Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye! İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel\avın\onetmenı Ibrahım Yüdız •\azuşIenMuduru Sahm AJpaslan • Sorumlu Mudur Fıkret Flkız • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara litıhbarat Cengız >. ıldırım 9 Ekonomı Ozlem Y iizak 9 Kultur Handan Şenkoken 9 Spor \bdulkadır V ücelman # Makafeler Samı Karaoren # Duzeltme Vbdullah \ azıcı 9 Bılgı Belge Edıbe Bugra 9 \ urt Haberlerı Vfehmet Faraç 9 Avrupa Temsılcısı Gürav Öz Yavın Kurulu llhan Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hıkmet Çetınkava, Şükran Soncr. Ibrahım \ ıldız, Orhan fiursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara Ajıkara Temsılcısı Mustafa Balha\ Ataturk Buhan \ o 125 Kat4 Bakaniıkiar AjıkaraTel 419*020< 7 hat) Faks 4195027 9 tzmır TeımıluM Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S 2/3 Tel 4411220 Faks 4419ir9-\danaTemsılcM Çetın \ ığenoğlu, lnonuCd I19S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 İS se Muduru Erol Erkut 9 Koordınator Aiımet Korulsan 9 Mu hasebe Bulcnt V ener 9 Idare Husevın Curer 9 Satış Fazılet Kuza MEDVA C • \onetim Ku Ba^kanı Oentl Mudur Gul Erduran # Koordınator R Işıtman • Gend x lujur> ardım S«\da Çoban U M4 0" \ d\ımlawn ve Ba*an > en Oun H^iber \jansi Basm e \ 3vın^ıl|k \ ^ Turk u t a d ^ 4 C agaloglu U * >4 Ktanbul PK ^46 Sırketi ) 4 4 ^ I tanbui O2l2)SI2(b 05(20 hau Faks I 0 1 ! 1 - . n ı i ^ www cumhunvet com tr 19TEMMUZ2001 Imsak 3 46 Guneş 5 41 Oğle 13 18 tkındı 17 13 Akşam 20 41 Yatsı 22 2 Yasaklar üikesi: Afganistan • KABIL(AA)- Afganıstan da yonetımı elınde tutan aşın dıncı Taleban orgutu, ulke genelınde uyulması ıstenen yenı yasaklar getırdı Şenatın Sesı radvosu domuz etı. pomografık urunler, ruj, oje, muzık enstrumanları, yılbaşı tebnk kartlan, teyp, sınema aletlen, vıdeo kasetler, fılm şerıtlen parabohk antenler. kravat ve kravat ığnesı ıle oyun kâğıriannın ulkeye sokulmasının yasaklandığını bıldırdı Radyo aynca gıysı kataloglan, vıtnn mankenlen kullanmak, bılardo vesatranç oynamak ve havaı fışek atmanın da vasaklandığını duvurdu 35 denizaslamnı öldürdüler • QLITO(AA)- Ekv ador'a bağlı Galapagos Adalan'nda 35 denızaslanı olduruldu Çevre Bakanı Lourdes Luque oldurulen erkek denızaslanlannın cınsel organlannın alındığını so>ledı Geçen yıl da 12 denızaslanmın olu bulunduğunu soyleyen Luque, havvanlann olumunden bolge sakınlennı sorumlu tuttu Hayvanlann cınsel organlannın cınsel arzuvu arttıncı ılaç yapımında kullanıldığı belırtılıvor Ağrı kesicilep aklamb • CHICAGO(AA)- Agn kesıcı ılaçlann bobrek yetmezlığıyle ıhşkısı hakkında yapılan yenı bır araştırmada, söz konusu ılaçlann bobrek yetmezhğıne yol açmadığı sonucu alındı A.BD Ulusal Sağlık Enstıtusu ve Amenkan pıyasasında Tylenol adıvla satılan ağn kesıcı ılacın uretıcısı tarafından yaptınlan araştırmada agrı kesıcılerle bobrek vetmezhğı arasında ılışkı bulunamadı hcinci yüpüyüş • CAPECANAVERAL (\A)-Uluslararası Uzay Istasvonu'nayenı verleştınlen hava emnıvetlı gınş kondoruna hava tanklannın eklenmesı çalışmalan ıçın ıkı astronotun uzay yuruyuşu kısa bılgısayar anzasının ardmdan gecıkmelı olarak başladı Eşcinsellere evlilik izni • BERLİN(AA)- Almanva'da eşcınsel çıftler bundanboyle resmı nıkâh kıyabılecek ve dığer resmı nıkâhlı çıftlerle eşıt haklara sahıp olacak Federal Anavasa Mahkemesı. eşcınsel çıftlere soz konusu haklann tanınmasma ıhşkın hazırlanan yasayı onavladı Latin Grammy adayları • Kultur Servisi- Geçen yıl Carlos Santana'nın odullen topladığı Latın Grammy'len ıçın bu yılkı adavlar açıklandı Kanyenne 15 vıl once başlavan Kolombıyalı rock sanatçısı Juanes yılın albumu yılın şarkısı ve en ıvı genç şarkıcı dallan dahıl altı dalda adav gostenldı Ispanyol şarkıcı Alejandro Sanz toplam 5 dalda aday gostenldı Pop şarkıcısı Chnstına Aguılera da ıkı dalda odule aday Sonuçlar Latın Recordıng Academy tarafından 11 Eylul de Mıamfde açıklanacak. Film şirketleri artan giderler ve azalan seyirci gelirleri yüzünden oyunculann fiyatlannı aşağı çeki Hoflywood starlarmattrpanKöltûrServisi-Hollvvvood'un guzel ve neşelı gunlen yennı bu- lutlarabırakıyor Fılm şırketlen ar- tan giderler ve azalan sevırcı ge- lırlen sebebıyle Kevin Costner Michael Douglas gıbı oyuncula- nn fiyatlannı aşağıya çektı Amaçlan Ben Affleck, Came- ron Diaz. Gwyneth Paltrovv v e Ju- deLavv gıbı yenı >ıldızlan Jim Carrey nın 'Grinç' (Hovv The Gnnch Stole Chnstmas) fılmın- den 60 mılvon pound kazanma- sınm vol açtığı enflasyondan ko- rumak Fılm studyolan yetkılılen, 'Sah- ne Sanatçılan BirtiğT ıle yapılan yenı anlaşmanın fınansal sonuç- lannı sındırmeve çalışıyorlar Yetkılıler buna ek olarak ızle- yıcı oranının da geçen yıla oran- la vuzde 3 azalmasını 'Titanic ekonomisi' olarak adlandırdılar Başrolunu JuBa Roberts'ın oy- nadığı 'America's Sweethearts' adlı romantık komedıvı v ızyona sokacak olan Joe Roth. Hollvvv o- od un vapması gereken bazı şe> - ler olduğunu soyluyor "Bugün Pearl Harbor' gibi bir fibn gişe ha- süatından 150 mihon dolar kaza- nabilir, ama srudvonun parasal sorunlan devam eder. Bir şeyler • Yüksek ücreder alan, bunun için de adları '20 mifyon dolar kulübü 'ne çıkan oyunculara piyasa artıkyüksek ücreder ödemek istemiyor. yapılnıalı. Star olmav an ov uncu- lann ucretiennın yuksetnlmesı bir başlangıç olabilir." Tom Cruise 'Gömimiz Tehlikc' ıle, Tom Hanks de 'Yeni Hayat'la kendı ızleyıcı kıtlelennı oluşturarak fılmlennden ıyı para kazandıkla- n ıçın. Hollyvvood'un fılm başı- na '20mihon dolarkazananlarku- lübü'nun krallan olarak anılıyor Dığerlen, Costner ve Dougias gıbı aktorler ıse oyunculardan set ışçılerme herkesın ucretını fılmlenn çekım aşamasında ve- rebılen en buyuk yedı fılm stud- yosu> la yapım anlaş.malannı bo- zan 50 kışı arasında 'Peari Harbor' fılmmden ala- cağı paranın 1 5 mılyon poundu kesılen Ben Affleck. •JackRyan' adlı bır CIA ajanını canlandırdı- ğı yenı fılmı 'TheSumOf AllFe- ars'la bu parayı gen almayı umu- yor Aflfleck, rol ıçın 10 mılyon dolar alacak HarrisonFord, 'K-19'fılmın- de bır denızaltında gorunduğu sahne ıçın bırgunde 1 mılyon po- und almıştı 'Indiana Jones'un dorduncu bolumu ıçın 25 mılvon dolar ve gişe hasılatmdan pay ıs- tedığı bıldınldı Bunun fılmı ba- tırabıleceğı soylenıyor 1. Tom Cruise, 2.Tom Hanks, 3. Cameron Diaz, 4. Kevin Costner, 5. Catherina Zeta Jones, 6. Julia Roberts Nüfüs cüzdanına yanlış cinsiyet yazılması veya üniseks isimler kanşıklıklara neden oluyor Nurhan ve Hîdayet, askere gelinGAZİANTEP(\A) - Erkeklerde de kadınlarda da kullanılan ısımler, kadın- lann askere çağnlması nufus cüzda- nına >anhşcınsı>et>azılması vetele- fon hıtaplanna kadar bırçok alanda yanlışa yol açıyor Nufus mudurluğu vetkıhlen. unı- seks ısımlen çocuklanna veren anne ve babalann, bazen hıç utrunadıkJan surpnzlerle de karşılaştıklannı belır- tıyorlar Bu tur ısunlerle karşılaşan nufus me- murlannın, çocuğun cınsıyetının de yer aldığı raporu gormelenne karşın. "kız mı, oğlan nu" dı>e sorduklannı ıfa- de eden yetkılıler bazen de dalgınlık- Ia, o ısmın toplumda ağırlıkla konul- duğu cınsı>etı nufus cüzdanına yazdık- lannı kaydedıyorlar Bu arada ısmınden dolayı askere çağnlan kadınlara da rastlanıyor Ilk ' yoklamaya çağnlan kadınlar, geıçek an- laşılınca askere alınacaklara ıhşkın ka- >ıttan çıkanlıyor Unıseks ısımler. ozelhkle te- lefon goruşmelen sırasında kanşıklığa bazen detar- tışmalara neden oiuvor Arayan kışının "Nur- han Hanım'la gö- ruşmek istivorum" >a da "Erdal Bey UegoruşebiKrmiyim" yonundekı talep- len, genellıkle "Nurhan Hanım değjL bey" ya da "Erdal Bev değıl, hanım" gıbı sert karşılık bulabılıyor Ortak isimler Erkekler ve kadınlarda kullanılan ortak ısım- lerdenbazılanşun- lar "Hikmet, Yıldız, Ayhan, Yüksel, Şükran, \>dan, Nur, Kadın kadını dedikoduyla vuruyor VVASHLNGTON (AİNKA) - Kadınlann amaçlanna ulaşmak. rakıplennı yok etmek ıçın dedıkoduya başv urduklan, bırbınnı "dedikodu silahı"yla v urduklan belırtılıvor Dedıkodu konusunda araştırmalar yapan ABD'dekı Kahfornıva Unıversıtesı oğrerım uyelennden antropolog Nicole Hess. erkeklenn fızıksel gucune sahıp olmayan kadınlann amaçlanna ulaşmak ıçın sık sık dedıkodu yaptıklannı ortaya koydu Iyı bır şohrete sahıp kadınlann ıstedıklennı daha kolay elde ettıkJennı ıfade eden Hess. "Kadınlar rakiplerini yok etmek için dedikoduva başvııruyor" dedı tkı kadının aynı erkek ıçın yanştığmda bırbın hakkında zararlı soylentıler yaydıklannı kaydeden Hess, ornek olarak kadınlann rakıplen ıçm U O herkesin vatagma guiyor" gıbı ıfhralar attığını da kavdettı Buna karşın, erkeklere gore kadınlann daha çok dedıkodudan etkılendığını behrten Hess, dedıkodunun hafıf ve onemsız olmadığını da vurguladı Araştırmalannın bulgulannı Londra'dakı Insan DavTanışlan ve Evnm Demeğı'ne sunan Hess tf Dedikodunun, çok ohımsuz sonuçlan >ar ve genellikle aksini ispat etmek de son derece zordur. Kadınlar, dedikoduvu diğer kadınlarla rekabet ederken kullanma eğilinıindedir. Dedıkodu kadınlar için daha onemli çünkurtibarlandaha çok etküenivor" değerlendırmesınde bulundu • îkı kadının aynı erkek ıçın yanştığmda bırbın hakkında zararlı soylentıler yaydıklannı kaydeden Hess, örnek olarak kadınlann rakıplen ıçın "O herkesın yatağına gınyor" gıbı ıftıralar attığını da kaydettı. Nurhan, Buient,Devrim,Evlem, Evrim, Evnen, Ümit, \dalet, Ege, Deniz, \lev, Alkış, \ıuL Senet, Irmak.Guneş, liğur, Vaşar, Hurrivct, Guler, Serpil. Ender, Tansu, Aydın, Muzaffer, Tuna, Işık, tl- han, Der>a, Muammer. \ edat, Bey han, Banş, Bilge, Candan, Can, Çağdaş, Ol- cay, Oge, Özcan, Ö^e, Çağlavan, Hi- dayet, Dikmen. Dilek, Doğa, Durdu. Duygu, Rıdvan. Ruçhan,Saffet, Elmas. Erdem, Ferda, Fikret, Gokmen, Gok- sel, Seçkin, Sonav, İrfan, Kâmuran, Nevzat, Ufuk, Sureyya, Mualla, Gür- kan, Günay,Giiner, Ihsan. Flkav, Umut, Utku, Ulku, Nuvıt, KıjmeL.." Podyumda bir denizkızı varİtalya'nuı merkezi Roma'da suren İtalya moda haftası çerçevesinde gerçekleştirilen defileler ızle>ıcüerden buvuk ılgı gordu. Birbirinden unlu modacılar tasanmlanvla goz doldurdular. Kimi tasanmlar \andaki fotoğrafta gorulduğu gıbı ozeüikle erkek izleyicilere dudak uçuklattı. Fotoğrafta gorulen cesur model. italvan tasanmcı Rosy Garbo'nun kış koleksivonundan değerli bir parçayı taşıyor. Kadınlann bu tasarunı, ozeUikle de kış mevsiminde gmp gı> meyecekleri meçhul. \ltuı rengı çıçeklerle oluştunıhinuş bikini gonuıumlu gıvsi bır sarmaşık gibi modelin kalçalaruıı sanjor. Kıvafetin ust kısmı ise kumaştan değil bovadan oluşuvor. Son jıllarda rağbet goren vücut bovama tekniğivle vapılan süslemeler ğoğsu gozler onune serijor. Melez modelin koyu teni de tasanmı gostermesi açısından ozeUikle seçilmiş olsa gerek. 41ün valdızı vücut bovasıyla vapılan şekÛlerle bir denizkızı edasıvla podvumda yuru\en model, defilenin en çok konuşulan unsuıianndan biri oldu. Tasarım tek bacağı sararak aşağı>a doğru men ince bir çızgı şeklmde devam edıvor. Kııcuk fotoğrafta gorulen tasanm ise İtahan modacı Raffaella ( uriel'e ait. Roma'da kış koleksivonunu tanıtan Curiel de tasarunlaruıda transparan kumaşlar kullandı. Kıvafet modeUn goğuslerûıi açıkta bırakıvor. Dun sona eren ftıar daha uzun sure konuşulacak gibi görünuyor. (REUTERS) Radyasyon oranı kılavuzda Kıtalar kök hücre için birleşti Haber Merkezi - Tuketıcı- lenn endışelennı dıkkate alan uç buyuk mobıl telefon uretı- cısı cep telefonlannın vaydı- ğı radyasyon sev ıyesını olçecek ortak bır standart gelıştırdı \vrupa Elektroteknık Standardızasyon Ko- mısyonu (CENELEC) ıle anlasan Fın- landıyalı Nokıa, Amenkan Motorolo ve Isveçlı Encsson bu y ılın sonundan ıtıbaren kullanım kılav uzuna radyas- yon mıktanyla ılgılı bılgılen de ek- levecek Nokıa Mobıl Telefonlan Soz- cusu Tapio Hedman "Bazı muş- terilerimız bu bilginın kolavca öğrenibnesi gercktiğini duşunu- yorlar" dedı Encsson un sağlık sonın- lanndan sorumlu muduru Mikael>\fest- mark. "Paketin içinde teknik bilgiler- le bırlikte spesıfık rad\as>on bilgilcn de bulunacak" dedı CANBERRA (AA) - ABD, Ingılte- re, Avustralya ve Yenı Zelanda'da hal- kın buyuk bır kısmı tıbbı araştırma- lar ıçın msan embnyosundan elde edı- len kok hucrelenn kullanılmasına des- tek venyor Merkezi Avust7alva'da bulunan Ulus- lararası Roy Morgan Araştırma Gru- bu nun çalışmasına gore, bılım adam- lannın tedavı ıçın kok hucre kullanıl- ması yaklaşımına Amenkahlann yuz- de 63 u tngılızlenn >aızde 62 sı, Avust- ralvalılann vuzde72 sı ve VenıZelan- dalılann vuzde 66sı destek venvor ln- gılterede466 ABD de 501 YenıZe- landa'da 561 \e ^.vustralya'da 1298 kışıv le hazıran avmda hazırlanan araş- tırma>a katılanlann 14 vaş ve ustun- de olduğu belırtıldı Uzmanlar kok hucrelenn Aizheımer Parkınson kan- ser gıbı bırçok hastalığın tedav ısınde kullanılabıleceğını kaydedıyor Kayıp stajyer için 4 senaryo „ WASHINGTON (AA) - Kayıp stajyer Chandra Levy'yı arama çalışmalan sonu- cunda ormanda bulunan kemıklenn hayvan- lara aıt oldugu ortaya çıktı Polıs şımdı, Levy'nın akıbetıne ıhşkın 4 senaryo uzenn- de yoğunlaştı Şupheler, evînde kırmızı leke- lı bır pantolon ve banyoda kan damlası bulu- nan Levy'nın sevgılısı, Demokrat Parrı Calı- fornıa Mılletvekılı Gary Condit uzennde toplanıyor Polıse gore Levy evmden kendı ısteğıyle aynlmış olabıhr Ikıncısı, mtıhar et- mış olabıhr Üçuncusu, bellek kaybı vaşıyor olabılır Dorduncusu ıse 'kötü bir tuzağtn kurbanı'olabıhr Polıs Levy'yın cesedısı bulunmadığı ıçın ıntıhar oiasıhğının zayfıla- dığını düşunûyor Kayıp stajyenn değışık saç stıllenyle hazırlanmış resımlen ulkenın dört bır yanında yayımlandı Avusturya 'daki sağcılar: Mini etek taciz davetiyesi GRAZ (AA) - AvTisturya'da aşm sağcılar, yayımladıklan 12 sayfalık broşurde. olası ta- cızlenn onune geçıhnesı ıçın kadınlara bu yaz daha uzun gıysüer gıymelen çağnsuıda bulundu Graz'ın aşın sağcı Beledıve Baş- kan Yardımcısı Peter WeİBmeister ımzasmı taşıyan ve kenttekı butun ev lere dağıtılan broşurde "kadınlann \az boyunca çok açık saçık giyinerek tacizcâere davetive çıkarma- malan" ıstendı Yeşıller Partısı Sozcusu Ediht Zitz, '"Kadınlara ghiniş tarzlanvla cin- sel tacizcileri kıskırrtıkları soyienmek ıstenı- yor" dedı Sosyal demokratlann bolge tem- sılcısı Elke Edlinger de " Kadınlar, mini eteğin erkekkr taraftndan davetiye kabul edildiğini mi kabul etmeüler" dıye konuştu. Napster'in veliahtı P2P Haber Merkezi - Napster ın dosya paylaşımını dur- durmasıyla, dıjıtal müzık meraklılan da alternatıf aramaya başladı Bu alter- natıflenn hıçbm tam ola- rak Napster'in >ennı dol- "^ durmayı başaramamıştı Ancak Hollandalı FastTrack fırmasınm P2P (peer- to-peer) yazıhmının yenı bır Napster olabıle- ceğı behrtılıyor Araştırma şırketı Webno- ıze'a gore FastTrack buyûmesmı surdururse hem populerlıkte hem de kullanıcı sayısında Napster'ı gende bırakmış olacak Napster'in şaşaalı donemlennde ağlanna aynı anda 1 57 mılyon kışı gmyordu FastTrack eylül ayı so- nunda 1 mılyonu bulmayı hedeflıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog