Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t ap ! a r ı I I . DÜNYA SAVAŞITARİHİ Sabiha Sertel rSCmlu L.V kitap K Çağ Pazartama A.Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhuriî. Y I L SAYI: 27671 / 400.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurtyet k 3 t i p \ a r ı FATİH VE FETİH Erdoğan Aydın Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No- 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 11 TEMMUZ2001 ÇARŞAMBA >ıısurluk skandalınm en önemli unsuru kayıp silahlar davası zamanaşımma uğradı Silahçdar aldaııthHiçbir sonuca ulaşılamadı Susuriuk skandalının. gizemi çözülemeyen konulanndan kayıp silahlar olayı, yeterince aydınlatılamadan, şartla salıverme yasası ve zamanaşımı nedeniyle tarihe gömüldü. Ertaç Tinar'm sahibi olduğu Hospro şirketince Israil'den alınarak emniyete hibe edilen silahlarla ilgili davada, silahlann hangi yolla Türkiye'ye girdiği ve kimlere ne amaçla verildiğiıün belirlenemediği vurgulandı. Türkiye-İsrail Ortak fiize sistemi hazırlığı Türkiye ve Israil, iliş- kılerıni "stratejik jrtaklık" düzeyine çıkar- -naya yönelik adımlar atı- /orlar. lki ülkenin "Arrow Ok)" antibalistik füze sis- .eminin geliştirilmesinde görüş birlığine vardıklan. ıncak NATO ıçinde cendi füze savunmasını >eliştirmek isteyen \BD'nin onayını almaya ;ahştıklan kaydediTiyor. Arrovv füze "İ 1 sistemi, A kaynak ül- keden gelen îalistik füzeleri. firlatılması- ıın hemen ardından menzil »e hedef olarak tanımlaya- :ak radarlar ve onlan uygun rtifada vurabilecek antıba- istik vurucu füzelerden 3İuşuyor. M 10. Sayfada Ön kayıtlar Özel okııllar boş kaldı Eğitim Servisi - Robert Li- 5esi dışındaki özel okullann liçbiri. birinci ön kayıt dö- lemi sonunda kontenjanını dolduramadı. Alman Lise- si'nde 28, Italyan Lisesi'nde 49. Saınt Benoit Fransız Li- sesi'nde 146kişilikaçıkkon- tenjan bulunuyor. îl Sına\ Yürütme Kurulu Başkanı Cem Gülan, "Eko- nomik kriz nedeniyle bir kor- ku vardı. Bu >ıl 15 büı 192 öğ- rencinin başMirmasma rağ- tnen özeUikle>abancı okulla- ra kayıtlar geçmiş \ıllardaki şibi gidhor. Anadolu liseleri sonuçlanna göre, gözde ve parasız okullan kazanan öğ- rencilerin gftmesiyle bir mik- tar boşauna yaşanır. Ancak boş kontenjan kalmaz" dedi. Ozel okula kayıt yaptırdık- tan sonra Anadolu liselerini kazanan öğrencilerden, ilk taksitlerinin yüzde 20'sinin kesilmeyeceğinı hatırlatan Gülan. Anadolu liseleri sınav sonuçlannın en erken 25 Temmuz'da açıklanacağma dikkat çekerek anne-babala- nn rahat olmalannı önerdi. Özel okullara ön kayıt dö- nemi. 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Son kayıtlar ise 4 Eylül 2001 tarihinden itiba- ren yapılacak. SINAVSIZ MESLEK OKULU DÖNEMİ M 8. Sayfada ÖS5 SONUÇLARI AY SONUNDA • 8. Sayfada Biürkişi raporunda, silahlardan Susurluk'un önemli tsünlerindetı eski Özd Harekât Daire Başktuu tbrahim Şahin sonunlu hıtulmuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Susuriuk skandalının "kayıp silahlar" boyutu aydınlatı- lamadan zamanaşımı ve şartla salıverme yasa- sı nedeniyle beraatle sonuçlandı. Ankara 6. As- liye Ceza Mahkemesf ndeki dava dosyasına ek- lenen bıhrkışı raporunda, silahlann kimlere ne amaçla verildiğınin belirlenemediği vurgulan- dı. Raporda. "kayıp silahlann siyasi bir karar- la istihbarat örgütlerinin eline geçtiği ve bu yol- laria dağıtıldığT görüşü dikkat çektı. Davanın dünkü karar oturumuna, sanıklar Nazmi Kara, Musa Teber \e avukatlan ile müdahil Hazi- ne'nin avukatı Sema Özgûl katıldı. Sanık Ömer Aydoğan'ın avukatı, müvekkili- nin cezalandırılmasının istendıği Türk Ceza Ya- sası'nın "göreviihmaT suçunu düzenleyen 230. maddesı af yasası kapsamına girdiğinden dava- nın müvekkılı açısından ertelenmesinı istedi. Sanık Nazmi Kara'nın avukatı ıse davanın uza- maması bakımından Yargıtay'ın ılamı dikkate alınarak talimat cevapları beklenmeden karar M Arkası Sa. 19,Sü.3'te RUHSATLI SlLAH SAYISI MlLYONU AŞTI • 19. Sayfada 'Hayata Dönüş 'ün canlı tanıkîarından avukatHasan Demir, operasyonun gerçekyüzünü anlattı: KATLİAM YAŞADM"Üst kattaki mazgallann balyozlarla kınl- dığını gördük. Oraya keskin nişancılan yerleştirip idare bölü- münden, bizim bulun- duğumuz koğuşlara doğru ateş açmaya başladılar. Hiçbir ates etti u y a n 'h i ç b i r ç a ^ yap " B 1 B 5 * " u madılar, bizim bulundu- ğumuz koğuşa doğru ateş açarak ilerliyorlardı. İlk ateşte Fırat Tavuk öldürüldü, sekiz kişi de yaralandı." "Yaralılanmızı alın, ölmek üzereler" diye bağırarak havalandırmaya çıktık. Tam o sırada üzerimize anlatıl- ması mümkün olmayan, inanılmaz bir gaz bom- bası bombardımanı ya- pıldı. Ardından hedef gözetilmeksizin ateş edilmeye başlandı. 'Ya- ralılar var, dışan çıkan- lara ateş etmeyeceğinizi söylemiştiniz, katliam yapıyorsunuz' diye bağırdık." "Son ateşle birlikte herkes merdiven altına sığındı ve üst üste yığıldı. Murat Ördekçi sadece baca- ğından yara almıştı, ama onu almadılar ve kan kaybından öldü. Havalandırmaya Murat'a yardım etmek üzere gönder- diğimiz iki sağlıkçı ar- kadaşa da ateş açıldı, ikisi de yaralandı." tPtt YBDMtnin haberi • 4. Sayfada Kan kaybından oldu ŞILİ IKİYE BÖLUNDÜ - Başkent Santiago'da, Pinochet'ye karşı açdan da>anın sağhk nedenijie askıya alınmasını protesto eden göstericilerie polis arasında önce- ki gece çanşmalar çıkö. Yer yer Pinochet yanlılannın da gösteri >"apüğı gözlendi. Pinochet yanhlannın bazüannın diktatöriin kuklasını taşıdığı görüldü. (Fotoğraflar: AP) Pinochet ^bunadı' kurtıddu Augusto Pinochet Dış Haberler Servisi- Şili Temyiz Mah- kemesrnın, eski diktatör General Au- gusto Pinochet'nin "bunadığı1 * gerekçe- siyle yargılanamayacağına karar verme- si, Pinochet karşıtlarını ayaklandırdı. Davanın askıya alınmasına kızan Pi- nochet karşıtı yaklaşık 500 kişi. Pinoc- het aleyhinde sloganlar atarak kentin ana caddelerinde yürüyüş yaptılar. Gösteri- ciler. "Adalet istiyoruz" diye bağırdılar. Polisin Paseo Ahumada Caddesi'nde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığı ve 3 kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Pinochet yandaşlany- sa kararı sevinçle karşıladılar. Şili'de temyız mahketnesi, iktidan döneminde insan haklan ihlalleri ışleyerek bırçok kişinın ölümüne neden olmakla suçla- nan eski diktatör 85 yaşındaki Pınoc- het'mn sağhk durumunun yargılanması- na uygun olmadığına karar vermişti. Bu arada, hukuk uzmanları ve sağhk yetkilileri. Pinochet'nin yaşlı olması ve sağhğının kötüye gitmesi nedeniyle es- ki diktatörle ilgili olarak adil ve açık bir mahkeme yapılması olasılığının giderek azaldığını ifade ediyorlar. Aynı yetkili- ler. kuramsal olarak mahkemenin Pinoc- het'nin sağhğının düzelmesi halinde ye- niden başlayacağmı, ancak bunun uzak bir olasılık olduğunu ve Pinochet karşıt- lannın tüm hayallennin suya düşebilece- ğıni ileri sürüyorlar. PINOCHET'NÎN YARGILANMA SÜRECI • 19. Sayfada MlLOŞEVİÇ: ASIL SUÇLULAR NATO'DA • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Olacağı Onceden Bilinenler Olanlar oldu mu demek gerekiyor, yoksa olacağı ön- ceden bilinenlerin gerçekleştiğini söylemek mi daha doğru. Galiba ikinci saptama. Başbakan, son tartışmada söze IMF'nin Türkıye'ye haksızlık ettiğini söyleyerek başladı; "IMF ne istıyorsa eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı. Kısacası, karşı sıperden beyaz bayrak salladı: Teslim. • Arkası Sa. 19, Sü. Vde Mevduatlar güvence altında 5banka fona devredildiCerekçeler Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK); Bayındırbank, EGS Bank ve Kentbank'a içleri boşaltıldığı, Tarişbank ile Sitebank'a ise mali durumlarını iyileştirmeye yönelik önlemler alınmadığı gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı. Sayıları 18'e vükseldi BDDK'nin dün aldığı kararla bünyesindeki banka sayısı I8'e yükseldi. BDDK Başkanı Akçakoca, bu bankalara 3-4 hafta daha süre tanınsaydı daha ucuz bir çözüm yolu bulunabileceğini, ancak IMF'nin katı davrandığını kaydetti. Akçakoca, bankalardaki mevduatlann devlet güvencesi altında olduğunu söyledi. YlirtdlŞI yasağl Banka yöneticilerine yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Okan Yatınm, mali durumunun kötü olması, Atlas Yatınm ise mali durumla ilgili sorunJannın yanı sıra kaynaklannın ortaklar lehine kullandınlması gerekçesiyle kapatıldı. • 13. Sayfada IMF'NÎN İSTEDİĞİ OLDU Telekom'a Derviş'ten ikiatama Yenl Isimler Olağanüstü toplanan Telekom Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkanldı. Derviş'in istemi doğrultusunda, Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı'na telekomünikasyonla ilgili görevlerde bulunan Murat Yılmaz getirilirken elektronik mühendisi Neşet Tanndağ da yönetim kurulu üyeliğine atandı. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)- IMF' nin istemi doğrultusunda lıderlerin önceki gün aldıkları karar çerçeve- sinde Telekom Genel Kurulu dün olağanüstü toplanarak yönetim ku- rulu üye sayısını 7'den 9'a çıkardı. Yönetim kurulu başkanı ile ge- nel müdürün farkh ki- şilerden oluşması, ana sözleşmeyle hüküm al- tına alındı. Akşam sa- atlerinde ikinci kez toplanan genel kurul- da, oluşturulan yeni 2 üyeliğe de Devlet Ba- kanı Kemal Derviş'in • Arkası Sa. 19, SiL3'te HORST KOHLER AÇIKLADI IMFyann toplanıyor HaberMerkezi-Ulus- lararası Para Fonu (IMF) Başkanı Horst Köhler, IMF lcra Direktörlen Kurulu'nun Türkiye'ye 1.5 milyar dolarhk ikin- ci kredi dilimini görüş- mek üzere yann topla- nacağıru açıkladı. Köh- ler, dün gece yaptığı kı- sa açıklamada. toplantı- nın TSİ akşam üzeri ya- fnlacağını bildirdi. IMF cra Direktörlen Genel Kurulu, 3 Temmuz'daki toplantıyı Telekom yö- netimi ile bankacılık ala- nına ilişkin düzenleme- lerdeki çekinceler nede- niyle ertelemişti. BUSH'TAN MEKTUP: LÎDERLER BÎRLÎKTE ÇALIŞMALI U19. Sayfada Çok sayıda yaralı var Erzurum 'da 5.4lük deprem % Hafif şiddetli sarsıntılarla dün 6 kez sallanan Erzurum'da. gece yarı- sı 5.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldı. Merkez üssü Pasınler ılç%sı olarak belırle- nen sarsıntıda ilk belırlemelere görc 12 kışı yaralandı. Pasinler ılçesme bağlı bazı köylerdeki evlerde göçük olduğu öğrenildi. • 9. Sayfada îtalyan sinemacüar G-8 zirvesi filme çekilecek % Aralannda Paolo ve Vittorio Taviani'nin de bulunduğu 40 Îtal- yan sinemacının, Cenova'da 20 Temmuz'da başlayacak G-8 zirvesi- nı protesto edecek küreselleşme karşıtlannı filme çekeceklen belır- tıldi. Gırişimın amacının. 'Olup bı- tenlerin sanatsal resmıru çekmek" olduğu ıfade edildi. • 7. Sayfada Karar 13 Temmuz'da Olimpiyat için kentler terliyor # Olimpiyat oyunlanna ev sahipliğı yapacak kentin belırlenmesme az bir süre kaldı. Koniite, Pekın, Pans ve Toronto'yu 'mükemmel olimpiyat' düzenleyecek kentler olarak ılan et- miştı. tstanbul'un en büyük deza- \antajı ekonomık durum. Osaka'nın ise trafık sıkışıklığı komiteyi en- dışelendiriyor. H Arka Sayfada New York Gıda Fuarı Türk lokumu ilk dörtte Türk lokumu. New York Gıda Fu- an'nda "şekerleme" dalında 1600 ürün arasında ilk dörde gır- meyi başardı. Javits Center Sergi Sarayı'ndaki fuara katılan "The Istanbul Inc.'" adlı firmanın üretimi olan lokum 'İezzet ve ikram açısından" finale kalmaya layık görüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog