Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei kitap kulûbû Taksim Sergi Salonumuz Kültür Bakanımız Sayın Lstemihan Talay'ın katılımıyla açılıyor. Hepinizi bekliyoruz. 17 Temmuz Salı saat 13.00 Cumhuri78. YIL SAYI: 27675 / 400.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) k Vfcitapk Taksim Sergi Salonumuzyenilendi • Kitap Reyonu • Okuma Salonu •İnternet Cafe • CKK Cafe Istıklal Cad. Zambak Sk 4/1 Beyoğlu - Istanbul Tel: 212 252 38 81 - 212 252 38 82 15 TEMMUZ 2001 PAZAR BİRESKİZMMNAKTltfSİ Eski zaman aktrisi Kusursuzdu güzellıği. Hayranlıkb izlenirdi. Yaşamıyla ve filmleriyle ahlak kurallarına karşı geldi. En özgür ve en özgün kadın olarak geçen yuzyıla damgasını vurdu Brigitte Bardot.. Erkekleri seks nesnesine indiren kadındı. Brigitte Bardot. Simone de Beauvoir, "Brigitte Bardot ve Loltta Sendromu" adlı denemesinde şunu yazmıştı: "Erkekler onun dürüstlüğünden, açıklığmdan, gururundan fedirgin. Çünkü B.B romantizmin maskesi olmaksızın erkekleri kendi cinsellikleriyle yüzleşmeye zoriar..." Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın... K R İ Z B Ü Y Ü T E Ç A L T I N D A Türkiye tıereye gidiyor? Vergi gelirlerinin yüzde 95'inin borç faizi ödemelerine ayrıldığı işsizliğin endişe verici boyutlara ulaştığı ekonomide, doğrular ve yanlışlar, IMF politikaları, iç ve dış borç sarmalı, İSO Başkanı Hüsamettin Kavi, eski Dünya Bankası Başkan Vekili Attila Karaosmanoğlu, TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy; CumhurİyeC köşe yazarları Prof. Dr. Türkel Minibaş, Prof. Dr. İzzettin Önder, Dr. Öztin Akgüç, Necati Doğru, Şükran Soner tarafından değerlendirildi. Yann Cumhuriyet 'te... Hollywood tutkunu bir sanatçı Andy VVarhol Sanatı ve Yaşamı (1928- 1937) başlıklı sergi; Pop Art'ın en önemfi temsilcisinin 1930'iarda moda dergilerine yaptığı illüstrasyonlardan başlayarak kedi, melek vb çizımleri, Coca Cola, CambeH's Konserve Çorbalan, Elektrikli Sandalye, Cölar İşareti seri grafik resimleri, Empire State Büilding'i konu alan Empire fîlmi gibi eserlertyle yaşam bcyu üretiminden birçok czgün yapıt içeriyor. Sayfa15'te... Galatasaray'ın başkanı Cansun # G.Saray'ın yeni başkanı Mehmet Cansun. Olağanüstü koışede 972 üyenin oyurn alıp diğer aday A.tnal Erzen'i geride bırsün Cansun 2002 Mi" na kadar başkan old. »RİF KEMYALK'lll Spor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişikliksinyali # Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, IMF Başkan Yardımcısı Fischer'in "Faiz oranlan düşmezse program revize edilir" sözlerine destek çıktı.Yılmaz. 3-4 ay içinde faizlerin durumuna göre revizyonun gündeme gelebileceğini söyledi. • 6. Sayfada Eiektrikçarpacak # Elektriği, yapılacak zamlarla 2001 yılı sonunda yüzde 47 daha pahalı kullanmak zorunda kalacağız. Yüzde 68 düzeyinde zam gören doğalgaz fiyatlan da BOTAŞ'ın her türlü girdi maliyetini yansıtacak biçimde düzenli olarak arttınlacak. • 7. Sayfada Maaş düzenlemesi # Hükümetin, memur maaşlanndaki dengesizliği gidermek için çıkardığı kararaamede, temsil tazminatı alamayan genel müdür seviyesi altındaki 5 yıl kıdemli personele, emeklileri de kapsayacak şekilde görev tazminatı verilmesi öngörülüyor. • 7. Sayfada Hükümet IMF'ye yüzde 5 artış sözü verdi, ancak onu bile yerine getirmedi Memura sıfir zamKaynak kalmadı Kamu işçilerinin ücretlerinin geriletilmesi gerekçesini "memurlara kaynak kalmadığına" dayandıran hükümet, memurlara enflasyonun bir hayli altında kalan zanraıa ilişkin kararnameyi bile çıkarmadı. Hükümetin, memur maaşlannda bundan sonraki süreçte oluşacak enflasyon farklannı da her ay yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu, memurlara temmuz ayında yılın ikinci yansı için verilecek yüzde 5'lik zam için kararname çıkar- madı. Bu nedenle memurlar, bu ayki maaşlannı zamsız olarak alacaklar. Kurumlar da Maliye'den talimat gel- memesi nedeniyle çalışanlann bord- rolannı eski düzeyleri üzerinden he- sapladılar. Bu durum, memur maaşla- nnın dondurulduğu söylentilerine yol açtı. Maaşlarda düzenleme yapılması- na ilişkin çıkanlan karamame uyann- ca da kurullar ve özel kanunla kurul- muş kamu tüzejkişiliğine sahip Mer- kez Bankası, TÜBİTAK gibi kurum- larda çalışanlann maaşlannda ise söz konusu ikinci yanyıla ilişkin zam ka- rarnamesi çıksa bile artış yapılamaya- cak. Alınan bilgiye göre, haziran ayın- da yaşanan enflasyon farkının da tem- muz ayında maaşlara yansıtılması bek- lenmiyor. Kamu işçilerinin ücretlerinin gerile- tilmesi gerekçesini "memuriara kay- nak kalmadığına'" dayandıran hükü- met, memurlara enflasyonun oldukça altında kalan zamma ilişkin kararna- meyi bile çıkarmadı. Hükümet, 2001 yılı için öngördüğü yüzde 15-18'lik enflasyon hedefi prog- ramın çökmesiyle birlikte ortadan kal- karken IMF'ye yeni program doğrul- tusunda verdiğı ana niyet mektubunda enflasyon hedefini yüzde 52-57'ye çı- kardı. Ancak IMF'ye, temmuz ayında maaşlara verilecek ikinci yanyıl zam- mının yüzde 5'te tutulacağı taahhüt edildi. Gelinen noktada ise bu yüzde 5'lik zamma ilişkin kararnamenin bi- UArkasıSa. 7. Sü. Vde • ARJANTİN KAYGISIB 7.5«^a • ÎŞ BANKASI DÜNYA LÎGİNDE Soykınm savını kabul eden Fransa'nın resepsiyonuna alt düzeyde katılım oldu DiıJoıııatilvtavır Hükümet katllmadl Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Günü nedeniyle Ankara Büyükelçiliği'nce verilen resepsiyona hükümetten, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzeyde hiçbir katılım olmadı. 70 kişilik üst düzey Fransız işadamı heyeti de önceki gün Sezer tarafından kabul edilmemişti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sözde Ermeni soykınmı iddialannı 18 Ocak'ta çıkardığı bir yasayla kabul eden Fransa'ya yönelik Türkiye'nin resmi tavn sürüyor. Fransa'nın TUSİAD'ı ola- rak bilinen MEDEF'in 70 kişilik işada- mı grubuyla Türkiye'ye gelerek ekono- mik destek mesajı vermesine karşm Tür- kiye, Fransa'nın Ankara Büyükelçili- ği'nin ulusal gün nedeniyle düzenlediği resepsiyona alt düzeyde katılım göster- dı. Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Günü nedeniyle Ankara Büyükelçiliği'nce bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, MHP Genel Başkan Yardımcı- • ArkasiSa.19.SH 3 'te ir ailenin 'Onur' savaşıOnur Turan 15 >aşında. Üç buçuk yıl önceki trafık kazasında hareket ve konuşma kabiliyetini \itirdi. Şimdi gözleriyle konu- şu\or. Henüz 15 \aşında insanlaruı gözlerini okumavi öğrenmiş. Siyasete ilişkin iddiab düşünceİeri v-ar. "Bazen hayartan bık- öğını oluyor ama çok az somurrurum" de>ip gülüyor. Her sözde annesinin kendisininkilerle aym renkteki gözierine bakryor. Görene "Birbirinize öyle bakma>ın, içün ürpemor" dedirtecek kadar yüklü bakışmalar sürüp gidiyor. Onur'la annesi Se- her Turan, zoriuklan birbirierine olan sevgileri ve hayata dirençlerhle aşıyoriar. MnCE TUNCBfk ri|Mrt4 B 19. Sayfada IMF Yine Işaret Paraıağını Sallıyor Yol yöntem gösterıcımiz Kemal Derviş, IMF ve Dünya Bankası'ndan üç milyar küsur dolar gelince; Fransa Büyükelçiliği'nin bahçesindeki ayaküstü de- mecinde: "Para geldi, yolumuz açık" dedi. MArkosıSo. 19,SÜ. l'de İstanbul ucuz kurtuldu İstanbul'u 3 metre kurtardı TDI Genel Müdürü Erkan Ankan. 1 yıl önce 303 metre uzunluğundaki 136 bin 500 ton ham petrol yüklü tankenn Boğaz'ın ortasmda motonınun durduğunu, kılavuz kaptan ve ~'"" römorkiann sayesinde tehlikenin atlatıldığını anlattı. Ankan, "Eğertanker 299 metre olsaydı ne kılavuz kaptan ne de tankere eşlik eden römorklar olacaktı.. bu da büyük bir facia demektı" dedı. Rlsk büyiiyerek artıyor Her gün yeni bir felaket tehdıdıyle karşı karşıya „ kalan İstanbul'u önümüzdekı süreçte endışeh günler bekliyor. Yalnızoa Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler mal taşımasının yüzde 70'inı Boğazlar üzerinden yapıyor. Yılda degişik tonajda 50 bin gemi Boğazlar'ı transit geçerken bu gemıler 2002 yılında Boğazlar'dan 100 milyon tona yakın petrol taşımayı hedefiıyor.OTKUTKÛÇUKKJM'ni 9. Sayfada Türk: F tipine direnen azaldı Sevgi Erdoğan yaşamını yitirdi # F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm oruçlan 269. gününe ulaşırken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tahliye edilen ve eylemini Küçükarmutlu'daki evde sürdüren Sevgi Erdoğan yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Türk, cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini sürdürenlerin sayısında önemli ölçüde azalma olduğunu belirtti. UPBIIURGuTnlıalnrf • 4. Sayfada 7 ayda rekor artış Kriz kaçakçılığı körüklüyor # Emniyet verilerine göre 1998-2001 yıllan arasında insan kaçakçılığını organize eden toplam 1507 kişi yakalandı. Türkiye'de 2000yıhnda94bin514 göçmen yakalanırken bu yılın ilk 7 ayında bu sayı 29 bin 684'e ulaştı. Son 6 yılda toplam 259 bin 758 göçmen yakalandı. İHANTHŞÇTmntaberi B 4. Sayfada GUNDEM 3VIUSTAFA BALBAY Kurt Güvercin Arıyla Küresel Ayı... Ortam gergindi ormana bakanlar kurulunda. 'Ben tüy değiştiririm huy değiştirmem' dedi kurt: 'Ne bu derviş denilen hırt...' Her zamanki gibi sakindi an, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog