Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 TEMMUZ 2001 PERŞEME YUKSEK MAHKEME KARARI DUNYADA BUGUN ALÎ SİRMEN Penis Destekli Tenis Rejimi Olaylara geniş bır zaman perspektffi içinden baktığınızda görünüm değışiyor. Kimi hallerde felaketler, 'bır musıbet bin nasihatten evladır" atasözunu haklı çıkanyor. Turkiye'nin geçirmekte (yoksa geçirememek- te mi diyelım?) olduğu bunalıma gelecekte ba- kacak olanlar belki de böyle bır yargıya varabi- lırler. On yıllardır, sistemin yürümediğini söyleye söyleye dillerinde tüy bitenlerin dedikleri artık toplumun geniş kesimi tarafından algılanmaya başladı. Ne yazık ki uyanış geç oldu, bedeli de çok ağır olacaktır, kimsenin kuşkusu olmaya. Krizın büyüklüğü, penisinin sorunlannı veya erdemlerini okurlarıyla paylaşmaya meraklı Manhattan kökenli saksı çiçeklerinin yaşamla- nnı da etkileyince, kendi çevrelerinde pek be- ğenilen rejımı de sorgulamaya başladılar. Hatta bunlar, kendı küçük dünyalanndan kafalannı kal- dınp, nihayet ülkeye bakmaya koyulduklannda, 'öteki Türkiye 'yi de gördüler ve milatları kendi- leri ile küçük çevreleri olduğu için onlarca yıldır yazılan, soylenen, anlatılan, sergilenen 'öteki Türkiye ve gerçeklerini' ilk kez kendilerinin gör- düklerini sandılar. Ateş bacayı sannca da, penisçiler tenisçinin önderliğinde bir teknokrat rejimini, başka de- yışle penıs destekli tenis ara rejimini önerdiler. • • • Panik her kesime egemen olduğu için, şaşkın siyasiler de, önerinin ciddiyetle karşısına dikil- diler Belki de bu dikilişin nedeni 'penis destekli te- nis ara rejiminin', yaJnızca ciddiye aJınmaması gereken bir k/şinin aklından çıkmayıp, arkasın- da bulunup, iplerini ellerinde tutanlann da dü- şüncelerini yansıttığından çekinilmiş olmasıdır. Yazılanlardan anlaşıldığı kadanyla, öneri Tür- kiye için tek kurtuluş umudu olarak gördükleri IMF reçetelerini, geniş halk kitlelerinin tepkile- rinden etkilenmeyecek, demokrasilerde veya quasi-demokrasi (demokrası benzeri) ya da san- dığı var olan, ama öbürsosyal, ekonomik, poii- tik öğeleri ya hiç bulunmayan veyahut çok, a- ma çok eksık olan pseudo demokrasilerde (sah- te demokrasi) bile göz ardı edilemeyecek plan istemlere kulaklannı tıkayıp, bıldiği, daha doğ- rusu kendısıne IMF tarafından belletilen yoldan yürüyecek, sıyasi sorumluluğu ve kaygısı olma- yan bir iktidardır hedeflenen. Bu görüşe şiddetle karşı çıkanlar ise, en kötü demokrasinin bile rejimlerin en iyisi olduğunu söylemektedirier. Bu ortamda tartışmayı iyi izlemek, ileri sürü- len savlan doğru değeriendirmek zorundayız. ••• önce, azınlıkta da olsalar, olaylann kendileri- ni hep haklı çıkardığını artık görmemiz gereken kimi iktisatçılanmızın vurguladıklan bir noktayı, 'kahrolsun IMF' yollu sloganlara iltifat etmeden aydınlığa kavuşturmamız gerek. Türkiye'ye sunulan IMF programının amacı, bizi düze çıkaımak mıdır, yoksa Türkiye'yi, kü- reselleşen dünya sistemine eklemlemek için ge- reklı değışımleri yaşama geçirmek mi? Bırakalım bır yana küreselleşmenin dünyaya ve çevre ülkelerine ne getırip goturduğünü, a- ma Turkiye'nin bu kaçınılmaz eklemlemeyi ger- çekleştırırken tutması gereken yol bu mudur, yoksa başkalan da var mıdır veya var mıydı? Bir an için, 'vardı, ama geçti' diyorsak, o za- man artık tartışmanın başka yönlerine dikkatli bakmak gerektiğini görürüz. Acaba teknokrat ara rejimi hangi sınıfın, han- gı sosyal güçlerin, hangi iç ve dış çevrelerin çı- karları doğrultusunda hareket edecek, hangi gerçek iç ve dış güçlerin desteğiyle ayakta du- racaktır? Bu önerileri ceffel kalem reddedenlerin savla- nna da iyi bakmak gerek. 'En kötü demokrasi bile rejimlerin en iyisidir' diyenler, Türkiye'deki pseudo demokrasinin, kötülerinden biri bile ol- sa, yine de demokrasi olduğunu söyleyebilirler mi? Sanınm doğru yanıtlan alabilmek için her şey- den önce doğru sorulan bulmak gerek. Konuyu irdelemeyi sürdüreceğiz. Yasaya aykırı ucak tahsisi ANAP'ın 27 milyan Hazine'ye gidecek ANKARA (Cumhu- riyet Biirosu) - Anayasa Mahkemesi, ANAPGe- nel Merkezi ile ilçe ör- gütlerini de kapsayan 80 il örgütünün 1997 yıh kesın hesabının, Siyasi Partiler Yasası'na uygun olduğuna karar verdi. Ancak Yüksek Mahke- me. yasaya aykın biçim- de partıye uçak tahsis edilerek yapılan yardım karşılığı olan 21 mılyar 957 milyon lira ile par- tiye gider kaydedılen al- tınlar ıçın ödenen 1 mil- yar 475 milyon lıranm Hazine'ye gelır yazıl- masını kararlaştırdı. Resmı Gazete'de ya- yımlanan kararda. partı- nın genel başkanı emn- ne 1997 yıh içınde bir hava taşımacılığı şirketı tarafindan 10 yolcu ka- pasıtelı bır uçağın 52 sa- at sürevle bedelsız ola- rak tahsis edildiği belir- tilerek "Siyasi Partiler Kanunu'nun66.madde- sine aykın biçimdebedd alınmaksızuı genel baş- kana uçak tahsisedilmc- sinin, partiye bağış nite- liğinde bir yardım ola- rak kabul ediküğT vur- gulandı. O tarihteki bir saatlik kiralama bedelinin 3 bin 690 ABD Dolan olarak hesapiandığma işaret edilen kararda, toplam bedelin 29 mil- yar 386 milyon lira ol- duğu, bu rakamdan da uçak personeline öde- nen konaklama ve ye- mek gıden düşüldüğün- de kalan 27 milyar 957 milyon liranın, yasaya aykın bir yardım niteli- ğmde olması nedeniyle Hazine'ye gelir yazıl- masının kararlaştınldı- ğı bildınldi. Anayasa Mahkemesi, görevi suiistimal suçlanm yasa kapsamına alınca bürokratlar kurtuldı Çetecflerîn af umudu 1>ittiANKARA (Cumhuriyet Biiro- su) - Anayasa Mahkemesı. şartla salıverme yasasını kısmen genış- letıp görevı suiistimal suçlannı da kapsama ahrken. çete suçlan- nı kapsam dışında tuttu. Görevi suiistimal suçlannın kapsama alınmasıyla bu suçtanyargılanan beledıye başkanlan, bürokratlar ile haklannda fezlekeler bulunan 21 mılletvekılı yargılanmaktan kurtuldu. Eskı Halk Bankası Ge- nel Müdürü Yenal Ansen. eskı TBMM Başkanı Mustafa Kalem- ti, müteahhıt Veli Göçer. bazı be- ledıye başkanlan v e eskı \alıleraf kapsamına alınırken, Beyaz Enerjı sanıklan, ışkencecı polıs- ler, aralannda Abdullah Öcalan. Şemdin Sakık'ın da bulunduğu terör örgütü kurucu \e üyelen. Mehmet Ağar \e Korkut Eken gibı çete sanıklan ile banka bo- şaltmakla suçlanan Yahya Murat DemireLDinç Bilgin ile Ğüla> As- btürk ve eşı Orhan Aslıtürk af kapsamı dışında kaldı. Anayasa Mahkemesı heyetı. geçen hafta salı günü başladığı af yasasının bazı madde v e hükiim- lennın ıptalıne ılışkin yerel mah- kemelerden gelen başvurulann esastan görüşülmesını dün ta- mamlayarak karannı açıkladı Yüksek Mahketne'nın karannı. Başkanvekıh Haşim Kılıç gaze- tecilere aktardı. Af kapsamına alınanlar Kararla af kapsamına alınan yasa maddelen ve yararlanan ısımlerden bazılan şöyle' 188. m a d d e : Tehdıtle bil- • Anayasa Mahkemesi, geçen hafta salı günü başladığı şartla sahverme yasasının bazı madde ve hükümlerinin iptaline ilişkin yerel mahkemelerden gelen başvurulann esastan görüşmesini dün tamamlayarak kısa karannı açıkladı. gi armaya, kışıyı ınancını. sıyası- sosyal görüşünü açıklamaya zor- lama suçunu düzenliyor. 191. madde: Tehdıt. Kapa- tılaYı FP mılletvekılı AvniDoğan. MHP'lı Ahmet Erol Ersoy. DYP'lı Musa Konyar, DYPlı Metin Musaoğlu, Celal Adan. ANAPlı Ataullah Hamidi, Scb- gerullah Seydaoğlu (4 dosya) af kapsamına gırdıler 240. m a d d e : Görevi kötü- ye kullanma. Eskı Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen. TB- MM Genel Kurul Salonu"nun ya- pımındakı usulsüzlükler nedeniy- le yargıianan eskı TBMM Baş- kanı Mustafa Kalemlı. üst düzey bankacılar. Celal Doğan. Melih Gökçek'ın de aralarında bulun- duğu büyükşehır beledıye baş- kanlan. Orhan Taşanlar, Recep Yazıcıoğlu ile hayalı ıhracata dö- nük Paraşüt operasyonunun ar- dından görevden alınan eskı Ki- lıs \'alısı GûnerOzmen'ınde ara- larında bulunduğu valıler af kap- samına gırdıler. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı Müsteşan AliHervacı. eskı Hazı- ne Müsteşan YenerDinçmen hak- kında da suçlamalar bulunuyor. Ancak bu bürokratlann kapsam dışında kalıp kalmayacaklan. suç tanhınin tespitınin ardından ke- sınleşecek. Be> az Enerjı davası sanıklann- dan eskı Enerjı Bakanlığı Müste- şar Yardımcısı Mustafa Mendild- oğlu. Enerjı Işlerı Genel Müdürü Osman tlhan, yardımcısı Yavuz Gürsoy ile Hıdroelektnk Santral- lar Daire Başkanı Hasan Hüseyin Çoğalan da aftan vararlanabıle- cek. Ancak durumun kesınlık ka- zanması için yargının suç tanhı- ne ılışkin vereceğı karar belırle- yıcı olacak. Eskı Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel dönemınde Köşk'tekı alımlaradönük ıhalele- re fesat kanştıran Çankaya Köş- kü Idan Malı tşlerDaıresı Başka- nı Gülizar BaysaL görev ı kötüye kullanma suçundan aftan yararla- nacak MilletveMlleriıte yaradı Görevi kötüye kullanma su- çundan. kapatılan FP mılletv ekıl- leri Omer VehbiHatipoğlu (2 dos- yadan). Temel Karamoilaoğiu. Mahfuz GüJer. Osman Aslan (2 dosya), AJdf Gülle, ANAP mıl- letv ekıllerı Cengiz Aydoğan (4 dosya), Aydın Ayaydın, bağımsız mıllerv ekıli MehmetAğar (2 dos- ya). DYP mılletv ekıllerı Yıldınm Ulupınar,KemaJÇelik,Oğuz Iez- men af kapsamına gırdı 298. madde: Fırar ve fıra- ra yardım. 383. madde: Kusurluyan- Yüksek Mahkemenin karannı Başkanveküi Haşim Kılıç açıkiadı. (Fotoğraf: SERDAR ÖZSOY) Bankaların içini boşaltanlar kapsam dışı kaldı Firorüeresüre sımriomosıkalkU ANKARA (Cumhuri>« Bûrosu)-Anayasa Mahkemesi'nin yasadaki "23 Nisan 1999 taribine kadar" ibaresinin iptal istemini reddetmesiyle Yabya Murat Demird,CavitÇağlar,Dinç BÜgin,AM Balkaner, Hayyam Garçoğlu ve Korkmaz Y ^ ' i n de araiannda bulunduğu "bankakrın kteini boşaltmakia"' suçlanan isimler aftan yararlanamayacaL Mahkeme, yasadaki "haklannda yakalama, ttrtuktama veya mahJcûmiyet karan bulunup da firar hattade olanlar, bu kanonun bir a> içinde resmi mercflere başvunıp tesfim obnadıktan takdink bu madde hökümlcrinden yararlanamaziar*" hükmünü iptal ettı. Böylece, 1 aylık süre içınde teslim olmayanlar da tesüm oiabilecekler. Ancak, iptal hükmü, karann Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra v'ürürlüğe girecek. Mahkeme, Askeri Ceza Yasası'nın yaramayacak hak getinne* 1 hükmünü düzenleyen 79, "askeriikten kurtulmak için hite yapanları" cezalandıran 81, "haatsjzfiği" düzenleyen 88. maddelerine ilişkin başvurulan reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin görüşerek reddettiği diğer yasa ve maddeler şöyle: Kaçakçıhğın Men ve Takibine Dair Kanun ile Orman Kanunu'nun kapsam dışı bırakılan bazı maddeleri, Ateşli SilabJar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 12. maddesi, Körtür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu'nun 68. maddesi, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Karaparanın Aklanmasımn Önîeomesine Dair Kanun. Yargüoytemyiz dosyalannı tanyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Yargıtay Cumhunyet Başsavcılıfı. Anayasa Mahkemesi'nin af yasasının bazı madde ve hükümlerini iptal etmesinin ardından, temyiz aşamasmda bulunan dosyalan taramaya başladı. Ankara Cumhuriyet Infaz Savcılığı yetkilileri, karann kendılerine ulaşmasının ardından incelemeye alacaklarını bildirdiler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıhğı, karann hemen uygulanması gereken hükümleri gereği. temyiz aşamasında bulunan dosyalan incelemeye başladı. Yetkilıler. af yasasının kapsam dışında bıraktığı TCY'nın 188. 191.298ve383.maddelenne yönelik olarak verilen iptal kararlan doğrultusunda söz konusu suçlan kapsayan dosyalann inceleneceğini kaydettiler Yetkililer, daha önce şartla salıverme veya aftan yararlandıktan sonra yenıden suç ışleyenlerin bu yasadan yararlanamayacaklanna ilişkin hükmün de iptal edıldiğinı anımsatarak bu yöndeki dosyalann da değerlendinleceğıni söylediler.Infaz savcılığı yetkilileri. karann kendılenne ulaşmasının ardından. karann hemen uygulanması gereken 188, 191, 240. 298 ve 383. maddeierinden hükümlü bulunup bulunmadığının sorulması için cezaevlenne yazı yazacaklannı belırttiler. Yetkilıler, hükümlülenn gereken şartlan taşımalan durumunda tahliye edıleceklennı söylediler. gın. ınfılak. deniz kazası, batır- mak, tahnbata sebebiyet vermek. Aralannda Velı Göçer'ın de bu- lunduğu depremde yıkılan konut- lann müteahhitleri yararlanabile- cek. Ancak yargının, suç tarihi konusunda konut yapımının mı yoksa çöküş tanhınin mı dıkkate alınacağına ilışkin karanna göre hırsız müteahhıtlenn durumu net- lık kazanacak. Eğer yargı, konut yapım tanhıni suç tanhı kabul ederse bu müteahhitler aftan ya- rarlanacak. Konutlann çöküş ta- nhını dıkkate alırsayararlanama- yacaklar. Kapsam dışı kalan suçlar Yüksek Mahkeme'nin esastan görüşerek anayasaya aykınlık iti- razını reddettiği maddeler ve af- tan yararianamayacak olanlar şöyle: 202. madde: Devlet ışlen aleyhine işlenen cürümler, zım- met. 209. m a d d e : Görevi kötü- ye kullanma-ırtıkap ve 219. mad- de: Bu maddeler çerçevesınde rüşvet alan, rüşvet veren ışadam- lan ve zimmetıne para geçiren bürokratlar yargılanıyor. 243. m a d d e : lşkence suçu- nu düzenliyor Manısalı gençlere ışkenceden yargılanan polıs ve amırleriyle tutuksuz yargılanan polısler kapsam dışında bırakıldı. 264. madde: Patlayıcı madde ımal etmekticaretını yap- mak. (Kalemlı çete). 313. madde.* Cürüm işle- mek ıçın teşekkül oluşturma su- çu (çete) Mehmet Ağar,SedatBu- cak ile Susurluk çetesı üyelen, DGM'ce mahkûm edilen Ibra- him Şahin, Korkut Eken ile arka- daşlan ve Alaattin Çakıcı, Nuri Ergin gıbı çete reıslen. 339. madde: Evrakta sah- tecilik. Naylon fatura düzenle- mekten yargılaması süren eski Şişlı Beledıye Başkanı Gülay As- lıtürk, eşı Orhan Aslıtürk, bırlik- te haksız vergi ıadelen alanlar bu suçtan yargılanıyor. Sahte belge- lerle trilyonlarca liralık vergi ıa- desi alan Balına operasyonu sa- nıklannın lıden Mehmet Niyazi- oğlu ve BufTalo davası sanığı Is- hakRomano kapsam dışında kal- dı. Paraşüt operasyonunun oda- ğındaki isım Altınbaş Holdıng'ın sahıbi Yasin Afanbaş aftan yarar- lanamav acak 342.' madde: Memurolma- yan kışmın resmı belgede sahte- ciliği. 343. madde: Yalan doğru- lamada bulunma. 345. madde: Hususi bel- eede sahtecıhk. ^ 346. madde: Sahte belge- yı kullanma. 347. madde: Gerçek bel- geyı yok etmek-bozmak. 366. madde: Devlet ıhale- lerınde şiddet. tehdıt. Beyaz Enerjı ıddıanamesınde ıstıfa eden Enenı Bakanı Cumhur Ersümer ile Müsteşan Yurdakul Yiğitgü- den'ın bu suçu işlediği vurgula- nıyor. Beyaz Enerji sanıklanndan Mustafa Mendilcioğlu, Osman ll- han. Yavuz Gürsoy ile Hasan Hü- seyin Çoğalan bu madde açısın- dan aftan yararianamayacak. 367. madde: Ihalede teh- dit, zorlama, rekabeti önleme. 403. madde: uyuşturucu unal ve ithal etmek. Matadorope- rasyonuyla yakalanan ve yargıla- nan uluslararası uyuşturucu ka- çakçısı Urfî Çetinkaya ve Cemal Nayırkapsamdışındakaldı. "Sa- n Avni" lakaplı Avni Musullulu da bu kapsamda. 404. madde: Uyuşturucu madde kullanma, kullanılmasını kolaylaştırma. 414. madde: Irza tecavüz, ıffete tecavüz, küçükleri baştan çıkarma. 415. madde: Irzvenamu- su tasaddi. 416. madde: Zorla ırza geçme. 417. madde: Cezayı artıran şahsa bağlı haller. 418. madde: Irzatecavüz- den suçun ağırlaşması. 503. madde: Dolandmcı- Iık. Tıtan saadet zincın lideri Ke- nan Şeranoğlu aftan yarariana- mayacak. 504. m a d d e : Dolandıncı- lık suçunda cezayı arttıran haller. Hazine'yi zarara uğratan, kapatı- lan RP'nın siyasi yasaklı lideri Necmertin Erbakaa, Ahmet Tek- dal ve Şevket Kazan'ın aralann- da bulunduğu 79 partılımn yargı- lanması sürecek. Karann tammetniEsas Sayısı: 2001/4 Karar Sayısı: 2001/332 Karar Gûnü: 18.7.2001 KARAR TUTANAĞI (HÜKÜM BÖLÜMÜ) 21.122000günJû, 4616sayıh "23Nisan 1999TaraB- ne Kadar İşlenen Suçlardan Doi»i Şartla Salrvermeye, Dava ve Cezalann Ertelenraesine Dak Kanun "un: A- Başlığı'nın anavasaya aykın olmadtğına ve ıtira- zm REDDİNE, OYBtRLlĞfYLE, B-1. maddesınin; 1-flktürncesi iie 3. ve 4. bentlerinde yer alan "23 Ni- san 1999J* tanhınin anayasaya aykın olmadığına ve iti- razuı REDDİNE, OYBtRLİGİYLE, 2- 2. bendının bınncı paragrafinın "„ şahsi hürm^eti bafjavıcı cezaya mahkûnı edilenlerflealdddanceza her- haogf bir nedenle şahsifaörriyetibstğfayıa ceza>a döniiş- türiiknierin toplanı hükünüölük süresinden oo yd iodi- rfc"bofumunun anavasaya a> kın olduğuna ve İPTALİ- ^fE, Mustafa Bumaı ve Ertuğrul Ersoy'un karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, 3-4. bendının anayasaya aykın olduğuna ve fPTALl- NE,OYBİRLİCİYLE, 4- 5. bendınin; a- (a) alt bendmin Türk Ceza Kanunu'nun. aa-188 maddesi yönünden anayasaya aykın olduğu- na ve İPTALlNE, Mustafa Bumın ve Ertu^ul Ersoy'un karşıoylan ve OYÇOKLUöUYLA, bb-191. maddesi yönünden anayasaya aykın olduğu- na ve İPTALtNE, Mustafa Bumın ve Ertuğrul Ersoy'un karsıoylan ve OYÇOKLUÖUYLA, cc- 202., 209. ve219 maddelen yönünden anayasaya aykın olmadığına ve itırazın REDDfNE, OYBtRLfĞfY- LE, dd- 240. maddesi yönünden anayasaya aykın olduğu- na ve tPTALÎNE, Mustafa Bumın ve Ertuğrul Ersoy'un karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, ee- 243. maddesi yönünden anayasaya aykın olmadı- ğına ve ıtiraan REDDİNE, Sanua Akbulut, Yalçın Acar- gûn, Sacrt Adalı, Aiı Hüner ve Rüştu Sönmez'ın karşt- oylan ve OYÇOKLUĞUYLA, ff- 264. maddesi yönünden anayasaya aykın oimadı- ğına ve ıtırazm REDDfNE, OYBlRLİGıYLE. gg- 298. maddesi yönünden anayasaya aykın olduğu- na ve İPTALtNE. Mustafa Bumın, Alı Hüner ve Ertuf- rul Ersoy'un karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, hb- 313. maddesi yönünden anayasaya aykın olmadı- ğına ve itirazın REDDİNE, OYBlRLlGlYLE, u- 339., 342,343., 345., 346. ve 347 maddeleri yö- nünden anayasaya aykın olmadığına ve itırazın REDDl- NE. OYBİRLİGİYLE, ])- 366 ve 367 maddeleri yönünden anayasaya aykın olmadığına ve itirazın REDDİNE, Haşim Kılıç, Sacıt Adalı, Furya Kantarcıoflu, Tülay Tugcu ve Ahmet Ak- yalçm'ın karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA. kk- 383. maddesi yönünden anayasaya aykın olduğu- na ve İPTALlNE, Mustafa Bumin ve Ertuğrul Ersoy'un karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, II- 403. maddesi ile 404. maddesınin 2. fıkrasıyönün- den anayasava aykın olmadığına ve itırazın REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, mm-414., 415,416,417. ve 418. maddelen yönün- den anayasaya aykın olmadığına ve itirazın REDDİNE, OYBıRLÎGlYLE, nn- 503 ve 504. maddelen yönünden anavasaya ay- kın olmadığına ve itırazınREDDİNE, OYBtRLİGİYLE, b- (b) ait bendının Asken Ceza Kanunu'nun 79., 81., 88., 91. ve 131 maddelen yönündenanayasava aykın ol- madığına ve itirazın REDDİNE, OYBİRLİGİYLE. c- (c) alt bendınin Kaçakçılığın Men ve Takibine Da- ir Kanun'un 27. ve 33. maddeleri yönünden anavasaya aykın obnadığma ve itirazınREDDÎNE, OYBİRLİölY- LE, d- (e) aH bendmin Ateşli SilahJar ve Bıçaklar ile Di- ğer Aletler Hakkında Kanun'un 12. maddesi yönünden anayasava aykın olmadığına ve itirazın REDDİNE. OY- BİRLİGİYLE, e- (f) alt bendmin Orman Kanunu'nun 91, 93., 108. ve 110. maddelen yönünden anayasaya aykın olmadığı- na ve itirazın REDDİNE, OYBİRLİGİYLE, f- (g) alt bendının Küîtür ve Tabiat Varlıklanru Koru- ma Kanunu'nun 68. maddesi yönünden anayasaya aykı- n olmadığına ve itırazın REDDÎNE, OYBlRLlGlYLE. g- (h) alt benduun Mal Bildiriminde Bulunulması, Ruşvet ve Yolsuzluklarla Mücadeie Kanunu'nun 12. maddesi yönünden anavasava avkın olmadığına ve ifi- razm REDDİNE. OYBİRLİĞİYLE, b- (j) alt bendınin, Veıgi Usul Kanunu'nun 359. mad- desi yönünden anayasava aykın olmadığına ve itırazın REDDÎNE, OYBİRLÎGÎYLE, 5- 6. bendmin anayasaya aykın olduğuna ve tPTALt- NE, Mustafa Bumın ve Ertuğrul Ersoy 'un karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, 6- 7. bendinin anayasaya aykın olduğuna ve İPTALl- NE, Mustafa Bumın ve Ertuğrul Ersoy'un karşıovlan ve OYÇOKLUĞUY'LA, 7- 9 bendmin anayasaya aykın olduğuna ve İPTALÎ- NE, Mustafa Bumm ve Ertuğrul Ersoy'ım karşıoylan ve OYÇOKLUĞUYLA, C-1. maddesının 2. bendınin bınncı paragrafirun, "«. şaim hürriyeti bağlavıa cezaya mahkûm ediknfer ie * dddanceza berhangi Wr nedenle şahsi hürmçti baparn- a ceza>^ dönfi^ürükfümn toplam hükümlülük süresin- den on ydimBriir" böİümünün iptalı nedenıyie u)gulan- ma olanagı kalmayan aynı maddenin 2. bendınin ıkinci paragrafındaki. * . veya toplam hükümlülük süreterin- deo_* sözcüklennin, 2949 sayılı Anayasa Mahkeme- si'nin Kuruluşu ve Yargılama Usullen Hakkuıda Ka- nun'un 29. maddesının ikinci fıkrası gereğmce İPTALÎ- NE, OYBİRLİĞİYLE, D-1. maddesınin 2,4. ve 9. bentlerinin iptal edilen kiffallannın doğuracağı hukuksal boşluk kamu dözeni- ni tehdit ve kamu yarannı ıhlal edıcı nrtelıkte görüldü- ğunden, anayasarun 153. maddesınin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayıiı yasanuı 53. maddesınin dördüncü ve beşm- ci fikralan gereğınce bu kurallara ıhskın İPTAL HUK- MÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIM- LANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBÎRLİĞÎYLE, 18.7.2001 gününde karar verildi. Başkan Mustafa BUMİN, Başkanvekili Ha|im KI- LIÇ, üyeler Samia AKBULUT. Yalçın AÇARGÜN, Sa- cit ADALI, Alı HÜNER, Fulya KANTARC1OĞLU, Rüstü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ah- met AKYALÇ1N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog