Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 H/VZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TANTANÎNİSTİFÂSr Sivil toplum örgütleri, hükümetin yolsuzlukla mücadele edenlere tavır aldığmı savundu Teıııiztoplumistenmiyor• Sıvıl toplum orgutlen yolsuzluklann uzerıne kararhhkla gıdenTantan'ın görevden almma "gerekçesi"nın kamuoyuna açıklanmasmı istedıler tstanbul Haber Servisi- Sa- dettin Tantan'ın gorevınden alınmasım değerlendıren DÎSK Genel Başkanı Sülev- man Çelebi "İçişleri Baka- nı'nın görevinin değiştirilme- si, hükümetin, yolsuzluklarla mücadelenin ulaştığı boyut- tan rahatsız olduğu görüntü- sünii vermekte" dedı Sıvıl toplum kuruluşlan \e yurt- taşlar ıse Sadettın Tantan "ın "yolsuzlukla mücadeledeki karartılığr nedenıyle gorev- den ahndığını behrttıler Çe- lebı yaptığı yazılı açıklama- da, kabınedekı değışıkhğın Sadettın Tantan'ı hedef aldı- ğını belırterek "Tantan'ın, yolsuzluklar konusundaki ba- şanb çahşmalaruun yaratüğı rahatsızhknedeniyle görevin- den ahndığuıa inanmak iste- miyoruz" dedı Yücelen endlşesl tstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, Tantan'ın ba- kanlığı sırasında hem kararlı bır şekılde yolsuzluklann uzenne gıttığını, ancak bu gı- dışte hukuka aykmlıklar ve hak ıhlallen yaşandığmı ıfa- de ederek "Tantan'ın göre- vinden aynlması. bence gore- vi sırasında yapılan hukuka aykınhklar değil, yolsuzluk- lann üzerine gidişte kararlıol- masıdır" dedı tçışlerı Ba- kanlığı'na getınlen Rüştü Kâzun Yücelen' ın ınsan hak- lan sıcıhnm kotu olduğunu öne surdu Idare hukuku profesoru Ül- kü Azrak. açık rejımlerde, Içışlen Bakanı Sadettın Tan- tan gıbı hukumette uzun sure gorev yapmış ve kamuoyu- nun çalışmalannı ızledığı bır bakanın gorevden alınması- nın 'gerekçesi'mn kamuoyu- na açıklanması gerektığmı soyledı Yurttaş Gmşımı Sozcusu Ergin Cüımen, Tantan' ın Su- surluk olayından sonra Turk toplumunda yoğun bır şekıl- de başlayan yolsuzluklarla mücadele ısteklerını dıle ge- tırdığını kaydederek "\neak yolsuzluklann siyasi ay aklarv- nı büdiğinisöylemesinekarşın bunlan hiçbir zaman açıkla- madı" dıye konuştu Tıyatro sanatçısı Macide Taıur da, "ülkenin aydınlan- masuu istemeyenkrin Sadet- tin Tantan'ı engellediğmi" soyledı Yolsuzluk savaşçısı saf dışı Haber Merkezi - Sadettın Tantan'ın Içışlen Bakanlığf ndan alınması haben dunya basınında de yeraldı Internatıonal Herald Tnbune gazetesı, ınternettekı haber sıtestnde Tantan'ın gore\den alınmasım, "Türldye'deki yolsuzluk sa>aşç.ısısafdışı bırakıldı" ba;>hğıyla duyurdu New York Tımes'ın ıntenıettekı haber sıtesınde dun sabah yer alan haberde, 14 Yolsuzluk karşıtı bakanın uzaklaşünlınası endişe yaratiyor" yommu yapıldı Haberde, Tantan donemınde başlatılan 'Balina', 'Bufato' ve 'Beyaz Enerji' operasyonlan hatırlatıldt Haberde, Enerjı Bakanı Cumhur Ersumer'ı ıstıfaya zorlavan gehşmeler \e bu nedenle ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ıle arasının açılması, Tantan'ın goresden alınmasının nedenı olarak gostenldı lntemaüonal Herald Tnbune"un AP ajansı kaynaklı habennde Tantan, "Türkiye'deki yolsuzluk savaşçuaruun öncülerinden" dıye tanımlanırken New York Tımes'ın habennde, TBMM'nın, geçen yıl, Mesut Yılmaz hakkmda -başbakanhk yaptığı donemde gore\ ı kotuye kullandığı gerekçesıyle- soruşturma açılmasını onledıâı de ammsatıldı İsadamlari: Çalışanı göndermek doğru değil Ekonomi Servisi - Sabancı Holdmg Yonetım Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Sadettin Tantan'ın, De\let Bakanhğı gorevınden ısüfasıyla ılgılı olarak "•Bütün bakanlan, bütün yetküileri>erimli istryorum ben. Ama \erimli olanı da göndermek doğru değü" dedı Çalışan bakanlara teşekkur eden Sabancı. "Tantan aynbiriz bıraknuştı. Toplumda bu insanıdaha yüreklendirerek daha ileri goreve mi getirmeliyiz, yoksa daha geriye mi goturmeliyiz? Bunu anlamak mümkiın değU"dedı Koç Holdmg Yonetım Kurulu Uyesı, tnşaat \e Maden Grubu Başkanı Mustafa Koç da Sadettın Tantan'ın Içışlen Bakanhğı'ndan De\let Bakanhğf na atandıktan sonra ıstıfa etmesıyle ılgılı sorular uzenne, hayırlı olması temennısınde bulundu JjSP'DE TARTIŞMA YARATTI Gerçekzaferi Tantan kazandı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - tçışlerı Bakanhğı'ndan De\let Bakanhğı'na ka> dınlan Sadettin Tantan' ın ıstı- fa etmesı, DSP ıçmde de tartişma yarattı Ba- zı DSP lıler Tantan a destek açıklamaları ya- parken bazılan "Fethul- lahçı bir bakana sahip çıkmak bize duşmez" goruşunu dıle getırdıler DSP yonetıcılen Tantan'ınkaranyla ılgı- lı olarak "ANAP'ıniçiş- lerine kanşmak doğru olmaz" gerekçesıyle goruş bıldırmek ısteme- dı BazıDSP'hler,"Du- riıst Tantan, dürust DSP'yeyakışır,bizegel- sin" benzerı değerlen- dırmeler yaptılar DSP Sakarya Mılletvekılı Ramiz Sa\aş "Yolsuz- hıklaria mücadeleetme- melobisi, geckibir zafer kazanmıştır. Ancakhal- kunızın gonlunde ger- çek zaferi kazanan. Sa- yın Tantan'dır" dedı DSP AvdınMılletve- kıh Sema Pişkinsüt ıse vaptığı yazılı açıklama- da, "Hükümet, bütün söylemine karşm yol- suzluklarla mucadelede kararlı değildir. Kanıu- oyunun yoğun isteği ve bakanın çabalan hukü- met tarafından destek- lenmemiş, tam tersine rahatsızhk yaratmıştır. Bugörev değişikligüyol- suzlukla mücadelenin sonumlendirUmek is- tendiği kanısıru uyan- dırmaktadır" dedı DSP Bursa Mılletve- kıh AB Arabacı da son gehşmelen "eski tarz politikalarla toplumda yükselen >eni anlayışuı çahşmasr olarak de- ğerlendırdı İĞNELÎ FIRÇA ZAFERTEMOÇİN Muhalefet, Tantan'ın istifasma destek verirken Başbakan Ecevit yorumdan kaçmdı: O komılara benikarıştırmayınANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP tarafından, ANAP'tan ve yem atandığı Devlet Bakanlığı gorevınden ıstıfa eden Sadettin Tantan'ın Recep Tayyip Erogan ıle bırlıkte hareket et- mesı durumunda "siyasisonunu' hazn- layacağı değerlendırmesı yapıldı Ecevlt: Basarılar dlleıim Başbakan Büknt Ecevit, dün TB- MM'de Tantan'ın ıstıfasuu nasıl de- ğerlendırdığmın sorulması uzenne, U O konulara beni kanşörmayTn" de- dı DSP'bbakanlardaherhangıbırde- ğışıklık olmayacağını kaydeden Ece- vtt, gazetecılenn "Tantan'm yobuz- luklaria mücadeksinden övgüyle söz ettiniz" sozlenne, "Çok değer verdi- ğim bir insandır. Bundan sonrald ha- yaünda başanlar dikrım" yanıtını \ermekle yetmdı Yılmaz: wo surprlse ANAP Genel Başkanı Mesut Yû- maz'ın, gazetecılennTantan'm ıstıfa- sıyla ılgılı sorulanna "Nosurprise" ve "Noconunent" şeklmde îngıhzce ya- nıtlar vermesı dıkkat çektı Bahçeil: Olmasa lyi oltırdu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe- li ıse "Ofanasaydı iyi olurdu, ama ANAP'ın kendi karandır"* değerlen- dırmesınde bulundu MHPkurmayla- n, ANAP'ın bakanlıklannda bır değı- şıklıkbekiedıkiennı, ancak Tantan'ın îçtşlen Bakanhğı'ndan almmasmı beklemedıklennı behrttıler MHP'lı- ler, "Mesut Yılmaz, iyi bir taktik izte- dL Parti içindeki gücünü perçinledi Eğer, Devkt Bakanhğı'na kaydırma- saydı'Yolsuzluklan onluyor' gÖriintü- süohışacaktLBuyollaKtifayazorlamış otduvebaşardıda"dedıler Tantan'ın hangı sıyası oluşum ıçınde yer alaca- ğı MHP ıçmde de tartışılırken "Ağır- hkh olarakRecepTayyip Erdoğan ha- reketine katdacağı dik getiriliyor. An- cak, bu onun sonu olur. Hitabet gücâ yok. Erdoğan'ınbir milktvekiliolarak Mecfete iyi bir anav veremez"' goru- şü dıle getınldı Tantan'ın MHP'ye kaülabıleceğı yonunde de senaryola- nn dıle getınldığıru anımsatan MHP kurmaylan, w Sayın Bahçefi, bir başka parti içinde sorun ohnuşbir kişjyipar- tiye almaz" dedıler çiller: Yılmaza bir fcoyan beş aldı DYP hden Tansu Çilfcr, Tantan'a destek venrken Mesut Yılmaz'a ağır suçlamalardabulundu Çüler, partısı- nın grup toplantısında Tantan'ı ıstıfa- ya gotüren surecı değerlendınrken •^ylegörünüyorki Mesut Yıhnaz'aij- biriikçüeri tarafından destek devam etmiş ve Sayın Yümaz'a bir ko\an beş alabüm^tir*' dedı Kutati: Parti içi anlaşmaılılc Fazılet Partısı Genel Başkanı Recai Kutan, Tantan'ın ıstıfasuıın, parti ıçı anlaşmazlıktan kaynaklandığmı sa- vundu. Kutan. Tantan'ın yolsuzlukla mucadelede sembol hahne geldığı yo- lundakı soylemlenn hatırlatılması uzenne, görevme yem başlayan îçış- len Bakanı Rüştü Kazun Yücelen'ın çalışmalanna bakılması gerektığım soyledı FP Genel Başkan Yardımcı- sı MehmetBekaroğlu ıse Tantan'ın ıs- üfasıyla yolsuzlukla mucadelede gen adım atıldığmı soyledı Yûcelen: Prenslplere uyanm Tantan'ın bakanlıktan aynlmasın- dan sonra makamına gelen RüştüKa- zmn Yücelen, gazetecüenn sorulanm yamtladı Gazetecüenn "DYP Bderi Tansu Çftter'in 'her denılenı yapacak bır bakan' şeklindeki iddialannı nasd değerkndirrywsunuz" sorusu uzenne Yücelen, "Her söyienene uymamam, her söyienene cevap vermemem gerekir.Bendebuprensibeuyacağım'' dedı HJffiIRMIKI AYDIN ENGİN aengin(a doruk.net.tr Kahraman yaratmak, kahra- manlara ıhtıyaç duymak halk kıtlelerınin kotu bır alışkanlığı Papa'nın huzurunda yargıla- nıp olum korkusuyla dunyanın donmedığını kabul edecek olan Galileo Galılei Vatıkan ın mer- dıvenlerını tırmanırken oğrencı- lerınden bırı saygılı ama keder- lı seslendı - Ah, sızın canmızı alacaklar dıye korkuyonız Halkın sızın gı- bı kahramanlara ıhtıyacı var Galileo Galılei gulumseyıp yamtladı - Yazık o halka kı kahraman- lara ıhtıyaç duyar1 Turkıye'nın son gunlerının "kahramanlan" Galileo Galılei kadar da huner gostermış de- ğıller Kımı lıberal ekonomının gereklerını yerıne getırdığı ıçın kımı bır ıçışlen bakanının bek- lenenlerı yerıne getırdığı ıçın kahraman ılan edılıyor Yanı "görevını yapmak" 2001 Turkıyesı'nde kahraman- lıktan sayılıyor Yazıki Serbest pıyasa ekonomısını benımsemış kendı parti prog- ramlanndatersı yazmasına rağ- men bunu oy aldıkları seçmen- Yazık O Halka ki... lenn gozunun ıçıne baka baka ılan etmekten kaçınmayan DSP ve MHP yığıtlerı ıle oldum brttım serbest pıyasa ekonomı- sının savunucusu olmuş, bu sıstemı uygulayıp Turkıye'ye "çağ atlattığını" ıddıa eden bır tuhaf zatın mırasçısı olmakla ovunen kendılerını lıberal ola- rak tanımlayan ANAP lılar bır koalısyon hukumetınde buluş- tular ve Ve benımsedıklen sıstemı uygulamayı bılebeceremedıler Lıberalızmın sıyasal yanı soz konusu olduğunda ışık gormuş yarasa orneğı kaçıp uzak dur- dular Lıberalızmın ekonomık yanını ıse hortumlama ve hor- tumlatma çalma ya da çaldır- ma olarak kavradılar Bu kadar aşşağılaşmayanlan ıse lıberal ekonomıyı borç alıp borç faızı odeme, yenı borcun faızı ıçın yenıden borç alma gıbı budala- ca bır saadet zıncırı olarak ta- nımladılar Yanı ekonomık lıberalızmı yuzlerıne gozlenne bulaştırıp kendılerını rezıl ve ulkeyı berbat ettıler Sıyasal lıberalızmı ıse bırkaç göz boyama operasyonu ıle ge- çıştırmeyı yeğledıler ve bızler- den de bunu yutmamızı bekle- dıler Her şey bu kadar dıbe vurun- ca, Turkıye'ye borç veren ulus- lararasıtefecılık kurumları, hem eskı alacaklarını sağlama bağ- lamak, hem yenı borcun gen odenmesını guvenceye almak tçın Kemal Dervış ı onerdıler Koalısyon ortaklanna soke so- ke, kanırta kanırta kabul ettırdı- ler Dervış geldı Kolları sıvadı Serbest pıyasa ekonomısının gereklerını ve rasyonellennı uy- gulamaya, onlemlerını almaya başladı Bu uygulama ve on lemlere bugunlerde "yapısal re- formlar" denıyor Olup bıten bundan ıbaretken Dervış kahraman ılan edıldı Hayır, bu, medyanın tepelerın- de tezgânlanan bır dumen de- ğil Halkımızın buyucek bır bo- lumu Dervış'ı kahraman olarak goruyor, bır kurtarıcı olarak ona umut bağlıyor New YorkTımes'ın dış polıtı- ka yorumcusu Thomas Fried- man'ı yemek yedığı lokantaya rastlantısal olarak Dervış'ın de gelmesı ustune şaşkına çevıren ve Madonna geldı sandım" dedırten ılgı patlaması hep bu kahraman yaratma ıhtıyacının yansılan Galileo Galılei haklı - Yazık o halka kı kahraman- lara ıhtıyaç duyar 1 Ustelık o "kahraman" az son- ra gıdıp Papa'nın huzurunda dız kırıp boyun bukup, dunya- nın donmedığını kabul edecek- tır ••• Bır kahraman daha var Sa- dettın Tantan Bu satırları yazarken o da Içışlen Bakanlığı onundetoren bıriığını selamlayıp bakanlığa ve ANAP uyelığıne veda edı- yor Besbellı bu onu daha da kahraman' yapacak Pekı "kahraman" m\f Nıye olsun kı^ Bır ulkede, hele anayasasın- da "demokratık hukuk devlet" olduğu yazan bır ulkede ıçışle- n bakanlarının gorevı hırsızları, soyguncuları, hortumcuları ya- kalamak vurgunculara aman vermemek mafya çetelerıne solukaldırmamaktır Bunlan ye- rıne getırdığı surece görevını yapmıştır tersınde ıse başansız sayılıp gorevden alınması gere- kır Tantan gorevınden alındı Başansız olduğundan mı' Galıba hayır Gorevden alma nedenı lıberaK 1 ) ANAP ın, ucu kendısıne dokunan bır vurgun soruşturmasına bıle katlanma- ya razı olmaytşından ıbarettır Tantan ın gorevden alınmasının aynasında, Ozalcı sıyaset ahla- kının gunumuzdekı temsılcısı ANAP yansıyor Halk bır kahraman ıcat edıp arkasından ağıtlar yakacağına, lıberal maskelı ANAP'ı ve ko- alısyon ortaklarını cezalandır- maya yonelmedıkçe, ozguve- nını kazanıp kahramanın "ken- dısı olduğunu" kavramadıkça pıyasaya yenı yenı "kahraman- lar' çıkacak Galileo Galılei haklı - Yazık o halka kı POUTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Tantan'ın İstifası.. Başbakan Yardımcısı ve ANAP lıden Mesut Yılmaz, Sadettın Tantan'ı içışlerı Bakanlığı go- revınden almakla ne kazandı, ne kaybettı? Sıyası kulıslerde bu soruya verılen yanıt şoy- le "önce parti ıçı muhalefete gozdağı verdı, do- layısıyla ağustos ayında yapılacak buyuk kong- re ıçın onemlı bır rnesafe aldı " Dun sabah konuştuğumuz bır ANAP mılletve- kılı, daha ılgınç bır saptama yaptı "Mesut Bey'ın Yılmaz Karakoyunlu 'yu Özel- leştırme Idaresı'nden sorumlu Devlet Bakanlı- ğı'na getırmesı bence daha onemlı " ANAP mılletvekılme "Neden" sorusunu yo- nelttık Aldığımız yanıt şoyleydı "Sayın Yılmaz Karakoyunlu, 8O'lı yıllarda Ban- ker Kastelb'nın genel koordınatoruydu Kamu- oyu Karakoyunlu'nun adını o zaman duymuştu 1996yılında ıse Karakoyunlu Tekstılbank'ın yo- netım kurulu uyesıydı " Hukumetın ANAP kanadında bır sessızlık ege- mendı dun sabah Eskı Içışlen Bakanı Sadettın Tantan'ın hem gumruklerden sorumlu Devlet Bakanlığı ndan hem de ANAP tan istifası beklenıyordu Öğle saatlerınde Tantan, bakanlıktan ve ANAP'tan ıstıfa ettı öncekı gece Başbakan Bulent Ecevıt'ın ara- ya Hüsamettın Ozkan ı sokması ışe yarama- mıştı • • • Sadettın Tantan dun sabah erken kalktı Istı- fasını yazdı, sonra da İçışlerı Bakanlığı na gıttı Aynı saatlerde Başbakan Ecevit Hüsamettın Özkan'dan bır kez daha Tantan'la goruşmesını ıstedı Tantan "Lutfen aradan çekılin" deyıp ekledı "Bugune dek onurumla yaşadım Hırsızlarta, çetelerle, devletı soyanlarla mücadele ettım Ben koltuk meraklısı değıhm " Tantan'la Yılmaz arasındakı surtuşme Malte- pe Beledıye Başkanı ANAP lı Bahtıyar Uya- nık'ın gorevınden alınmasıyla başlamış 'Beyaz Enerjı Operasyonuyla ıvme kazanmıştı Mesut Yılmaz'ın 'Jandarma, Ankara'nın go- beğınde operasyon yapıyor" açıklaması aslın- da surtuşmenın hangı boyutta olduğunun altını çızıyordu Daha bır ay once Mesut Yılmaz Tantan a şu mesa)i gondermıştı "Jandarma sana bağlı gerekenı yap 1 " Sadettın Tantan Yılmaz'a aynı kışıyle haber gönderdı "Jandarmanın yaptığı tum operasyonlardan habenm var " Sonra Savcı Talat Şalk olayı patlak verdı Yılmaz, Adalet Bakanı Hıkmet Samı Turk le konuştu ve anlaştı Şalk ve Tantan'ın kellesı uçurulacaktı ama ne zaman'? Demokratık hukuk devletınde tddıanameyı hazırlayan bır savcı nasıl olur da duruşmaya gır- mezdı 9 Savcı Şalk gırmedı Beyaz Enerjı Operasyo- nu'ndatutuklu 10 sanıktan 9'u, oncekı gun çe- te kurmak ve çeteye yardım etmek suçundan salıvertldı Ancak bu sanıklar 'ruşvet ve ıhaleye fesat ka- nştırmak' suçundan Bırıncı Ağır Ceza Mahke- mesi'nde yargılandıklanndan cezaevınden çı- karılmadılar • • • Acaba bu olup bıtenlerı askerler nasıl değer- lendırıyor^ Sanırım bıraz kaygıyla ızlıyorlar 1 Pekı, bundan sonra ne olacak landarma ope- rasyon yapmayacak mı'? 'Mavı Akım Soruşturması nı yuruten DGM Savcısı Cengız Köksal jandarmayla değil po- lısle ışbırlığı yapıyor Jandarma operasyonlarında hukuk dışı bazı gozaltıların yapıldığı daha sonra DGM savcıla- rına bilgı verıldığı yargı çevrelerınde konuşulu- yor Örneğın, Esenyurt Beledıye Meclısı nın 15 eskı CHP'lı uyesının başlarına gelenler hukuk kurallarını aşıyor Turkıye'nın yenı bır surecı yaşadığı apaçık or- tada' Bugunku hukumetın alternatıfi olmaması- dır ıçınde bulunduğumuz durum' Ekonomının dibe vurduğu sıyası ıktıdara gu- ven duyulmayan bır ortamda, hem Başbakan Ecevit hem yardımcısı Yılmaz ayakta kalabılı- yor' Devlet Bahçeli ye gelınce' Galıba Bana dokunmayan yılan bın yaşasın" der gıbı sessız sakın ve 'dennden gıdıyor Pekı gelecek nasıP Yenı sıyası oluşumlara gebe' hikmet.cetinkayafa cumhuriyet.com.tr Faks numaramtz: 0212/ 513 90 98 Banker Kastelli: Karakoyunlu beni arkamdan vurdu Ekonomi Senisi - Kamuovunda Banker Kastelli adıyla tanınan 1982 yılında halktan 2 5 mılyar dolar topla- yarak tsyıçre ye kaçan CevherOzden Yümaz Karakoyunlu nun bu gune kadar bakan ol- maması ıle ılgılı olarak "Benimleyaşadığıçahş- ma hayahndan utanç duyuyor olmalı" dıve konuştu Ozden, 1977-1982 donemlen arasmda Ka- rakoyunlu'nun yanmda çalıştığını söyleyerek "21Haziranl982\ihn- da beni arkamdan vur- du" dcdı BankalarBır- hğı nın bankerlerın me\ duat toplama sertı- fıkalarını kaldırması- nın ardından Banker Kastelli Menkul De- ğerler şırketını tasfıye etme karan aldığmı soyleyen Kastelli bu ısteğını donemın Baş- bakanı Turgut Ozal a ıletmesı ıçın \ ılmaz Karako-yunlu yasoyle- dığını ancak Karako- yunlu nun "Emreder- sin patron,tamam'" de- mesıne karşın sozlennı çarpıttığını ılcn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog