Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

33AYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI G Ü N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK H Baştarafı I. Sayfada liye edilmesi! Sürpriz; Tantan'ın hükümetteki yeni görevinden istrfa etmemesi olacaktı. Eski içişleri Bakanı bakan- lıktan istifayla mı yetinecek, yoksa ANAP'tan da ay- rılacak mı? 24 saattir gündemde olan bu soruya ya- nıt dün öğle üzeri Tantan'dan geldi. Bakanlıktan da partisinden de istifa ettiğini açıkladı. Zaten yakın çevresi olayın daha ilk dakikalann- da Tantan'ın hem hükümetten hem de partiden is- tifa edeceğini duyuruyordu. Kuşkusuz önernli olan, partiden de istifa etmesi. Tantan ne yapmayı planlıyor acaba? Öteden be- ri "iyi ilişkiler" kurduğu, bakanlıktan aynldığı saat- lerde telefonla aradığı söylenen Recep Tayyip Er- doğan'la "işbirtiği" mi yapacak? Bir ara gerçeği yansıttığı saptanamayan kulis söylentileri, değişik türden olasılıklara kapıyı arala- dı. Örneğin geçen cuma (1 Haziran) Istanbul Çen- gelköy Iskele Restoran'daki 5 saat süren akşam ye- meği, kulislerin dillerinde. Hatta fiili politika ile uzak yakın ilgisinden söz edilmeyen isimler var yemekte. Tantan'a bu yemek- te genel başkanlık önerildiği söylendi. ANAP liderinin kafasında bardağı taşıran damla belki de akşam yemekli bu toplantı oldu. Yılmaz, Tantan defterini -tabii Tantan da Yılmaz ve ANAP defterini- çok önceden kapattı. Ecevit'le Bahçeli'yi kabinenin bütününde revizyona razı ede- meyen Yılmaz; ANAP'lı bakanlar arasında "görev değişimi yapacağını" geçen pazar açıkladı, ama bu kısacık açıklama her zaman söylenen sözlerden bi- ri sayıldı, fazla ilgi çekmedi. Oysa, Mesut Yılmaz örneğin Tantan'ı -işlevi yok sayılan herhangi- bir devlet bakanlığına kaydırma- ya çoktaaan karar vermişti. Yılmaz'ın, Sadettin Tantan'a öyle tantanalı bir devlet bakanlığı vermeyi de düşünmediği sonradan anlaşıldı. Bekleyelim Yılmaz'la görüştükten, ANAP kanadındaki degi- şiklikleri içeren yazıyı cebine koyduktan sonra Köşk'e çıkan Başbakan Ecevit'i Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. iki noktada uyardı. Cumhurbaşkanlığı'na yazılan yazıda revizyona yasal dayanak olarak gösterilen anayasa maddesi yanlıştı. Başbakan'a doğru maddeyi söyledi Sezer. Cumhurbaşkanı'nın ikinci uyansı daha anlamlıy- dı. Tantan, içişleri Bakanlığı'ndan alınıp "işlevsizbir bakanlığa" atanırsa Mesut Yılmaz'ı "kimi eleştiriler" rahatsızedebilirdi. Cumhurbaşkanı'nın görüşüne göre, örneğin bu- güne kadar Mehmet Keçeciler'ın başarıyla sorgu- ladığı gümrükler gibi bir sorun Tantan'a bağlanarak olası eleştirisel gelişmeler önlenebilirdi! Çankaya; hükümetteki değişiklik bu iki düzeltme yapılarak önüne geldiğinde onaylayacağını Başba- kan'a bildirdi. Ecevit, Başbakanlık'a döndü, Yılmaz'a Köşk'ün duyarlılığını anlattı ve ANAP lideri yeni görevlere atanan bakanların hangi konularia uğraşacaklannı bir kâğıda yazarak Ecevit'e ulaştırdı. Gümrük Müs- teşariığı, Tantan'a bağlandı! Çankaya'ya yazı bu içerikle yentrJen yazıldı. Yu- kanya gönderildi ve 20.30'da resmen açıklandı. Ecevit'in Köşk'e çıktığı sırada Tantan'ın yeni gö- revi gazete bürolarına iletilmişti bile. Tantan ise ge- lişmeleri umursamaz bir tavır takınarak meslektaşı polislerlefutbol oynuyor, kimilerinegöre "Olur böy- le şeyler" diyor, kimine göre hem bakanlıktan hem de ANAP'tan istifa edeceğini söylüyordu. Mesut Yılmaz'ın, bakanlıktan ve ANAP'tan da is- tifa etme olasılığını "Paşa gönlü bilir" diye yanıtla- masına karşın Ecevit'in sağ-sol kolu Hüsamettin Özkan'ın, Tantan'ı karanndan vazgeçirmek için sa- atlerce dil dökmesindeki neden anlaşılamadı. Yılmaz, Tantan'a hodri meydan dedi. Elbette bir hesabı var. Tantan, Yılmaz'ın hodri meydan çağnsını karşıla- yacak mı? Gün çok, meydan çok, göreceğiz! TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000 207 Satılmasına karar \enlen ga\rimenkulûn cınsı. kıymetı. adedı. e\safı. Manısa ılı. Turgutlu ılçesı, Acarlar mahallesı. 1057 ada. 23 parsel savılı 282 m2 mıktannda arsa olup borçlunun hıssesı 4 40 ar- sa paylı 4 kat. n bağımsız bölûm nolu meskendır Bu mesken üç oda. bir salon. mutfak \e banyo. vvc'den ıbaret olup. oda tabanlan tahta. salon plake kaplıdır Doeramalarahşapyağlı-boyalıdır Banyotava- na kadar fa\ans kaplı. « c \e lavabo yanva kadar fayans kaplıdır. Elektngi. suyu mevcut olup kullanım sahası 110 00 m2'dir Apart- manın dış kapı numarası 224 ~"dir Meskenın değen 6 500.000 TL'dır Borçlunun hıssesı tanıdır tmar Dummu: Bıtişık nızam. 5 kata müsaadeli Satrç Şartlan: 1 Satıs •" 8 2001 gûnü saat 17.000'den 17 10'a kadar Hûkûmet Konağı 1. Kat tcra Mûdiirlüğü'nde açık arttırma suretıv le yapılacak- tır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın % 7 5"ıne \eriiçhanlıala- caklılar mecmuunu \e satn masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhûdü bakı kal- mak şartıyla günü a\ nı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmaya çı- kanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmen- kul en çok arttıramn taahhûdü saklı kalmak ûzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu ka- dar ki arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının '•• 40'ını bulması % e satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklılann topla- mından fazla olması \e bundan başka parava çe\ırme \e palaştırma masraflannı geçmesı bzımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebı düşecektır. 2. Arttırma\a ış.tırak edeceklenn tahmin edılen kıymeun % 20'si nisbetinde pay ekçesı \e\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temı- nat mektubunu \ ermelen tazımdır. Satış peşın para ıledır. alıcı ıste- dığınde 20 gûnü geçmemek ûzere mehıl verebılır Tellalıye resmı. ıhale pulu. tapu harç \ e masraflan alıcıva aittır. Birikmış vergiler sa- tış bedelınden ödenır. 3. lpotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (•) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı. hususıyle faız \e masrafa daır olan iddıalannı davanağı belgeler ıle onbeş gün ıçınde daıremıze bıldırmeleri lazım- dır. Aksı takdırde tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4. Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelini yahrmamak sureriyle ıhalenin feshme sebep olan tüm alıcılar ve kefillen teklif ettıklen be- del ile son ıhale bedelı arasındaki farktan \ e dığer zararlardan \ e ay- nca temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın Daıremızce tahsıl olunacak. bu fark \ arsa öncelıkk temınat bedelınden alınacaktır 5. Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın da- ırede açık olup masrafı venldiğı takdirde ısteyen alıcıya bir ömeğı göndenlebılır. 6. Satışa ıştırak edenlerin şartname\ı görmüş \e münderecatını kabul etmış bayılacaklan. başkaca bıigı almak ıstey enlerin 2000 207 savılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze baş\urmaları ılan olunur. 22*5 2001. (İc.îf.K. 126) (*) llgılıler tabınne irtifak hakkı sahıplerı de dahıldir. Yönetmelik örnek Ncr 27 Basın:31"% Uzlaşma Komisyonu, partilerin kapatılmasını ve dokunulmazlığı ele aldı Milletv ekiliııe dokunulacakANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, siyasi partilerin kapatılması ile milletv ekili do- kunulmazhklanyla ilgıli anaya- sa degişikliğini değerlendirdi. Siyasi partilerin kapatılması konusunda uzlaşma sağlana- mazken dokunulmazhkları kal- dınlan milletvekillerinin yeni- den seçilmesi durumunda yar- gılamanın devam etmesi be- nimsendi. Partilerarası Uzlaşma Komis- yonu. dün alt komisyonun 51 maddelik anayasa değişikliği paketi üzerindeki görüşmeleri- ni sürdürdü. Toplantıda yalnız- ca siyasi partilerin kapatılma- sını düzenleyen 69. madde ve milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili 83. madde ele ahnabildi. FP'li üyeler, Anayasa Mahke- mesi'nin kapatma karannı üçte iki çoğunlukla alması yönünde düzenleme yapılmasını ve odak olmadayerel mahkemelerin ka- rarlarının dikkate ahnmasını is- tedi. Ancak diğer milletvekille- rinin itiraz etmesi üzerine, üçte iki çoğunluğun Anayasa Mah- kemesi'nin görevlerini düzen- leyen 149. maddede görüşül- mesi ve odak olma konusunun liderlerin görüşüne sorulması kararlaştınldı. Milletvekili dokunulmazhğı- nın sınırlandmlması konusunda genel bir uzlaşma sağlanırken alt komisyon metninin bazı de- ğişiklikler yapılarak yeniden yazılması kabul edildi. Doku- Şiıkiir namazL KAYSERİ (Cumhuriyet) - Kayseri'de oyna- nan yûkselme grubu maçında 3. lige çıkma ba- şansı gösteren Konya Ladik Kompensporlu fut- bolculann maç sonrası sahada topluca namaz kılmalan olayuıı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı incele- yecek. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Osman Viı- raloğlu, maç sonrası sahada namaz kıhna ola- yıyla ilgili inceleme başlattığını belirterek, "Ye- reltelevizvonlann\e bazı srvil kişflerin çektiği görûntiUeri inceüyoruz. Hazırladığımız belge ve dokümanlan. bize \ apüan istek doğntltusunda AnkaraDGM Cumhuriyet Başsavcthğı'na gön- dereceğiz. DGM Savcıhgı beigeieri ve görüntü- leri inceimp karannı verecek" dedi. Erciyes Universitesi Ilahiyat Fakültesi De- kanı Prof. Dr. Celal Kırca da. sahada toplu ola- rak şükür namazı kıhnmasıyla ilk kez karşılaş- tığını, Islam tarihinde böyle bir olay olmadığı- nı kaydetti. Kayseri'de 13 Mayıs Pazar gûnü. Atatürk Stadyumu Dtş Saha'da yapılan 3. lige terfi maçında, Kızılcahamam Belediyespor'u 2-1 yenen Ladik Kompenspor 3. lige yüksel- miş, Konya ekibi maç sonrası sahada çimlerin üzerinde 2 rekat şükür namazı kılmıştı. Bu gi- rişim bazı çevrelerce de ^şampiyonluk nama- a* diye yorumlanmıştı. ANAP Milletvekili Güneş Taner'den Etibank savunması: ve BilghıMeıı taahhüt ahmştık ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devlet Bakanlığı döne- minde, Etibank'ı Hazıne'nin olumsuz görüşüne karşın Ca- vh Çağlar-Dinç Bitgin grubuna sattığı için suçlanan ANAP'lı Güneş Taner. TBMM'de sa- vunmayaptı. Taner. Çağlarve Bilgin'den. "kendi şirketlerinc anlaşmah kredi vermemeleri Jçm" bankayı satarken güven- ce aldıklarını söyledi. DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in TBMM Genel Kurulu'nda Etibank'ın kuşku- lu satış sürecini gündeme getir- mesi tartışma yarattı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Genç'in iddialanna karşı "Da- va açacağun" derken Güneş Ta- ner de "Bu kürsüde kendimi VTirurum. Öyle büyük büyük konuşma. Ben senin gibi sağda solda çiçek sulamaya gitme- dim" diye tepki gösterdi. Taner şunlan söyledi: "Erbakan hükümetinde Eti- bank'uı CavitÇağlar'a satılma- sı karara bağlanmış. 55. hükü- met olarak geldiğimizde Çağlar Hazine'ye müracaat etmiş, Çağlar'a tekbaşına bu ihalenin verUemejeceğiortayaçıkü. Ha- zine'deyapılan görüşmeler üze- rine alması için sakınca bulun- madığı karanna vanktı. Fakat Hazine, benim direktifinüe, an- laşmab krediler verihnemesi için yazıh taahhüt akh. n Yolsuzlukla suçlanan Kaplan tutuklandı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Ankara Emniyet Müdür- lüğü'nün yaptığı operasyonda banka kasalannda ele geçirilen bir milyon doları aşkın para ve çok sayıda gayri menkulün sa- hibi olduğu iddia edilen eski Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tahsin Kaplan' ın da ara- lannda bulunduğu 8 kişi tutuk- landı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gö- zaltına alınan Tahsin Kaplan ve 12 kişi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Abdullah Ayhan Şan tarafmdan sorgulan- dı. Savcı Şan, Kaplan ile 10 ki- şiyi, 3628 Sayılı Rüşvet ve Yol- suzluklarla Mücadele Yasası'na muhalefet ederek sahte belge düzenledikleri, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunduklan, mal kaçırdıklan, gizledikleri ve bu suça iştirak ettikleri gerekçe- leriyle tutuklanmalan talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkeme- si'ne sevk etti. Savcı Şan, 2 ki- şiyi de serbest bıraktı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi, ifadesini aldığı Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi , , , . ft tutukladı. . • {.< Tahsin Kaplan'la ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 30 Mayıs 2001 günü bir ihbar yapılmış, ihbar sonucu iki ayn bankanın kiralık kasasmda 867 bin ABD Dolan ve 40 bin Al- man Mark'ı elegeçirilmişti. Aynca banka hesaplannda ya- pılan incelemelerde başka kişi- lerin hesaplanna yatınldığı be- lirlenen 225 bin ABD Dolan, Kaplan'a ait olan ve başka kişi- lerin üzerine tapu kayıtlan olan çeşitli gayrimenkuller tespit edilmişti. nulmazlığı kaldmlan milletve- killerinin yeniden seçilmeleri durumunda yeniden dokunul- mazlığının kaldınlmasına ge- rek olmadan yargılamanın de- vam etmesi, Meclis'e gelen fez- lekelerin 3 ay içinde sonuçlan- dınlması ve oylamanın gizli oy- la yapılması konulan genel ka- bul gördü. Toplantıda, trafik ce- zası ve Seçim Yasası'na muha- lefet gibi hafif suçlarla ilgili TBMM'ye fezleke gönderilme- mesi de benimsendi. Mîni liderler zirvesi BDDK'ye yeni yönetim geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, bağımsız olduğu be- lırtilmesine karşın Bankalar Yasası'nda değişiklik yapan yasaya eklenen bir hükümle görevden ahnmasını sağladığı Bankacılık Düzenleme ve De- netleme Kurulu üyeliklerine atama yapıhyor. Liderlerin, dün yaptıkları mini zirvede ku- rula atanacak bazı isimler üze- rinde uzlaşma sağladıklan öğ- renildi. Koalisyon partisi liderleri TBMM'deki RTÜK Yasası gö- rüşmeleri sırasında yaptıklan, yaklaşık 20 dakika süren zir- vede, BDDK'ye yapılacak ye- ni atamalan ele aldılar. Atama- lann bugün yapılabileceği be- lirtilirken liderlerin üzerinde uzlaşmaya vardıklan isimler şöyle: tş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Iş Yatınm Yöne- tim Kurulu Başkanı YusufZiya Toprak, Merkez Bankası Ban- kacılık Genel Müdürü AB Vefa Çeok, görevden alınan BDDK üyesi ve MHP'nin adayı olarak bilinen Kemal Çevik, BDDK Başkan Yardımcısı Teoman Kerman BDDK'ye 4 kişi dı- şında atanacak 2 üye hakkında henüz kesin uzlaşmaya vanla- madığı belirtildi. Enerji ve Doğalgaz Piyasası Düzenleme Kurulu'nun oluş- turulması için yasayla tanınan 3 aylık süre ise 3 Haziran 2001 tarihinde sona erdi. Hükümet yasayı uygulamayarak kurulu oluşturmadı. Liderlerin yaptık- lan zirvede bu kurula yapıla- cak atamalann da görüşüldüğü belirtildi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada 1 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Beyaz Enerji davası öncesi başlattığı Beyaz ANAP ope- rasyonunda, ağustostaki kongreye giden yoldaki olası dikenleri temizledi. Toplum katındaki yeri "yol- suzluklarta mücadele eden adam" olan Tantan, ANAP kongrelerinde alkışlanan adam..dı. Tantan'ın devre dışı bırakılması sadece Yılmaz'ın rotasını et- kileyebilecek bir kişinin kenara çekilmesi anlamı- na gelmiyor. Aynı zamanda, "Yılmaz'ın önüne çı- kan, sözünün dışına çıkan kişilerin sonu bu olur" mesajı da içeriyor. Kongrede aday olacaklara duyurula! 2- Duruma Beyaz Enerji davası açısından bak- tığımızda da Yılmaz'ın, Ersümer'in kellesine kar- şılık birkaç kelle aldığını görüyoruz. Tantan'ın saf dışı edilmesinin yanı sıra Talat Şalk'ın da davaya girmemesinin sağlanması ANAP açısından ciddi bir adım. Iddianame hazır- lama suçu işleyen Şalk'a hiç ceza verilmese bile, düşürüldüğü durum ANAP açısından yeterli başa- rı sayılabilir. Yılmaz, daha önce davanın ikiye bö- lünmesini sağlayarak önemli bir cephe kazanmış- tı. 3- Beyaz Enerji davasının ilk duruşmasındaki tahliyeler elbette anlamlı. Ancak olayın operasyon cephesinin henüz bitmediğini de vurgulamak ge- rek. Suçlamalann çete ayağı çökmüş görünüyor. Ağırcezalık bölümünün ise ne olacağını öngörmek zor. Yargıtay'ın karar verip mahkeme belirtemesi gerekiyor. Askerlerdeki kırgınlık ve kızgınlık 4- Tantan'ın yerine atanan Rüştü Kazım Yüce- len, köktenANAP'lılardan. Yılmaz'la çok yakın ça- lışıyor. Tabii bu duruma bakıp, Yılmaz çıkar amaç- lı bakan atadı da denemez... Yücelen'in koltuğu ısıtmadan yaptığı yazılı açık- lama ılımlı! 5- Yanıtı aranan soru şu: Tantan, bundan sonra ne yapar? Buna verilecek klasik yanıt şu olabilir: Bugüne kadar yaptığını! ANAP'tan istifa etmiş olması, Yılmaz'ın attığı gol- lerin en azından bir bölümünü ofsaytlaştınyor. Er- sümer-Tantan dengesine baktığımızda Yılmaz, bir kelle vermiş. bir kelle almış görünüyor, ama kelle- lerin ikisi de ANAP'tan! Yılmaz, dallan budaya budaya gövdeye kadar gelmiş görünüyor! 6- Bir başka kritik soru şu: Askerler duruma nasıl bakar? Bu soruyu, her durumun altında asker aradığı- mız için degil, son yolsuzluk operasyonlanna dam- gayı onlar vurduğu için soruyoruz. Askerlerin, Cumhurbaşkanı Sezer'e kırgın, Yıl- maz'a kızgın olduğu yorumunu yapmak abartma olmaz. Sezer, ne olursa olsun kararnameyi en azından bir süre bekletemez miydi? Askerler bu sorunun yanıtını anyor olmalı... Zira Tantan, yolsuzluklarla mücadelede siyasetle as- kerler karşı karşıya geldiğinde ya askerlerden ya- na olmayı ya da sessiz kalmayı yeğlemişti. 7- Sezer'in, özellikle ekonominin içinde bulun- duğu durum nedeniyle hükümetle ilişkilerde risk al- maktan yana olmadığı dikkati çekiyor. Hükümetin istediği buydu! 8- IMF heyeti Ankara'ya postu sermiş, olup bi- teni izliyor... Koalisyon ortaklan postu deldirmemek için ne gerekirse yapıyor. ABD Savunma Bakanı gelmiş, Kuzey Irak ve Er- menistan konusunda izlediğimiz politikanın tam tersini istiyor... Hükümet, bakan koltuklannın dolu olup olmadığını kontrol etmekle meşgul... Hazirana iyi girmedik... Dileriz çıkış daha kötü olmaz! ankcum@rtrtetnet.tr (0212) 293 If 7* I Karagöz, salıncakçı oldu... Tüm çocuklan gösterisine bekliyor. Yöneten ve Oynatan Taceddin Diker Ucretsız dmtuyeknnaı çevre Akbonk jufcetennden (AAtHnmo. ....-.». Saklp Sabancı Anadolu Lisesi Tıystro SaJonu Yıldız - IsontKjl 2-3, »-10 Haziran Cumartesi-Puar, saat: 11.00 www atcbank com trVsanat Btlgı ıçın (0212)264 20 45-264 1895 Birleşik Rehberler Turizm KÜLTÜR GEZİLERİ PROGRAMI 17 Hazinn : TOPHWE°DEN GALATVY \ (Gezpnler Kılibi üt) Tophane-ı Amıre. kılıç \lı Pa^a Küllıve». Süyam. Erraem. Rus Kilıselen. Tûrk Ottodok^, Patnkhanesı. Yerakı Camn. Galaıa Kulesı. Pıem \e Poul Kılısesı. \rap Camıı.. Öğlen vemeğı Gataıa Resıdanceda 24Htrir»« :FE\ER.B\LATKÎLTİRTIRI Gül Camıı. Bulgar Kıhsesı. Kızıl Mektej). Kanlı Kıhse. Patnlhane. Surp Hre> Dagabel 30Hızinn-06Tenımu:KIRIM.ODESS\.OLBIA Odessa. Olbıa. kherson. Yalta. Snasıopol. \km«cıt Khersenessos. Çufulkak. Bahçesanıv Lnadı>aSaraşı. Panorama Müzesı. Feodossıa. Eupodona. 01-0» Tfmrauz : DOĞl AN ADOLl kari. \m lğdır. Doiu BevazıL Malazgırt. Adılce\az. Ahlat Bıths. Almat\ Haı\. \htamar. \ an. Ça\u^ Tepe. Ho^ap Kaiei' Mfşrativel Ctd. 19&5 Şi}hane - İST. Tcl: (212) 252 65 78 - 7» - 80 »»».kuMiroeflleri.com iıfofrı kıhırgtzilciicoıa ANKARA 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/197 ' Karar No: 2001/270 Hâkim- AliKerimoğhı 18951 Kâtip: Erol Çavuş SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mustafa Gül, Serdal Gül, Ankara Anonim Türk Sigorta Ştı. aleyhine açılan alacak davasında; mankememızden yapılan yargılama sonunda; 1- Davanın kısmen kabulü ile, Davalı Sigorta Şirketinin sorumluluğu 343.000.000.- TL. ile sınırlı olmak üzere 752.375.0OO.-TL:nin olay tarihi olan 29.11.1999'dan itiba- ren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalılardan zincırleme tahsili ile davacıya veril- mesine, fazla istemin reddine, 2- 65.142.500.-TL. vekalet ücretı ile 81.815.000.-TL. yargılama giderinin sigorta şir- keti dışındaki davalılardan, zıncirleme tahsili ile da\acıya \erilmesine, 40. 630.000- TL. harcın davalılardan zincırleme tahsiline, Yargıtay yolu açık olmak üzere karar \e- rilmiş olup, verilen karar davacı SSK vekili tarafmdan 24.05.2001 günlü dılekçesi ile temyiz edilmiş olmakla. mahkememizden verilen karar gazetede yayınlandığından iti- baren 7 gün sonra tebliğ edilmiş ve tebliğ tanhinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş olacağı hususu ıle davacı vekilinin temyizine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde cevap verme hakkı olduğu, davalı Serdal Gül'e davetiye yerine kaım olmak üzere ıla- nen tebliğ olunuı. Basın: 31871 AKBANK Işıoın Yansıması GIRIŞ ÜCRETSİZ Her PeVş r __ _^_ Alman Bira Evi İmam Adnan Sokak No:10 0212 293 75 65 T' Cumhu Sevgili Kitap Kurtları! Taksira Sergi Salonu'nda *Açılış nedeniyle tüm kıtaplarda % 30 indirim... TAKSİM SERGİ SALONU Adres: İstıkta) Cad. ZambaK Sok. No:4 (Aksanat karştsı) Taksım-lstanbul Tel:252 38 81/82 NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı. 2000 438 Es Davacı Zehra Kozan vekili Av. Ergün Kurucu tarafından davalılar Servet Sayın mirasçıla- n ve diğer davalı Bozdan Otobüs Nak. Pet. İşl. Oto. Tic. Ltd. Şirketi aleyhine açılan tazminat davasında v erilen ara karan gereğince: Davacı Zehra Kozan tarafından davahlar aleyhine açı- lan 1 010.863.700.-TL. tazminat davası yargılamasında davalılardan Bozdan Otobüs tşletme- len Nak. Pet. Işl. Oto. Tic. Ltd. adına mahkememız dava dılekçesi tebliğ edılemediğinden ve mahkemece yapılan zabıta marifeti ile açık \e sanh adresi de tesbıt edilemediğinden mahke- memızce ilanen tebliğine karar verilmekle: Davacı Zehra Kozan vekili Av. Ergün Kurucu ta- rafından davalılar olan Servet Sayın mırasçüan (ölü Servet Saym mırasçıları kendi adına asa- leten Duygu Sayın, Hatice Sayın-Esra Sayın'a ve Dönüş Sayın'a velayeten Fatma Sayuı) ve Bozdan Otobüs tşl. Naklıyat Pet. İşl. Oto. Tic Ltd. aleyhine açılan 1.010.863.7OO.-TL.'lik dava dilekçesimn (Davanın tahsili için açılan bu davada) kendisıne ilanen tebliğine karar ve- rilmiştir. llanın gazetede yayınlandığı tanhten itibaren duruşma gününe kadar dava ile ilgili ne gibi delilleri var ise mahkememız dosyasına bıldırmesi, bıldirmedığı takdırde duruşma gü- nü olan 14.6. 2001 günü saat 9"da mahkememız duruşma salonunda hazır bulunması ve ken- disini bir vekil ile temsıl ettirmesi hususu davetiye yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 16.5.2001 Basur 31867 Nüfüs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SELAMİPINAR KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dos>a No 2001 400 \'ası Ta> Mahkememızce \ erilen 29 05 2001 tanh\e2001 400 Esas. 2001 399 Karar savılı karar ıle. M.K. 355. maddesi gereğince. Şerafettın kızı 25 5 1936 d lu. Gülsevın Bı\ıkoğlu sesayet al- tına alınarak, kendısme eşı Hasan Yener Bıyıkoğlu vasi tayın edılmışiır K.e\fı>et ılan olunur 29 05.2001 Basın 32385 ANKARA 9. ASLİYE HUKÜK HÂKİMLİĞİ'NDEN ESAS NO: 2000/817 Da\acı; ErcanÜnverVekılı A\. A>dınAkpınar tlkız Sokak No. 21 13 Sıhhı>e-AnkaraDa\alı llknurOnver Hürrıyet Mahallesı 292 Sokak 14 6 Küçükköy-lstanbul Da\a Boşanma Konu. Duruşma günü tebliğı Davacı Ercan Cn\er tarafmdan Istanbul Kücükköy Hümşet Mahallesı 292 Sokak No- 14 6adresuıdebulunan da\alı llknur tnver aleyhine açılan boşanma da\asında davalıya dava dılekçesı tebliğ edılemediğinden duruşma gününûn ilanma karar \erilmekle. Yukanda adresı belırtılen İlknur Ün\er'ın şargılama gunü olan 05 07 2001 gü- nü saat 10.15'de duruşmada bulunması ya da bulunmadığı \e kendısmı bır \ekılle temsıl ettırmedıği takdırde Hu- kuk ysolü Mahkamelen Kanunu'nun 213 Maddesi u>annca yargılamanın \okluğunda yapılacağı davetıye ven- ne geçerh olmak uzere ilanen tebliğ olunur Basın 31852
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog