Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Çuı Taksim Sergi Salonumuz Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay'ın katılımıyla açılıyor. Hepinizi bekliyoruz. Bugün saat 13.00 Cu mh ur i y ^ kitap kulübü Taksim Sergi Salonumuzyenilendi • Kitap Reyonu • Okuma Salonu •İnternet Cafe • CKK Cafe Istıklal Cad Zambak Sk. 4/1 Beyoğlu - Istanbul Tel 212 252 38 81 - 212 252 38 82 78. YIL SAYI: 27677 / 400.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17TEMMUZ2001 SALI Ecevit: Sahte demokratlar, teknokratlar hükümetini dillerine doladı Demokrasi tariışıııasıCÖIge dü$ürmeyin "Ara dönem teknokratlar hü- kümeti kurulsun" önerisi siyasilerin tepkisine neden oldu. Başbakan Bülent Ecevit, "Bu kampanyayı aç- maya kalkışanlar, belki farkında olmadan, demok- rasinin temellerini sarsmaktadırlar. Hükümetimize tepki duyanlann demokrasiye gölge düşürmekten kaçınmaları gerekir" diye konuştu. DSP'li Uluç Gürkan, demokrasi dışı arayışlann Türkiye'ye hiç- bir dönemde olumlu katkı getirmediğini vurguladı. Sİyaseten Veball İlisanlar Başbakan Yardım- cısı ve ANAP lideri Mesut Yılmaz, teknokratlar hü- kümeti tartışmalannı saçma ve sağlıksız olarak ni- telendirdi. Türkiye'de sahte demokrattan geçilme- diğini belirten ANAP'lı Bülent Akarcalı, "Bunlar Türk demokrasisinin siyaseten vebalı insanlan. Bunlar, kimi zaman bir meslek kuruluşunun başın- da, kimi zaman köşe yazan. Kimi zaman öğretim üyesidir. Her tarlanın faresi vardır" dedi. • 5. BEKARET KONTROLÜ Durmuş'u azledinBakan'dan gerl adımSagiık meslek liselerinde cinsel ilişkiye gir- diği saptanan öğrencilerin okuldan atılmasını öngören yönetmelik tepki- lere neden oldu. Eğitim-Sen, Cumhur- başkanı'nın Osman Durmuş'u azlet- mesini istedi. CHP'h Prof. Dr. Haluk Koç da hükümeti ilkel ideolojinin temsilcilen olmakla suçladı. Böyle bir uygulamanın olmadığını savunan Durmuş ise "Bekâret muayenesinin tek istek mercii, savcılık ve mahkeme- lerdir. Baba, anne istese dahi muayene yapamazsınız" dedi. • 4. Sayfada ÎLGİNÇ TÜZÜK Şeriatçıya üıraç yolu 'Referansımız îslam' söylemini rafa kaldıran yeni oluşumun lideri Recep Tayyip Erdoğan, tüzüğe "Akıl, ilim ve tecrübe siyasal yönetim anlayışımızın temel referansıdır. Atatürk'ün gösterdiği hedefi aşabilmek temel amacımız" hükmünü yazdırdı. Bütün üyeler, yargıç güvencesiyle önseçime katılacak. Genel başkan, en fazla 4 dönem, il ve belediye başkanlan 2 dönem, milletvekilleri 3 dönem seçilebilecek. • 5. Sayfada accabiOyunlm'na terörgölgesi Kudüs'te bugün açıhşının yapıfanası planlanan İsraiTüı Maccabi Oyunlan'nın (Yahudi OKmpiyatlan) düzenleneceği stadyumun yakınındaki patlamada 2 Filistinli öldü. Filistinlilerin. hazııiamakta olduk- ları bombanın paüaması sonucu öldüğü öne sürüldü. Polis \etkilileri. patlamanm. 16. Maccabi Oyun- lan'nın Başbakan Ariel Şaron'un da kaülıırmla bu gece açınş töreninin dûzenleneceği Batı Kudüs'te- ki Teddy Stadyumu'na yaklaşık bir küometre uzakhkta meydana geldiğuü açıkladı. Dün de Baö Şe- ria'nın El-Halil kentinde, 12 Israilü yerJeşimcinin FUistinlilere ait bir pazaryerinde boş aJanlan işgal et- mesi tansiyonu arttırmış, polis işgalci Israillileri bölgeden çıkarnuştı. (Fotoğraf: REUTERS) İSRAİL'DE ÎNTİHAR SALDIRISI: 3 ÖLÜ • 11. Sayfada Gelişmiş ülkeler küresel ısınmayı tartışacak, Washington duyarsız Konferansta hararet artacakKonferans 12 gün sürecek BM uiusiararası Küresel Isınma Konferansı Almanya'da başladı. JConferansta, 1997 yılında imzalanan, ancak ABD başta Dİmak üzere bazı ülkelerin karşı çıktığı Kyoto \nlaşması'nın uygulanma koşullan ele alınacak. 180 ilke temsilcisinin bir araya geleceği konferans 12 gün jürecek. Kyoto Anlaşması karbondioksit gibi sera etkisi /aratan gazlann kullanımının kısıtlanmasını öngörüyor. C-8 zirvesinde de tartışıfacak Dünyanm en çok kirlilik üreten ülkesi olan ABD, Kyoto Anlaşması 'nın haksız olduğunu ve Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını göz önüne almadığını belirtmişti. Japonya gibi "kilit ülkeler" ABD olmadan protokolün bir anlam taşımadığı görüşünde. Küresel ısınma konusunun önümüzdeki hafta Cenova'da yapılacak G-8 zirvesinde de tartışılması bekleniyor. • ıo. Sayfada The Times, Dalkılıç'ın bu başansını, "Türk kadnu, d- ğerierini patiatacak noktaya kadar dalma>ı başardı" söz- leriyle duyurdu. Rekora ceza geliyor # Yasemin Dalkılıç"ın federasyondan habersiz olarak Mısır'ın Hurghada açıklannda 105 metreye inerek Limıtlı Ağırlıkla Serbet Dalış kategorisinde dünya rekoru kırması, değişik yorumlara neden oldu. Dalkılıç'ın ceza kuruluna sevk edildiğını söyleyen Sualtı Sporlan Federasyonu Başkanı Sevınç. "Ne yazık ki hayaJe daldı" dedi. « * HZIDUirn I 9. Sayfada Tecimer iade için tutuklandı # Fas'm Marakeş kentınde yakalanan Ayşegûl Tecımer, mahkemeye çtkanldı. Tecimer'in Türkiye'ye iade amacıyla tutuklandığı bildirildı. Adalet Bakanlığı, iade işlemlerini başlatmak için Interpol'den, yakalandığma ilişkin yazıyı bekliyor. • 8. Sayfada Aspendos Tarkan'la kanştı • MHP'lı Belkıs Belediye Başkanı Remzi Yıldız, Kültûr Bakanlığı'nın izniyle gerçekleştırilecek Tarkan konseri ve Sultans OfTheDance gösterilerinin tiyatroya zarar vereceğini. bakanlık ise zarar görmeyeceğinı savundu. • 19. Sayfada i ödemeyenler açıklandı Yüzsüzün borcu 2.8 katrilyon Tekel ilk Sirada Tekel 2.5 katrilyon lirahk borcuyla, "En fazla borcu bulunan vergi mükellefi" unvanının sahibi oldu. Istanbul Defterdarlığı'nın açıklamasına göre vergi yüzsüzleri sıralamasında Tekel'i 57 trilyon 926 milyar lira ile İETT izledi. Özel sektörden ilk sırayı ise 23 trilyon 809 milyar lirayla Forteks Tekstil Sanayi ve Ticaret aldı. İSTANBUL (ANKA) - Türkıye 'nın en büyük \ er- gı yüzsüzü 2.5 kamlyon lı- ra vergı borcuyla Tekel Genel Müdürlüğü oldu. Vergı daıreleri 31 Aralık 2000 ıtıbanyla 20 milyar lıra ve üzennde \ergı bor- cu bulunan mükelleflerını açıkladılar. Söz konusu lısteler, her vergı daıresın- dedün sabahtan ıtıbaren i- lan edilmeye başlandı. Istanbul Defterdarlı- ğı'ndan edınılen bilgılere göre. Istanbul'da Vergı Usul Kanunu Genel Teblı- ği'ne göre açıklanan borç- lulardan borç miktarının büyüklüğü açısından ilk 50 sırada yer alan mükel- Ieflerin vergi borçlan top- lamı 2 katrilyon 854 tnl- yon lırayı buldu. Bu bor- cun çok büyük bir bülümü de bır kamu şirketi olan Tekel "e ait bulunuyor. Te- kel bu büyüklükteki bor- • Arkası Sa. 19, Sii. 3 'te DUNYABANKASI BAŞKANI Zengîııler •1 • •• i •• ıkıyıızhıyardim Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, zengin ülkelerin yoksullara doğrudan yardımlannın arttınlmasını istedi. Dünya Bankası Başkanı, zengin ülkelerin gayri safi milli hasılalarınm yüzde 0.7'sini yoksul ülkelere yardım için ayırması gerektiğini savundu. CENEVRE (AA) - Dünya Bankası Başkanı James WoHensohn, zen- gin ülkelenn, pazarlan- nı yoksul ülkelere daha fazla açmaları gerekti- ğini söyledi. NVolfensohn, Birleş- miş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nın toplantısındayaptığı ko- nuşmada, zengin ülke- lenn "Bir yandan yok- sul ülkelerin borç yükle- rini hafületici önlemler alırkcn diğer yandan bu ülkelerin ihracatına sı- nırlama getirmelerinin, • Arkası Sa. 19, Sü. 5 'te Faizler yükseldi Merkez Bankası, döviz satışlan yoluyla kıramadığı talebi. kısa vadeli faiz oranlannı arttırarak durdurmaya çalışacağını açıkladı. Arjantin'deki gelişmelerin tüm yükselen piyasa ekonomilerini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi. • 12. Sayfada BAKAN ORAL AÇIKLADI Maaş arbşmda gecîkme yok Kararname yolda Maliye Bakanı Oral memurlann temmuz maaşlannın zamsız olarak ödenmesine karşın artışlara ilişkin bir gecikme olmadığını ileri sürdü. Oral, memur maaş zammı ile ilgili kararnamenin birkaç gün içinde çıkacağını söyledi. • 19. Sayfada TRT İÇİN 3 ADAY GÖSTERİLDİ • 3. Savfada 'JLKÜCÜ TOHUM' SAVUNMASI U 4. Savfada 1EYAZ ENERJl'DE 6TAHLIYE • 8. Savfada LTİPİ CEZAEVLERİ GELİYOR M 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yamalı Bohça 'Uyum'! IMF Türkiye Masası Şefi Juha Kahkonen'in 9. göz- den geçirme çalışmalanna başlamak ıçın Ankara'yı onuriandıracağı haberi sindirmekte zorlandığımız ki- mi sonuçlan bir kez daha anımsattı. Telekom'a sınır ötesinden sert yansımalarla uğraş- tığımız günlerdi; IMF Başkanı Horst Köhler'e göre, "hükümet 'siyasi birlik' içinde hareket etmeliydi". Bu söylemin içeriğinde yatan uyarı MHP'ye yöne- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Kentlere uzaydan telegöz GÜNDEM 'Kentsel gelişimin uzaydan izlenmesi' projesi sayesinde yeryüzününfotoğrafları 1 metre çözünürlükte çekilebiliyor Istanbul Haber Servisi - "Kentsel geüşi- min uzaydan izlenmesi" projesının koordı- natörü Prof. Dr. Derya Maktav, kentsel ge- lişimin izlenebilmesi ıçın yenı teknolojıle- re ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak "İs- tanbul'un 'rezalet' olarak nitelenebilecek durumunu klasikyöntemlerle çözmek müm- kûn değiL Geleceğe yönelik önlemler alabil- mek uzay teknolojisi ile mümkündür" dedi. Büyükçekmece Beledıyesı ve Istanbul Teknık Ünnersıtesı (İTÜ) ışbırlığı ile 1984- 1998 yıllan arasında Büyükçekmece'de pı- lot olarak uygulanan "Kentsel gelişimin uzaydan izlenmesi" projesinın sonuçları I Arkası Sa. 19,Sü.3'te MUSTAFA BALBAY Faili Meçhul TL Cinayeti! Ekonomıdekı dengelere ilişkin en taze rakamı Ma- liye Bakanı Sümer Oral açıkladı: Yılın ilk yarısında toplanan vergı 16.5 katrilyon lira. Aynı donemde odenen borç faızi 15.7 katrilyon lira. Butün vergi gelirlerı, ancak borcun faizine yetıyor! Komutan astlarına sormuş: - Sefere hazırlanıyoruz, eksiklerimiz nelerdîr? "5 eksiğimiz var, birincısı mermi" yanıtını alınca, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog