Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

&AYFA CUMHURİYET 19TEMMUZ2001 PERŞEMBE 10 DUNYA VE TURKIYE tsrail, bölgedeki güçlerini tank, zırhlı araç ve helikopterler eşliğinde takviye etti Baü Şeria salckrı beldiyorDışHaberierServisi-lsrail ordusunun. dün Beytüllahim'e düzenlediği roketli saldınnın ardından Batı Şeria'daki aske- ri birliklerini takviye etmesi bölgedeki ger- ginliği iyice arttırdı. Israil askeri radyosundaki haberde, or- dunun Batı Şeria'da ve Beytüllahim çev- resindeki çeşitli noktalarda birliklerini piyade, tank, zırhlı ve helikopter deste- ğiyle takviye ettigi belirtildi. Haberde, birliklerin takviyesinin, Hamas örgütü militanının öldüğü saldınnın ardından • tsrail'in Batı Şeria'ya dev bir yığınak yapması, Filistin tarafından özerk yönetime karşı saldın hazırlığı olarak yorumlandı. lsrail birliklerinin takviyesinin, Batı Şe- ria'ya saldm hazırlığı anlamına gelme- diğini söyledi. Arafat'ınyardımcısı Ah- met Abdürrahman ise Israil'in, Filistin Ozerk Yönetimi'ne saldın hazırhğında ol- duğunu söyledi. Filistinlilerin olası saldınlanna karşı ka- rarlaştınldığı belirtilırken Filistinliler, pi- yade ve tanklann yanı sıra buldozerlerin de bölgeye nakledildiğini söylediler. Ya- bancı muhabirler, Batı Şeria'da, son 10 ayın en büyük hareketliliğinin yaşandı- ğını belırttiler. lngiltere'nın başkenti Londra'da bulu- nan lsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres, Arap Birtiği toplandı Ürdün Dışişleri Bakanı Abdülilah KlBRlS'A ÇIKTIK... (1) Askeri zafer, ekonomik çöküntü REŞATAKAR LEFKOŞA-Devlet kur- duk, tanıtamadık... Para verdik, kalkındıramadık... Türkiye'nin, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 27 yıl geçti. Bu sürede, Kıbns'ın nereden nereye geldiğini gözler önüne sermek ve yapı- lanlardan ders çıkartarak yeni stratejilergeliştirmek kaçınılmazdır... Çünkü Kıbns, Türkiye'nin vitrini- dir ve hayati öneme sahip- tir... Kıbns harekâtının so- rumluluğunu omuzlayan 1974 yılının Başbakanı Bülent Ecevrt'in, 2. hare- kâtın sonrasında, 23 Ağustos 1974 ve 1975'te söyledikleri hâlâ, herke- sin kulağındadır... Ne demişti Ecevit?.. 23 Ağustos 1974: "Askerizaferyeterli de- ğildir. Kıbnslı Türklerikti- saden güçlenmelidir. Kıb- ns tanm, sanayi ve turizm açısından elverişlibir ada. Türkiye, Kıbns'ın kalkın- masına yardımcı olacak- tr. •Ecevit, 1975te de "Ku- zey Kıbns, küçük Isviçre o/acafc" diyordu!.. Aslında olamaz mıydı?.. 200 bin Rum'un bırak- tığı müikvearaziler... Lef- koşa'da ve Magosa'daki hafif sanayi tesisleri... 60 bin dönüm narenciye bah- çeleri... Girne'deki gör- kemli oteller ve yatlar... Bunlar, Kuzey Kıbrıs'ın "küçük Isviçre" olması için yeterdi. Ama olmadı. Kıbrıslılar beceremedi... Ankara yol gösteremedi... Harekât sonrasında ilk yıllar zafer sarhoşluğu için- de geçti...Ekonomik ön- lemler alınamadığı gibi, siyasi zikzaklar çizildi. Banş harekâtı öncesin- de gerçekleşen darbe ne- deniyle sürgüne gönderi- len, harekât sonrasında Türkiye'nin izni ile adaya dönen Başpiskopos Ma- karios (o dönemde Kıbns Cumhurbaşkanı olarak anılır), Türk toplumu lide- ri ve Kıbns Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı muavini Rauf Denktaş'la görüş- meyi kabul eder... AMından bitegeçirmediği "federas- yon" tezine "evet" der... 'Altin firsat' Denktaş'la, Makari- os'un 1977'de imzaladık- ları federal çözüm içeren anlaşma, 1979'da Denk- taş'la, yeni Rum IkJeri Spi- ros Kipriyanu tarafından da bir anlaşma ile teyit edilir. Ama sorun çözüle- mez. Çözümsüzlük, genç- lik yıllannı "ya taksim, ya ölüm" sloganını ezberie- yerek geçiren Denktaş için "altın fırsat" oluşturur ve Denktaş 1983'te, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye- ti'ni ilan eder. O günlerde başbakanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan TurgutÖzat, Denktaş'a fena bozulur, fakat engel olamaz!.. KKTC'nin ilanı, Rum- larla federal bir devlet ku- rulmasına engel oluştur- mayacaktı. Üstelik Rum- lan anlaşmaya teşvik ede- cekti! Ne var ki, bunlann hiçbiri olmadı. Rumların yatırımlan ve dünyayı ay- dınlatma çalışmalarıysa son sürat devam etti. KKTC hâlâ tanınmadı... Ama onlar AB kapısında gün sayıyoriar!.. SÜRECEK ARCAVUREII, AÇIMUIMAVA DEUAIH EDİnill... 'BABA'SININ KIZI Büyüklere Masallar - Küçüklere Gerçekler» 6 eİNEYTMi 'BABA'SININ 'BABA'SININ •BABA'SININ •BABA'SININ *BABA'S!< CüneytARCAYÜREK KIZI KIZI KIZI KIZI 'Babanın kanatları altında, onun kurduğu parti içinde siyasete atlan Çiller'in Başbakanlık günlerinin gerçek yûzü... Demirel'in, kızı' ile ilgili düşkınklığı ardından ve devlet yönetimine bakış açılannın farklılığından doğan tartışmalar, çekişmefer, gerginlikler... 'Baba'sının öğretileriyle ona kazık atan kızı'nın öyküsü... Gizli kalmış pek çok sarsıcı olay bu kitapta... Dizinin öteki kitapları 1. DEMOKRASI DÖNEMECINDE ÜÇ ADAM (3 bs ) 7000ooo. 2. BİR GIDEN - BİR GELEN - BİR BEKLEYEN (2bs.) 7000ooo. 3. KRİZ DOĞURAN SAVAŞ (2 bs.) 7000ooo. 4. BEKLEYEN ADAMIN GERÇEKLEŞEN DÜŞÜ (3.bS.) 7000ooo - 5. ETEKU DEMOKRASİ (3.bs.) 7000ooo - 6. BABA'SININ KIZI 9000ooo. I www.bilgiyayinevi.com.tr BİLSİ YAY1NEVİ Mefotryet Cad 46 A Yenışehır - 06420/ANKARA Tel (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 Faks: (0-312) 431 77 58 aİLOİ M â l T I M Narlıbahçe &*. No:17, Katt. Cağatoğlu - 34360/ISTANBUl Tel. (0-212) 522 52 01 - 520 02 59 Faks (0-212) 527 41 19 BİLSt KİTABEVİ Sakarya Cad 8/A Kızılay - 06420/ANKARA Tel- (0-312) 434 41 06 - 434 41 07 Faks: (0-312) 433 19 36 Antontna y urizm 29 Ağustos - 2 E)MI: Rodos "Doç. Dr. M. İhsan Tuna> rehberlıgınde Rodos'u gördûnüz mü? Önce dümamn Yedı Hankası'ndan bınnın yurduydu Ortaçağ'da Saınt- Jean şo\al\elennı barındırdı. Daha sonra Osmanlı egemenlığı sırasmda da afetler. savaşiarRodos'ta hıç eksık olmadı Ama pınl pınl guneşı \e masmau denızıyle.o hep dûnjalar guzelı bir ada>dı 1 Evlül- 8 Evlûl: italya'dı Rönesans Sanat Tarihçısı AtJI» Tun» rehberhgınde Roma. Venedık. Floransa Rezer\as\on (0 212) 292 28 74-75 İsrail ordusu Baü Şeria ve çevresindeki çeşitli noktalara vığınakvapıyor. (REUTERS) El-Katib başkanlığında dün Mısır'ın baş- kenti Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birlığı dışıleri bakanlan, sonuç bildiri- sınde. "İsrail sivasetinin ve aralarında adam öldürmek, adam kaçırmak, ev- lerin yıkılması, topraklann yakılması ve Vahudi yerleşim yerlerinin bulun- duğu uygulamalannın, İsrail'i ulusla- rarası hukuk yasalan dışında hareket eden bir (hukuk ve kural tanımayan) hükümet yaphğı" ifade edildi. Bildiride. "Filistin halkı ve yönetimiy- le tam dayanışma içinde olunduğu ve Filistin hal- kına yönelik mali ve siya- si desteğin her şekilde sûrdürüleceği" teyit etil- di. Sonuç bildirisinde, "Golan Tepeleri'nin Su- riye'nin toprağı olduğu ve İsrail'in uluslararası yasalara uyması gerekti- *ği" ifade edildi. Kahire'deki Arap Birli- ğı merkezinde yapıîan top- lantıdan sonra basına açık- lamada bulunan Filistin Uluslararası Işbiriiği Baka- nı Nebil Şaat, "G-8 ülke- lerine bölgeye gözlemci- ler göndermesini istivo- ruz. G-8'e göndereceği- miz tnektupta İsrail teh- ditinin son bulmasınm sağlanması yönünde ka- rarlı bir tutum takınma- larını isteyeceğiz" dedı. Banş Harekâtı için düzenlenen gecede ilginç olaylaryaşandı KKTC'de birgarip davet LEYLA TAVŞANOĞLU LEFKOŞA- KKTC'de 20 Tem- muz Banş Harekâtı haftası kutla- malan başladı. Bukutlamalarçer- çevesinde önceki gece görkemli bir Kıbns gecesi düzenlendi. Gir- ne yakınlanndaki Jasmine Court Oteli bahçesinde yapılan gecede il- ginç olaylar yaşandı. Öncelikle kutlama gecesini dü- zenleyen KKTC Dışişleri ve Sa\-un- ma Bakanlığı Siyasi Işler Müdü- rü ve Tanıtma Dairesi Müdür Ve- kili Namık Korhanın ev sahibi olarak şenliğe geç geldıği dikkat- leri çekti. Gecikme nedeniyle dü- zenleyicilerin telaşlandığı. proto- kol masasının boş kaldığı gözlen- di. Ancak daha sonra Namık Kor- han, yardımcısı eşi Gizem Ha- nımla geldiği ve protokol masa- sına TC Büyükelçiliği İkinci Müs- teşan Nafi Tosyaü ile birlıkte otur- duğunu gören düzenleme grubu görevlileri derin bir "oh" çektiler. 2. ilginç gelişme Korhan'ın ver- diği bir talimat üzerine ortaya çık- tı. Dış Basın Biriiği Asbaşkanı Me- sut GünseL, Korhan'ın içkilerin parasının davetlilerden alınması talimatını verdiğini anlatıyordu. Araya Dışişleri Bakanlığı Enfor- JS azı davetliler, cehennem sıcağuıda klimasız odalarda kaldılar. masyon Dairesi Müdür Vekıli Sa- bahattin Egeti'nin girmesiyle so- run çözüldü. Üçüncü olay ise. ba- zı devlet davetlilerine yine Kor- han tarafından aynmcılık yapıl- masıyla yaşandı. Otellerde boş yer- ler olmasına karşın, Korhan ken- dine göre önemlerini indirgemek istediği konuklan 37 derecelik ce- hennem sıcağında klimalan anza- lı ve temizliğine pek de özen gös- tenlmeyen Gime Oğretmene\i'nde agırlamayı yeğlemişti.Türkiyeli ve yabancı konukiar Jasmine Court'un kumarhanesine gittiklerinde karşı- lannda Korhan ve eşini gördüler. KKTC vatandaşlannın girmesi ya- sak olan kumarhaneyi Korhan ve eşi de merak etmişti. KKTC devlet bürokrasisi An- kara'daki gibi ilginç ama daha kü- çük çaplısı. Kıbns'ta önümüzde- ki aylarda çok önemli gelişmeler beklenir ve yeni stratejiler gere- kirken pek de iri olmayan hesap- lar nedeniyle insani sürtüşmelere gırmelerı hayretle karşılanıyor. Özellıkle KKTC Londra Temsil- cilıği gibi önemli bir göreve atan- ması beklenen Korhan'ın diplo- matlık ağırlığına daha fazla özen göstermesi gerektiği pek çok ko- nuğun konuştuğu konuydu. N O V I T A S Turizm KARADENİZ 11 - 19 Ağustos Safranbolu, Kastamonu. Sınop, Samsıın, Ordu, Giresun, Trabzon (Ayasofya, Sıtmela, Zıgana, Hamsıkoy, Torııl. L 'zungolı, Rıze (llazdere, Fırtına I adısı. Ayder), Artvın, Hopa. Sarp Hattuşaş KİUIl'SlMl'.'l («3111HJI» 1% (3 HIT| Tel: (0 212) 251 28 08-09 e-maı'l : noMtas<?/no\itas com trweb : \v\uv.no\ilas.com tı GEL VE GOR KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLtĞİDİR K. \&KA 1. İCR\ MÜDÜRLÜĞÜ 2001/2323 E. Malıkı Ahmet Gürkan. Aksoy Mahallesı 9348 ada ve 3 p»arsele kayıtlı, 13,2410 hısse 241 M2 arsa alanı BA. bin. cın- sı. yıne malıkı, mahallest \e adası aynı 4 parsele kayıtlı 141 2340 hısse 234 m2 Ar. al. cınsı D. 8, yıne malıkı. mah. ve adası aynı 6 parsele kayıtlı 2&2050 hısse 205 m2 Ar. al. cınsı BA. bin. adresı 1755 Sk. No: 3 K. 3 D. 8 K. Yaka. Imar durumu: 1- 9348 ada 3 ve 4 parsel say. taşuunazlar, blok m- zam, 5.00 mt. ön. 3.00 mt. arka bahçe mesafeli, 5 kat H= 15.80 mt. gabanlı konut alanına ısabet etmekte olup. üze- nnde 5 katlı bina bulunmaktadır. 2- 9348 ada, 6 parsel blok nızam. yol cephelennden ve komşu parselden 3.00 mt. bah- çe mesafeli. 5 kat H=15.80 mt gabanlı konut alanuıa isabet etmektedır. Arsa üzennde 2 katlı ve ımar çızgılenne uygun betonarme bına mevcuttur. 3 adet arsada borçlu, hıssesı nıs- petınde ortaktır. Ancak 3 ve 4 no'lu parseller üzennde 5 kat- lı, 6 no'lu parsel üzennde de 2 katlı betonarme bına mevcut- tur. Kat ırtıfakı kurulmamış parsellerden, 3 parsel üzennde- kı 5 katlı ve zemın katında 1 dükkân, 2 mesken, nonnal kat- lannda da 2'şer mesken bulunan bınanın, 3. kat 8 no'lu ba- ğımsız bölümü borçluya aırtır KıyTnet takdıri istenılen ba- ğımsız bölüm. yaklaşık 72 m2 briit alana sahıp olup, salon, 2 oda. kondor. banyo. mutfak ve banyo ve 2 balkondan ibaret- tır. Salon kondor ve balkon döşemelen karomozayik, 2 oda döşemesı ahsap, dığermahallerin döşemelen seramık, banyo duvarlan 9 sıra beyaz fayans ve 5 cm. kalınlığında sıyah fa- yans bordür kaplı, dığer mahallenn duvarlan sıvalı ve pem- be badanalı, ıç kapılan ve arka cephe pencerelen ahşap, ön cephede pencerelen alümınyum doğramadır. Mutfağında mermer banko, hazır banko altı ve asma dolaplan, banyosun- da küvet, lavabo, klozet ve elektnklı şofben mevcuttur. Ba- ğımsız bölümün arsa payı dahıl değennın (onbeşmılyar) 15 000.000 000 TL. olduğu kanaahmle arz edenm. fşbu kıy- met takdu- tutanağı 22 gün içinde ıtvraz edılmek kaydı ile ıl- gıhlere ılanen teblığ olunur. 11.07.2001. Basın:41728 AKADEMIISTANBUL SINÜUSI 12.00-14.15-16.30-18.45-21.15 •Süphan Dağı'nın zırvesinden (4050 metre), Van Bölû'ne •Marmans'ten Fethıye'ye Gûney Eg« •Kaçkar Dağlan Trans •Yaylalarıyla Kaçkarlar •Hafta Sonları Günübırlık ve KonakJamalı Doğa Turian •TEMEL FOTOĞRAF SEMİNERLERİ (Kayrtlar devam ediyor) Imbot Telefonlan (0212) 251 05 66 E-maıl -fotografcvı@folografevi.com Wtb hnp//wwwfotografevı com ODEMEYE DAVET \TDUYURU (2'nci ilan) Adresınin meçhul ohnast ve zabıtaca ya- pılan araştırmada teb- ligata salih adresı bu- lunmayan kooperatifı- mİ2 üyesi HARUN TAŞÇEKJEN'in bu ilan tarıhinden itibaren bir ay içinde Nisan 2001 sonu itibanyla birikmiş aidat ve faiz- den oluşan 9.564.000.000- Do- kuzmılyarbeşyüzalt- mışdörtmılyon T. lira- sının T Halk Bankası ÇANKAYAj'lzmir Şu- besi'ndeki 10774 no'lu kooperatifımiz hesabına ödemesi, ak- sı halde Kooperatifler Kanunu'nun 27. mad- desi uygulanarak or- taklığının düşeceği ilan olunur. S S ESYERIŞÇİ YAS>\ KOOPERATİFİ YÖNETtM K.URULU Basın: 41727 SATILIK ARSA ve ARAZİ Marmans'e bağlı Degırmenyanı, Hısaronu, Sehmıye, Orhanıye, Turgut ve Söğüt köylerinde satılık parsel ve aıazıler Tel.: 0 542 415 20 97 ANKARA GÖLBAŞIASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/41 KararNo- 2001/79 Davacı SSK. Genel Müdürlüğü vekili tarafından da- valılar Boyut tnşaat Sanayii ve Ticaret Lımited Şirketi, Elmas Bagcı ve Mazhar Dönmez aleyhine açılan riicu- an alacak davasmın yapılan açık yargılaması sonucun- da: Mahkememizin yetkisizliğine dosyanın istek halin- de Ankara Iş Mahkemesı'ne gönderiimesine karar ve- rilmış olup davalılardan Elmas Bağcı ve Mazhar Dön- mez'in adresi tüm araştu-rnalara ragmen tespıt edıleme- diğinden ve adresleri meçhul olduğundan duruşma gii- nü ilanen teblig edilmış olup bu nedenJe mahkeme ka- rannın ve SSK vekilınin temyiz dilekçesinin ilanen teb- liğine karar verimıiştir. Mahkeme karannın ve davacı- nuı temyiz dilekçesmin gazete ile ilan tanhınden itiba- ren 15 gün sonra adı geçen davalılar Elmas Bağcı ve Mazhar Dönmez'e tebliğ edihniş sayılacağı ilanen teb- liğ olunur. Basın: 41758' MERHABA NECATI DOGRU Kemal, Enis'i Yedi! Du Bakali N'olcek! Her sınıfın bir sporu var. Kemal Derviş, aristokrat çocuğu, Enis Öksüz halk... Tenis pahalı spor, aristokratlar, asiller, zenginler oynar- dı; şimdi işadamlan, genel müdürler, başarmışlar, entelektüeller oynuyor. Güreş ise yoksul spoaı. Güreş tutmak için hiç para gerekmiyor, çayıriık çi- menlik bir küçük yer, birağaçaltı bul- makyetiyor.. Güreş tutsalardı Enis alırdı. Derviş'in sırtı yere gelirdi. Göbeği güneş görürdü... Zengin çocuğu tenisçi Kemal Der- viş, halk çocuğu, sıkma ile bazlamayı krem-şantiye tercih eder güreşçi Enis öksüz'ü yedi. Du bakali n'olcek!.. Derviş'e karşı çıkan gidiyor. Yüksel Yalova daTütün Yasası'nın hızla çıkanlmasını isteyen Kemal Der- viş'e "600 bin tütün üreticisinin ge- leceğini ve 70 milyon nüfuslu Türki- ye sigara pazannın geieceğini ilgilen- diren bir kanunu aceleye getireme- yiz..." deyince koltuğundan olmuştu. Derviş'i üzen, tokadı yiyor! • • • Piyasalar ayaklanıyor. öfkeleniyor, kırbaç oluyorlar. Derviş'i üzeni kırbaçlıyorfar. Hatırlayınız. Ege çocuğu özelleştir- meden sorumlu eski bakan ANAP'lı Yüksel Yalova, Derviş'e; Izmir ağzıy- la; "Du bakalim... Aceleye getirme..." diyecek oldu. Piyasalar öfkelendi, ayaklandı, dolan 1 milyon 300 bin li- raya getirdiler. Yalova, arkasına bakmadan gitti. Sesi soluğu da kesildi. Konuşmuyor... Belki de konuşamıyor. Toros Dağlan'nın yörük çocuğu, ulaştırma eski bakanı Enis öksüz de Derviş'e, "Telekom yönetimine seçe- ceğimiz kişi ile bu program hedefle- rinin ne ilgisi var..." diye diklenmeye kalktı. Piyasalar yine ayaklandı... Do- lar 1 milyon 600 bini gördü. Öksüz de konuşamadan gitti. ölçü de belirlenmiş oldu. Dolar her 300 bin lira artışta, Der- viş'i üzen bir bakan gidiyor. Demek ki, toprağın sabnnı taklit eden MHP'nin yeni lideri Devlet Bahçeli de Der- viş'i "//T7fafe..."edecekDİrşeyyapar- sa piyasalar yine kükreyecek.... Dolar 300 bin daha koyacak... Taak Bahçeli gidecek... Diyelim ki, Başbakan Bülent Ece- vit de Derviş'i "disapoint..." edecek bir hata yaptı, piyasalar hemen isyan edecek. köpürecek... Dolar 300 bin daha koyacak... Taak Ecevit de gidecek... Bir dolar, 2 milyon lira olacağı için ülke, "hiper enflasyon "dedikleri, çok Olimpiyatlama yoluyla soygun! yüksek fiyat artışlan girdabına düş- müş olacak ve bir çanta dolusu pa- raya sadece bir ekmek alınabilen Hit- ler oncesi Almanyasf nın durumuna geliverecek. Türk basınının baş-üs- tü yazan, TÜSİAD üyesi Ertuğrul Öz- kök'ün arzuladığı "Ara rejimli tek- nokratlar hükümeti"r\\n kurulması için altyapı da hazırlanmış olacak. Zaten eksikliği ve özrü olan bizim demok- rasi de iyice tatile girecek. (llgilisine not: TÜSlAD'ın demokrasi mücahidi Can Peker'de yanm milim tutariılık varsa Ertuğrul Özkök'ün üyelikten atılması için harekete geçer. Ertuğrul Özkök, TÜSİAD'dan atılırsa, Aydın Doğan da onu Hürriyet'in başından atar. Türk basını da bu ayıptan kur- tulmuş olur.) • • • Gerçekten Türkiye nereye gidiyor? Piyasalar, halka yuttur grtsin yapıl- maya çalışıldığı gibi, tenisçi Kemal ile güreşçi Enis'in çatışmasından ötü- rü mü kızıyor, kırbaçlaşıyorlar?. Yoksa temelde başka neden mi var? Halktan saklanan başka neden? Başta 4 yabancı banka ve hemen hemen bütün yerii özel sektör ban- kalan, Tahtakalenin döviz bürolan; "Ecevit öldü... Kulağı iltihap oldu..." diye biryandan dedikodu çıkanp öbür yandan ellerindeki Türk ürası'nı do- lara çevirmeye başlayarak fitili ateş- lıyorlar. Piyasa ekonomisinin gereği olarak para kazanıyorlar. Güven bu- nalımına düşmüş, kazanç sağlamak için değil elindeki avucundakini ko- rumaya çalışan şaşkın halk da "do- lara hücum etmeye" başlıyor. Ve do- lar, 1 milyon 600 bin liralan vuruyor. Bunun öksüz'le ilgisi yok. MHP'yle de yok! Bunun programla ilgisi var. Program Türkiye'ye kalın geliyor. IMF ve Derviş'in, birinci ayağı "re- elfaizlerin düşmesi", ikinci ayağı "fa- iz dışı fazlanın yükselmesi" ve üçün- cü ayağı olarak da "ekonomik büyü- menin vahim ölçülerde eksiye inme- mesi" olmak üzere üç ayak üzerine kurulmuş olan "Güçlendirme Prog- ramı" nın tutmamasıyla ilgisi var. Sadece bir ayak iyi gidiyor. Faiz dışı fazla beklendiği gibi.... Fakat reel faizler, yüzde 37 gibi kor- kunç yüksek. Büyüme, eksi 7 gibi çok ürkütücü tempoda. Öksüz, Yalova bahane... Program tutmuyor.... IMF bu programda da çuvallıyor. IMF'nin zerre kadar tutariılığı var- sa bunu halka anlatması gerekir. Can Paker'in zerre kadar burjuva tutariı- lığı varsa Ertuğrul'u TÜSİAD'dan kov- duıması gerekir. Bekliyoruz... f Hortumlama bankalarda yapılır. Olimpiyatlama Is- tanbul'da olur. Ikisi de aynı kapıya çıkar.... Ikisinin de artından halkın paralannın sövüşlenmesi ve birilerinin zengin edilme- si çıkar. 2008 olimpiyatları Çin'in Pekin şehrine verildi. Istanbul yine kazanamadı. Kazanamayacağı biline biline, bu ger- çek halktan saklandı. Olimpiyat Ko- mitesi Başkanı Sinan Erdem ve yar- dımcılan, toplumda bilgi kirlenmesi ya- rattılar. Sanki olimpiyatların Istan- bul'da yapılmasını kazanma ihtimali varmış gibi halk uyutuldu. Devlet büt- çesinden verilen büyük paralar ve Is- cn —I tanbul Büyükşehir Beledi- yesi bütçesinden fonlanan paralar, Toto'dan, Milli Pi- yango'dan, at yarışların- dan, konut fonundan top- lanan büyük paralarla 80 bin kişilik stat yapıldı. 90 milyon dolara çıka- cak denildi. 140 milyon dolara mal edildi. Olimpiyat evi yapıldı. Kaç milyon dolara yapıldı? Spor Bakanı Fikret Ünlü açıklasın. Istanbul, olimpiyatlan kazanamadı- ğı için 140 milyon dolara mal edilen bu 80 bin kişilik olimpiyat stadı, hiç- bir işe yaramadan orada duracak. Ve çürüyecek. E-posta: necatidogru(gsuperonline.com Faks: 0212 513 90 98 İZMİR 2. İCRA IVIÜDÜRLÜĞÜ'NDEN (49) ÖRNEK ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİDİR DosyaNo: 2000/9481 E. AJacaklı: AKBANK T.A.Ş Karataş Şb. Izmir. Vekili: Av. A. Yaprak Karasipahi Mithatpaşa Cd. No: 3 Konak/lzmir Borçlu: Üzeti Sepin 1784 Sk. No: 4y] Bostanlı'lzmir Borç miktan: 6.765.713.403- TL. faiz ve masTaflar hariç. Borç sebebi' 49 Ör. ödeme emn, Genel Kr. söz.. ihtarname. hesap ekstresi. Yukanda adı ve adresi yazılı borçlular hakkında yapılan icra takıbuıde; Borçlulara göndenlen ödeme emnnın bila tebliğ lade edılmesı, zabıta mariferi ile ya- pılan tahkikatta da yeni adresinin temin edilememesi nedeniyle ödeme emnnin ilanen teblığıne karar verikniştir. Işbu ilanın gazetede yayun tarihinden itibaren süreye (15) gün ilavesıyle borcu ve masraflannı (22) gün içinde ödemeniz, (temınat vermenız) borcun tamamına veya bir kısmına veya alacakluun takıbat ıcrasuıa dair bir itirazınız varsa, taahhütname altındakı ımza size ait değilse, yine bu (22) gün içinde aynca ve açıkça bildırmeniz, aksı halde ic- ra takibindeki taahhütnamenin sizden sadır ohnuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz tak- dirde mercıi önünde yapılacak duruşmada hazu- bulunmanız, buna uymazsanız, vaki iti- razınızm muvakkaten kaldınlacağı. Borca itirazuıızı yazılı veya sözlü olarak (22) gün içinde bildirmediğiniz takdirde ay- nı müddet içinde 1IK 74. madde gereğince mal beyanuıda bulunmanız, aksı halde hapis- le tazyik olunacağınız, hiç mal beyanuıda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulu- nursanız yıne hapisle cezalanduılacağımz, borç ödenmez veya itiraz edihnezse cebri ic- raya devam edileceğı tebliğ yenne kaim obnak üzere ilan ve ihtar olunur. Basın: 41723 Askeri kimlığımi kaybettım. Hükümsüzdür. HAKAN TEREKECİ BEYKOZSULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2000/820 Davacı Hadiye Aygen vs. vekili Av. Ahsen Merze tarafından Emıne Sebahat Bakyüz vs. aleyhine açılan izale-i şuyuu davasında; Müftüoğlu Sok. No: 36 Çarşamba ' Samsun adresinde mukim davalı Arslan Ceylan aleyhine açılan Jstanbu, Beykoz A. Hısan, Otağtepe Cad 14. pafta, 68 ada, 5, 6 parsel- de kayıtlı taşuunazlar hakkmda açılan izale-i şuyuu davasmda; duruşmanın bırakıldığı 23.8.2001 tarihüıde saat 1 l'de duruşmada hazu- bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde gıyabında devam olunacağı gibi gıyabında karar ve- rileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3.7.2001. Basın 41941
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog