Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE HABERLER Talabanive • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet oluşrurulmasına yönelik fiili adımlardan duyduğıı rahatsızlığı, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi(IKDP) lideri Mesut Barzani'ye doğrudan iletecek. Barzani ve Talabani ile yapılacak görüşmelerin tarihi henüz belirlenemezken Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Büyükelçi Faruk Loğoğlu'nun Bağdat'a resmi bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor. ADD'den türban uyansı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Baijkanı Halil tbrahim Şahin. TBMM Başkanlığfna verilen ve yükseköğrenim kurıtmlannda türban serbestisini öngören yasa teklifinin anayasaya aykın olduğunu belirterek yasayla laiklik ilkesinin baltalanmak istendiğini söyledi. Halil lbrahim Şahin. milletvekillerinin de ettikleri, anayasaya bağlılık yemininc bağlı kalmalannı istedi. Diyarbakır ve Mardin'de halk, Cumhurbaşkanı'nı ellerinde karanfiller ve güvercinlerle bekledi Sezer'e coşkuhı karşdama MAHMUTORAL/ İBRAHtM KARAASLAN DtYARBAMR/MARDtN- Diyarbakır'a yaptığı gezide yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdct Sezer'i,"Biji aşiti' (Yaşasın banş) sloganla- nyla karşıladı. Sezer için ka- dınlar havaya yüzlerce beyaz güvercin bıraktı. Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile birlikte özel bir uçakla geldiği Diyarba- kır'da, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydıner. Vali A. Cemil Serhadh, HADEP'li Bü- yükşehir Belediye Başkanı Fe- ridun ÇeHk ile üst düzey pro- tokol tarafindan karşılandı. Se- • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile birlikte gittiği Diyarbakır ve Mardin'de vatandaşlann yoğun ilgisi ve 'Yaşasm banş' sloganlanyla karşılandı. Bölgenin sorunlan hakkında yetkililerden bilgi alan Sezer, yıllar önce görev yaptığı Dicle ilçesinin durumu hakkında Kaymakam Kemal Cerit'le görüştü. Sezer, akşam saatlerinde Şanhurfa'ya geçti. zer'i karşılamak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren ço- ğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan kalabalık bir kitle de as- keri havaalanının protokol ka- pısı önünde ellerinde beyaz ve kırmızı karanfiller ve güver- cinlerle bekledi. Burada HA- DEP'li belediyenin "Sayın Cumhurbaşkanımız kentimi- zehoşgetdiniz" yazılı pankar- tı dikkat çekti. Okul formalan ile Cumhurbaşkanı Sezer'i bekleyen çocuklar. sık sık "Ya- şasın banş" ve "Biji aşjti" slo- ganlan attılar. Sezer'i taşıyan makam ara- cının alandan çıkmasıyla bir- likte kitlenin coşkulu alkışlan arasında "banş" sloganı yük- seldi. Kitle banş sembolü ola- rak yüzlerce güvercini gökyü- züne bırakırken Sezer'in, ma- kam aracından insanlara el sal- laması dikkat çekti. Sezer, coşkulu karşılamanın ardmdan OHAL Valiliği'ne geçti. Burada kendisine bölge- deki güvenlik sorunu başta ol- mak üzere çeşitli konularda brifing verildi. Cumhurbaşka- nı Sezer daha sonra il valiliği- ne geçti. Burada yine ellerinde bayraİdarla bekleyen binlerce çocuk tarafindan karşılanan Sezer. aracından inerek çocuk- lara sevgi gösterisinde bulun- du. Sezer, vılayete geçerken kendisini karşılayanlar arasın- Diyarbakır'da kendi resminin işlendiği halıyı dokuyan çocuklara altın armağan eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Mardin'deki gezisi sırasında Deyrulzafaran Manastin'nı ve diğer bazı tarihi mekânlan ziyaret etti. (Fotoğraf: AA) Devlet Başkanı Putin'in programındaki belirsizlik nedeniyle gezi ertelendi îzgi Rusya'ya gidemiyor Ömer İzgi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TBMM Başkanı Ömer Îzgi, Rus- ya'ya tasarladığı ziyareti, görüşme programındaki sorunlar nedeniyle erte- ledi. TBMMDışthşkiİCTve Protokol Müdürlüğü. Ömer îzgi ve beraberin- deki heyetin Moskova gezisi için 4-7 Haziran ta- rihleri arasında program yapmıştı. Buna göre Ömer Îzgi, Nâzım Hik- met'in ölüm yıldönümü- ne rastlayan 3 Haziran ta- rihinden 1 gün sonra Moskova'da olacaktı. Böylece MHP'li TB- MM Başkanf nın, Nâzım Hikmet'in gömütüne gi- dip gitmeme konusunda açmaza düşmesi önlen- meye çalışıldı. Ancak TBMM Baş- kanlığı ile Rusya Dışişle- ri Başkanlığı arasındaki yazışmalarda, Rusya De- vlet Başkanı Putin'in programı konusundaki belirsizlik aşılamadı. Bu- nun üzerine TBMM he- yeti, Moskova'dan gele- cek yanıtı beklemek üze- re programı erteledi. Moskova' nın ziyarete ilişkin tavn TBMM'de rahatsızlık yaratırken Meclis bürokratlan ya- kın zamanda program yapılmazsa gezinin iptal edilebileceğine dikkat çektiler. da bulunan Dicle Kaymakamı Kemal Cirit ile birkaç dakika sohbet ederek yıllar önce görev yaptığı ilçenin son du- rumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı' na valilikte portresinin bulunduğu el işi halı ile kente özgü küçük hedi- yeler verildi. Daha sonra 7. Ko- lordu Korhutanlığı'nı ve Orga- nize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sezere Diyarbakır Tica- ret ve Sanayi Odası Başkanı KutbettinArzu tarafindan böl- genin sorunlan konusunda bir rapor sunuldu. Sezer'in Mardin'deki ince- lemeleri sırasında Güneydoğu Sanayici ve Işadamlan Derne- ği tarafindan bölgedeki ekono- mik sorunlann çözümü için hazırlanan rapor su- nuldu. Sezer, Güneydoğu gezisinin ikinci durağı olan Mardin'de valiliği zi- yaretinin ardından sıra- sıyla Deyrulzafaran Ma- nastın, Kasımiye Medre- sesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Üzücükaza Mardin'de Cumhur- başkanı Sezer'i görmek için valilik yakınlannda- ki Ozan Caddesi üzerin- de bekleyen A. A. adlı 7 yaşındaki bir çocuk, Fik- ri Közüoğlu yönetimin- deki bir kamyonetin çarpması sonucu yaşa- mını yitirdi. A. A." nın kimsesiz çocuklar yur- dunda kaldığı bildirildi. 'TantaıT sorusu Cumhurbaşkanı Sezer, eşi Semra Sezer'le birlik- te, özel uçak "GAP" ile Mardin'den Şanhurfa'ya geçti. Cumhurbaşkanı Sezer, Mardin'den aynlı- şı sırasında bir gazeteci- nin. eski tçişleri Bakanı SadettinTantan'ın istifa- sını nasıl değerlendirdi- ğini sorması üzerine, "Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi. Sezer, isti- fadan önce veya sonra Tantan'la görüşüp görüş- mediğine ilişkin bir so- ruyu da "Görüşmedim" diye yanıtladı. TURGUTLU İCRA M C D Ü R L C Ğ C ' N D E N GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA İLAM DosyaNo: 1999/26% Satılmasına karar verilen gayn menkulün cınsı. kıymeti. adedı, evsafı: 1. Nolu Taşmmaz Turgutlu Yakuplar köyü köy içi mevkıı, 102 ada 17 parselde kayıtlı 572.57 m2 mıktannda av lulu yığma ev \ e dam vasfinda taşınmazdır. Parsel ıçensınde iki katlı 80 m2 cıvannda ba- üt v apı tarzında mesken ve 60 m2 cıvannda hayvan damı ve sayası mevcuttur. Mesken. zemınde ıkı oda, bir salon \ e üst katta ıkı oda bir salondur. Elektnk ve suyu vardır. Taşınmazın tamamı 2.5OO.OOO.OOO.TL değennde olup borçlu hıssesı tarndır. 2. Nolu Taşınmaz: Turgutlu Yakuplar köyü Dollûk mevkiı, 113 ada fe parselde kayıtlı 1716.81 m2 mıktannda fıstıkltkvasfındataşınmazdır. Taşınmaz,fistıklık vasfin- da olup hıç ışlenmemış me> ıllı fundalık durumundadır Içınde 5-6 yaşiannda Antepfistığıve Antep fis- tıgı aşılanmış fıstık ağaçlan mevcuttur. Taşınmazın dönümü 150.ÖO0.0O0.TL'den tamamı 257.520.000 TL değenndedir Borçlu hıssesı tamdır 3 Nolu Taşınmaz: Turgutlu Yakuplar köyü Çalıdüzü mevkii, 115 ada 4 parselde kayıtlı 6302 m2 mıktannda zeytınlık vasfinda taşınmazdır. Taşınmaz ûzennde ha- len 1Ü-I2 yaşlannda zeytın ağaçlan mevcut olup kaparna zeytınlık durumundadır. Kıra ve sulama im- kânı olmayan arazıdır. Dönümü 700.000 000. TLden tamamı 4.411.400.000 TL değerindedir. Borçlu hıssesi tamdır 4 Nolu Taşınmaz: Turgutlu Yakuplar köyü Çalıdüzü mevkıi, 115 ada 23 parselde kayıt- lı 642.04 m2 mıktannda zeytınlık vasfinda taşınmazdır. Ormana bıtışik sulama imkânı olmayan daği- nık vazıvette ıçensınde 10-12 yaşlannda zeytın ağaçlan bulunan taşınmazdır. Taşınmazın dönümü 400 000 000. TL'den tamamı 256.816.000 TL degenndedır. Borçlu hıssesı tamdır. 5. Nolu Taşınmaz: Turgutlu Yakuplar köyü Çalıdüzü mevkıı, 115 ada 34 parselde kayıtlı 10094.87 m2 mıktannda kiraz- lık \asfında taşınmazdır Taşınmaz ıçensınde 7-8 yaşlannda kıraz ağaçlan mevcut olup sulama ımkâ- nı voktur Taşınmazın dönümü 700.000 000 TL'den tamamı 7 066.400.000. TL değerindedır. Borçlu hıssesı tamdır 6 Nolu Taşınmaz Turgutlu Sınırlı köyü köy ıçı mevkıi, 1330 parselde kayıtlı 666 m2 mıktannda av lulu e\ vasfinda taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde 60 m2 cıvannda bodrumlu, üzeri çaülı mesken olup 2 oda bir salon mutfağı vardır. Aynca 50 m2 cıvannda üzen çatılı hayvan damı mevcut- tur. Muştemılat olarak basıt yapı taranda üzen çataılı bına mevcuttur. Taşınmazın tamamı 2.500 000 000 TL değennde olup borçulnun 1 4 hissesı karşılığı 625.000.000. TL değerindedır. 7. No- lu Taşınmaz. Turgutlu Sinırlı köyü Zeytmlik mevkii. 1153 parselde kayıtlı 1692 m2 mıktannda zeytin- lı vasfinda taşınmazdır Taşınmaz zeytınlık tarla durumunda olup kıraç olması nedeni ile taşınmazın dönümü 200.000.000 TLden tamamı 338.400.000 TL degenndedır. Borçlunun taşınmazdakı 3/80 hıs- sesı karşılığı l2.690.0»X) TL degenndedır. 8. Nolu Taşınmaz: Turgutlu Musalar Yerûköy Karakuyu mev- kii. 244 parselde ka> ıtlı 2300 m2 mıktannda bağ \ asfında taşınmazdır Eskı bağ vasfinda olup sulana- bılır durumdadır. Taşınmazın dönümü l. 100.000.000. Tüien tamamı 2.530.000.000. TL değerindedır Borçlu hıssesı tamdır. 1. nolu taşınmaz 1. günü 7 8,2001 saat 14.45'ten 14.55'ekadar 2. günü 17/8/2001 aynısaat 2. nolu taşınmaz 1. günü 7 8'2OO1 saat 15.00'ten 15.1O"akadar2. günü 17/8/2001 âynısaat 3 nolu taşınmaz 1. günü 7 "8/2001 saatl5 15'ten 15.25'ekadar 2. günü 17/8/2001 aynısaat 4. nolu taşınmaz 1. günü " 8 2001 saat 15 30"ten 15 40'akadar2. günü 17*2001 aynısaat 5 nolu taşınmaz 1 günû7 8'2001 saat 15.45'ten 15.55'ekadar 2. günü 17/8/2001 aynısaat 6 nolu taşınmaz 1. günü 7/82001 saat 16.00'don 16.10'akadar2. günü 17-8/2001 aynısaat " nolu taşınmaz 1 günü7 82001 saat 16.15"ten 16.25'ekadar 2. günü 17'8/2001 aynı saat 5. nolu taşınmaz 1. günü 7/8'2001 saat 16.30'dan 16.40'a kadar 2. günü 17/8/2001 aynı saat Satış şaröân: 1 - Satışlar \ukanda belirtilen gün ve saatlerde Hükümet Konağt 1. kat tcra Müdürlü- ğü'nde açık anırma suretıyle \apıqlacaktır 1 artırmada tahmın edılen kıymetin % 75'ine ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 2 artırma günü aynı yerde aynı saatte satışa çıkanla- caktır. Bu artırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal- mak üzere artırma ılanında göstenlen müddet sonunda ençok artırana üıale edılecekttr. Şu kadar kı ar- tırma bedelının malın tahmm edilen kı\Tnetinın % 40'ını bulması ve satış ısteyemn alacağma rüçhara olan alacaklılann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. 2- Artlırmaya ıştırak edeceklenn. tahmm edılen kıymetin yüzde 20'sı nıspetınde pe> akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu v ermelen lazımdır. Satış. peşın para ıledır, alıcı istediğınde 20 günü geç- memek üzere mehıl verılebılır Tellalıye resmı. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınk- mış vergıler satı^ bedelınden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa dahıl olan iddialanru dayanağı belgelen ile on beş gün ıçtnde daıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksi takdırde tapu sicilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenın feshıne se- bep olan tüm ahcılar \e kefıllen, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer za- rarlardan \ e aynca temerrut faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faızı ay- nca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa öncelikle temınat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tanhinden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi verıldığı takdırde ısteyen alıcıya bir örneğı gönderilebılır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gör- müş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999'26% sayılı dos- \a numarasıyla müdürlügümüze başvıırmalan ılan olunur. (*) llgılıler tabınne irtıfak hakkı sahipleri dedahıldır ' Basm: 31798 TURGUTLU İCRAMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK A R T T I R M A İ L A N I DosyaNo: 2000-266 Satılmasına karar verilen gayri menkulün cınsı, kıymeti. adedı, evsafı: 1. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü Bayramşah me^ kıı 166 parselde kayıtlı 20550 m2 mıktannda bağ vasfinda taşınmazdır. Ta- şınmaz üzennde kısmen yenıce, kısmen 7-8 yaşlannda yüksek sıstem bag mevcuttur. DSt sulama imkânı vardır. Taşınmazın dönümü 1.100.000.000. TL'den tamamı 31.405.000 000 TL degenndedır. Borçlunun 4 16 hıssesı karşılığı 7.851. 250.OOO.TL değenndedır 2. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü Bayramşah mevkıı 228 parselde kayıtlı 32450 m2 mıktannda tarla vasfinda taşınmazdır Ta- şınmaz kısmen tarla, kısmen de yenıce bağ dıkılı durumdadır. DSt kanalından sulama imkânı vardır Taşınmazın dönümü 700.000.000. TCden tamamı 22.715.00O.0O0.TL değerindedır. Borçlunun 416 hissesı karşılığı 5.678. 75O.OOO.TL değenndedır. 3. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü Çardaktepe mevkıı 273 parselde kayıtlı 51000 m2 mıktannda tarla vasfinda taşınmazdır. Üze- rinde halen pamuk ekıli olup kırtaban arazıdır. DSİ kanalından ve sondajdan sulama imkânı \ ardır. Taşmmazın dönümü 400.000.000. TL'den tamamı 20.400O00.000.TL değenndedır. Borçlunun 4 16 hıssesı karşılığı 5.100.000. OOO.TL degenndedır. 4. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü köy cıvan mevkıı, 576 parselde kayıtlı 41900 m2 mıktannda bag ve tarla vasfinda taşınmaz- dır. Zemınde halen 6-7 yaşlannda askı bağ tesıs edılmış bulunmaktadır. DSİ kanalından ve sondajdan sulama ımkânı vardır. Taşınmazın dö- nümü 1.100.000. 000. Tüien tamamı 46.090. 0O0.OOO.TL değenndedır Borçlunun taşınmazdakı 4 16 hıssesı karşılığı 11.522.500.000.TL değerindedir. 5. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü Akköy mevkıı, 599 parselde kayıtlı 63550 m2 mıktannda tarla vasfinda taşınmazdır. Taşın- maz kıraç bir arazidır. Sulama imkânı yoktur. Kısmen eğimlidir. Taşınmazın dönümü 200.000.000. TL'den tamamı 12. 7 İO.OOO.OOO.TL de- ğerindedır. Borçlunun 4 16 hıssesi karşılığı 3.177.50O.O00.TL değerindedir. 6. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü Akköy mevkıı, 638 parselde kayıtlı 27800 m2 mıktannda tarla vasfinda taşınmazdır. Kuru tanm yapılmakta olup kıraç bir arazıdır. Eğımlı ve taşlıdır. Sulama imkânı yoktur. Taşınmazın dönümü 200.000.000. TL'den tamamı 5.560.000.000 TL degerindedır. Borçlunun 4/16 hissesi karşılığı 1.390.000. OOO.TL değerindedır. 7. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü köy içi mevkii. 1140 parselde kayıtlı 10924 m2 mıktannda tarla vasfinda taşınmazdır. Eki- lebilır ve dikılebilır durumdadır. Taşınmazuı dönümü 500.000.000.TLden tamamı 5.462.000.000 TL degenndedır. Aynca parsel ıçensinde 90 m2 civannda \igma tarzda üzen hasır betonlu 3 oda, salon. mutfak. banyo ve WC'den ıbaret mesken me\cutrur. Elektnk ve su\u vardır. Aynca parsel içensinde 300 m2 tek katlı bıriketten yapılmış üzen trapez saçlı hayvan damı mevcuttur. Binalann toplam degerleri 7.500.000 000. TCdır. Bına ve arazı değen toplamı 12. 962.000 000 TL. değenndedır. Borçlu hıssesı tamdır. 8. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü köy içi mevkıı, 1141 parselde kayıtlı 392 m2 mıktannda avlulu ev vasfinda taşınmazdır. 40 m2 cıvannda tek katlı üzen ıkı odalı üzen çaülı yığma bına mevcuttur. Aynca muştemılat olarak 60 m2 cıvannda üzen çatılı hayvan damı mevcuttur. Taşmmazın tamamı 2.5O0.OOO 000 TL değennde olup borçlu hıssesı tamdır. 9. No'lu Taşınmaz: Turgutlu Musulcalı köyü köy ıçı mevkii, 1143 parselde kavrtlı 736 m2 mıktannda avlulu ev vasfinda taşınmazdır. Par- sel içensinde 80 m2 cıvannda ıkı oda, bir salon ve mutfağı olan tek katlı yıgma bına me\ cut olup mesken olarak kullanılmaktadır. Aynca 75 m2 mıktannda üzen çatılı saya me^ cuttur Elektnk ve suyu vardır Taşınmazın tamamı 4.500.000 000. TL değennde olup borçlunun 4 16 hıs- sesı karşılığı 1.125 000.000. TL değenndedır. 1 No'lu taşınmazın 1. günü 27 '8 2001 saat 09.30'dan 09 40'e kadar 2. günü 6'9'2001 aynısaat 2 No'lu taşınmazın 1. günü 27 82001 saat 10.45'ten 10. 55'e kadar 2. günü 6 9 2001 aynısaat 3 No'lu taşınmazın 1. gûnü 27'8'2001 saat 11 00'den 11.10'e kadar 2. günü 6'9/2001 aynısaat 4 No'lu taşınmazın I.günü27 8/2001 saat 11.15'ten 11. 25'ekadar2 günü69'2001 aynısaat 5 No'lu taşınmazın 1. günü 27'8'2001 saat 11 30'dan 11.40'akadar2 günü 6'9 2001 aynısaat 6No'lutaşınmazınl.günü27'8/2001 saat 11.45'ten 11. 55'e kadar 2. günü 6-'9'2001 aynı saat 7 No'lu taşınmaz 1. günü 27 8 2001 saat 12.00'den 12.10'a kadar 2. günü 6/9 2001 aynısaat 8 No'lu taşınmaz 1. günü 27'8'2001 saat 12 10'dan 12.20'ye kadar 2. günü 6/9'2001 aynı saat 9 No'lu taşınmaz i. günü 27 82001 saat 12.20'den 12.30'a kadar 2. günü 6"9 2001 aynısaat S»üş şartlan: 1- Satışlar yukanda belirtilen gün ve saatlerde Hükümet Konağı 1. kat lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıyle yapıla- caktır 1. artırmada tahmın edılen kıymetin % 75'ıne ve rüçhanlı alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 2. artırma günü aynı yerde aynı saatte satışa çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edüecektır Şu kadar kı artırma bedelının malın tahmın edılen kıymetınm %40'ını bulması ve satış ısteyenuı alacağına rüçhanı olan alacaklılann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazım- dır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edilen kıymenn yüzde 20'sı nıspetınde pe> akçesı \e>a bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temı- nat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşin para ıledır, alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebıhr. Tellalıye resmı. üıale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınkrnış vergıler satış bedelınden ödenir. 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ilgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa dahıl olan ıddıalannı da- yanağı belgelen ile on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ıhalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen. teklıf ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı \ e temer- rüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelınden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhinden itibaren herkesın görebilmesı için dairede açık olup masrafi venldıgi takdırde ısteyen alıcıya bir örneğı gön- denlebılır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 2000 266 sa- yılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ılan olunur. 01.05.2001 (*) tlgililer tabınne irtıfak hakkı sahiplen de dahıldır Basın: 31797 PERŞEMBE ORHAN BÜRSALI Bilimsiz Hükümet ve Ülke OIUP mu? "IMF'ye söz verdik, bıitün fonlan kaldırıyoruz" ba- hanesi altında kaldırılmak istenen üniversite araştr- ma fonlan konusu hâlâ çözülmüş değil. Siyasilerin, Maliye'yi tamamen dışiayarak, bütçe dı- şı oluşturdukları ve babalannın paralanymış gibi si- yasi yönlendirmelerle ve amaçlarla harcadıkları diğer fonlarla, üniversite araştırma fonlannı aynı kefeye koyması, ne akla sığar ne de mantığa.. Insanın, bu karann ardında, üniversitede eğitim ve öğretimi, araştırmayı, bilim insanı yetiştirilmesıni ta- mamen sıfıriamak ısteği gibi bir kasıt arayacağı geli- yor.. • • • Üniversite araştırma fonlannı, üniversitesine göre değişmesine rağmen, büyük öiçüde üniversitelerin kendileri yaratıyor. Bu fon kaynaklanyla, * Üniversitelerde master ve doktora tezlerinin he- men tamamı finanse ediliyor; * Üniversitelerde gençler araştırma yapmayı öğre- niyor, bılim adamı olma yolunda ilerliyor ve üniversi- teler ülkemizin bilim kadrolannın yetişmesine yardım- cı oluyor. * Yapılan araştırmalar sayesinde ülkemiz dünya bi- lim sıralamasında 26. sıraya yükselebildi. * Türkiye Bilimler Akademisi'ne göre (TÜBA), üni- versitelerdekı bilimsel araştırmalann üçteikisi bufon- lar aracılığıyla gerçekleştırihyor. DPT yüzde 25'ini, TÜBİTAK yüzde 5'inı, araştırma fonlan ise yüzde 65'i- ni karş^ılıyor. Proje bazında bakıldığında ise araştırmalann yüz- de 90 kadan fonlara bağımlı. Istanbul Üniversitesı'nin araştırma fonu yıllık yak- laşık 3-4 trilyon TL. Ankara Üniversitesı'nin 3 trilyon kadar. Büyük üni- versrteler (+ -1 trilyon) ortalama 3 trilyon fon kullanı- yor. Yıldız Teknik Universıtesi'nin fonu yaklaşık 800 milyar. Yani özetle, araştırma fonlan olmasa, üniversiteler- de hayat duracak. Derviş'e bağlı Hazıne'den yetkililer de, üniversite- lerin tam anlamıyla şahdamarlanna bıçağı dayamış bekliyorlar! IMF adına bir de üniversiteleri kurban edeceğiz! Tam anlamıyla rezalet... Hazıne, ünıversitelere dayattığı, döner sermaye ge- lirlerini ve öğrenci harçlarını sıfır faizle Ziraat Banka- sı'na yatırma kararını da gözden geçirmeli ve bu ka- rannı iptal etmelidir. Geleceğımizi üstlenecek gençlerimize zaten ola- naksızlıklar nedeniyte yeterli kalitede eğitim ve öğre- nim hizmeti veremeyen ve yeterli araştımna yapama- yan üniversiteler, ulkenın stratejik kurumlan olarak değerlendırilmelidir... • • • Rektörier Komitesi, Başbakan Ecevrt'le yaptığı gö- rüşmeden umutlu ayrıldı. Ecevit, sürekli siyasi git-gellerie çalkalanma içinde- ki hükümette, inşallah bu konunun ucunu bırakmaz ve bu umutsuz ortamda hiç olmazsa üniversiteleri- mize biraz moral kazandıracak düzenlemeleri yapar. Bilim, araştırma, eğitim ve öğretim konulan, siyasi partilerin önem verdikleri konular arasına girememiş- tır bir türlü. Geri kalmış ülkelerin talihsizliği!.. Türkiye'nin ekonomik darboğazındaki temel ne- denlerinden biri de, ne yazık ki budur. • • • Hükümetlere, üniversite, bilim, araştırma vb. konu- lannda danışmanlık yapmak amacıyla kurulmuş, ül- kemizin en nitelikli bilim insanlannı çatsı altında top- layan bir kuruluş var: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜ- BA). Böyle kuruluşlann, gelişmiş ülkelerde hükümetje- rin temel kararlannda büyük etki sahibi olduklannı biliyoruz. Bilim konseysiz bir Amerikan yönetimini düşün- mek mümkün bile değildir. Siyasiler ve devletin en üst bürokratlan, üniversi- telere yönelik kararlannda neden TÜBA'ya danışmaz- lar da, zaten hoşnutsuzluğun en üst düzeyde bulun- duğu üniversiteleri tamamen yerte bir edecek önlem- leri ileri sürerler... Bunu anlamak mümkün değil. obursalic bilimmerkezi.org.tr İZMİR İKİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 2000.8 Satış Mahkemece satışı suretiyle ortaklığın gıderilmesine ka- rar venlen lzmir ilı. Narlıdere ılçesı ada no: 6079, parsel no: 1 'de tapuda kayıtlı 399 m2 miktarlı arsa vasfinda olan gayrimenkuldür. Gaynmenkul, Narlıdere Şair Fuzulı So- kak No. 18 adresindekı bınanın tam karşısında aynı sokak no: 11 adresindekı binanın yanında olduğu bılirkışi rapo- runda belırtilmiştir. Mahkememizin 1998 1241 esas sayılı dosyasında gaynmenkulün aynk nizam 6.80m. çatı katsız iki kat mşaata müsadelı dennlığı krokiye göre ön bahçe mesafesi 5m. arka bahçe mesafesi krokiye göre komşu me- safe krokiye göre çatı meyli yüzde 33 tersimatlarda hata olabilir şeklınde gelmış ise de daha sonra mahkememiz sa- tış dosyasında istenen ımar durum yazısmda tzmir Narlı- dere 211-lb, c pafta. 6079 ada 1 parsel ve civannda uygu- lanan 130 No'lu parselesyon planı lzmir 1. tdare Mahke- mesi'nce verilen 25.5.1999 tarih 98 32 E. 00'414 karar No'su ile iptal edildığınden imar durumu verilemediği be- lirtilmış olup daha sonra alınan bila tarih 1 1093 sayılı ya- zıda gayrimenkulün imar planında konut alamna isabet et- mekte olup aynk nizam 2 kat ınşaat ıznı varken yapılan parselasyon planına karşı lzmir 1. ldare Mahkemesi'nin 1998/32 sayı ile dav-a açıldığı ve 25.5.1999 tarih 1999,414 k. sayılı ile planın iptal edıldiğı ve bu karannda danıştayın 1999 6254 E. 2001 605 K. saynlı ile davanın bozulduğu bıldınlmış olup bu nedenle gaynmenkulün imar durumu- nun ne olduğu bilinememektedır. Satış şartlan: Ihalesi tzmır İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacaktır. Muhammen bedeli: 11.172. OOO.OOO.-TLdir. 1. ihalesi: 17 07 2001 günü saat 11.00-11.15 arasında yapı- lacaktır. Bu arttırmada verilecek bedel masraflan ile birlik- te muhammen bedelın yüzde 75'mı bulmadığı takdirde yi- ne aynı mahkemede on gün sonraya bırakılacaktır. 2. lhale- sı: 27 07<2001 günü saat 11.00-11.15 arasında yapılacak- tır. Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte kıy- metinin yüzde 40'ımn altında satılmayacaktır. Ihaleye gir- mek isteyenlerin yüzde 20 nakti temınatlannı satış memur- luğunca yazılacak bir müzekkere ile T. Vakıfbank Adliye Sarayı şubesinde açılacak bir satış hesabma yatırmak zo- rundadırlar. thale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu, katma değer vergısi alıcısına aittir. thaleye girmek is- teyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. Daha fazla malumat almak isteyen- lenn mahkememiz satış memurluğuna başvurmalan ilan olunur. 29.05.2001 Basm: 31792 Ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. SAİTFAİK YVRDAKUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog