptığı yazılı açıklamada^çıkış için Türkiye'nin IMF programmdan ve bu programı uygulayan ik- tidarlardan kurtanlması gerektiğini söyledi. riyle "krizin aşılması için çözüm önerÛerinin tarüşdacağı istihdamve üretim zirv'esi'' önerdi. Türk-lş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, teknokrat- lar hükümeti tartışma- lannın "ara rejim çağ- ns\" anlamıru taşıdığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Türk- lş, yaşanüan hcr soru- nun çözümünün de- mokratik parlamenter sistem içinde olduğuna inanmakta, çözümü parlamenter sistem dı- şında gören her türlü yaklaşıma karşı çık- maktadır. Mevcut ya- pıyla ülke sorunlannı çözmekte yetersiz kal- ındığı durumlarda çö- züm, erken seçündir." da görülecek" diye konuştu. Öksüz'den boşalan Ulaştırma Bakanhğı görevi için çeşitli ola- sıhklar dile getiriliyor. MHP ku- lislerinden sızan bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı'na Sanayi ve Ticaret Bakanı Tannkulu, o- nun yerine ise Bayındırlık ve Is- kân Bakanı Koray Aydu» atana- cak. Aydın'dan boşalacak Ba- yındırlık ve Iskân Bakanlığı'na ise bir devlet bakanı atanacak. Bu yöntemle aynı zamanda dev- let bakanlığına atama yapılmaz- ken bakan sayısı da düşürülmüş olacak. Diğeryandan Toskay'ın Ulaştırma Bakanlığı'na, grup başkanvekili Oktay Vural'ın da Devlet Bakanlığı'na atanabile- ceği belirtiliyor. Öksüz'ün son icraatı Müsteşarı görevden aldı ANKARA (ANKA) - Ulaştırma Bakanhğı'ndan istifa eden Enis Öksüz'ün son icraatı, hakkında soruş- turma başlattığı Müsteşar Yardımcısı Tahir Dengiz'i görevden almak oldu. Den- giz. bakanhk müşavirliğine atandı. Resmi Gazete'de yayımla- narak yürürlüğe giren atama kararlanna göre; 1998 yılın- da Turkcell ve Telsim'le de- vir sözleşmesinin hazırlan- ması sırasında kamu aley- hinde olabılecek hükümler koyduğu gerekçesi ile suçla- nan Dengiz, bakanhk müşa- virliğine atandı. Öksüz'ün isteği ile Dengiz hakkında soruşturma başlatılmış, mü- fettişlerin raporu üzerine gö- revden alınması talebi ile Başbakanlık'a yazı yazıl- mıştı. Resmi Gazete'de yayımla- nan diğer atama kararlan ile de Başbakanhk Müşavirli- ği'ne Gülen Evren, Bursa Gümrükler Başmüdürlü- ğü'ne Mehmet Kut getirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardım- cısı thsanÜnlü görevden ah- nırken bu göreve Ismail V'e- rimbaş atandı. Tarım Bakanlığı' ndakı ata- malarlada; Toprak Mahsulle- rı Ofisi Genel Müdür ve Yö- netim Kurulu Başkanhğı'na Mevlüt Karakaya atandı, Ta- nmsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Habib Efil, Burdurll Müdürlüğü'ne Atft- la Kolukısa getirildi. Çalışma Bakanlığı'nda da, Sosyal Sigortalar Kuru- mu Başkanlığı Sağlık tşleri Genel Müdürlüğü'ne Demir Özbaşar atandı, Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne Meh- met Cemil Taş getirildi. Enerii ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise TEDAŞ' Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Os- man Nuri Doğan görevden ahndı. Kültür Bakanlığı'nda da ÇeükTopçu bakanhk mü- şaviri oldu. GEÇMİŞTEN ORHAN ERİNÇ İpin Ucu Kaçınca Enis Öksüz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndan istifa et- tirilmesiyle borsa endeksinin yükselmesi ve dolann sabah saatlerinde düşmesi iyi de, Anayasa Mahke- mesi'nin çetecilere, sahtecilere, zimmet ve irtikâp suçlannadaerteleme isteklerini reddetmesinin piya- salan etkilememesine ne demeli? Günlerdir gazetelerde okuyor, televizyonlarda ızli- yoruz. Ekonomidekı krizi hızla tırmandıranlann speküla- törier olduğu yolunda hem hükümet kanadından hem de Odalar Birtiği'nden sürekli açıklamalar yapı- lıyor. Eğer açıklamalar doğru ve gerçekten kimi çıkar- cılar ya da çıkar çevreleri ekonomiyi kendileri için yönlendiriyorsa suç işliyorlar demektir. Üzerlerine gidilmemesi kabul edilebilir bir tutum mudur? Açıklamalar, hükümetin "gelişmelerden sorumlu olmadığını" kanıtlamak amacına dayalıysa, ateşe benzinle gitmekle eşdeğer bir sonuçla karşı karşıya- yız demektir. Hükümetin, siyasalyönden kendisine güvenilme- sini isterken, ekonominın buluttan nem kapan nrte- liği yüzünden spekülatörlfrin elinde oyuncak oldu- ğunu itiraf etmesi doğal karşılanabilir mi? • • • Zaten son günlerde birbirleri ile çelişkili Öyle gö- rüşlerie karşılaşıyoruz ki, insanın parmağı agzında kalıyor. Teknokratlarhükümetinin kurulması önerisi bu gö- rüşlerin başında yer alıyor. Anayasada, seçimlerin yenilenmesi için cumhur- başkanınca karar alınması durumunda bile bakan- lıklann parti gruplan arasında paylaştınlması öngö- rülmüşken, teknokratlar hükümeti kurutması olasılı- ğı anayasanın hangi maddesine dayandınlabilir? Daha önce, ekonomik bunalım nedeniyle olağa- nüstü hal ilan edilmesi önerisini TBMM'yi devreden çıkarmanın demokrasi ile bağdaşmayacağı" gerek- çesiyie reddeden Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hem Meclis içinden bir başbakan Aayacağını hem de o- nun kabinesine alacağı teknokratlara onay verece- gini düşünmek akla sığar mı? ' öneriye gösterilen tepkilerden en serti Başbakan Ecevrt'ten geldi. Başbakan olmasaydı da tepki gös- termesi doğaldı. Çünkü ara rejimlerden hem kendi- si hem de ülke zarar görmüştü. Ama tepkisinin bu nedenden kaynaklandığı görü- şünü benimsemek biraz güçleşiyor. Bu tepkiyı daha çok hükümetin "beceriksiz" sa- yılmasından duyduğu kızgınlıkla gösterdiği yorurnu ağır basıyor. Nedeni de şu alıntı: "Soru - MHP'nin kaygılannın giderilmesi açısın- dan Derviş'in DSP'ye davet edilmesi yeniden gün- deme gelebilir mi? Yanıt - Hayır. Şu sırada Sayın Derviş'in çok ağır görevleri var. O görevlerin içine siyasetin kanşması bence doğru olmaz." Soru meslektaşımız Sedat Ergin'e, yanıt da Baş- bakan Ecevit'e att. (Hürriyet, 17 Temmuz 2001). Siyasetin, ağır görevlere kanştınlmaması dileğine katılmamakolanaksız. Tabii sorunlara, gerçeklerden ve bılimden yola çıkılarak ve siyasal kaygılan bir ya- na bırakarak yaklaşma gereğini anlatmak niyetiyle söylenmişse. Ama hem deneyimli bir siyasetçi hem de başba- kan olan kişi teknokratlar hükümetine karşı çıkarken söytüyorsa durup düşünmek gerek. •Anlaşılan ipin ucu kaçıncayakalamak dahada zor oluyor. oerinc(« cumhuriyet.com.tr. 2. Beyaz Enerji davası basladı Rüşvet sanıkları yargıç karşısında • Jandarmada baskı gördüğünü savunan TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan şehir şebekeleri ihalelerini kazanan müteahhitlerden yüzde 1 komisyon aldıklan iddiasmın asılsız olduğunu üeri sürdü. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde- ki yolsuzluklarla ilgili. eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman NuriDoğan'ın da arala- nnda bulunduğu 15 sa- nık hakkında açılan '2. Beyaz Enerji' davası başladı. Doğan, görevi dolayısıyla hiç kimse- den rüşvet almadığını iddia ederek "Müteah- hitkr Birliğiile hiçbir il- gim yoktur. Toplânbla- nna katılmadım, aldık- lan karariardan habe- rimyok" dedi. Ankara 2 Nolu DGM'de görülen dava- nın dünkü ilk duruşma- sma rutuklu samklar OsmanDoğan, eski Da- ğıtım Proje Tesis (DAPT) Daire Başkanı Hasan Trfök ile 11 tu- tuksuz sanık ve a\-ukat- lan katıldı. Mahkeme başkanlığına vekâlet e- den üye hâkim Yunus Karabryıkoğlu, cumhu- riyet savcısı Talak Şalk'ın da görüşü doğ- rultusunda, suçtan zarar görmesi olasrîığına gö- re TEDAŞ Genel Mü- dürlüğü'nün müdahil- lik isteminin kabulüne karar verdi. Sanık avu- katlan datutuklu sanık- lar Doğan, Tiftik ve Er- can Altmordu'nun tah- liyesini istedi. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekil Doğan, savunmasmda jandar- mada manevi baskı gördüğünü söyledi. Hakkındaki suçlamala- n kabul etmediğini an- latan Doğan, şehir şe- bekeleri ihalelerini ka- zanan müteahhitlerden yüzde 1 komisyon al- dıklan iddiasının asıl- sız olduğunu savundu. Davanın öğleden sonra- kı bölümünde sanık avukatlannm görevsiz- lik ve tahliye istemleri- ni dile getirmelerinin ardından savcı Talat Şalk, tutuklu sanıklann tutukluluk hallerinin devamına karar veril- mesini istedi. 5 sanığm polis zoruyla getirtil- mesi. teftiş kurulu ra- porlan ile TEDAŞ Ge- nel Müdürlüğü'nde de Şükran Kayacan'ın be- yanlan üzerine başlatı- lan soruşturma sonun- da hazırlanan raporun istenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Doğan'ın çeşitli suç- lardan 24 yıl 8 aydah 66 yıl 9 aya kadar ağır hap- si talep ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog