Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyetJ k t a p a AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağalogiu IstanbulTel (212) 514 01 96 Cumhuriyet 19 TEMMUZ 200>€E78- YIL SAYI: 27679 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Köy Enstitüleri'nde Sanat Eğitimi ve Tonguç Yıldız Kurtuluş'un 'Koy Enstıtulerı nde Sanat Egıtımı ve Tonguç başlıklı araştırmasında, Koy Enstıtulerı Programları nda (1943 1947) sanat eğıtımının kapsamı Tonguç'un sanat egıtımı anlayışıyla ılışkılendırılıyor ve Koy Enstıtulerı'ndekı sanat egıtımı uygulamalarının tanığı olan on alt yazarın konuyla ılgılı yazılan değerlendırılıyor Cumhunyet ın kuruluş yıllarındakı sanat egıtımı anlayışı ve Koy Enstıtulerı ndekı uygulamalar butunluk ıçınde ele alınıyor . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n KİTAP Kitaplarda kentin yüzleri İZMİR Izmır Buyukşehır Beledıye Başkanı Ahmet Pırıştına nın goreve geldığı gunlede yaptığı ılk ışlerden bırı beledıye bunyesınde oluşturduğu "Kent Kıtaplığı"nı hayata geçırmek o'du Izmır Buyuksehır Beledıyesı Kent Kıtaplığı, yerel yonetımlerın genel ve sığ yaklaşımlannın dışına taşan her şeyden onemiısı de duşunsel anlamda kent kulturune onemlı bır katkı sağlayan bır pro|eydı Af kapsamı kısmen genişletildi, Tayyip Erdoğan'ın durumu bugün belli oluyor Çeteye af yok Güven?~ Vakın tarihimizde hiçbir zaman bu kadar gerilimJi se- çeneksiz, guvensiz, çaresiz ol- mamıştık; Turkiye'yı derinb- ğine saran kriz karşısında ne >apacağunızı büemiyoruz. Oysa yapdacak şey beüidir; eümizde iyi kotü bir program var. IMF üe aynntılanna de- ğin saptannuş bu programın uygıılanması bizi elbette duze çıkarmaya vetmez; ama. lasa \adede bir soluk alnıaya ola- nak tanımaz mı?.. 57'nci Hükumet kendisini savunmak için Başbakan'ın ağzıyla di>or ki: IMF niyet mektubunda geçerii her şey yerine getırilivor, ama, biz diktatörlükJeyonetilmiyonız, Türkiye'de bir anay asal rejim var, güçlükleri aşıyoruz, var- sa eksikier tamamlanıjor. Gerçekten IMF'nin prog- ramında istenenler -belki üç beş gün gecikmelerie- yerine getiriÜTOr; koşullar ne kadar ağır olursa olsun Türkiye her şeye ran... Buna karşılık IMF yöneti- mi işin başından beri durum- dan memnun değil!.. BVDF'nin •Vnkara'ya kuşkulu bakışı pi- yasalan gu\ensı/Jığe itip /ora koşan etkenlerin başında ge- liyor. • IMF fle hûkûmet arasında- Id ikircikB durumun tumünü koalisyondaki MHP kanadı- na bağtamak neyi çözer bile- miyoruz?- Ülkede gerUim öy- lesine \oğunlaştı ki öfke efle tutulurcasına somutlâşıyor; toplum banıt fiçısı gibi!.. Ki- misi suçu MHP've, kimi hü- kümete, kiıni EVİF'ye yüklü- yor, soouçta programın başa- n olasılığı azahjor. Gerçekte şu güne dek Niyet Mektu- bu'nda yazılı ohıp da hayata geçiritaemiş bir koşul vokL Tütûn Yasası da -gecikmeyle de ok*- çıkacak ama, pıyasa- lar durulmuyor. Peb. eksik olan ne? Gü«n!.. • Gümı kafesindeki kuşa benzer. bir kez uçtu mu, geri- ye geunnek çok güçtür. Bugün IMF programına dışanbn ve içerden bakışlar- da gü^nsizlik okunuyor: bu- nun sorumluluğunu salt ken- dimize yûklemek de haksız- hkotnr' E\rt.koalisvonun MHP ka- nadıudaki dırenmeler prog- ranuı aygulanmasmda kiıni güçlûüer doğurmuş olabilir: ama m beş mih/ar dolar için, »n bes gûnde on beş >asa çı- karaıı bu Mechs değıl midır... Da»ul Türki>e''nin boynun- ia, tokmak EVÎF'nin elinde!.. Sonuçta IMF 57'nci Hükü- net'n bir bakanını da değiş- tirdı kabınede ıstedığı deği- jikh£ \apbrdı; bu kadan da Fazla leğıl mi?.. tHaniz bir eğik düzeyde kmmiktadır: Dileriz ki iç ve iış tUıomık çevreler güven kavnmında buluşsunlar!.. Bulusunadıklan zaman, yal- uz Tvtdye değO, onlar da - ^eDaTörkiye'den de fazla- za- -araışra>acaklar... CumlNiriyvf Kırcı - Cezası iniyor Kalemli - Yararlamyor Ansen - Yararlanı>or Ağar-Yararlanamıyor Sevinenler, üzülenler Yararlanıyorlar: Mustafa Kalemli, eskı Halk Bankası Genel Müdürü Yenal Ansen, Gaziantep Büyükşehır Beledıye Başkanı Celal Doğan, Orhan Taşanlar, Recep Yazıcıoğlu, Kilis Valısi Güner Özmen, Velı Göçer. Yararfanamıyorlar: Necmettın Erbakan, Şevket Kazan, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Ibrahım Şahın, Dınç Bilgın, Cavıt Çağlar, Yahya Murat Demırel, Alı Balkaner, Alaattın Çakıcı, Ergm kardeşler, Sedat Edıp Bucak, Abdullah Öcalan, Şemdin Sakık, Gülay Aslltürk, Erol Evcil. • 4. Sayfada Ağca tartışmalı Anayasa Mahkemesı, şartla salıverme yasasını tehdıt, görevı kötüye kullanma, fırar ve firara yardım ıle kusurlu yangın ve tahnbata sebebı- yet vermek suçlannı da içerecek şekılde genışlettı Anayasa Mahkemesı'nın, ya- sanın 'daha önce şartla salıverme'den yararlananlan kapsam dışı tutan hük- munü de ıptal etmesı, îpekçı suıkastı sanığı Mehmet Alı Ağca'nın hukukı durumunu tartışmaya açtı. Hortumcu iceride Yüksek Mahkeme, 6 aylık süre sınırlamasını ıse ıptal ettı. Işledıklen suçlar kapsam ıçınde yer alan ve 1 aylık dönemde başvuracak olanlar yasadan yararlanabılecekler. Çete, ban- ka boşaltma, tecavüz, zımmet, rüşvet, ışkence, evrakta sahtecılık, naylon fatu- ra, ıhaleye fesat kanştırma ve dolandın- cılık suçlannın kapsam dışında bırakıl- masının anayasaya aykın olmadığı kara- n oybırhğıyle alındı • 5. Sayfada 8 bakanlığa bağlı her okulım birbirinden farklı yönetmeliği var îflfet düşkünleri!• Mılh Eğıtım Ba- kanlığı'nın yetkı alanı dışında kalan 8 ayn bakanlığa bağlı 315 okul var Yonetmelık- len farklı olan bu okullann odül ve dı- sıplın yonetmelıklen paralelhk gostenyor Sağlık Bakanlığı'nda 'cınsel ılışkıye gırdığı tespıt edılen', MEB'de 'ıffetsızhğı tespıt edıl- mış oğrencıler' orgun eğıtımden ıhraç edılı- yor EBRU TOKDUfB I 8. Sayfada Sonuçlar yann # Oğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı (OSYM), Yabancı Dıl Sınavı ve ÖSS sonuçlannın yann açıklanacağını bıldırdı • 8. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARC4YUREK Bir Yığın 'Acaba' Her knz -ne yazık kı halkı aydınlatacak açıklamalar yapılmadan- arkasında yığınla soru bırakarak gende kalıyor Ulaştırma Bakanı Enıs Öksüz'un ıstrfası ekonomık bunahma "sıyasal" nıtelık damgası vuran yoaımlara yol açtı Oysa -başka zamanlar olsa hemen "kara salı" dıye anılırdı- oncekı gun sabahtan ıtıbaren dolann ızledığı • Arkosı So. 19, Sü. 1 'de Türkiye'ye gelen yabancılar para harcamadan gidiyor Cebi akrepli turistler Ekonomık knzden çıkışın reçetesı olarak gostenlen tunzmde hayal kınklığı yaşanıyor Turkıye'nın guneyıne gelen tunstler 'her şey dahıl' otellen tercıh ederken beldelerde alışvenş yapmıyor, yemek yemıyor Turtzmcıler, beş yıldızlı otellenn çözum olmadığını, çevTenm de beş yıldızlı olması gerektığmı belırtıyorlar 1 Fethıye'den başlayarak Ege'nın kuzeyıne doğru çıkıldığında patlama bır yana, geçen yılm rakamlanna bıle zor ulaşılıyor Edremıt, Akçay, Burhanıye. Oren, Ayvalık'tan başlayıp Dıkılı, Çandarlı ve Foça'ya dek uzanan çızgıde tunzmcılenn, yüzde 50'lık doluluk oranını aştıklannda yuzlen gulüyor I 9. Sayfada Liderler, kabine ve programda revizyon yapmayı kararlaştırdı Piyasaya ıııoral geliyor MHP Istifa sancısı # Enıs Oksuz'u ıstifa ettırmek zorunda kalan MHP'de bır yenılgı psıkolojısı gözlemlenıyor Bahçelı bunalımın sorumlusunun kendılen olmadığını gostermek ıçın öksuz'ûn ıstıfasını ıstedığını belırttı Bahçelı "Knzın gerçek sorumlulan ılerleyen gûnlerde ortaya çıkacak" dedı • 7. Sayfada # Koalısyon lıderle- nnın, ekonomıdekı son gelışmelen değerlendır- dıklen zırvede, ANAP kongresınden sonra ka- bınede revızyona gıdıl- mesı ortaklarca benımsendı Derviş, MHP'lı bakanlarla tar- tışma yaratacak şekılde demeç vermemesı ko- nusunda uyanldı % Zırvede, kur ve faızlerdekı artışm kontrol altma alınması ıçın Hazıne, BDDK ve Merkez Bankası'nm teknık konularda ortak çalışma yapması kararlaştınldı • 13. Sayfada BANKALARA SAĞDUYU ÇAĞRISI • 13. Sayfada ÎINANC1ALITMES: Süreç bozuluyor Türkîye, IMF'nin yorgun müşterisi Ekonomi Servisi - Unlu ekonomı gazetesı FTnanci- alTimes, Turkıye'nın tum muttefıklenyle ılışkılennı soğutma tehlıkesıyle karşı karşıya olduğunu yazdı Fınancıal Tımes'ta yer alan "Türkije'nin Vetosu" başlıklı makalede, "Ulus- lararası Para Fonu (IMF) taraûndan Türk hüküme- ti \eekonomisi desteklenir- ken Ankara için ABD ve Avrupa Birtiği'yle (AB) UArkasıSa.l9,Sü.5'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY En Pahalı Okul: Deneyim! Deneyım gerçekten de ınsanlara, ulkelere çok şey öğretır Ama malıyetı çok yuksektır Onca malıyete karşın, bızım yonetıcılenmıze gore, şudur deneyım - Vayy ben de neyım! _ Aylardır "Uleştırme Bakanı" dıye yazdığımız Enis Öksüz'un ıstifa ettırılmesının ardından dun toplanan MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog