Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER RESTORAN GÖZDOYURAN TURHAN SELÇUK DURDST TABUTL1 İSîANBUL EFBNDİSİ ABDÜLCANBAZ IN HARİKULÂDE K1SIM VE B;K.PINİ_EN_ 1EKMİLİ BİRDEN N, i>UN i HAK E7TÎ. , HAZ-lRJ-AyACACr I GAP tdaresi'nin kuruluş ve yetkilerine ait KHK 15 yıllık 'süresini dolduruyor' Umutlar'Yeni GAP Yasası'ndaOKTAY EKtNCİ DÎYARBAKIR - "Günevdoğu Ana- dolu Bölgesi'nin süratle kalkındınlma- SL, yatınmların gerçekleşririlmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, ma- den, tanm,enerji, ulaşbnna ve diğer hiz- metleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkırun eğitinı düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum \c kuruluşlar arasındaki koor- dinasyonu sağiamak..." Buifadeler, 6 Kasım 1989 tanh ve 20334 sayılı Resmi Gazete'de yayımla- nan,388sayıh; "GAP Bölge Kalkuıma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev- leri Hakkındaki Kanun Hükmünde Ka- rarname"nın "amaç" maddesınde (1. md.)yeralıyordu... "Ahyordu" diyorum, çünkü bugün de yer almasına rağmen, aradan geçen yaklaşık "12 yıT içinde aynı amaç bü- yük oranda "kâğıt üzerinde'' kaldı... Şimdi ise "geriye" sadece "3yıl" kal- mış durumda... Çünkü GAP Kararna- mesi (388 sayılı KHK) sonsuza kadar geçerli değil; "15 yıllık'' bir süreyle sı- nırlı... Takv imler 6 Kasım 2004'ü gös- terdiğinde, KHK'nin de ömrü bitecek... Ya yeni bir KHK ile ya da belki artık bir "yasayla", GAP ldaresi'nin de\ amı sağ- lanacak... İlk kez anımsandı' Kamuoyunun ve GAP konusunda sü- rekli tartışmalar yapan birçok kesimın (yöre belediyeleri dahil) hâlâ "farkm- da" bile olamadıklan bu gerçeği, 1 Ha- ziran 2001 günü Diyarbakır'da dile ge- tırdık... Daha doSrusu "hahriattık"... u Habitat-ITıün 5. Yılında GAP'ta Yerleşim ve Konut Sorunlan" başlığıy- la ve MimarlarOdası'nın Dıyarbakır ve Istanbul Şubeleri'run organizasyonuy- la düzenlenen sempozyum nedeniyle dedik ki: "388 Sayılı KHK'nin yeniden düzen- lenmesi süreci bulunmaz birfirsatür_12 yıkhrGAP hedeflerinde ve çahşma yön- teminde aksayan ne varsa, bundan son- ra ayıu aksakİıklann giderilnıesi için ye- ni yasal düzenlemede önlemler getirüe- bilir... Bunun için de ilgili ve sorumlu herkesin katılımıyla geniş tartışma ve değerlendirme forumlan düzenknerek • Güneydoğu'daki yerel yöaetimler ve sivil toplum kuruluşlan, bölgenin artık "dert ortağı" değil, "çözüm ortağı" olmak istiyorlar.. Bunun için de 2004 yılında 15 yıllık süresini dolduracak olan GAP kararnamesinin yeniden düzenlenmesinde, "'demokratik ve katılımcı bir yönetimin" esas alınmasını talep ediyorlar... yeni GAP hukukunu befirlemek gere- İdr_." Bu dileğimız ne kadar gerçekleşir. GAP Idaresı ve ülkeyi yönetenler böy- lesi önemli bir konuyu "demokratik ve açık tartışma ortamında" ne kadar ele alabilir, bunu zaman gösterecek... Ancak hem o günkü sempozyumda, hem de yıne son yıllarda düzenlenen sayısız benzer etkinlikte ve "yaşamdan gö/lemler" sonucunda ortaya çıkan açık bir gerçek var: GAP İdaresi, 388 sayılı KHK'de öngörülen hedeflerin yakalan- masında sınıfı geçmiş sayılamaz... Yu- kanda yer verilen amaç maddesmdeki vurgulamalarile"bugûnküdurum", 12 yıl öncesine kıyaslandığında bile, hiç de iç açıcı değil. Işte, bazı çarpıcı sap- tamalardan özetler: İmar ve planlamada kargaşa 308 sayıh KHK ile "bölgenin bütûn- cül planlamasuun sağlanmasr ve ge- nel bir "imar-gelişme düzeninin" yara- tılması ıçın, beledıyelerdekı imar-plan- lama yetkıleri GAP ldaresi'ne devre- dildi. Ne var ki bu disiplını sağlayacak bir "GAP-Fiziksel Master Planı" yaşa- ma geçemediği gibi, 300'e yakın bele- diyenin "parselölçeğindeki'' plan deği- şiklikleri bile "GAP'uı onayı" gerekti- ğinden, bölgedeki imar süreei tam bir "bürokratik tıkanmaya" dönüştü... Bu durum ıse bir yandan "ayneahk- h imar talepleri" için GAP tdaresi'ni baş\ııru makamı yaparken, öbür yan- dan da "kaçakyapdaşmapaflamasuun" gerekçelennden bın sayılıyor. Yani, GAP'm elindeki imar yetkile- ri, bölge kentlerini imar etmeye değil, sanki "imarsız büyûmderine" katkıda bulunuyor... 388 sayılı KHK hazırlanır- ken de pek önemsenmeyen ve KHK metınlerınde yer almayan "kültûr ve çevre" alanındaki sorunlar, geçen 12 yılda özellikle duyarlı kamuc^unun ve sivil toplum kuruluşlannın baskısıyla GAP gündemine gelebildi... Ne var ki bu konuda da bölge kentle- nndeki GAP hizmetleri o denlı yetersiz ki; örneğin, "tarihi kent dokulan hızla metruklaşıyor", çevre sorunlannı ön- leyıcı yatınmlar süreklı "erteleniyor", kültürel yaşamın zenginleşmesi için ise hemen hiçbir "özendirici" kamusal po- litika gözlenmiyor... Elektrik önde, sulama geride GAP'ın en büyük amacı ve iddiası olan "bölgesel kaİkmma" konusundakı temel gösterge ise enerji üretimi ve su- lama hizmetleri arasındaki "önceükle- re" yönelik politikalar... Proje kapsa- mında, enerji sektöründeki gerçekleş- me oranı *yuzde85" iken, yöre halkı ve ekonomisi için "yaşamsal umut" olan sulamadakı bu oran hâlâ "yüzde 13"ler- de... Öte yandan elektriğin "baöva nak- linde w de büyük kayıplar yaşanıyor v e deyim yerindeyse GAP'ın kalkınma po- tansiyeli Güneydoğu'ya değil, yine hep batıya "harcanıyor"... Son yıllardaki kırsal kesimi olumsuz ekileyen çatışma ve terör ortamının da katkısıyla tarihin en büyük "bölge içi göçterine'' sahne olan GAP'taki hemen tüm kentler, artık büyümenın değil "yı- ğümanın" dev sorunlanyla baş başa- lar... GAP İdaresi, hem yasal yetkilerinde- ki belirsızlikler, hem de kendi kaynak- lanru ağırlıkh olarak kendi proje hedef- lerine ayırdığından, yine 388 sayılı KHK'dekı "kentsel altyapr vb. hizmet- lerde belediyelere yeterli katkıda bulu- namıyor.... GAP tdaresi'nin bölgedeki en çok eleştirilen tutumu ıse birçok karar ve politikanın "kapahdevre" içindeki üre- tilmesi, yöre halkını ve kentlerini doğ- rudan ilgilendıren ve etkıleyen konu- larda bile katılımcı, demokratik ve şef- faf bir yönetim anlayışı için hâlâ güve- nihr adımlann atılmamış olması... çözüm ortağı Oysa bölge halkı, GAP'ın artık "dert ortağı*' değil, "çözümortağı" olmak ıs- tiyor. Bu nederde GAP'la ilgili KHK yeniden düzenlenirken, özellikle 21. yüzyıl vızyonunda "demokratik karar sûreçlerinin" de yasal güvencelerine ar- tık yer verilmesı önem kazanıyor... Diyarbakır'daki dev Galeria binası, kalkınmanın değil, rantuı ve tüketirn ekonomisinin GAP'taki en görkemli anıtsal simgesi gibL. (solda) GAP, göçü de durduramadı ve Diyarbakır'ın ünlü surlan tarihin en büyük işgaiiyle tanıştı... BORNOVA1.İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜNAÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 2000/470 Tal. Gayrimenkulûn tapu kaycb, cinsi, evsan ve kıyıneti: Tapu Kaydı: Izmır ılı, Boraova ilçesi, Çamdibi Köyü'nde kain tapuya, 10654 parsel, 108 cilt, 10674 sayfada kayıtlı 198 m2 alanlı arsanın. 12 borçluya ait hissesi. Adresi: Çamdibi Mahallesi. 646 Sokak No: 28 Bornova-tzmır İmar Durumu: Boraova Belediyesi, Çamdibi Şube Müdürlüğü'nün 05.10.2000 tarih ve 1186 sayılı yazısına göre b 1000 ölçeklı Altındağ-Çamdibi Kentsel Yenileme Imar Planı'na göre T. Koşullu (Ticaret+Konut) alanda kalmakta olup 3194 sayılı imar kanununun 18. md. tabidir. OzeUikleri: Satışa konu taşınmaz, tapu kaydında arsa, halihazırda 2 katlı işyeri vasfinda olan taşınmazın arz yüzölçü- mü 198 m2'dir. Taşınmaz üzerinde toma atölyesi olarak kullanılan betonarme tarzda, duvarlan biriketle örüjü, sıvasız, yerleri beton. yûzde 32 yıpranma payh, cephesi demir doğrama. üzen beton teras çatılı bina bulunmaktadır. Üst kata çı- kış dışandan demir merdivenle sağlanmaktadır. Arsadeğeri: 198 m2 x 43.000.000.-TLym2 = 8.514.000.000.-TL Bina değeri: 380 m2 x 80.000.000.-TL/m2 = 20.672.000.000.-TL Toplam: 29.186.000.OO0.-TL Borçiunun 1/2 hissesine isabet eden değer = 14.593.000.000 -TL MuhammenBedett: Satışa konu taşınmaz, Bornova ÎTM Hâkimliği'nin 02.05.2001 tarih ve 2000570 E, 2001/166 K. sayılı kesin kararıyla. borçlunun 1/2 hissesine isabet eden değer olan 14.593.000.000.-TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. Satış şartlan: 1- Taşınmazlarm birinci satışı, 17.07.2001 Salı günü olup saat 14.00-14.10'da Bornova 1. kra Müdür- lüğü adresinde, açık arttırma yolu ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı ala- caklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27.07.2001 Çuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanla- caktır. İkinci arttırmada ıse rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin yüzde 40'ını ve satış masraflan geç- mesi şartıyla en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde f>ey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bır bankanrn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir. alıcı istediğüıde 20 günü geçmemek üze- re mehıl verilebilir. Resmi ihale pulu. tapu alım harcı ve masraflan, gayrimenkul teslun masraflan, KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergıler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin ve irtifak hakkı sahıplerinin bu gaynmenkul üzerindeki haklannı husu- si\le faız \e masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün ıçınde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İlK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilır. lkı ıhale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendi- lennden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarüunden itibaren herkesin görebilmesi için Bornova 1. lcra Müdürlüğü'nde açık olup, tnasrafı ve- rildiğı takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 2000/470 Tal. sayılı dosya numaıasıyla müdürlüğumüze baş\unnaları ılan olunur. 7- Işbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanın tapuda adresi olmayanlar için 1İK m. 127 gereğince tebliğ yerine ka- im olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 29.05.2001 Basın: 31789 ILAN TC SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 900 Leman Uyan vekili Av Çemal Başaran, Av. Ayhan Sefer Üstün tarafından llyas Uyan aleyhine açılan şiddetli geçımsizlik sebebıyle boşanma davasınuı mahkememızde yapı- lan yargılaması sırasında bilinen adresi Sultan Selim Çad. Yonca Sokak No:9 D.l Sa- nayi M. 4. Levent-İstanbul adresınde davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, yapılan adres tahkikatında da tebligata yarar açık adresi tespit edilemedi- ğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı llyas Uyan'a ilanen tebhğine karar verilmiştir. Leman Uyan tarafından Ih/as Uyan aleyhine boşanma, davacı için aylık 100. 000.000 TL. çocuklar için aylık 50.000.000"er TLUen 100.000.000.-TL iştırak nafakası, tedbir nafakasının kararla yoksulluk nafakasına dönüştürülmesi, küçüklerin velayetinin anne- lerine tevdii \e 10.000.000.000.-TL mane\ ı tazmüıatuı dava tarihinden itibaren kanuni faiziyle davalıdan alınıp davacıya verihnesi istemiyle açılan dava, mahkememizüı 2000/900 esasında kayıtlı dosyanın duruşması 10.07. 2001 günü saat 9.30'a talik edil- miştir. Duruşma günü ve saatmde mahkememizde hazır buhınmadığı veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde yokluğunda HUMK"nun 213, 377. maddelen ge- reğince duruşmanın yapılıp bitirileceği, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 29.5.2001 Basın: 31838 İLAN , T.C. MARMARtS ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2000/61 Davacı Telli Kılınç tarafından davalı Ramazan Kahnç aleyhine açılan boşanma dava- sının yapılan yargılamasında; Davacı Telli Kılınç da\alı eşı Ramazan Kılınç aleyhine boşanmma davası açmış olup ancak davalı Ramazan Kılınç'ın tebligata yarar açık adresi bulunmadığından ilanen teb- hğine karar verilmıştır. Yukanda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 11. 7.2001 günü saat 13.30'dur. 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve 29. maddelen uyannca duruşma gününün ilanen tebliğine, aym yasanın 31. maddesi uyannca ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayıhnasına, davalının belirtilen günde kendisini bir vekille temsil ettirmesi, mazeret bıldinneden dunışmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargı- lama yapılacağı ve karar verileceği hususu tebliğ olunur. 30.3.2001 Basın: 21572 GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ ANAP Kazanı Fokurduyor Içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın görev anlayı- şının, ANAP üst yönetimini rahatsız ettiği uzun bir süredir biliniyordu. Özellikle "Mavi Akım" operasyonunun başta Genel Başkan Yılmaz ve yakınlarını da gündeme getiren yorumlan, Tantan'ın artık görevde kalama- yacağı tahminlerini de güçlendirmişti. Oysa ANAP'ın, koalisyon içinde de olsa iktidar- da bulunmasının yansımalarına karşın, en önemli güven ve güç dayanağı olarak Tantan gösteriliyor- du. ANAP, Tantan'ın başka bir bakanlığa kaydınla- rak eylemsizleştirilmesinin hesabını kamuoyuna vermekte büyük zorluk çekeceğe.benziyor. Çünkü, Tantan'ayönelik uygulamalann parti için- deki dalgalan ve tartışmaları da ilk andan yoğun- luk kazanmaya başladı. Tantan'ın partiden de ay- nlması, partinin kimi yerel yöneticilerinin de istifa- lanna yol açtı. Tantan'ın aynlmasıyla ilgili ilk çekişmenin mer- - kez karar ve yürütme kurulunda yaşanacağı, Yıl- maz karşıtlannın basına yaptıkları açıklamalarla netlik kazandı. Tartışmanın yakın gelecekte yapılacak ANAP kongresine hangi ölçekte yansıyacağı ise şimdilik belirsiz. ••• Tantan'ın görev anlayışı yüzünden görevinin de- ğiştirilmesi ilk kez yaşanmıyor. Istanbul'da, emniyet amiri sıfatıyla görevliyken atandığı "Ahlak Zabıtası" amirliğinden de, yaptığı baskınlarla huzursuz ettiği kişilerin baskıları sonu- cu alındığı bu nedenle bir kez daha anımsandı. Demek ki içinde "ahlak" kavramının yer aldtğı görevler Tantan'a pek yaramıyor. • • • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın "Millet- vekillerini halk seçer, bakanlan ben atar ve görev- den aJınm" yollu açıklaması, bir anlamda "atanmış- seçilmiş" tartışmalarına da yeni bir boyut getir- mişti. Seçilmiş olmak bile atanmış olmaya ek bir gü- vence getirmiyor. Atayanla ters düşmek, birilerinin tekerine çomak sokmak, ülkemizde en bağışlan- maz kabahatler arasında yer alıyor. Bunun en son örneği olarak Tantan gösterilebilir. Partinin imajını olumsuz etkileyeceği biline biline böyle bir kaydır- manın gerçekleştirilebilmesi, siyasetin birileri adı- na kullanıldığının da işareti olarak algılanmasına yol açıyor. • • • Tantan'ın görevden alınmasına yöneltilen eleş- tiriler, kendisinden başkasının bu görevi yapama- yacağı anlamını taşımıyor. Ama operasyonlann bir- biri ardına gerçekleştirilmekte olduğu döneme rastlayan uygulamadan üzülen ve tedirgin olan o kadar çok yurttaş var ki... oerinc@cumhuriyet.com.tr YOZGAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo. 2001,541 Alacaklı: Taşçılar Gıda ve San. Tıc. Ltd. Şti. Vekili Av. Yaşar Ilker Borçlu: Seyıt Ahmet Boran Haczin Yapıldığı Gün. 22. 02.2001 günü 66 AD 194 plakalı kamyonet lcra Iflas Kanunu'nun 102. maddesi- ne tevfücan yapılan haciz sırasında kendiniz veya tebli- gat kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesi gereğince 3 güne 15 gün ilavesi ile 18 gün ıçınde hacızi tetkik ile bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için lcra Müdürlüğü'ne başvurmanız ilanen tebliğ olunur (*). (*) Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni iş- tirak ve ilaveler kendilenne bıldirilmek üzere 103'üncü madde mucıbince davet olunurlar. Basın: 31253 FATİH1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2001/57 Davacı Florantina Çiçek tarafından davalı Nizamet- tin Çiçek aleyhine açılan boşanma davasında, Davalının Sulhi Paşa Sok. No:5 D:5 Nevbahar Mah. Fmdıkza- de/Fatih-lstanbul adresine tebligat yapılamamış ve za- bıta marifetiyle de yeni adresinin tespiti mümkün ola- mamış, bu suretle davalı Nızamettin Çiçek dava dilek- çesinin ilanen tebhğine, yargılamanın 4.7.2001 günü sa- at 9.30'da yapılmasına karar verilmış bulunduğundan muhatabuı bizzat mahkememizde hazır bulunması ve- ya kendisini kanuni bır vekıl ile temsil ettirmesi, gelme- diğı takdirde HUMK'nun 213/2. maddesi gereğince gı- yabuıda devam olunacağı, dava dılekçesinin tebliği ye- rine kaim olmak üzere ilan olunur. 18.5.2001 Basın. 31819 SUNGURLU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1968/310 Davacı Fevzi Uğurlu tarafuıdan davalılar Süleyman Çeri, tzzet Çeri, Ali Çeri. Hatice Karabaş, Seyit Çeri, maliye hazinesi ve Alembeyli Köyü Muhtarlığı aleyhine sungurlu ilçesı Alembeyli Köyü hudutlannda kâin 1451-1453-475-1181-1184-1185-1449-1450-445-446- 473-474Jt21 -422-443-371 - 397-398-399^00-404-414- 419-420-368-369-370-96- 128-198-333-344-442-1183 parsel sayılı taşınmazlar hakkında K..T.1. davasının mah- kememizde yapılan açık yargılaması sonunda. Mahkememizin 16.6.1998 tanh ve 1968/310 esas 1998/56 karar sayılı ilamı ile da\acı ve müdahillerin da- vasının reddine karar verilmış mahkememiz karan da- valı ölü Süleyman Çeri mirasçısı Memduh Çeri'mn ad- resi zabıtaca tespit edilemedığinden tebliğ edilememiş, adı geçen şahsa mahkememiz karan tebligat yerine geç- mek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 31190 KAKTAL1. ASLIVE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2000/926 Mahkememizin yukanda esas numarası belirtilen davasın- da davacı Nurten Aykanat (Salcıoğlu) tarafından davalı Nıhat Salcıoğlu aleyhine şiddetli geçımsizlik sebebiyle dava açılmış olup, davalıya tebligata yarar adresi tespit edılerek davetıye tebliğ edilemediğinden. ilanın gazetede yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından. davalı Nıhat Sal- cıoğlu'nun tebliğden itibaren 10 gün ıçînde davaya karşı ce- vaplannı bildırmesi, tayın edilen 14 6.2001 günlü saat 10.50'deki otunımda hazır bulunması ve\a kendini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmada hazır bulunmadıgı, kendini bir vekille temsil ettırmedıgı takdirde HUMK.nin 213 \e 377 tnad. uyannca yargılamanın yokluğunda yapılarak karar ven- leceğı davenye yenne geçmek üzere ilanen teblıS olunur. Basın. 32369
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog