Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eğitîm Enternasyonali • İstanhul Haber Servisi - Eğıtim emekçilerini temsilen 35ülkeden70Örgüt adına 170delegenin katıldığı Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölge Konferansı, 28 Mayıs2001 tarihinde Lüksemburg'da yapıldı. AB üyesi olmayan örgütîer komitesi için yapılan seçimlerde Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, komiteye yeni üye olarak girdi. Eğitimde ırk ve etnik azınhk gruplan ile ilgili politikalann tartışıldığı konferansta, Meclis gündemindeki Sendikalar Yasası nedeniyle Türk hükümeti kınandı. fiörevden alınanlar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, son 5 yılda YÖK Yüksek DisipHn Kurulu karanyla 106 öğretim elemanımn görevden ahndığını belirtti. Bostancıoğlu, FP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın soru önergesine verdiği yanıtta, 2000 yıl sonu itibanyla vakıf üniversitelerinde 1027 öğretim elemanının görev yaptığını açıkladı. Bostancıoğlu, bunun 900'ünün devlet üniversitelerinden transfer olduğunu bıldirdi. SES üyesine gözaltı iddiası • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - KESK'ebağlıSağlıkve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SESk Ankara Şubesi üyelerinden Aslıhan Han'm dün sabah saat 05.00'te gözaltma ahndığını iddia ettı. SES'ten yapılan açıklamada, Han'm serbest bırakılması ıstendi Polislerin çete davası • İstanbul Haber Servisi - "'Çete kurup sağlam araçlan kaza yapmış gibi göstererek sıgorta şirketlerini dolandırdıklan" ıddiasıyla yargılandıklan İstanbul DGM tarafından 3 gün önce haklannda gıyabi tutuklama karan çıkanlan 19 trafik polisinden ll'i yakalanarak cezaevine konuldu. Şeriatçı örgüt operasyonu • KASTAMONU (AA)- Kastamonu'nun Araç ilçesine bağh Yeşilova köyünde, Türkiye'de 1 yıldır faaliyet gösterdiği bildinlen yaşadışı Islami TebliğCemaaü'ne mensup oldukları belirtilen Yakup Ali Yasan, lsmail Kömürcü, Hasan Hüseyin Berkeci ve Bekır Taş yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamalan süren 4 kişinin, ifadelerinde, yurtdışında özel eğitim gördükleri, îstanbul Sultanbeyli'deki Mescidı Selam llim ve Hayrat Vakfı tarafından görevlendirildiklerini söyledıklen öğrenildi. Daire, 'Beyaz Enerji' dava dosyasmdaki uyuşmazlığı giderecek GözlerYargıtay'daANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara DGM'nın "Be- yaz Enerji" davasının "çete ve çeteye yardım-yatakhk" suçla- masıyla ilgili yargüamanın ilk oturumunda tutuklu 9 sanığı tahliye etmesinin ardmdan göz- ler Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne çevrildi. Daire, TEAŞ ve Ener- ji Bakanhğı bürokratlanna dö- nük "görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat kanşürma, rüşvet almave verme" suçlanndan ay- nlan, DGM ve ağır ceza mahke- mesinin görevsizlik karan ver- diği dosyadaki uyuşmazlığı gi- derecek. Soruşturmayı yürüten Savcı TalatŞalk'ın dava açmasmm ar- dından Ankara DGM. TEAŞ ve Enerji Bakanhğı'nda oluşturul- duğu iddia olunan "çete" suçla- • 'Beyaz Enerji' davasmda devlet güvenlik mahkemesi ve ağır ceza mahkemesinin görevsizlik kararlan nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın giderilmesi için dosya Yargıtay'a gönderilmişti. masıyla ilgili yargılamada ken- disinin göre\li olduğuna karar verdi. Mahkeme kesinleşecek Mahkeme, 9'u tutuklu 15 sa- nık hakkmda ıse Türk Ceza Ya- sası'nın "•görevi kötüye kullan- ma, ihaleyefesatkanşürma,rüş- vet almak-vermek* fiilleri uya- nnca yapılacak yargılamada gö- revli mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu yönünde görüş bildirdı. Buna ilişkın dos- yanın gönderildiği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi de dava- ya bakmakla görevlı mahkeme- nin Ankara DGM olduğu görü- şüne vardı. DGM ve ağır ceza mahkemesinin görevsizlik ka- rarlan nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın çözülmesi için de dosya Yargıtay 5. Ceza Daire- si'ne gönderildi. Dairenin dosya üzenndeki ın- celemesinm ardından yargüa- manın yapılacağı mahkeme ke- sinleşecek. Ankara 1 No'lu DGM, eskı TEAŞ ve Enerji Ba- kanhğı bürokratlanndan Mu- zaffer Seh/i, Ünal Peker. Birsel Sönmez, MustafaMendilcioğlu, Osman İlhan, Yavuz Gürso\ ve Hasan Hüseyin Çoğalan T- CYnin "cûriimişkmekiçinçe- te ohışturma"; Nuri Doğan Ka- radeniz, Erhan Aygün ise "çete üyelerineyardımetmek" suçla- malarından yargılandıklan da- vanın ilk oturumunda tahliye edildiler. Bakan talimat verdi Sanıklardan eski TEAŞ Ge- nel Müdürü Selvi, santral iha- lesinde şirket sıralamasını de- ğiştirmek için eski Enerji Baka- nı CıunhurErsümer'in kendisi- ni arayarak talimat verdiğini söyledi. Karadeniz Elektrik'in sahibi Nuri Doğan Karadeniz, yaptığı yatınmlar nedeniyle Tiirk Silahlı Kuvvetleri'nce te- şekkür belgesiyle ödüllendiril- diğini belirterek TSK'ye 25 konteynerbağışladığını söyledi. Bursa Adliye Sara>ı'nda hâkiın karşısına çıkan Mustafa Çağlar'm sıkıntılı olduğu gözİenirken Nergis Holding çahşanlaruıdan yaklaşık 500 kişilik bir grup, adliye önünde toplanarak sanıklara destek gösterisi dü/enledi. (AA) Nergis Holding yöneticileri hayali ihracat ve usulsüz kredi almakla suçlanıyor Son Kredi de 4 tutuklama *-» * LEVENTGENCELLİ BURSA - 'Son Kredi' operasyonu kapsa- mında gözaltına alınan Nergis Holding or- taklan ve yöneticileri, dün hâkim karşısına çıkanldı. Mahkeme heyeti, Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şenkaya. İhracat Müdürü Nusret Yıimaz, ihracat so- rumlularından Macit Safı ve İsmail Hakkı Hehacının tutuklanmasına karar verirken halen Kartal Cezaevi'nde tutuklu bulunan CavitÇağlar, kaçak işadamı OrhanAslıtürk ve ortağı Muhammet Ciğer hakkında gıya- bi tutuklama karan verdi. Cumhuriyet savcılan Sadettin Civan. Me- tinUzun ve AliÖksüztarafından sorgulanan 20 sanıktan, Şükrü Şenkaya ile oğlu Şenol Şenkaya, Cavit Çağlar'm oğlu Mustafa Çağ- lar, Nergis Holding üst düzey yöneticileri NecmiYeşilova. Nusret Yıimaz, AhmetGül- meriç,İlkerYeğin, Macit Safi ve lsmail Hak- kı Helvacı tutuklanmalan istemiyle nöbetçı mahkemeye sevk edilirken diğer samklar serbest bırakıldılar. Nöbetçi Bursa 4. Asliye Ceza Mahkeme- si, Şükrü Şenkaya. Nusret Yıimaz, Macit Safı ve İsmail Hakkı Helvacı'yı, 'cürûm iş- lemekamacıyla çeteoluşturmak". 'hayali ih- racat yapmak' ve 'usulsüz teşvik kredisi al- mak1 suçlamalanyla tutuklarken Cavıt Çağ- lar, Türkiye'nin en büyük hayali ihracat or- ganızasyonunu yapan Orhan Aslıtürk ile or- tağı Muhammet Ciğer hakkında gıyabi tu- tuklama karan verdi. Yargılama süreci so- nunda, tutuklananlar cezaevine götürülür- ken çoğunluğunu eski polislenn oluşturdu- ğu bir grup, gazetecileri tartakladı. "Son Kredi" operasyonunun adliye boyu- tu sabah saatlerindebaşladı ve geceyansı so- nuçlandı. Bu arada adliyede bulunan Cavit Cağlar'ınyakınlan, Çağlar'm, Şükrü Şenka- ya'nın tutuklanması durumunda, Nergis Holding fabrikalannm kapatılacağuıa iliş- kin açıklama yaptığını söylediler. Bu arada sanıklann adlıyeye getirilmele- rinden önce Nergis Holdingçalışanlanndan yaklaşık 500 kişilik bir grup adliye önünde toplandı. "NergisHo*dmgişçisiyiz,direnece- ğiz", "Ölmek var dönmek yok', "Böyte zu- lüra Apo'ya bile yapümadı", "Şükrü Baba üzülme işçüerin seninfc" pankartlan taşıyan ışçilere polisın müdahale etmemesi dikkat çekti. Bu arada işçiler görev yapan gazete- cileri de yuhaladı. Ölüm orucu ve açlık grevi eylemi edil« ALPERTURGUT Ölüm orucu eyleminde hafı- zalannı yitiren tutuklulardân BediaErgün, GünnazKuruça\ ve Nebahat Polat' m da cezala- nnın ertelenmesiyle tahliye edilen tutuklu ve hükümlü sa- yısı 18'e çıktı. Tutuklu ve Hü- kümlü Yakınlan Birliği (TU- YAB) üyeleri, refakatçilik göz- lemleri ve doktorlardan aldık- ları bilgilere göre, 38 tutuklu ve hükümlüye KorsakofF (ha- fiza yitimi) teşhisi konulduğu- nu. çok sayıda kişinin bilınci- nın kapandığını \-urguladilar. Tutuklularda aynca felç, kör- lük, işitme yitimi, kanser, si- roz, hepatit B ve C ile akdeniz- sayısı 18'e çıktıanemisi gibi hastahklann ve rahatsızhklann görüldüğy ifa- de edildi. Yaklaşık 8 aydır sürdürülen ölüm orucu ve açlık grevi ey- leminde durumu ağırlaşan tu- tuklular. Haseki, Bayrampaşa Devlet. Şişli Etfal. Kartal Araştırma, Edirne Tıp, Edirne Devlet. İzmir Yeşüyurt, İzmit lopaı cı n Ininldl ÖmerLütföTopal'ınötöiirülmesiyieü- a lanuaı gmHaiukKıraüeesuözdtimcipons memurianıundaaralarmdabulundu^8sanığınyaı^lanmasm kemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuzyargılananve Susuriukdavasmda 4 >il ağır hapis cezası alan u>nş^u- rueu kaçakçısı Sami Hoştan üe esld özel timcaer Ayhan Çarkın, Ercan Ersov-, Oğuz Vbrulmaz ve Musta- fa Ahunokkatüdı. Sanık avukatian, Susuriuk davasıfleOmer Lütfii Topal'möldürühnesi davası arasm- da uisld bulunmadı^nı savunarakSusuriukdavasoun gerekçeü karan beklenmeden bu da>anın sona er- dûilmesini tsteduer. Mahkeme heyeti, tstanbul 6 Noİu DGM'den geiecek olan Susurhık davasnııngerek- çeli karanran bekknmesine karar vererek oturumu erteledi (Fotoğraf: ECEVİT K1L1Ç) Devlet. Gebze SSK ve Tekir- dağ Devlet hastanelerine kaldı- nlıyor. Geçen günlerde Ankara ve Izmir'de 15 tutuklu ve hüküm- lünün tedavilerinin yapılması amacıyla 6 ay süreyle cezala- nnm ertelenmesinin ardından Gebze Cezaevi'nden de Bedia Ergün, Günnaz Kuruçay, Ne- bahat Polat adlı kadın tu- tuklular tahliye edildiler. Aileler, hafızalannı yi- tiren tutuklu ve hüküm- lüleri şöyle sıraladılar: "Deniz Bakır, Yalçın Özbek, Eyüp Kendir, Cem Yddız, Yusuf Can, Mustafa Karaağaç, İs- met Ünver, tsmet Sınağ, Erkan Erdenı. Hamit Vayic, Başak Otlu, Gül- ten Ergün, Hakan Yüdı- nm, YelizTürkmen, Ser- vet Paksoy,ErdalDoğan, Ömer ÜnaL, Berna Ün- sal, Sa\aş Kör, Yıimaz Karakaş, Sinan Gül, Ha- san Çepe, Hakan Baran, Murat Acar, AOkan Sa- daj, Barış Kaya, Rama- zan Çiçek, Atüla Selçuk, NihatGöktaş,ÖkkeşKa- raoğlu, Erdal Gökoğlu, Gönül Karagöz, İlhan Demirel, Mehmet Şahin, Mehmet Mete, Mustafa Gertç, Necati Yümaz ve Orhan Budak." Kanser ve AIDS tedavisinde değişik uygulamalar Isıtma yöntemi tek başına yeterli değil • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Kurtman, bazı tür kanserlerde kullamlan ısıtma yönteminin "mutlak başan sağlamadığına" dikkat çekti. AÎSKARA (AA) - Rus bilim adam- lannın, kanser ve AIDS tedavisinde vücut ısısının yükseltilmesi uygula- masının, 6 yıldır Ankara Üniversite- si Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolo- jisi Anabilim Dalı'nda uygulandığı bildirildi. Sağlık Bakanhğı Kanserle Savaş Daire Başkanvekili Prof. Dr. Murat TAıncer, "Bugün kesinükle tnucize bir yöntem yok yöntemlerin kullanı- mına ilişkin izin bu- lunmadığını ve bu tür haberlenn ekonomık beklenti sonucu çıktı- ğmı iddia etti. Ankara Üniversite- si Tıp Fakültesi Rad- yasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğre- tim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Kurtman, kanser tedavisinde "hipertermi''nin (vü- cudu ısıtma yöntemi) dünyanın birçok ülke- sinde kullanıldığına dikkati çekerek bu alanda ses dalgalan, radyo dalgalan ve mikrodalga olmak üzere üç tür yüksek teknolojili cihaz bu- lunduğunu söyledi. Türkiye'de sadece An- kara Üniversitesi'nde bu yöntemin uy gulan- dığını, 6 yıldır ses dal- galan ile vücut ısıtma yöntemini kullandık- lannı anlatan Kurt- man, bazı tür kanser- lerde bu yöntemin "mutlak başan sağla- madığını" vurguladı. Isıtma yönteminin tek başma uygulanması- mn yeterli olmadığını ifade eden Kurtman, radyoterapi ile uygu- lanması halinde çok daha iyi sonuçlar ahn- dığmı anlattı. Kurtman, kanserli diyerek bu bölgenin ısısım 43-44 dereceye kadar yükselttikleri bu yöntemi, hastalara haftada bir veya iki kez, ortalama bi- rer saat uyguladıklannı ve olumlu so- nuçlar aldıklannı kaydetti. Kurtman, bu yöntemin, kan dolaşunının düz- gün olması nedeniyle sağhkh hücre- lere çok fazla zarar vermediğini, yön- temi geliştirme çalışmalannın sürdü- ğünübildirdi. Kalp krizinde stres f aktörü Ofke, riski üç kat arttırıyor İSTANBUL (AN- KA) - Sık sık öfke nö- betlerine kapılan kişi- lerde kalp krizi riski- nin diğerlerine oranla üç kat daha fazla ol- duğu büdiriliyor. Öfke duygusunun damar tıkanıklığına neden olan plakalann oluşumunu hızlandır- ması sonucudamarla- n tıkayarak kalp kri- zine ve ani ölümlere neden olduğu belirti- Hyor. Uzmanlar, öfke nöbetierine kapılan kişilerde kalp krizi riskinin diğerlerine oranla üç kat daha fazla olduğunu bildi- riyorlar. Öfke duru- munda kalp atışı hız- lantyor, kan basıncı yükseliyor, vücut bazı "stres" kimyasallan salgılamaya başbyor. Bu kimyasallann aşı- n salgılanmasmm ise zamanla damarlan tı- kayarak kalp ritmini bozduğunu, kanm pıhtılaşma eğilimini arttırdığını bildiren uzmanlar, öfkeyle baş etmenin yollaruu şöy- le sıralıyorlar: • tçinde bulundu- ğunuz durumu açıkça, soğukkanlılıkla ve saygılı bir şekilde ifa- de edin. • Karşılık verme- den önce düşünün. • Sizi tetikleyen un- surlan bulun ve bun- lardan kaçmmaya ça- hşın. • Mizah, sizin ve si- zi strese sokan faktör- lerin arasmabir mesa- fe koymanıza yardım- cı olur. • Öfkeli kelimeler vücudunuzda stres re- aksiyonlanna sebep olabilir, ama soğuk- kanlılıkla söylediği- niz aynı sözler aynı et- kiyi göstermez. • Ona kadar saya- rak yavaş ve derin ne- fesler alra, öfkenize neden olan şeyletden bir sürehğine uzakla- şın. Ancak yansı tedavi olabiliyor Dünyada 70 milyon glokom hastası var İstanbul Haber Servisi - Görme kaybıyla başlayarak körlüğe kadar gidebilen glokom hastalannın yal- nızca yansmın, tedavi aldığı belirtil- di. Görme kayıplan başlayıncaya dek belirti vermemesi nedeniyle tedavi- de aksaklıklann olduğunu belirten uzmanlar, dünyada 70 milyon kişinin glokom olduğunu söylediler. ABD'de körlüğe yol açan ilk üç ne- denden bin olan glokom hastalığı, Pharmacia tarafından düzenlenen toplantıda ele almdı. Madrid Asturi- as Üniversite Hastanesi'nden Prof. Miguel Teus, glokomun kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Kör- lüğe kadar gidebilen glokomda kişi- nin hastalığının farkına varmadığını söyleyen Teus, ABD'de 65 yaşından sonra beyaz ırkm yüzde 2.5, siyah ır- kın ise yüzde 7 oranında hastalığa yakalandığını kaydetti. Prof. Teus, "Görme kaybolduktan sonra geriye dönmek mümkün değiL Şu anda göz içi basmcı düşürmey e >önetik ilaçlar, lazer ve cerrahi operasyonları var. Ancak insanlara zaman zaman göz muayeneleri yapümaü" dedi. Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Has- talıklan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Murat trkeç, halk arasında kara su olarak adlandınlan hastalığa, dünya- da 70 milyon kişinin yakalandığını söyledi. Glokomun risk faktörlerini "göz içi basıncındaki artış, migren, damarsertliği,yüksektansi>on, gene- tik, üeriyaş, miyop" olarak sıralayan Prof. Irkeç, özellikle risk altmdaki kişilerin sürekli takip edilmesi ge- rektiğini belirtti. Irkeç aynca. hasta- lığın kronik olduğuna dikkat çeke- rek "Tedavi devamhdır" dedi. O. yaşamının 20 yılını eğitime adamış bir öğretmen 'Boş ol,boş ol,boş ol' kelimeleriyle terk edildi İstanbulHaberServisi-O, bir öğret- men... 20 yılını topluma ve çocukla- nn eğitimine adamış genç bir kadın. Yaşamı, eşinden işittiği "Boş oL boş oL. boş ol" kelimeleriyle değişti. Türkiye'nin çeşitli illerinde 20 yıl- dır öğretmenlik yapan Şenay Oz- türk'ün, avukat olan kocası Hanefı ÖztûrkTe tamşırken kurduğu düşler zamanla kâbusa dönüştü. Öğretmen Öztürk, avukat kocasıyla 1993 yılın- da evlendiklerini, ancakavukatlık ya- pan kocasının bir yıl önce Ukraynalı bir kadınla yaşamaya başladığını, on- dan bir çocuğu olduğunu anlatıyor. Şe- nay Öztürk, çocuğunun hastalığı için eşinden para istediğinde de kocası ta- rafından avukatlık bürosunda dövül- düğünü öne sürüyor. Şenay Öztürk şöyle devam ediyor: Çocuğumuz o gün hastaydı. Bü- rosuna gittim. Meslektaşlan önünde banabağınp "Artık sen benim kanm değilsın, boş ol, boş ol, boş ol' dedi. Daha sonra beni feci şekilde dövdü. Bir öğretmen olarak meslektaşlan yanında banadayakatmasıçokağn- ma gitti. Bir eğitimci olarak, üstetik insanmeşi tarafından hakarete uğra- ması çok aa. Günümüzde bir insa- nın, üstetik hukuk eğitim aunış bir insanın, eşine "boş ol" diyereksonı- nu çözeceğini sanması hem çağdışu hem insanukdışı hem de nıesleği adı- na yü/kızarOcı" Şenay Öztürk, eşine nafaka dava- sı açtığını belirterek "230 mflyon li- ra maaş ahyorum. Çocuğuma baka- mıyorum. De\ letten bana sahip çık- masııu bektiyorum" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog