Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

jCumhunyet I k ı t a p i a r ı YAŞAJVILN İKİ UCU Ümit Otan Tm" CumhurTyet t * . krtap kulübu Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334) Cagaloğlu Istanbul Tel (212) 514 01 96 t Cumhuriî. VILSAYI 27670/ 400.000 JL (KDV ıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet t ı t ı p U r ı AVRUPA VE TÜRKİYE F.Şen-ÇAkkaya-R Güntürk Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 10TEMMUZ2001 SALI _>iderler bir araya geldi. Telekom'un 7 kişilik yönetim kurulu üye sayısı 9'a çıkanlıyor KazananyineMF oldu SAAT SAAT IMF TRAFİCİ 8aat: 08.30: Başbakan Yar- dımcısı Hüsamettin Ozkan Başbakanlık'a geldı Saat 08.00: Başbakan Bü- lent Ecevit Başbakanlık'a gel- dı Saat 08.35: Başbakan Yar- dtmcısı Mesut Yılmaz Başba- kanlık'a geldı Saat 11.05: Başbakanlık'ta hderler doruğu başladı. Saat 12.25: Doruk sona erdi Saat 12.55: Ulaştırma Baka- nı EnisÖksöz. Başbakanlık'ta Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve Özkan'la göruşhi. Saat 13.45: Ecevit, Tele- kom'un yönetımınde ısteni- len değışıkhkler yapılmak üzere genel kurulu toplama kararı aldıklarını açıkladı. Saat 17.30: Telekom Yöne- tim Kurulu olağanustü topla- narak bugün genel kurul ya- pılmasını kararlaştırdı. Saat 18.15: Başbakanlık'ta ıkmcı doruk başladı. Bahçe- h'nın katılmadığı ekonomı doruğunda, BDDK Başkanı Akçakoca'dan IMF'nın ıste- mı doğrultusunda fondakı bankalarm tasfıye sürecmm hızlandırılması ıstendı. Saat 18.45: Başbakanhk'ta- kı doruk toplantısı sona erdı. Saat 20.00: Telekom Yöne- tim Kurulu 'nun toplantısı so- na erdı. Telekom Genel Kurulu toplanıyor iMFmn isteğmden gen adım atmaması üzenne hderler, Telekom Yönetim Kurulu üye sayısının 9'a çıkanlmasını sağlamak ıçın genel kurulun toplanmasını kararlaştırdı. Telekom Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre genel kurul bugün toplanacak. Yenıden seçılmesı öngörülen Telekom Yönetim Kurulu Başkanhğı'na Kemal Dervış'ın lıstesınde yer alan eski ÖYAK Genel Müdürü Nıhat Özdemır'ın getınleceğı belırtıldı. Kemal Derviş, Telekom % da istediğini yaptırdı. Enis Öksüz toplantıya 3 saat sonra geldi. ANKARA (Cumhumet Büro- su) - IMF'nın Telekom yönetımı- ne ılışkın ısteğınden gen adım at- maması uzenne hderler, Tele- kom'un üye sayısının 9'a çıkanl- masını sağlamak üzere genel ku- rulun toplanmasını kararlaştırdı. Telekom Yönetim Kurulu'nun dün olağanustü yaptığı toplantıy- la aldığı karar doğrultusunda genel kurul toplantısı bugun yapılacak Telekom Yönetim Kurulu Başka- nı da yenıden seçılecek Telekom Genel Müdürü İbrahim Hakkı Alptürk'ün yönetim kurulu baş- kanlığını bırakması beklenıyor. Başbakan Bülent Ecevit, IMF'nın Telekom Yönetim Kurulu'nun nı- yet mektubundakı olçütlere uvgun olmadığı ıddıasına katılmadıklan- nı, aradakı ılışkının "yapa\ bir pü- rüzle gölgelenmemesi" ıçın gerek- lı değışıklığı yenne getırmek uze- re genel kurul yapılmasını karar- laştırdıklannı söyledı Ecevit. bı- lınmeyen, yenı bir sorun çıkanl- maması durumunda ışlenn yoluna gırmış sayılabıleceğını söyledı. M Arkası Sa. 19,Sü.3'te 52 yıldan beri Erbakan'm güdümünde olan siyasi hareket, ayrışma sürecini bölünmeyle noktaladı VBHiGörüşüd parçaSUÇİayarak aynldllar Siyasal Islam tabanının önde gelen isımlerınden Bülent Arınç, "en etkili ve belirli kişi" nitelemesiyle Necmettin Erbakan'ı suçlayarak 'yeni oluşuma' katıldığını açıkladı. Bülent Annç'ın basın toplantısına 30'u FP kökenli olmak üzere 33 milletvekili katıldı. Toplantıda yeni partinin "başkanhk divam"nın fotoğrafı da verildi. Annç'ın yanı sıra yamnda oturan Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Meral Akşener ve Sadık Yakut'un yeni parti yönetiminde yer alması beklenıyor. tepki Bülent Annç'ın uzun süre gelenekçi ve yenilikçiler arasında mekik trafiği yürütmesinin ardmdan aynlması, gelenekçi kanatta tepkıye neden oldu. Kurucular kunılunda yer alması beklenen eski milletvekillerinden Mikaü Korkmaz, tepkisini "Burada baş olacakken orada ayak olmayı tercih etti. Oysa biz 30 yıl Bülent Bey'e Küçük Erbakan diye baktık" diye gösterdi. Kutan, gelenekçilerin kuracağı partinin kurucular kurulu için 55 milletvekilinden imza aldı. • 5. Sayfada SOYSAL VE ÎNÖNÜ'NÜN EKİPLERİ ARJ GİBÎ Solda sonbahar ürüzgân esiyorAnkara'da hareketlİ günler CHP'den kopmalann ardmdan yenı parti arayışlan ıkı odaklı sürüyor. Ankara'da Mümtaz Soysal ıle bazı akademısyenlenn öncülük ettiğı Bağımsız Cumhunyet Hareketı ıçın Bayındır Sokak'ta bir yer tutuldu. Mümtaz Soysal ekıbı. ıllerde komıteler oluşturulması için de harekete geçtı "Solda yenı parti şart" dıyen Erdal Inönü de sonbaharda bir adım atmaya hazırlanıyor. Yenı oluşumlar içınde Devlet Bakam Kemal Derviş'e soğuk yaklaşılıyor. Inönü ıle bırlıkte hareket eden politikacılar da ülkeyi dolaşıyor. Murat Karayalçm son olarak Karadenız'e giderken Fikri Sağlar da Anadolu gezısıne çıktı. TÜREY KÖSFnta hatarf • 5. Sayfada tLKYURTİÇİGEZtSİ Deııiz BaykaFa Diyarbakır morali # Kurultay sonrasinda ılk yurtıçı gezısmı Diyarbakır'a duzenleyen Denız Baykal'ı Dıyarbakırlılar yoğun sevgı göstenlenyle karşıladı Baykal, onumuzdekı donemın CHP donerru olacağını so> ledı I 5. Sayfada ÖLÜM ORUÇLARI 265 gün, 28 ölü onlarca sakat 0 DHKP-C davasından hukumlu Alı Koç'un da yaşamını yıtınnesıyle 265 gününe gıren ölüm oruçlannda olenlenn sayısı, "Hayata Donüş" olarak adlandınlan operasyon sırasında yaşamını yıtırenlerle bırlıkte 60'a yükseldı Yetkıhlenn ölümcül sessızlığı sûrüvor 14. Sayfada fTT >*f *f rvts»sw1r /ı//iMi<tif Sıcakha\aetkisiıüsürdürib1<enyuı1taşlargüneş>aıııklan lllTllCllCYC SlCllK UUlfTîlUn vesıcakçarpmalannakarşıahnacakönkmlerkonusvmda bilgilcndirildi. Sağbk Bakanlığı ise ani bebek ölümlerine karşı uyarıda bulundu. Ege ve Akdeniz bölgekrinde Afrika sıcağııun etkisiyle ha\a sıcakhğı gölgede bile 40 derece\e kadar çıkarken tatil bddelerinde yerli ve yabancı turistkr yakıcı sıcaktan kaçmamn çaresini deniz ve havııza girmekte buldular. Landaburu: • ,- ; Program yeterli değil v # Avrupa Bırlıgrnın Genışlemesınden Sorumlu Genel Müdürü Eneco Landaburu, Türkıye'nın hazırladığı ulusal programı yeterh bulmadığını söyledı. # Türk hükümetı ve özellıkle de Bakan Kemal Dervış'ı destekledığını söyleyen Landaburu, "Programın tüm öğelenyle görüş bırlığı ıçmde değıhm Çok açıdan mahcup bir plan bu" dedı itiLGÜN CffiRAHOĞLU-n» • 6. Sayfada Emlakbank Çalışanlar atama bekliyor # Kapatılan Emlak Bankası'nda sözleşmelı çahşanlann büyük çoğunluğunun "kapı dışan edılmesı" planlanırken kadrolulardan kımı Devlet Su tşlen'ne, kımı tapu daıresıne, kımı de mezbahalara "atanmayı" bekliyor. t) Zıraat Bankası yönetımının sadece Emlak Bankası'nın 2 bın sözleşmeh personeh ıle yenıden sözleşme yapacağı bıldınlırken genye kalan 5 bın çahşanın 3 a\ içınde ışlerıne son venlmesı gundemde YMfllZBARLArnlnberi • 13. Sayfada ISTANBUL'DA HAYAT PAHALI. EMEK UCUZ • 9. Sayfada Wimbledon'ın hırçın şampiyonu # Grand-Slam'ın uçuncu ayağı Wımbledon Tenıs Turnuvasf nda Avustral>alı rakıbı Patnck Rufter'ı yenen Hırvat raket Goran Ivanısevıç şampıvon oldu Ilk Grand-Slam zafenne ulaşan Kanısevıç, vaptığı centılmenlık dışı hareketlerle tenısseverlenn tepkısıne neden oldu. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ÇevirKazıYanmasınPolitikası... Duyarlı pazartesıye, heyecanlı gelışmelenn surme- sı beklenen haftaya, -kalın çızgılenyle rfade edersek- bakın nasıl başladık: Doları yuksehşten, borsayı duşmekten korumak amacıyla aranan çozum yollannı goruşmek ve kara- ra bağlamak ıçın lıderienn bir araya geîeceğı, sonuç- ta şubat krizının doğurduğu bırçok knzın sonuncusu olan Telekom açmazının bulunan çozumlerle artık so- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde 6 saat süren çatışma Hizbıdlah operasyonu » Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde polısle 6 saat süreyle çatışan 3 Hizbullahçıdan l'i öldürüldü, 2'si yakalandı. İslamcı terör örgütünün hücre evinde banndığı belirtilen bir kadınla 2 yaşındaki çocuğunun da güvenlik görevlileri tarafından zarar görmeden kurtanldığı belırtildi. • Öldürülen terörıstın 33-35 yaşlannda olduğu belirtilen açıklamada, evde yapılan aramada ıse bir Kalaşnikof sılah ile çok sayıda mermı ele geçirildiği ifade edildi. Evde ele geçınlen sılahlar ve mermilerin balistik ıncelemeye alındığı kaydedıldi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY T-ürk Telekom! Bu hafta da haber değerı taşıyacak olan Turk Te- lekom'a ılışkın gelışmelerden çıkan derslen sutuna ya- tıralım: 1 - Koalısyon lıderlen Ecevit, Bahçeli, Yılmaz, dun sabah saatlennde bir araya geldı. Toplantıdan bir say- falık açıklama çıktı. Zırve uçluydu ama, duyuru "Baş- bakan Bülent Ecevıt'ın basın açıklamasıdır" başlığı- nı taşıyordu. • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de J N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog