Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtye< k ı 1 i p 1 a ! ı ANILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu Çağ Pazartama A Ş TurkocaÇjı Cad No 39)41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 umhuriyet Cumhurtyet k n ı p l ı ı ı İZMİR'İN İŞGALİNDEN KUKTULUŞA Ferzan Gürel Çağ Pazarlama A Ş Turtcocağı Cad No 39/41 (343341 Cağaloğlu-istanbul Tel (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27639 / 400.000 TL (KDV ,çmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ Anaclolu'ppf] ilk süpergücü: Hititler Aşk, geldiysen tıkla. Hititler, dunyada öç alma hukuku egemenken, zarar tazmin etme hukuku ile bugunku uygarlığa daha yakındı... Yapı Kredi Kultur'de bu ayın sonuna kadar açık olan ilk Hıtit sergısi nedeniyle, Hititler uzerine kazılarını surdulen Alman arkeolog Jargen Seeher ile Hititlerın uygarlığa katkılarının neler olduğunu konuştuk. bi rl ikte Sevgilı ya da arkadaş arayanların yolu şimdilerde intemette birleşiyor. Bu amaçla kurulan sıtelerın sayısı artarken ınsan oykulerıne heyecanlı buluşmalar, duş kırıklıkları, mutluluklar, ofkeler ekleniyor. Bir gecelık ilişkiler, kıskançlıklar, sahiplenmeler ise sanalla gerçek arasındakı farkı bır çırpıda kaldırıyor. rın Cumhuriyet'Ie b i r I i k t e TOBB anketi işadamlannın programa destek vermediğini ortaya koydu Ekonoıtıialarıııı'YÖNETlM YENÎDEN YAPILANMALF MÎRAS: DERVÎŞ ŞEFFAF DEĞÎL ^ W TOBB'nin, 249 odanın katılımıyla gerçekleştirdiği "Ekonomik krizin reel sektör üzerindeki etkilerinin Jf araştrnlması anketi"nin sonuçlan ekonomik programa işadamlannın destek vermediğini ortaya çıkardı. Anketin sonuçlarına göre, işadamlannın yüzde 98.61'i Türkiye'de yönetimin yeniden yapılandınlması gerektiğini düşünüyor ve bu çerçevede sivil bir anayasa oluşturulmasım istiyor. • 13. Sayfada • TOBB Başkanı Fuat Miras, Derviş'i şefFaf olmamakla suçladı. Derviş'in, IMF ve Dünya Bankası'ndan gelen kredinin nerelere harcandığı sorusunu yanıtsız bıraktığına dıkkat çeken Miras, "Oysa kendisi sürekli olarak şetTaflıktan söz ediyor. Bizim izlenimimiz, gelen paranın çok büyük bir kısmının bankalara aktanldığı yönünde oldu" dedi. • 13. Sayfada 'ÜÇÜNCÜ KRÎZ' UYARISIYAPILIYOR # Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), iç borçlara kesin çözümler getirilmezse üçüncü krizin kaçınılmaz olduğunu bildirdi. MUFAD, ekonomik krizden kurtulmak için paralel para uygulaması, vergi gelirlerinin yükseltilmesi ve kayıt dışı işlemlerin azaltüması ile bankacılık sektöründe yeniden yapılanma gerektiğini söyledi. • n. Sayfada icisleri'nde Yücelen dönemi basladı Kararnaıne pazarhğı # Içışlen Bakanı Yücelen, Tantan ekıbını revıze etmeye hazırlanıyor Müsteşar Saım Çotur, emeldıhgını ısteyecek, Emnıyet Genel Müdûrü Turan Genç. Bursa Emnıyet Müdürü Aydın Genç ve Ankara Emnıyet Müdüru Kemal lskender'ın görevden ahnmalan beklenıyor Emnıyet Genel Müdürlüğü ıçm Kemal Yazıcıoğlu'nun da adı geçıyor % Yücelen, atama kararnamesı taslağı oluştururken öncekı gün Başbakan Yardımcısı Bahçeh'yı zıyaret ederek çahşmalanyla ılgılı bılgı verdı. Yücelen'ın Hüsamettın Özkan'ı da yapılması duşünulen atamalar hakkında bügılendırdığı kaydedıldı SEZER'PEN MESAJ; Once parti içi demokrasi # Türk Parlamenterler Birliği tarafından düzenlenen " Siyasi Partiler ve Seçım Sistemleri" konulu sempozyuma bir.mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Tûrkiye'nin demokratikleşme sûrecini başarıyla sürdürmesi için Siyasi Partiler Yasası'nda parti içi demokrasiyi güvence altına alacak değişikliklerin yapılması gerekmektedir" dedi. • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - lçışlen Ba- kanı Rüştü Kâzım Yü- celen' ın Sadettin Tan- tan' ın ekıbını görevden almaya hazırlandığı, bu çerçevede MHP lıden Deviet Bahçeli ve Başba- kan Yardımcısı Hüsa- mettin Özkan'la görü- şüp değerlendırme öne- nlennı aldığı öğrenıldı. lçışlen Bakanhğı Müs- teşarı Saim Çotur'un emeklılığını ısteyeceğı belırtılırken Yücelen'ın Emnıyet Genel Müdürü Turan Genç ile Bursa Emnıyet Müdürü Aydın Genç ve Ankara Emnı- yet Müdürü Kemal ts- kender'ı de görevden alabıleceğı. lçışlen ku- lislennde konuşuluyor. Sadettin Tantan' ın ye- nne lçışlen Bakanhğı görevıne getmlen Rüştü Kâzım Yücelen'ın ba- kanhk, emnıyet ve valı- lıklerde genış kapsamlı değışıklıkler ıçın çalış- ma yürüttüğü bıldınldi Tantan tarafından terfı ettınlen ve "ekibi" ola- rak nıtelendmlen emnı- yet müdürlerinın bazıla- M Arkası Sa. 19, Sü.3y te Türk ve Rus dışişleri bakanları ilişkilerin geleceğini ele aldılar Avrasya'da yenidönem başhyor # Rusya Dışişleri Bakanı Igor îvanov ile Dışişleri Bakanı îsmail Cem'in geliştirecekleri önerilerin, Rusya Deviet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl sonunda yapması beklenen Türkiye ziyareti sırasında somut bir belgeye dönüşmesi bekleniyor. # Cem-lvanov görüşmesinde Irak, Kafkasya, Kıbns ve Balkanlar gibı bölgesel sorunlar. Mavi Akım projesi. ıkilı siyasi ve ekonomik ilişkiler ile uluslararası kaçakçılık ve terorizmle mücadele konulan ele alındı. . ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türkiye ve Rusya, ıkı ülke ılışkıle- nnın geleceğımn plan- lanması ve Avrasya'da yenı bır ışbırlığı ortamı- nrn yaratılması ıçın or- tak bır çalışma grubu oluşturulmasına karar verdiler. Rusya Dışışle- n Bakanı İgor tvanov ile Dışışlen Bakanı tsmail Cem'in geliştirecekleri önerilenn, Rusya Dev- iet Başkanı Vladimir Putin'ın bu yıl sonunda yapması beklenen Tür- kiye ziyaretı sırasında somut bır belgeye dö- nüşmesi bekleniyor. M Arkası Sa. 9, Sü.2'de Türkiye'nin 'nükleer' tepkisi • 9. Savfada Mavi Akım Rusya'yı güçlendirir I 9. Savfada FİİTHİPrİ FpVtİvniİ1 umicri 1 CZUVUU SmuslararasıÇevreFHmleriFestK^ibagûnbaş- hyor.Festh^linbuakşamLütfıKırdarKoııgreve Sergi Sarayı'nda yapıiacak açılış gecesinde Modern Dans Topluluğu 'Fırünadan Sonra' başhldı bir gösteri suna- cak, ardından İranlı yönetmen Fahrad Mehranfar'ın 'Hayat Ağaa' adiı filmi gösterilecek. Bu yılki uzun metraj- hfilmyanşmasının jüri başkanı, yazar Louis Gardel. Akdenizfoku Uluslararası Beigesel ve Kısa Film Yanştna- sı'nda bu yıl 17filmyanşacak. ÖğrencUerin çektiğifiünlerise kapanış gecesi gösterilecek. • 15. Sayfada tngiltere seçimleri sonuçlandı TonyBMr'in büyükzaferi# Ingıltere siyaset tarihinde ilk kez bir genel seçımde, sonuçlar kamuoyunun gözünde daha kampanya başlamadan belli olmuştu. İlk kez bır başbakan, ikinci dönemine bu kadar büyük bir çoğunluğun desteğıyle başladı. ilk kez îşçi Partisi üst üste ikinci kez seçimleri kazandı. îlk kez bır Muhafazakâr Parti lideri başbakan olamadan ıstifa etmek zorunda kaldı Bffifei YUDOâirmin haberi • n. sayfada 'TÜrÜN'DE DERVİŞ'İN ISTEDIĞI OLDU • 13. Sayfada ANADOLU LİSELERİ SINAVI YARIN • 7. Sayfada ULUS DEVLETE ÇALIM M 6. Sayfada SAĞL1K YASAS1 70'ÎNDE U Arka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Hallerdeyiz Arada bır gundeme gelıyor. Konuyu tartışmaya başlayacağınız sırada patlayan yenı bır olay, gundemdekı yerıni alt sıralara, hatta bır kez daha ne zaman ele alınacağı bılınmeyen bır sıra- ya atıvenyor. Oysa konu, geçıştınlecek cınsten bır konu değıl. Ustelık sorulduğu zaman gıdışatı ızleyen çevreler- den alınan yanıt birbınne koşut, hemen hemen aynı: • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de RTÜK Yasası'na tepki büyüyor •* # Çağdaş Gazeteciler Derneği T Genel Başkanı Ismet Demirdöğen, yenı RTÜK Yasası'yla birlikte artık Türkiye'de "mega patronlar" dönemının başlayacağını belırtti. TGS Genel Başkanı Ziya Sonay da "eskısı gibi, bu yasanın da işlemeyeceğini" savundu. • 4. Sayfada Kültürel farklılık zeııgiııliktir # "Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Haklan" konulu sempozyumda konuşan AJB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Vural, kültürel farklılıklann ülkelerin zenginliği olduğunu belirterek "Demokrasi tüm unsurlanyla benimsenirse azınlık kavramı sorun olmaz" dedi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağ-anak Halinde Arayışlar... Siyasette sular ısınıyor, kimi siyasilerin suyu ısını- yor... Yaz başı görünumu boyle ama, Türkiye tıpı siyase- tin özeti de şu: Siyasette taşlar oynar, başlar oynamaz! Bu kez durum farklı olacak mı? • Arkası Sa, 19, Sü. 8'de • *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog