Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19TEMMUZ2001 PERŞEMBE YARGI YtUarca süren davalarsonuçlanamıyor, karara bağlananlar Yargıtay'dan dönüyor Adaletegüven sarsıldıALPER TURGLT / ECEVtT KILrÇ Adli tatilin başlayacağı bugünlerde. Türkiye'nin mahkemeleri. son dö- nemde kamuoyu giindeminden düş- meyen operasyonlar, çeteler ve ceza- evi olaylanyla ilgili süren, açılan ve- ya açılmakta olan davalar nedeniyle bunalıyor. Hukukçular ise yıllarca sü- ren davalann karara bağlanamadığını. karar bağlananlann ise Yargıtay'dan dönerek yeniden başlamasınm yargı mekanizmasına güveni sarstığını öne sürüyor. Türkiye adliyelerinde görülen veya karar verilen önemli davalardan bazılan şöyle: Çete davaları • Ülkücü mafya lideri Alaattin Ça- kıcı, Karagümrük Spor Kulübü Loka- li'ne silahlı saldın düzenlettırmek su- çuyla yargılanıyor. • 'Karagümrük çetesi'liderleriNu- ri ve Vedat Ergin hakkında açılan da- valar sürüyor. Yıllardır süren davalar • lpekçi Davast: Milliyet Gazetesı Başyazan Abdi Jpekçi'nin öldürülme- sine ilişkin olarak Yalçın Özbey v e Yu- suf Çelikkaya hakkında 20 yıldan aşa- ğı olmamak üzere hapis cezası iste- miyle açılan davaya devam ediliyor. • Beyazıt'ta 23 yıl önce 7 öğrenci- nin ölümü, 41 öğrencinin de yaralan- masıyla sonuçlanan katliamla ilgili bi- ri gıyabi tutuklu eski polis memuru Mustafa Doğan olmak üzere 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. • DİSK genel başkanlanndan Ke- malTürkler'i 21 yıl önce öldürenler- den biri olduğu öne sürülen Ünal Os- manağaoğlu nun, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam cezası is- temiyle yargılanması sürüyor. Operasyon davaları 1 - Yahya \lurat Demirel, 2- Haluk Kırcı, 3- Alaattin Çakıcı, 4- Ca\ it Çağlar, 5- Korkmaz Yiğit, 6-îbrahim Şahin, 7- Hayjanı Garipoğlu, 8-.Nuri Ergin, 9-Korkut Eken, 10-EroJ Evcil. Enerji,. tfmut, Matador. Paraşüt. Kasırga-1 ve Balina gibi ses getiren operasyonlarla ilgili davalar da sürüyor. Karara bafllanan davalar • Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sıvas olaylan davasında Ankara 1 No'lu DGM'nin 33 sanık hakkında verdiği idam karanndan 31'ini onarken 2 sa- nık hakkındaki hükmü bozdu. • Susurluk davası kapsamında yar- gılanan eski Özel Harekât Dairesi Baş- kan Vekili İbrahim Şahin ve eski MİT görevlisi Korkut Eken 6'şar yıl, ara- Jannda Haluk Kırcı v e özel timci eski polis memurlannın da bulunduğu 12 sanık da 4'er yıl ağır hapis cezalanna çarptınldı. • Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi. ikinci kez görülen 'Bahçelie\ ler Dava- sı'nda, ilk yargılama sonunda verdiği kararda direnerek sanıklar Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu'nu. '1978'de 7 TİP'li öğrenci>i Bahçeliev- ler'deöldürdükleri' gerekçesiyle 7'şer kez idam cezasına çarptırdı. • Alibeyköy'de 5 yıl önce Kurruluş gazetesi satarken "dur" ihtanna uy- madığı gerekçesiyle lise öğrencisi ır- fan Ağdaş'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 polıse. 'meşru müdafaa sınırlan içerisinde suçu işledikJeri" ge- rekçesiyle ceza venlmedı. • istanbuLÇiftehavuzlar'da 3 kişi- nın ölümüyle sonuçlanan operasyona katılan 22 güvenlik görevlısinin yargı- landığı ve kamuoyunda 'Çiftehavuziar Davası' olarak adlandınlan davada 22 güvenlik görevlisi beraat etti. Banka davaları • Sümerbank: Fona devredilen Sü- merbank'ın eski sahibi Hayyam Gari- poğlu ve kardeşlerinin de aralannda Kayıp silahlar davasının gerekçeli kararında ihmali belirlenen Şahin'i zamanaşımı kurtardı ibrahim Şahin suçlu ama...ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "zamanaşımı"ndan dolayı düşûrülen "kayıp silahlar" davasının gerekçeli karan açıklandı. Karar, Emniyet Genel Müdürlüğü eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili îbrahim Şahin'in silahlann kaybolmasında ihmalinin bulunduğunu gösterdi. Hospro Şirketi'nden hibe olarak alındığı kaydedilen silahlar için 50 milyon doiarlık anlaşma yapıldığı da kararda yer aldı. Mahkemenin, Hospro Şirketi'nce, Emniyet Genel Müdûrlüğü'ne hibe edilen silah ve malzemelerle ilgili olarak açılan ve "zamanaşımı" nedeniyle ortadan kaldırılan kayıp silahlar davasına ilişkin gerekçeü karan belli oldu. Mahkemenin 9 sayfalık gerekçeli karannda, sanıklann yaklaşık 4 yıldır süren yargılama sürecine değinildikten sonra, savunmalanna yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili ibrahim Şahin'in, Ikmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na, "Daireniz E)epo Şube Müdûrlüğü'ne teslim edilen üç kamyonJuk hibe malzemelerinin orijinal ambalajlan bozulmadan, Antalya'da devam eden kursta kullanılmak üzere sevki gerekmektcdir. İdari ve Mali tşler Daire BaşkanhğVndan temin edilen kamyonlara yüklettirilerek malzcmcnin şoförlere zûnmeti ile aruian yere sevkinin sağlanmasını arz ederim" şeklinde yazı yazdığınm anlaşıldığı büdirildi. 50 mllyon dolarlık anlaşma Silahlann 6 Ocak 1994 tarihinde kaybolduğunun anlaşıldığının belirtildiği kararda, bu tarihten itibaren de yasal zamanaşımı süresinin geçtiği belirtildi. Gerekçeli kararda, silahlann Hospro Şirketi'nden hibe olarak alındığının gösterildiği, ancak söz konusu malzemelerin 50 milyon dolara alındığı kaydedildi. Karann sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi: "Sonuç olarak, 28 Aralık 1993 tarihinden itibaren Türldye'ye gönderilen ve 25 parti halinde gelen silahlann sevkryatuun 20 Haziran 1994 tarihinde tamamlandığı, kayıp Baretta silahlardan olan birisinin Susurluk'ta meydana gelen kazada, 06 AC 600 plakah araçta ele geçüildiği ve bu silahın 20 Nisan 1994 tarihli paket listede gönderiküği betirtilen silah olduğu bildirilmiştir. Samklann görevlerini kanun, yönetmelik ve talimata uygun olarak yaptıklan, ancak teçhizat ve silahlann ambalajlanndan çıkanlmaması yolunda taUmat veren ve böy lece bu teçhizat ve silahlann sayınıını engelleyen, ambalajlı silah ve teçhizatlann Antalya'daki kursta sayımını yaptırnıayan İbrahim Şahin'in, olayda ihmalinin bulunduğu anlaşılmıştır." bulunduğu 38 sanık, 'çeteoluşturarak bankanuı içini boşaltmaktan' İstanbul 3 No'lu DGM'de yargılanıyor. Gari- poğlu'nun 2017 yıla kadar hapsi iste- niyor. • Egebank: Egebank'ın eski sahibi Yahya Murat Demirel'in da aralannda bulunduğu 36 sanığın. "teşekkül oluş- turmak suretiyle sistemli ve planlı ola- rak bankayı 1 mihar 200 miKon dolar zararauğrarmaktan' istanbul DGM'de yargılanmasına devam ediliyor. • Yurtbank: Yurtbank'ın eski sahi- bi .\li Avni Balkener ve 29 kışi leşek- kül oluşturarak Yurtbank'ın içini usul- süz kredilerle boşalttıklan ve mudileri dolandırmaktan' yargılanıyor. • Etibank: Bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ve eski bakan Cavit Çağ- lar' ın da aralannda bulunduğu 18 sa- nık hakkıhda 'çete oluşturmak'. 'do- landıncılık' ve 'Bankalar Kanunu'na muhak'fef suçlanndan dava açıldı. • Interbank: Interbank'tan, kurduk- lan çeşitli şirketler adına kredi ahp bunlan kendi hesaplanna geçirdikleri iddiasıyla 'banka dolandıncılığı yap- mak' suçundan haklannda dava açı- lan, aralannda Bursalı ışadamı Cavit Çağlar'ın da bulunduğu 36 sanığın v argılanmasına devam edildi. • Türkbank: DGM savcılığı, Erol Evcil, Hayyam Garipoğlu ve Korkmaz YTğit'in de aralannda bulunduğu 9 sa- nığın. 6 ay ile 5 yıl 10 ay arasında çe- şitli ağır hapis cezalanna çarptınlma- lannı istedi. Cezaevl davaları • Kamuoyunda 'Ulucanlar Cezaevi Olaylan 1 davası olarak bilinen davada, 1 'i müşteki sanık olmak üzere 86 sa- nığın yargılanmasına devam ediliyor. • Ulucanlar 2. davası Ankara Mer- kez Kapah Ceza ve Tutukevi'nde (Ulucanlar Cezaevi) 26 Eylül 1999'da gerçekleşen, 10 kişinin öldüğü olayla- nn ardından, aralannda 1 yarbay. 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının da bulunduğu 161 jandarma görevlisi hakkında açı- lan dava da sürüyor. • Burdur Cezaevi'nde yaşanan olaylarla ilgili davada, cezaevinde is- yan çıkarmakla suçlanan tutuklulann yargılanmasına devam ediliyor. • Hayata Dönüş Operasyonu ile il- gili olarak yûzlerce tutuklu ve hüküm- lü yargılanıyor. Piğer davalar • tstanbul Valiliği'ne kadar izinsiz yürüyüş yapan Çevik Kuvvet Şube Müdûrlüğü'ne bağlı 1528 polis hak- kında 31 ayn dava açıldı. • Ömer Lütfii Topal'ın öldürülme- siyle ilgili olarak, Haluk Kırcı ile 4 es- ki özel timci polis memurunun da ara- lannda bulunduğu 8 sanığm yargılan- masına devam ediliyor. • Limter-tş Sendikası Eğitim Uz- manı Süleyman Yeter'in gözaltmda ölümüne sebebiyet verdıkleri gerek- çesiyle 1 komiser yardımcısı ile 2 po- lis memurunun yargılanması sürüyor. • Eski Uşak Valisi Ayhan Çevik'e, Çankın'da görev yaptığı sırada bom- balı suikast düzenlenmesiyle ilgili da- vaya Ankara'da devam ediliyor. • Mısır Carşısf nda 7 kişinin ölü- mü, 127 kişinin de yaralanmasıyla so- nuçlanan patlamaya ilişkin 5'i hakkın- da idam cezası istenen 15 sanığın yar- gılanmasına devam ediliyor. 10. Ceza Dairesi Başkanı Şener Güngör: Tahsilat memurluğu yapıyoruz, tıkandık Yargıtay'da dava dosyası isyanıİLHANTAŞÇI ANKARA - Yargıtay 10. Ceza Da- iresi Başkanı Şener Güngör. yalnızca kendi dairelerinin incelediği dosya sa- yısının Avrupa'daki tüm vargı organ- lannın incelediği dosyadan daha faz- la olduğunu bildirdi. Dev letın 5 mil- yon liralık cezayı almaktan vazgeçe- bildiğini, ancak yargının v asalar çer- çevesinde. 1 liralık yanlış hesaplama nedeniyle dosya incelev erek karan bo- zabildiğini, bunun da iş yükünü arttır- dığını belirten Güngör, baktıklan dos- ya içeriği çerçevesinde kendilerinin "vatandaşı hapisle korkutarak tahsilat memurluğu" yaptıklarını ka>detti. Karşıhksız çek, uyuşturucu madde bulundurma v e kaçakçılığı. ızrar (ma- la zarar) ile bunlara bağlı gelen (teh- dit, hakaret, sarhoşluk gibi) suçlann temyizini inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin Başkanı Şener Güngör, yargı ve yargıçlann yaşadığı sorunla- Cüngör'den: 70 kilogramhk eroin kaçakçılığına ilişkin dosyayı da biz inceliyoruz, keçinin kuyruğunu kesen sanığın dosyası da bize geliyor. Bunlar artık Yargıtay'a gelecek davalar değil. Köy muhtannın çözebileceği olayken bize geliyor. Para cezaları 1-2 milyon olan davalarla Yargıtay'ın uğraştınlmaması gerekiyor. n değerlendirdi. Güngör. 2001 yılında yalnızca ken- di dairelenne ilk 7 ayda 19 bin dosya- nm geldiğini. geçen yıldan 7 bin 361 dosya devrolduğunu belirtti. Güngör, 20 bin 10 dosyanın karara bağlandığı- nı belirtirken 6 bin 351 dosyanın ey- lüle kaldığını söyledi. Yılda 40 bini aşkın dosyanın kendilerine geldiğine dikkat çeken Güngör, bunun, Avru- pa'daki benzeri yargı organlannın in- celediği tüm dosyadan fazla olduğu- nu vurguladı. Baktıklan karşıhksız çek dosyalan- nın yoğunluğuna dikkat çeken Gün- gör, çek yasasında yapılacak basit dü- zenlemelerle yargının iş yükünün azaltılabileceğini söyledi. Karşılıksız çek düzenlemekten do- layı kişinin 3 kez yargılandığıru belir- ten Güngör. tıkanıklığın nedeninı, " Karşıhksız çek, banka ihban üzerine çek kamesini iade ermedigi için ve ya- saklı dönemde çek kestiği için kişi yar- güanabilir. Bu da yerel mahkemelerib- krv'or" diye açıkladı. Bu rür davalar nedeniyle yargılama masraflannın dev letin üzerine kaldığına dikkat çe- ken Güngör, "Dava hangi aşamada olursa olsun müşteki vazgeçerse dava düşüyor. Masraflar da devletin üzeri- ne kalrvor. Çckin karşıhğını yasal fa- izhle öderse dava yine düşüyor, mas- raflan devlete kahyor" dedi. Kendilerinin ekonomik suçlarda "vatandaşı hapisle korkutarak tahsi- lat memurluğu yapöğım'' kaydeden Güngör. yurttaşlann çekı tercih etme- sini şöyle açıkladı: "Bono harca tabi- dir. Çekte harç, vergi vok. İleri tarihli yazıp kredi aracı olarak kullanılıyor. Ödemediğinde bonoda hapis vok. an- cak çekte var. Vatandaş çeki para gibi değil, kredi aracı olarak kullanıyor. Yaklaşık \5 yü süren inceleme sıra- sında çekin karşıhğını yasal faizivle biriikte bulupödıvebilivor. Mahkeme- yi de tahsil memuru olarak görev lcn- dirijor, sorun bu." Yargının emeğinin boşa gittiğini be- lirten Güngör, şöyle devam etti: "Biz tıkandık. 70 kilogramlık eroin kaçakçıhğına ilişkin dosvayı da biz in- celiyoruz, keçinin kuyruğunu kesen sa- nığın dosyası da bize geliyor. Bunlar artık Yargıtay'a gelecek davalar değil. Köy muhtannın çözebileceği olayken bize geliyor. Para cezalan 1-2 milyon olan davalarla Yargıtay'ın uğraştınl- maması gerekiyor. Devlet 5 milyon li- ralık cezayı almaktan vazgeçebiliyor. Ancak yargı, v asalar çerçevesinde 1H- rahk v anlış hesaplama nedenivk kara- n bozabUiyor." Yoğun çalışma temposu Yoğunluk nedeniyle dosyalan eve taşıdıklannı anlatan Güngör. "Dosya- lan, ortalama maaşı 400-600 milyon li- ra maaşla çalışan terkik hâkimkrine okutuyonız. Gecemizi gündüzümüze katıyonız'*dedi. Yargıçlann geçim derdini düşünme- si nedeniyle fizik ve ruh sağlının bo- zulduğuna işaret eden Güngör, "Sağ- hklı muhakeme yapamavan yargıç na- sıl sağhkh karar verir? ' Yargıçlar uz- manlaşsın' deniyor. Bu maaşla nasıl uzmanlaşüır, nasıl ldtap aunır, tivatro ve sinemaya gjdilir?" diye konuşru. PERŞEMBE ORHAN BURSALI MHP İktidarda MHP'Iİ özellikle üç bakan kamuoyunda konuşma- ları ve ilginç "icraatlan" ile sık sık boy gösteriyorlar. Bunlardan biri, önceki gün istifa etmek zorunda bı- rakılan Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz. Enis Bey, özel- likle Telekom gibi dünya çapında önemli bir kurum- da partidaşlığı önplanda tuttu ve bu davranışını da ulusal yarar olarak gösterdi. Telekom'da parti yarar- tannı gözeten politikalaıia ulusal politikalar birbirine kanştı. HalbukiTelekom'u, partizanlığı hiç bulaştırmadan ve MHP'nin çiftliği olarak görmeden çok profesyo- nelce yönetmeyi becerebilseydi, Türkiye'nin üzeri- ne titrediği bir kurumun nasıl bir dünya devi olabile- ceğinin çok iyi bir örnegini verir ve MHP açısından da berbat tabloyu yaratmazdı. Enis Bey ve geri planda MHP yönetımi, bu somut olayda, geniş açılı bir bakışa ve politikaya sahip ol- madıklarını gösterdiler. Diğer partılerin geleneksel tutumlanna benzer, hatta daha ham biryönetim an- layışı sergilediler. Hele Öksüz, dün dolar almış başını giderken "Bi- zimle uğraşanın hakkından geliriz" biçimindeki ka- ba ve MHP'nin aba altından sopa göstermeye eği- limli edebiyatını sürdürerek, koltuğunu dolduracak bir politıkacı olmadığını gösterdi... Hassas ortamlarda ve dengelerde, yanlış politika- lann bedeli çabuk ödeniyor... • • • İkinci Bakan Osman Durmuş, bazen tipik köy ağası haliyle, tespih elde, kasket kafada yana yatık, nezaketten iyice annmışlığını her gün tırmandıran kaba saba konuşmalan ve uygulamalanyla, Cumhu- riyet Türkiyesi'nin demokraside ne kadar ilerfediği- nin değil, hemalde ne kadar gerilediğinin bir simge- si olabilir. En son, Sağlık Meslek LJseleri nde, kızlarda na- mus denetiminı gündeme getirmesi de, Cumhuriyet- te ve sadece seçim sandığına endekslenmiş uydu- ruk da olsa demokraside, kazanılmış yurttaş hak ve özgürlüklerine yönelen saldınnın boyutlannı göste- riyor. MHP, en tutucu kesimlerin karakterini yansıtıyor. Nitekim esas tabanı orta Anadolu'dur. Ancak, diğer partilerin yerlerde süründüğü son seçimlerde, kendisine yönelen kısmen zoraki ve ödünç oylarla Türkiye'nin geniş kesimlerinden de destek bulmuştu. Durmuş'un, bakanlığında yeni ve ileri ne yaptığı- nı bilen, gören, duyan var mı? Bu yeteneksizlik veya politikasızlık, MHP'nin bir ik- tidar partisı olamayacağının göstergesidir. Durmuş, durmadan çam devirmekte, laf salatası yapmakta ve en geri seçmenlerine mesajlar vermektedir. • • • Tanm Bakanı Gökalp in de çok fazla farkı yok- tur. Tohumlara ülkücü isimler vererek tabanını tatmin etmeyi birincil politika olarak uygulamaktadır. Türki- ye'nin tarımı ölüp gidiyor... tanm modemleştirilmeli, teknikleşmeli, bilimselleşmeli, gelişen dünyada Tür- kiye'nin ufku açılmalı. Tanm Bakanlığı'nın beş yıllık bir gelişme progra- mı var mıdır? Gelişen ve değişen dünyada Türkiye tanmının vizyonu, yönelmesi gereken yeni hedefle- ri ne olmalıdır? Tanm kesimi nasıl daha çok bilinçle- necek ve bilimsel - teknolojik devrimin nimetlerinden yararlanmayı, ayakta kalmayı, Türkiye'ye katkı yap- mayı ve zenginleşmeyi öğrenecek? Bakanlığın bu sorulara verecek yanıtı var mıdır? Var da, Bakan gizli mi tutuyor? • • • MHP'nin bakanlık politikaları, daha çok, tutucu ana tabanına yöneliktir ve kendisine büyüme ve ge- nişleme şansı veren kesimleri hayal kınklığına uğrat- mıştır. Devlet Bahçeli'nin. eğer doğruysa, MHP'yi Tür- kiye'nin partisi yapma duşüncelerine, parti yapısı, felsefesi, zirvesi uygun değildir. Gelişecek, büyüyecek, demokratikleşecek, zen- ginleşecek, bilimselleşecek, tanm ülkesi olmaktan hızla kurtulacak bir ülkenın vizyonu, MHP'de görül- memektedir. MHP'nin ilk seçimlerde yeniden küçüleceğini ve esas seçmeniyle başbaşa kalacağını varsaymak yanlış olmayacaktır... obursali" biljmmerkezi.org.tr Birtan Altınbaş'ın ölümü 4 polise 4 yıl 5 ay hapis cezası ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Ankara 2. Ağır Ceza Mahke- mesi, 4 polis memuru- nu. Hacertepe Üniver- sitesi öğrencisi Birtan Altınbaş'ı. 1991 yılın- da "suçunu itiraf ettir- mek amacıyla öldür- mek kastı taşımaksızm faili belli olmayacak şe- kilde ölümüne sebebi- yetverdikleri" gerekçe- siyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezasına mahküm etti. 4 sanığın beraatına karar veren mahkeme. yakalana- mayan 2 sanığın dosya- sını da ayırdı. Davanın dün görülen 20. duruşmasına. tutuk- suz sanıklar Hasan Ca- vit Orhan, İbrahim De- deoğlu ve av ukatları ile müdahil av ukatlan ka- tıldı. Mahkeme Başkanı, sanıklar ibrahim Dede- oğlu. Sadi Cayh. Hasan Cavit Orhan ve Süley- man SinkiFin, sorgula- ma ekibinde görev li olarak maktulün sorgu- sunu yaptıklan sırada. "suçunu itiraf ettirmek amacıyla öldürmek kastı taşımaksızm mü- essir fiilde bulunarak faili belli ounavacak şe- kilde maktulün ölümü- ne sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle TCK'nin 452'1 maddesi uyarm- ca 8'eryıl ağır hapis ce- zasına çarptınldığını açıkladı. Sanıklara TCK'nin indirim mad- delerinin uygulandığı- nı bildiren Yılmaz, so- nuç olarak sanıklann 4 yıl 5 ay 10'ar gün ağır hapis cezalanna mah- kûm edildiklerini bil- dirdi. Yılmaz, sanıkla- nn 3'er yıl kamu hiz- metlerinden yasaklan- malanna da karar veril- diğini açıkladı. Sanıklar Tansel Kay- han.Talip Iaştan. Meh- met Kırkıcı ve Muam- mer Eti'nin beraatlannı kararlaştıran mahkeme. .\hmet Baştan ve Naim Küıç uzun süren arama- lara rağmen yakalana- madıklarından, bu sa- nıklar yönünden dosya- nın aynlmasına ve gıya- bi tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog