Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CumffHjnyef k ı l a p 1 a T t ClTMHLTÛYETtV BtREYİ OLMAK Türkan Saylan Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 CumhuriYetjs^ ^ | (3433 Çag Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad "No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. YIL SAYI: 27676 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 16TEMMUZ2O01 PAZARTESİ Bakanlık, sağlık meslek liselerinde okuyan öğrencilere bekâret zorunluluğu getirdi Durmuş yasalam Pasifık Okyanusu ABD'den 'başanlı' fiüze denemesi # ABD'nın Füze Kalkanı projesinın ön çalışmala- rında dün başanlı bır de- neme yapıldı Denemenın başanlı olmasının, Baş- kan Bush'un Füze Kalka- nı karşıtlanyla yapacağı görüşmelerde önemli koz olacağı belırtıliyor # Dördüncü denemenın ABDye 100 mılyon do- lara mal olduğu bıldirildi. Çok sayıda ülke ve çevre örgütü ıse denemeyı kına- yarak bunun nükleer si- lahsvzlanma anlaşmalan- nı tehdıt ettiğını söyledı. mil.Sayfada Güneşleniyordu Tecimer Fas'ta yakalandı # Tarihı eser kaçak- çüığı ve dolandıncı- lık suçla- nndan ara- nan Ayşe- gül Teci- mer, Fas'ın Marakeş kentınde yakalandı. "Mumya" kodlu operas- yon kapsamında kaldığı otele baskın düzenleyen Tüık \e Fas polısı, Tecı- mer ı güneşlenırken gö- zaltına aldı • 8. Sayfada Hepsifarklı Avrupalı tııristler ılımlı tt "ürkıye'ye tatıle gelen yabancı turistlenn tercıh- len yaşadıklan ülkeye göıe değışıyor. Avnıpalı turst daha ılımlı gözükü- yoı Arap ve tsraıllı tu- rister ıse her yerde so- nır çıkarmalanyla ünlü 9 3.u$ya ve Türk cumhu- riyitlennden gelenler ge- nelıkle havuzu ve su paidannı tercıh edıyor AlD'lı turıst ıse tatilınde Larhı ve kültürel özelhk- Ueranyor • Arka Sayfada v' Cinsel ilişkiye girdiği saptanan öğrencilere örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verilecek. ^ Ahlak kurallarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunan öğrenciler okuldan atüacak. Kılık kıyafet kurallarına uymayana kınama cezası. ^ Partilere üye olan, örgün eğitim dışına çıkarılacak. ^ Disiplin cezalarına itiraz edehilen öğrenciler, örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz edemeyecek. ^ Bu kararlarla ilgili olarak sağlık meslek lisesi öğrencileri ancakyargıya gidebilecekler. ANKARA (ANKA) - Sağlık meslek lıselennı yenıden açan Sağlık Ba- kanı Osman Durmuş, bu ku- rumlara devam edecek öğ- rencilere "bekâret zorun- luluğu" getırdı Mıllı Eğı- tım Bakanlığı'nın Dısıp- lın Yönetmelığı'ndekı "iffetsizliği tespit edilmiş olmak" hukmu tartışma- lar yaratırken Sağlık Bakanlığı da sağlık meslek lısesı öğ- rencılennden "cinsel ilişkiye girdiği tespit edüenlere" örgün eğitim dışına çıkarma cezası verecek. Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek lı- selerının yenıden açılmasının ardın- dan 1979 yılında yayımlanan Sağlık Meslek Lıselerı Ödül ve Dısıplın Yo- netmelığı'nı de yenıden düzenledı Düzenleme kapsamında, sağlık mes- lek lısesı öğrencılerıne "uyarma", "kmama", "mahrumiyet", "okuldan kısa süreli uzaklaştırma", "okuldan tasdikname Ue uzaklaştırma" ve "ör- gün eğitim dışına çıkarma" olmak üzere, 6 tür dısıplın cezası verılebıle- cek. Her okulda, öğretmenler kuru- lunca seçılen üç öğretmen, müdurun görevlendıreceğı bır müdür yardımcı- sı, dısıplınsız öğrencılenn sınıf oğTet- menı ve okul aıle bırlığımn kendı ıçın- den seçeceğı bır temsılcıden oluşan "okul ödül ve disiplin kurulu" kurula- cak. Kurul. dısıplın olaylannı ıncele- yerek dav ranışlann gerektırdığı ceza- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te BAKAN'A K1ZDI, İSTİFA ETTİ • 19. Sayfada DURMUŞ BUNU HEP YAP1YOR • 19. Sayfada Avrupa Insan Haklan Mahkemesi, Altay'm başvurusunu kabul etti, Türkiye mahkûm oldu Yîne işkencecezası20 milyar lira Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi, îstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yasadışı örgüt yöneticisi olmak suçundan ömür boyu hapse mah- kûm edilen Mehmet Altunç Altay ile ilgili davada Türkiye'yi 110 bin Fransız Frangı (20 milyar lira) ödemeye mahkûm etti. KÖtÜ muamele Avrupa lnsan Haklan Mahkemesi, Mehmet Altunç Altay'ın "adil bir şekilde yargılanmadığı", "gözaltında işkence ve kötü muamele gördüğü", "gö- zaltı süresinin aşılması" ve "gözaltında avukatıyla görüşmesine izin verilmemesi" nedeniyle Türkiye'yi suçlu buldu. BaŞVlirU sayiSI 2000 yıhnda Türkiye aleyhine 735 başvuru yapıldı. Yine geçen yıl Türkiye hakkında 39 dava karara bağ- landı, 23'ünde Türkiye tazmınat cezasına çarptınldı. îki davada beraat karan çıktı, 13 dava "dostane çözüm" ile sonuçlandı. BCEVtT KUÇ'H Ittberi • 4. Sayfada j 1 r«"21 ^ *m T. i 1 r ' ı -,^^H r« 53IU W *1 21 l ' : > • • •^ - i f WŞ > • - il 5v »İMr^l 3MIM11 1 i • \a I : - "• > \ \ 1 L 1 İ I irm w Dünya ateş ve gözyaşma boğuldu Şİddet her yerde Dünyanın dört bir köşesinde çatışmalar ve savaşlar yaşanıyor. Şiddet artık yanı başımızda. Bağım- sızlık hareketleri ya da etnik aynmcılık, dini çatışmalar ve terör eylemleri 21. yüzyıla damgasını vurdu. Ispanya'da ayrıhkçı örgüt ETA, 32 yıldır Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşıyor. Avrupa'nın göbeğindeki Yugoslavya'da ise ateş ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Ingiltere, ırkçı çatışmalann en yoğun yaşandığı ülkelerden biri oldu. Ortadoğu yıllardır zaten kanayan bir yara gibi. Hindistan ile Pakistan arasmda yaşanan smır so- runu, Filipinler'deki Moro Islami Kurtuluş Ordusu ve Ja- maika'daki suç çeteleri artık hemen her gün duyduğumuz ve kanıksadığımız kanlı haberlerin başaktörleri olarak karşımıza çıkıyor. İRBM SAĞLAMBrmferianesi• 10. Sayfada 'Kaos' ekonomisi tartışıldı Türkiye nereye gidiyor? TabiO kÖtÜ Ekonomıde hedefler şaşmış Enflasyonla mücadele programma çoktan son venlmış Program, borç ödeme programına dönüşmüş. 1999'da 1.4 milyar dolar olan carı ışlemler açığı bır yıl sonra 12.5 milyar dolara yükselmış. Peş peşe kapanan ışyerlen, vergı hedefınm de tutturulamayacağını göstenyor Umutlartunzm gehrlenne bağlanmış, ancak tunzm gehrlen yalnız yüzde 3 artış göstermış Uzmanlar tartı$tı Bu tabioda Îstanbul Sanayı Odası Başkam Hüsamettın Kavı, eskı Dünya Bankası Başkanvekılı Attıla Karaosmanoğlu, Türkiye Seyahat Acentalan Bırhği Başkam Başaran Ulusoy, gazetemizin köşe yazarlan Prof Dr Türkel Mınıbaş, Prof. Dr. Izzettın Önder, Dr. Özün Akgüç, Şükran Soner ve Necati Doğru ile "Türkiye nereye gidiyor" sorusunun yanıtım araştırdık. • 6. Sayfada TÜRKÎYE SOS VERİYOR IMF damgası: Işsîzlik # Türkiye'yi sarsan ekonomık knzin 6 aylık doneminde ışsizler ordusuna 1 müyon kışinin katıldığı bıldınldi. Işten atılmalar en yoğun olarak bankacıhk, tekstıl, deri ve basm sektöründe yaşanıyor. HACER BOYACIOĞLU ANKARA- Istihdama yönelık uzun süredır hıçbır pohtıka yürütmeyen Tür- kıye'de üst uste yaşanan bunalımlar ve IMF'yle yürütülen programlarla 'eği- tindi-eğitimsiz, kentli-köylü' her kesım ışsızhk kıskacına gırdı Işsız sayısına ılışkin Türkiye'de güvenılır bır veri bulmakta zorlanı- lırken son 6 ayda . ., Vergıdeyaklaşık 1 mılyon kışinin ışsız kaldığı bıldınldı. Devlet Is- tatıstık Enstıtüsü (DİE) venlerme göre, yılın ılk 3 aymda işsiz sayısı- na 358 bın kışı da- ha eklendı. Ankara Tıcaret Odası (ATO), kasım kn- zmden bu yana yal- mzca başkentte 2 bın ışyennın kapan- dığmı bıldırdı Öz Iphk-lş Sendıka- sı'nın araştırmasında da, son 4 ayda ışını kaybedenlenn sayısınm 610 bıne ulaştığı saptandı. Işten atılmalar en yo- • Arkası Sa.l9,SiL3 'te kara tablo Turkıye, \ergıde ıstedığı sonucu bır türlü alamıyor • 19. Sayfada TÜREYKÖSE çevre Yasası'na Avrupa makyajı ANKAR4 - ÇevTe Yasası, AB'ye uyum hazırlıklan çerçevesınde de- ğıştınlıyor ÇevTeBakanlığı'nınyet- kılennı arttıran ve "çevreyi kirleten, bozan veya çevreyi kirtetme ve bozma tehlikesi bulunan bir faalhetten za- rar gören veya haberdar olan herke- sin faaliyetin durdurulmasını isteme- si" olanağım getıren tasan TBMM Çevre Komısyonu'ndan geçtı Yenı yasama yılında genel kurulda göru- şulmesı beklenen tasarıda, çevreyi kırletenlere venlecekcezalann arttı- nbnası öngörülüyor ve gönüllü çev- re müfettışlen uygulaması getınlı- yor TBMM Çevre Komısyonu Başka- nı Ediz Hun, tasannın AB'ye uyum açısından son derece onemlı olduğu- nu vıırgulayarak "AB müktesebatı üe karşılaştınldığı zaman me\zuanmı- zın yüzde 13.2'siuyumlu,yüzde 345'i kısmen uyumlu, yüzde 46'sı uyum- suz, yüzde 5-6'sının da uyum çalış- ması sürüyor" dedı Komısyonda uzun tartışmalardan sonra bazı değı- şıklıkler yapılarak kabul edilen tasa- n ile getınlen düzenlemeler şöyle" • Tasannın ılk maddesınde yasa- nın amacı, "bütün canhlann ortak varuğı olan çevrenin canh ve cansız doğası ile korunmasını sağlamak" olarak behrtılırken komısyonda DSP'lı AK Arabacı'nın onergesının kabul edılmesıyle "sürdürülebilir gelişme ilkeleri doğrultusunda ko- runma" ıfadesı metne eklendı. • Çevreyi kirleten, bozan \eya çevreyi kırletme ve bozma tehlikesi bulunan bır faalıyetten zarar goren veya haberdar olan herkes, ılgılı ıda- n ve adlı makamlara baş\oırarak fa- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağda 'Yol'suzluk Sancıları... Geçen cumartesi gunu soldakı gelışmelen-gıdış- melen aktarmıştık, bugunu sağdakı duruma ayıralım Turkıye'de sıyası kadrolar oyu çok bulunca, orasın- dan burasından boler Sağ oylar yuzde 60'lardan 70'lere doğru yukselınce, bu alanda ıddıah oynayan U Arkası Sa.19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog