Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HJ J v U l ı \_/İTJJ. / ekonomifncumhuriyet.com.tr 13 Başbakanlık'ta siyasi irade yok • AJVKARA (Cumhurivet Bûrosu) - ANAP Genel Başkan Yardtmcısı Bülent Akarcalı. ekonomik kriz konusunda hükümet ortaklannı suçlayarak "Yaşadığımız krizler. Türkiye ekonomisinin zaaflanndan, sanayinin yetersizliğinden kaynaklanmamakta. krizin nedeni ekonomiyi doğru düriist yürütmesini bilen siyasi iradenin Başbakanlık'ta olmayışıdır" dedi. Akarcalı. devleti soyanlann, vergisini ödemeyen işadamlan olduğunu söyledi. Asgari ücret yarın açıklanıyor • ANKARA (Cumhurivet Biirosu) - Yeni asgari ücretin brüt 180-190 milyonlira olarak saptanıp yann kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında. ek artıştan vergi alınmaması önerisi işçi ve işveren taraflannca benimsenirken hükümetin bu konuda bir değerlendirmede bulunmadığı bildirildi. Aytık mutfak masrafı arttı • ANKARA (ANKA)- Hak-lş Sendikası. dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi ıçin gerekli harcama tutannın 279 mılyon 220 bin 620 liraya çıktığını hesapladı. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu mutfak harcaması, 15 Haziran- 14 Temmuz döneminde bir önceki aya göre yüzde 2.8 oranında artarak 279 milyon 220 bin liraya çıktı. Aylık artış tutan 7 milyon 605 bin lira oldu. Sezer, BDDK heyetiyte görüştü • AiNKARA(AA)- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK.) Başkanı Engın Akçakoca ve yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme dün saat 14.15'tebaşladı ve yaklaşık 30 dakika sürdü. BDDK Başkanı Engin Akçakoca ve yönetim kurulu üyeleri, görüşmenin ardından Çankava Köşkü çıkışında, basın mensuplarının sorularmı yanıtlamadılar. Diniaypıma yüklü tazminat • DENVER(AA)- ABD'nın Colorado eyaletının Denver kentınde. Yahudilerin kutsal tatil günü Şabat'ta çalışmayı reddettıği için işinden olan kısı 2.25 milyon dolar(>aklaşık 3 trilyon 150milyarTL) tazminata hak kazandı. Jüri. hava trafiği kontrolörü olarak îahjar, ve işten ;ıkartıiırken dini inancı müdüneri tarafından "oyun" olarak tntelendirilen Don Reed îdlı Yahudinin dini aynmcılık kurbanı alduğuna karar verdi. isıım iipurierine zam • JSKENDERUN(AA) - Isleiiierun Demir- ^elk Fıbrikalan ISDEMÎR) AŞ irünlrJie, sekiz gün ıravla.üzde 7.9-8 sraauo ikinci kez zam /apldıtSDEMlR'de ireilekangal, kütük, îik kcı ile yan ürünlere, ) lamuz tarihinde de /ÜLaJe.\5 ile 3.7 ırasuu zam yapılmıştı. Ekonomik gelişmeleri değerlendiren koalisyon ortaklan: Program sürecek Revizyon hazırlığı• Derviş'in MHP'li bakanlarla tartışma yaratacak şekilde demeç \ ermemesi konusunda uyarıldığı toplantıda alınan kararlar şöyle: </ Program eşgüdüm içinde sürdürülecek. S Reel ekonomiyi destekleyecek önlemler alınacak. / Vakıfbank'ın özelleştirilmesine hız verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Koalisyon lıderlerı, eko- nomıde gelınen son durum, ka- bine ve ekonomik programda- ki revizyonu Başbakanhk'ta ya- pılan zır\ ede değerlendırdi. Ka- bıne revızy/onunun ANAP'ın 4 Ağustos'takı kongresınden son- ra gündeme getinlmesı benim- senirken devlet bakanı sayısı- Koalisyonu oluşturan parti liderierinin yaptığı zirveye Devlet Bakanı Kemal Derviş de kaüldı. nın azaltılması yoluna gidilebi- leceği öğrenildi. MHP'lı bakan- larla IMF ile Türkiye arasında bunalım yaşanmasına neden olabılecek boyutlarda tartışma- ya gıren Devlet Bakanı Kemal Derviş uyanldı. Başbakan Bülent Ecevit. yar- dımcılan Hüsamettin Ozkan. Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz. Derv iş ve ekonomi bürokratla- rının katılımıyla gerçekleştin- len zırvenın ilk bölümünde ekonomi değerlendirildi. Eko- nomi bürokratlannın ekonomi- ye ılişkin sunuşunun ardından, alınabılecek önlemler konusun- da Hazıne, BDDK ve Merkez Bankası'nın çalışma yürütme- si kararlaştırıldı. Iç kaynağın arttınlması konusunda hemen özelleştirilebilecek kurumlann satılması için çalışma başlatıl- ması benimsenırken bu kap- samda Vakıfbank'la ilgili karar- name ımzaya açıldı. Aynca Ha- zine taşınmazlannın vakıf ara- zilerini de kapsayacak şekilde genişletılerek hemen uygulan- ması ıçin çalışma yapılması ka- ANKAC1LARLA BlRARAYA GELENDERVİŞ: ANKARA (Cumhurivet Bûrosu) - Devlet Bakanı Kemal Derviş, Hazine'nin önceki gün yaptığı ihaleye ilgi gösterilmemesi ve dövizdeki yükseliş üzerine dün yerli ve yabancı bankacılarla bir araya geldi. Derviş, görüşmede bankacılara "sağduyulu" olmalan telkininde bulundu. Liranın döviz karşısmda ciddi oranda değer kaybı. faizlerdeki tumanış ve borsadaki hızlı düşüş ûzerine önlem arayışlannı sürdüren Devlet Bakanı Derviş dün bankacılarla bir araya geldi. Hazine Müsteşarhğf ndaki görüşmeye, bazı yabancı bankalann yöneticilerinin yanı sıra, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası. Akbank ve Garanti Bankası temsilcileri katıldı. Görüşmede, piyasalarda faiz, kur yükselişi başta olmak üzere ekonomi, mali kesimin içinde bulunduğu sorunlar üzerinde duruldu. Ahnan bilgiye göre, toplantıda Derviş, bankacılardan önceki gün Hazine'nin borçlanmasma neden ilgi göstermediklerini sordu. Bankacılann "piyasaiarda güven sorunu" yaşandığını belirtmeleri üzerine Kemal Derviş, "aynı gemi içinde bulunduklannT belirterek "sağduyulu olmalannu güven ortamının sağlanacağuıT söyledi. Güven bunalımı sürüyor Ekonomi Servisi - Bankacı-Derviş zirvesıne katılan kımı bankalann lstanbul'daki üst düzey yetkilılerı. Enis Öksüz'ün istifasının para ve sermaye piyasalan için "yaüştırıcı' olduğunu. ancak heniiz piyasalardaki güven sorununun çözülmediğini belirttiler. Bankacılar. Öksüz'ün istifasının bir "sembor olarak algılandığını ifade ederek "Öksüz'ün istifası piyasalann sakinleşmesine neden oldu. Artık pivasalann beklentisi yeni bir yönetim anlayışını görmektir. Somut adımlar ahlmadığı sürece güven ortamı sağlanamaz" görüşünü dile getirdıler. rarlaştınldı. Ekonomik prog- ram ile ilgili gündeme gelen re- vizyon konusunda IMF heyeti- nin 9. gözden geçirme görüş- melerinin sonucunun beklen- mesi kararlaştınldı. Toplantıda, faizlerden alınan stopaj oranla- nnın düşürülmesi, döviz kuru için geniş bant sisteminin uygu- lanması da gündeme geldi. Toplantmın ardından yapılan yazılı açıklamada şöyle denıldi: "Reel sektöre dönfik olarak Dünya Bankası kredisi 200 mil- yon dolann Eximbank'a veril- mesinin olumlu etkileri ele alın- mıştır. Program çerçevesinde Vakıflar Bankasının özelleşti- rflmesiyle ilgili kararname im- zaya açılnuştır. Piyasalara gü- ven verecek. reel ekonomiyi des- tekleyecek önlemler kamu den- gesine zarar vermeden aunma- ya devam edilecektir." Toplantıda, kabinede yapıl- ması düşünülen revizyon da gündeme geldi. Başbakan Yar- dımcısı Bahçeli, kabinenin yıp- randığını belirterek revizyon önerisi getirdi. Ecevit öneriye olumlu yaklaşırken Yılmaz, re- vizyonun, partisinin kongresin- den sonra yapılmasını istedi. Revizyon tarihi konusunda so- run çıkmazken kabinedeki dev- let bakanı sayısının da azaltıla- bileceği kaydedildi. Toplantıda, MHP ile Derviş arasında yaşanan ve Türkiye- IMF ilişkilerine kadar yansıyan gerginlikler de değerlendirildi. Toplantıda Derviş, MHP'li ba- kanlarla tartışmaması konusun- da uyanldı. Zırvenin ardından başbakan yardımcılan Bahçeli ve Yılmaz. partili bakanlanyla toplantı yaptı. Bahçeli, Derviş ile polemiğe girilmesine yol açacak açıklamalardan kaçınıl- masını isterken programı olum- suz etkileyecek konuşmalardan kesinlikle kaçınılmasını istedi ve bu konuda yasak getirdi. İŞÇİ Dünya Bankası 'ndan gelecekbredinin 200 milyon doları TürkEximbank'a kullandınlacak Sonımda Hazine'den ihracata destek Türkiye İhracatçılar Meclisi Fatura giderek ağırlaşıyor A1VKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türkiye thracatçılar Meclisi (TtM) başkanlığını dün Oğuz Satm'ya dev reden Okan Oğuz. Türkı- ye'nin bir güven sorunu ile karşıya olduğunu belirterek "Güvensizük, ülkeyi her geçen gün daha büyük faturalar ödeme zorunluluğu ile karşı karşıyla bırakmaktadır" dedi. TÎM'in Ankara Hilton Oteli'nde yapılan 8. olağan genel kurulunun açılışında konuşan Okan Oğuz. Türkiye'nin. ekonomikparamet- relerin seyrinden öte güven eksiklikliğinin bedelini ödediğine dıkkat çekti. îhracatçının artık kredı imkânı bulamadı- ğını. Türk bankalannın akreditiflerinin kabul edilmediğini anlatan Oğuz. KOBt'lerin krize terk edildiğinı belirterek "KOBİ'leresahipçı- kın dedik Sahip olun demedik KOBİ'Ier ban- kalann icra takibinde ya da bankalara geçtL Kalan yanncımlar da başka ülkelere iltka et- ti" diye konuştu. TİM genel kuruluna katılan Devlet Baka- nı Tunca Toskay, Türkiye'nin zor bir dönem- den geçtiğini belirterek yapılacak en önemli şeyin "herkesin soğukkanlı olması. makro ekonomik ba- Yeni başkan Oğuz Saticı TÎM Genel Kurulu'nda yeni TİM Başkanı Oğuz Saticı olarak belirlenirken 20 sektörü temsilen icra ko- mitesine giren ihracatçı bir- likleri temsilcileri de yeni- den belirlendi. Saticı. eski başkan Okan Oğuz'un ka- tılmadığı seçimlerde tek ra- kibi Metin Altuğ'un aldığı 94 oya karşılık 128 oy ala- rak TTM'in yeni başkanı ol- du. Saticı, başkan seçilme- sinin ardından, ülkenin en çok ihtiyacı olan dönemde üretim ve ihracat için çalı- şacaklannı söyledi. 6 yıldır TtM'in başkanlığını yapan Okan Oğuz ise veda konuş- masında, u Arkadaşımıza omuzvçreceğiz'" dedi. kışını koruma- sı ve objektif davranması ol- duğunu" söy- ledi. Toskay, Eximbank'ın reel sektöre, yıl sonu itibanyla 3.5 milyar do- larlık kredi kullandırmış olacağını kay- detti. Dış Tica- ret Müsteşan Kürşad Tüz- men de. ülke- de, hem îhra- catçının Türkı- ye'ye olan gü- veninı hem de Türkiye'nin ih- racatçıya olan güveninı kay- betmeye başla- dığını. bunun yanhş olduğu- nu söyledi. Kriz nedeniyle sayılan artan işsizler, önceki gün hükümeti ve EV1F destekti ekonomi programını protesto için başkente giden bir yolu işgai ettüer. (AP) Arjantin 'deprotestolar Ekonomi Servisi - Arjantin'de mu- halefettekı Peroncu partiye bağlı eya- let valilerinin hükümetin u denk bütçe" planına destek vermeyi taahhüt etme- si, bu ülkedeki krizden kaygılanan dünya piyasalannı rahatlattı. Buna karşın 'aa reçeteye* yönelik halk tep- kisi giderek yoğunlaşıyor. İşsizler ön- ceki gün hükümetekarşı protesto gös- terisi yaptılar. Arjantin'de muhalefet partisinden 14 eyalet valisi, hükümetin bütçe açı- ğını sıfirlamak için hazırladığı, mer- kezi ve yerel hükümetlerin gelirlerin- den fazla harcamamasını öngören "sıfir bütçe açtğı" planma uyacakla- nna ilişkin anlaşmayı önceki gece imzaladı. Anlaşma, dünya borsalan üzerinde olumlu etkisini hemen gös- terdi. Arjantin borsası yüzde 4.84 yükseliş kaydetti. Gözlemciler Arjantin hükümetinin "smr bütçe açıgı'* planının günü kur- tarsa da uygulamalarda büyük sorun- larla karşıiaşacağını vurguluyor. Ka- mu çahşanlanntn maaşlannda yüzde 13'lük düşüş yapacak planın, geniş toplumsal kesimlerin şiddetli tepki- siyle karşılanması bekleniyor. Ülke- de son aylarda yüzde 16'ya kadar yükselen işsizlik oranı da kaygılan arttmyor. Başkent Buenos Aires'e giden bir yolu işgal eden işsizler, hü- kümeti protesto ettiler. Ekonomi Servisi - Hazine Müsteşarlığı, Dünya Banka- sı'ndan sağlanan 1.1 milyar dolarlık kredinin 200 milyon dolarlık kısmının. ihracatın desteklenmesine dönük Türk Eximbank'a kullandınlacagı- nı açıkladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Banka- sı'ndan sağlanan toplam 2.6 milyar dolarlık kredi Hazine hesaplanna girdi. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapı- lan açıklamada, 1.5 milyar do- lan IMF'den, 1.1 milyar dola- n ise Dünya Bankası Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektö- rü Uyum (PFPSAL) kredisin- den sağlanan kaynağın 17 Temmuz tarihinde serbest bı- rakıldığı bildirildi. Açıklama- da, Dünya Bankası kredisinin 200 milyon dolannın. 'ihraca- ta yönelik olarak reel sektörün getiştirihnesi ve desteklenme- si* amacıyla Türk Eximbank'a kullandınlacağı vurgulandı. Hazine'nin borçlanmast 2001 yılı içinde sağlanacak dış kaynağın 9.6 milyar dolar- lık kısmının Hazine'nin borç- lanmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmasının ön- görüldüğü hatırlatıldı. Temmuzda bütçe finansma- nı için kullanılması öngörülen 1.5 milyar dolarlık kaynağın tamamının dün kuruma akta- nmının tamamlandığını be- lirten yetkililer, Merkez Ban- kası'na döviz endeksli Devlet Iç Borçlanma Senedi ihraç edildiğini kaydettiler. TOBB Başkanı: Kriz spekülatif ANKARA (AA) - Once- ki gün piyasalarda yaşa- nan krizi değerlendiren Türkiye Odalar v e Borsa- lar Birliğı (TOBB) Başka- nı Rıfat Hisarcıkhoglu. a Son günkü olaylann, ta- manuyla spekülatif amaç- lı ortaya çıktığmı kabul ediyorum1 " dedi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, birlik mer- kezınde TOBB Özel Ihti- sas Komisyonu tarafından hazırlanan "AB ve Türk Vergi Sistemi" raporunu açıklamak için düzenle- nen basın toplantısında gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Önceki günkü krizi de- ğerlendiren Hisarcıklıoğ- lu. yaşanan kriz ortamını tamamıyla spekülatif amaçlı bulduklarını söy- ledi. Rıfat Hisarcıklıoğlu. "Döviz olduğu halde yaşa- nan sorunlar. piyasaya uy- gun zamanda ve biçimde döviz arz crmenin gereku- liğini ortaya çıkanyor" dedi. Hisarcıklıoğlu, gü- ven unsurunun oluşma- sıyla birlikte pivasalann rahatlayacağına inandık- lannı belirtti. Başkanlar toplaruyor Öte yandan TOBB kon- sey başkanlan bugün ISO'da, ekonomik kriz ve sanayicinin kan kaybı ko- nusunu görüşmek üzere bir araya gelecek. İŞÇİNİN EVRENtNDEN ŞÜKBAIV SONER Bizi Kim hti? Sabah rastladığım, çocuklukyıllarından tanıdığım, sağduyusuna güvendiğim bir dost, bildik öfke pat- lamalarının ardından bizi krizden kurtaracak hüku- meti ağırlıklı teknokrat, DSP'den, ANAP'tan 3-5 ki- şi.. alarak karma bir liste ile kurdu. Tabii kambersiz düğün olur mu? Suyun başında Kemal Derviş var- dı. Hangi hukuk düzeni ile olacak? Parlamentodan nasıl onay alacak?.. sorularına yanıtı yoktu. Yolunu, olurunu kafasında bulamamış olsa da, yaşamakta ol- duklanmızın katlanılmazhğında istiyordu.. Gazeteye geldim, kalabalık bir genç arkadaş gru- bu aynı doğrultuda, parlamenter formüller dışında arayışlar üzerinde koyu bir tartışmaya girmemışler mi? Medyatik yönlendirme ile panik buluşunca ka- falar öylesine karışmış ki, hangi meslekten, hangi küttürden olursa olsun, her yerde, her çevreden in- sanlar arasında benzer arayışlar yaygınlaşmış bulu- nuyor. 'Demokrasinin köküne kibrit suyu ekiliyor ol- ması' kımseleri çok da rahatsız etmıyor. Yeri gelince de herkes sapına kadar demokrat. Ecevit hükümetinin, üçlü koalisyonun her şeyi yü- züne gözüne bulaştırdığı, her gün, yeni ve daha ağır bir bedeli ile karşılaştığımız sonuçlan ile ortada. De- mokrasılerde bu gibi durumlarda iktidarların düşü- rülmesinin yolları bellidir. Öncelikle parlamento için- deki muhalefet işletilir. Elbette parlamento dışı de- mokrasi güçlerinin desteği belirleyici olur. Bırakınız iktidar düşürecek. bizde siyasi iktidan yönlendirecek, kararları üzerinde caydırıcı olabile- cek ne parlamento içi ne parlamento dışı muhalefet var. AJternatifi olmadığından güvenli iktidar, yalpala- ya yalpalaya, deneme yanılma yöntemi ile, her şeyi kıra döke yoluna devam ediyor. Ûçlü koalisyon uyum (!) içinde iktidarda kalıyor. Sahi, demokrasi ve hukukun içinde yeri, formülü olmayan teknokrat hükümet arayışları nasıl günde- me gelebildi? llhan Ağabey benden önce davranıp dünkü yazısına başlık yapmış bile. Tepeden inme- ciLiberalizm..' diye. Gerçi resmi söylemlerınde, ser- maye örgütlerimiz son yıllarda geçmişte hiç olmadık- lan kadar demokratlar. Emek haklarını yok saymak koşulu ile en demokratik anayasa, yasa taslaklarının bile hazırlayıcısı onlar. Teknokrat hükümet arayışları içinde olmadıklannı da açıklıyorlar. lyi de, ekonomik açıklaması olmayan, nerede ise durup dururken yaşanan büyük borsa düşüşlerinde, faizyükselişlerinde, döviz çıkışlannın arkasında han- gi güçler var? Bizi kimler bir yerlere doğru itıyor? Sa- hibinin sesi Köşe yazarlarının gundemlenne, huku- ken, demokratik yolu olmayan 'teknokrat hükümet' arayışları nasıl giriyor? Sadece önceki gunkü gelış- melere bakalım: Herkes herkese soruyor: Faizleri yükseltmişken hükümet neden borçlanamadı? Da- ha doğru bir soru ile etkin ve de yetkin yerli-yaban- cı bankalar neden çekildiler? Borsanın içindekiler borsayı sadece önceki gün değil, büyük krizlere yol açan çöküşlerde de kimle- rin ittiği sorusuna yanıt arıyorlar. Bılinen boyutu ağır- lıklı dışarıdan gelen paranın çekilmesi ile olduğu. Orada da doğrudan yabancılar mı, bizim kara bıyık- lı yabancılar mı, yoksa hep birlikte mi sorusuna tam yanıt verilemiyor. Tamam, dolar çok yüzeysel bir piyasada, panikle çok kolay fırtadı. Gerçek değerinin yapay olarak çok üzerinde. Ama siz önceki gün doları 1.500.000'den almışsanız dün 1.400.000'den satar mısınız? Aynı şe- kilde gerek borsa gerek faız iniş çıkışlarında, yüzey- sel de kalsa olumsuz iniş çıkışlar, yapay değerlerso- nuçta yerleşiyor, geçerli kalıyor. Tek sesli koro, olup bitenlere iki sözcükle "güven bunabmı" diyor. IMF, Dünya Bankası adına Kemal Derviş aracılığı ile dikte ettirilenlere noktası virgülü ile uyan, ama uymakta zaman yitiren, ayak sürçmeye çalışan hükümete güven bunalımı söz konusu. Elbet- te kastedılen, bu ülkede yaşayan insanların, bizlerin, yüz binlerle işlerini kaybedenler, birikimleri yok olan milyonlar, yoksullaşanların güven bunalımları değil. Bizim sessiz güven bunalımımızı, isyanımızı takan yok. Onlar piyasaların güven bunalırnından söz edtyorlar. Piyasalar hükümete güvenmeye güven- meye, hükümeti adım adım terbiye ediyorlar. Biz batarken içeride, ağırlıklı dışanda birileri bu vurgun- dan kazanıyorlar. Oyunun aktörleri, piyasalar neye oynuyorlar? 12 Mart'ta 12 Eylül'de, sıkıştıklarında hep yaptıkları gibi, gerçekten demokrasi hukuk dışı arayışlar içındeler mi? Ufukta ne 24 Ocak kararlarını uygulatmada hazır, terörü gerekçe yapabilecek 12 Eylül darbecileri ne de koşullan var. Yoksa piyasalar sadece hükümeti 'teknokrat hükümeti' tehditleri ile kendılerine göre terbiye etmenin, ellerinde sıkı sıkıya tuttukları yular- larını daha bir sıkıştırmanın mı peşindeler? Arjantin ve Türkiye'nin etkisi Doğu Asya'dan sermaye kaçışıEkonomi Servisi - Asya Kalkınma Banka- sı (AKB) bölgeden ser- maye kaçışının 1998 krızinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı- ğı ve durumun daha kö- tüleşebileceği uyansını yaptı. Manıla merkezli bankanın izleme biri- minin yayımladığı ra- porda. Doğu Asya'dan özel sermaye kaçışının. bölgede yeni bir 'bula- şıcı hastalık gerilimi' yarattığı kaydedildi. Bankanın raporunda, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (UFE) Endonezya. Güney Ko- re. Malezya, Filipinler ve Tayland'a net özel sermaye akışının bu yıl tersine döndüğü yö- nündeki raporundan da alıntı yapıldı. AKB'nin raporunda şu sıralar Arjantin ve Türkiye'den kaynakla- nan mali dalgalanma- dan ötürü kurların da gerilemekte olduğu ifa- de edilerek kurlardaki durumun sermave ka- çışıyla ilişkılendirilme- sinin zor olduğuna işa- ret edildi. Aynı zaman- da yine Arjantin ve Türkiye'deki mali du- rum nedeniyle portföy yatınmlarının doğru- dan yabancı yatırımlar- dan daha hızlı bir şekil- de gerileyeceğine dik- kat çekildı. AKB. dünya ekono- misindeki yavaşlamaya paralel olarak bölgede de kaygılar olduğunu. ancak bu seferki ser- maye çıkışının 1997- 98'denfarklıbirnitelik taşıyacağını vurguladı. UFE. Endonez>a. Güney Kore. Malezya. Filipinler ve Tay- lancl'dan 3.5 milyar do- larlık özel sermaye çı- kışı olmasını bekliyor. Gelişmiş ülkelerde bü- yüme hızının yavaşla- ması nedeniyle Doğu Asya'ya yönelik yatı- rımlarda da azalma gö- rüldüğü ifade edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog