Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE TANTAN'IN ISTIFASI DÜNYADA BUGUN ALİ StRMEN Tantan'lı Anılar Yirmi yıla yaklaşıyor. Sadettin Tantan o za- manlar Beyoğlu Emniyet Amiri idi. Uzun süredir, Istanbul'un eski, bir o kadar da muhataralı semti, böyle bir olayla karşılaşma- mıştı. Tantan batakhanelere, uyuşturucuya, her türlü pisliğe savaş açmıştı. Adı çevresinde, bu- günkü kadar değilse bile, küçük bir efsane oluş- muştu. Bir gün Cumhuriyet gazetesine geldi. En üst katta bir araya geldik. Uzun uzun, yaptıkları ve yapmak istediklerini anlattı. Tantan'ın siyasi yelpazedeki yeri sağ olarak ta- nımlanıyordu. Soldaki Cumhuriyet'i ziyarete gel- mesi, solun kimi çevrelerce ihanetle bir tutuldu- ğu bir dönemde, pek alışılmış bir davranış de- ğildi. Onu yeni tanıyor, ihtiyatla yaklaşıyorduk. Sonunda noktayı llhan Abi koydu: - Biz, sizi ve dürüstlüğünüzü çok sevdik. In- şallah başarılı olursunuz, ama üzülereksöyleye- yim ki sizi orada çok tutmazlar, yerler kardeşim. llhan Selçuk'un tahmininin doğruluğunu gör- mek için çok beklemeye gerek kalmadı, birkaç ay sonra Sadettin Tantan başka bir yere tayin eöildi. • • • 12 Eylül döneminde, uzunca bir süre, Sağ- malcılar Ceza ve Tutukevi'nin B-16 kaçakçılar koğuşunda kaldım. Kaçakçı kader arkadaşları- mın çoğunun yatağının başucunda, Sadettin Tantan'ın gazeteden kesilmiş fotoğrafları vardı ve istisnasız hepsi, resimdeki yüzün gözlerini oymuşlardı. Tantan, kaçakçıların bir numaralı düşmanıydı. Zaman geçti, Kent TV'de yaptığım 'Ayıptır Söylemesi' programlarımdan bırıne, o sıralarda Fatih Belediye Başkanı olan Sadettin Tantan'ı konuk ettim. Fatih Belediye Başkanlığı sırasın- da, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın, yararlı ola- cagınaınandığı herkeslebırlıkteçalışıyor; bölge- nin, Osmanlı döneminin yanı sıra Doğu Ro- ma'dan kalma tarihi yapıtlarını ortayaçıkarıp de- ğerlendirmeye uğraşıyor, bu yüzden de, bu mü- tedeyyin politikacı, özellikle Refah'tan, 'komü- nistlerle çalışıyor, gâvureserlerıniöne çıkarıyor' yollu eleştiriler alıyordu. O sıralarda, birçok kişi gibi ben de, Tantan'ın Istanbul'a belediye başkanı olmasını diliyordum, ama biliyordum ki, ona, partısi ANAP bu fırsatı vermeyecekti. Program sonunda, özel sohbette, - Siyasi görüşlerimiz bağdaşmasa da, sizi candan desteklehz, dedim. Tantan güldü, -Buaynmlar, namussuzların, namuslulann bir araya gelmelerini engellemek için çıkanlıyor, biz pekâlâ birbirimizle bağdaşınz, dedi. • • • Tantan 'rotasyon' manevrasıyla Içişleri Bakan- lığı'ndan alınınca, aklıma 20 yıl önceki olay gel- di. Güidüm. llhan Selçuk haklı çıkmıştı. Mesut Yılmaz herhalde, zafer kazandığını dü- şünüyorolmalı, ama bunun, Roma ordularını ye- nen, ancak bu galibiyet ile bırlikte bütün ordu- sunu da yitiren ve bir sonrakı çatışmada yok olan Pirhus'ünkine benzer bir zafer olduğunu görmüyor. Kamuoyu, temiz adam imajının en- der örneklerinden biri olarak kabul ettiği Tan- tan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırılmasını, temizlerın kirliler tarafından tasfiyesı olarak algı- lıyor ve Tantan'ın, siyasi pislikleri de ortaya çı- karacağından, soruşturmaların zirvelere de tır- manacağından korkulduğu için tasfiye edildiği- ne inanıyor. Istifa eden Tantan'ın imajı pekişiyor, prestiji ar- tıyor. Ya Mesut Bey'inkiler?.. Mesut Bey büyük bir Pirhus zaferi kazanmış görünüyor. Memleket için hayırlı olsun. İpleri koparan tartışma Soruşturma yapmak jandarmanın görevi ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Içişleri Bakanı Sadettin Tantan ile ANAP liden Mesut Yılmaz arasında iplerin kopmasına neden olan yolsuzluk operasyonla- rının jandarma aracılı- ğıyla yürütülmesinin jandarma birimlerinin yasal görevi olduğuna dikkat çekiliyor. Jandar- ma Genel Komutanlığı, kuruluş vasasında eği- tim ve askeri görevleri bakımından Genelkur- may'a, adli ve asayiş gö- revleri açısından da Içiş- leri Bakanlığf na bağlı. Emniyet ve asayişin sağlanmasıyla görevli askeri birgüvenlik kuv- veti olan jandarmanın, Devlet Güvenlik Mah- kemeleri Yasası uyann- ca savcılar tarafından yapılacak soruşturma kapsamında verilen tüm emirleri öncelikle yeri- ne getirme sorumluluğu bulunuyor. Yılmaz'ın "Beyaz Enerji" operasyonunda askerlerin akti'f rolünü eleştırmesine karşın. jandarma birimlerinin görevleri arasında söz- konusu soruşturmalan yapmanın da bulundu- ğu kaydedildi. Yetki yasası 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yet- kileri Yasası'nda jan- darma, "emniyetve asa- yiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve ni- zamlann verdiği görev- leri yerine getiren silah- lı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti" olarak tanımlanıyor. Yasada, jandarmanın görevleri şöyle sıralanıyor: "Em- niyet ve asayiş ile kamu düzeııini sağlamak, ka- çakçüığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlen- mesini önlemek için ge- rekli tedbüieri almakve uygulamak, ceza infaz kururnlan ve tutukevle- rinin dış konınmalannı yapmak. tşlenmiş suç- îaria ilgili olarak kanun- larda belirtilen işlemleri \apmak ve bunlara iliş- kin adli hizmetteri yeri- ne getirmek." 'Haksızlık ve hâkimiyet odaklanna karşı mücadelede yer ve zamanın önemi yoktur' Tantan suçlayarak ayrddıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Içişleri Bakanlığrndan Devlet Ba- kanlığı 'na kaydınlan Sadettin Tan- tan, hem kabine hem de ANAP üye- liğinden istifa etti. Uygulamayı kişisel ilkeleri ve si- yaset anlayışına aykın bulduğunu belirten Tantan, istifasını duyurdu- ğu açıklamasında, hâkimiyet odak- lanna karşı mücadelesini sürdüre- ceğini kaydetti. ANAP lideri Mesut Yılmaz. makul bir sürede Tantan' ın yerine atama yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in kabınedekı mıni re\ızyonu onaylamasının ardından Devlet Ba- kanhğTna kaydınlan Tantan'ı ısti- fadan vazgeçırmek içm özellikle Başbakan Yardımcısı Hüsamettin • Içişleri Bakanlığrndan Devlet Bakanlığf na kaydınlan Sadettin Tantan dün hem bakanhktan hem de ANAP üyeliğinden istifa etti. Tantan, hedef olduğu uygulamayı kişisel ilkeleri ve siyaset anlayışıyla bağdaştıramadığını bildirdi. Yılmaz, istifanın sürpriz olmadığını kaydederken "Üzüldünüz mü" sorusuna "No comment" yanıtını vermekle yetindi. Ozkan'ın yürüttüğü çabalar sonuç vermedi. Tantan dün sabah Içişleri Konutu'nda çalıştıktan sonra öğle saatlerinde Içişleri Bakanlığı'na geçti. Bir süre Içişleri Bakanlığı personeliyle görüşerek vedalaşan Tantan, aralannda Içişleri Bakanlı- ğı Müsteşan SaimÇotur. Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başka- nı Korgeneral Yusuf Soybaş, Emni- yet Genel Müdürü Turan Genç \ e İstanbul Emniyet Müdürü Kâzun Abanoz'un da bulunduğu yetkililer tarafından ÎYASÎ GELECEĞÎ TARTIŞILIYOR İlkçengel,yeniohışumcu ErdoğanJ dangeldi • Istifası parti içindeki muhaliflerde üzüntü yaratan Sadettin Tantan'ı ilk arayanlar arasında yeni parti hazırhğında olan Tayyip Erdoğan yer aldı. Erdoğan'ın Sadettin Tantan'a "Kapımız size her zaman açık" mesajı verdiği belirtiliyor. AYŞE SAYLN ANKARA - Içişleri Bakanlığı görevinden alınıp Devlet Bakanlığı'na kaydınlınca. hem bakanJıktan hem de ANAP'tan istifa eden Sadettin Tantan'ın nasıl bir "siyasi rota" izleyeceği kulislerde tartışılıyor Tantan'ın bakanJıktan istifasını "yerinde" bulan parti içi muhalifler, partıden aynlmasını "taktik hata" olarak nitelediler. ANAP lideri Mesut Yıbnaz'ın, önceki gün yaptığı "devre dışı bırakma" operasyonunun ardından Tantan'ı ilk arayanlardan birinin de Tayyip Erdoğan olduğu öğrenildi. Hem bakanJıktan hem de partiden istifa eden Tantan'ın yakın çevresıne "Yolsuzluklann üzerini örtmek isteyenleri millet gömer" dediği öğrenildi. 'Taktlk hata 1 yorumu ANAP'la iplerini koparan eskı Içişleri Bakanı Tantan, partisinden "larguı ve sitemh'" aynldı. Tantan'ın istifa kararını aldığı önceki gece yakın çevresine, "Bu millet yülarca tarnşüğı yolsuzluklar konusundaki hassasiyeri gördü. Bundan sonra yolsuzluklan örtmek isteseler bile millet biliyor. Artık herşeyin ayırdında. Bundan sonra örtemezler, örtmek isteyenleri de millet gömer" değerlendırmesınde bulunduğu öğrenildi. Kulislerde Tantan'ın, yeni siyasi olusumlar içinde de yer alacağı konuşuluyor. Önceki gece Tantan'ı telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Tayyip Erdoğan'ın, "kapılannın açık olduğu" mesajını ilettiği öğrenildi. Tantan'ın ise şimdilik net bir yanıt vermedığı ıfade ediliyor. Yılmaz'ın pasifize ettiği isimlerden eski TBMM Başkanı Yıldınm Akbulut Tantan'ın istifasından "üzüntü duvduğunu" belırterek ızienen yöntemi de doğru bulmadığını söyledi. Akbulut. "Tantan'ın tçişleri Bakanhğı'ndan aynlması şık değüdi. O nedenle Tantan doğru olanı yapti" görüşünü dile getirdi. Muhalif grup içinde yer alan Ankara Milletvekili İlhan Aküzüm de Tantan'ın ANAP için "önemli bir kayıp olduğu" değerlendirmesinde bulundu. uğurlandı. Tantan'ın bakanhktan aynlmasmın ardından istifasına iliş- kin açıklaması basına dağıtıldı. ilkelerimle bağdasmıyor* Açıklamasında, 2 yıldır Içişleri Bakanı olarak görev yaptığım anımsatan Tantan şunlan bildirdi: u Bu görev den bir başka bakanhğa atanmamı, dolayısıyla bu uygula- mayı kişisel ilkelerim ve siyaset an- layışımla bağdaştıramadığım- dan kabinedeki yeni görevim- den istifa ediyorum. Aynca Anava- tan Partisi'nden de istifa etmiş bu- lunuyorum". Makamlann geçici, vatana ve hal- ka hizmet idealinin kalıcı olduğunu vurgulayan Tantan şöyle devam et- ti: "Her rürlü haksızlıkla olan mü- cadelemde hâkimiyet odaklanna karşı haikınun, ülkemin ve devleti- min menfaatlan doğrulfusunda yaptığım hizmetlerin makanu, yeri ve zamanı hiç önemli değildir. Yaşa- dığun sürece bu mücadeledeki ka- rarhlığımda hiçbireksikiikolmaya- ÜROKRATLARI DA GİDİYOR İstanbulEmniyetMüdürü banoz görevden ahnıyor • Sadettin Tantan'ın ardından bazı emniyet müdürleri ve valilerin görev yerlerinin değiştirilmesi de gündeme geldi. İlk olarak Vali Erol Çakır ile kavgalı olan bu kavgası Yılmaz-Tantan tartışmasına dönüşen istanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz'un görevden ahnması bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sadettin Tantan'ın Içişien Bakanlığı görevinden alınmasının ardından, başta istanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz olmak üzere bazı emniyet müdürleri ile valilerin görev yerlerinin değiştirilmesi beklenıyor. Abanoz, İstanbul Valisi Erol Çakır'la yaşadığı gerilimin ardından ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın hedefi olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz ile Valı Erol Çakır arasındakı genlım nedeniyle Tantan, Çakır'ı görevden almak istedi. Ancak Yılmaz buna izin vermedi. Emniyet müdürü-vali çatışması, Tantan- Yıhnaz tartışmasına dönüştü. Polis müfettişi kökenli Abanoz, emniyette yaşanan Telekulak skandalının patlak •, vermesinin ardından Istihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Abanoz, Tantan'ın bakanlığı döneminde istanbul Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan uğurlanması törenıne katılan Abanoz, "Siz de istifa edecek misiniz" sorusuna "Hakn tstanbul Emniyet Müdünıyüm" yanıtını verdi. Tantan, bakanlık görevine atandıktan sonra müsteşarlık görevine dönemin Kahramanmaraş Valisi Saim Çotur'u getirdi. Cengiz Bulut'u müsteşar yardımcılığına atayan Tantan, sık sık emniyet içindeki Sakaryalılan ve Gürcü kökenli emniyet görevlilerini terfi ettirmekle eleştirildi. Tantan döneml Emniyet Genel Müdürü Turan Genç'in bir kente vali olarak atanacağı veya merkeze alınabileceği kaydedildi. Terörle Mücadele Daire Başkanı Sükyman Ekizer, Istihbarat Daire Başkam Muzaffer Erkan, Tantan döneminde bu göreve getirildiler. Emniyet genel müdür yardımcılan Muhittin Kaya ile Tabsin Baş da Tantan'm görevlendirdiği polis şefleri arasında yer aldı. Tantan, il emniyet müdürlüklerinin de tamamına yakınında değişiklik yaptı. Bunlar arasında Bursa Emniyet Müdürü Aydın Genç, Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender de yer aldı. Içişleri Bakanı Rüştü Kazım Y'ücelen'in. Tantan döneminde hazırlandığı belirtilen kararname üzerinde yapacağı değişiklikle yeni görevlendirmeye gideceği dile getirildi. Kendisine en yakın isimlerle bile tartışan ANAP lideri parti içinde giderek yalnızlaşıyor Yılmaz'a direnen yorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Beyaz Enerji ope- rasyonunun "intikamını", Sadettin Tantan'ı hem kabi- ne hem de parti dışında bıra- karak alan ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Mesut Yılmaz. parti içinde yalnızlaşıyor. Son dö- nemde, kendi bakanlan ve parti yöneticileriyle kavgalı duruma gelen Yılmaz'ın he- def seçtiği isimlerden en ra- dikal karan veren ise bakan- lığın yanı sıra ANAP'tan da istifa eden Tantan oldu. "Parti içi demokrasivi en geniş anlamryla uygulayan" parti lideri olmakla övünen Yılmaz, uygulamalannda ise tam tersi davranış sergi- ledi. Yılmaz'ın "yalnızlaş- ma" süreci, Trabzon Millet- vekili EyüpAşık'la yollarını ayırmasıylabaşladı. Yılmaz, "hükümet düşüren", Türk- bank yolsuzluğu sürecinde, kendisini "şaibekrden" kur- tarabibnek için Aşık'a sahip çıkmadı. 57. hükümette insan hak- Eyüp Asık Mehmet AU trtemçelik Yıldınm Akbulut Murat Başesgioğlu YükselYalova lan ve AB'den sorumlu Dev- let Bakanlığı görevi yapan Mehmet Ali trtemçelik de Yılmaz'ın "küstürdüğü" isimlerden. AB'nin sorum- luluğu konusunda Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı tsmail Cem'le çatı- şan Irtemçehk'ı, Yılmaz yal- nız bıraktı. trtemçelik istifa etmek zorunda kalırken Yıl- maz kabineye Başbakan Yardımcısı ve AB'den so- rumlu Devlet Bakanı olarak girdi. Eski Meclıs Başkanı Yıl- dınm Akbulut'la Cumhur- başkanlığı seçimi sürecinde görüş ayrılığına düşen Yıl- maz, bu ismi de yanından uzaklaştırdı. Akbulut, Mec- lis Başkanlığı koltuğunu kaybederken Yılmaz aynı süreçte Meclis Başkanlı- ğı'na aday olan Kastamonu Milletvekih' Murat 1 oğlu'nu da küstürdü. Yıhnaz, "koaüsvonadabn na uymak'' adına, seçimi ka- zanmasına "kesm" gözüyle bakılan Başesgioğlu'na des- tek vermeyince, başkanlığı 2 oy farkla MHP'li Omer Izgi kazandı. Beyaz Enerji istifası Son dönemde ise Yıl- maz'm iyice sertleşmesine neden olan süreç Beyaz Enerji operasyonu ile başla- dı. Yıhnaz ilk kez operasyo- nun ardından, Tantan'ı açık hedefhaline getirdi. Operas- yon nedeniyle Cumhur Er- sümer istifa etmek zorunda kaldı. Ersümer'in de "hükümet ortaklannm baslasıyla" isti- faya zorlanması nedeniyle Yıhnaz'a "largm" olduğu ifade ediliyor. Tantan'a "söz geçireme- yen" Yıhnaz, yaptıramadığı ışleri, Tantan'ın Iran gezisi sırasında Içişleri Bakanlı- ğı'na vekâlet eden ve "oğlu gibi" gördüğü belirtilen Tu- rizm Bakanı Erkan Mum- cu'ya yapnrmak istedi. Yümaz'ın,jandarmayakı- sıtlama getirilmesi için ge- nelge yayımlamasını istedi- ği Mumçu, bu istemi redde- düıce istifa noktasına geldi. Yıhnaz, geçen hafta "tü- tün krizi" nedeniyle özelleş- tirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova'yı is- tifa ettirerek devre dışı bırak- tı. Yıhnaz, bir süre önce "azil" tehdidinde de bulun- duğu Tantan'ı önceki günkü operasyon sonucu, hem ka- bine hem de parti dışına itti. cağını özeUiklevurgulamak isterim. Bu çahşmalanmızda halkımızuı, kamuoyumuzun \ e basınımızın bü- yük desteğini gördüğümü ifade edi- yor ve kendilerine teşekkür ediyo- rum." Tantan'dan boşalan göreve Keçeciler vekâlet edecek. ANAP'tan da İstifa Tantan TBMM Başkanlığı'na gönderdiği dilekçede de, "Üyesibu- lunduğum Anavatan Partisi'nden istifa ediyorum. Gereğini saygüa- nmla arz ederim" dedi. Tantan'm istifasıyla TBMM'deki son sandal- ye dağılımı ise şöyle oldu: DSP: 132, MHP: 126, FP: 102, ANAP: 88, DYP: 83. Bağımsız: 11, Boş: 8. Fatih ANAP ANAP Fatih flçe yöneticileri toptncapartilerinden istifaetti. Destek istifası tstanbul Haber Servisi - Fatih Belediye Meclisi'nin 9 ANAP'h üyesi ile ANAP Fatih Ilçe Yönetim Kurulu üyeleri, Sadettin Tantan'ın istifası üzerine partiden aynldıklarım açıkladılar. ANAP Fatih Ilçe Başkanlığı"nda açıklama yapan Ilçe Başkanı Soysal Algan. Tantan'ın görevden ahnmasını esefle karşıladıklannı belirterek "Tantan'ın Türk halkuun bekfcntüerini ve özlemlerini yaasıtan mücadelesine büyük bir azünle devam ettiği sırada görevinden ahnmasuıa izah edecek haklı hiçbir neden bulunmamaktadır" dedi. Sadettin Tantan'ın H hakb mücadelesinde" bizzat partisi tarafından yalnız bırakıldığını öne süren Algan, şunlan söyledi. "ANAP yönetiminin bu taöhsiz ama beklenen karanna ortak olmak istemediğimiz için Fatih Ilçe Yönetimi'nden ve partiden toplu olarakfetifaediyoruz. Tantan'm her koşulda arkasmdayız. Yeter ki btzim önümüzden yürüsün." Sapanca ANAP Tabelalar indiriliyor SAPANCA (Cumhııriyet) - Eski tçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın memleketi olan Sakarya'nm Sapanca ilçesinde ANAP örgütü üyeleri, görevlerinden ve partiden istifa ettiler. ANAP Sapanca Ilçe Başkanı Yaşar Serdaroğlu, Tantan'm görevden ahnmasına anlam veremediklerini beürterek "ANAP tabeksım indiriyoruz, aynca tüm uçe teşküan olarak da göre\imizden istifa edeceğH* dedi. Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan ahnmasına, memleketi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yurttaşlar tepki gösterdi. 200 kadar Sapancalı ilçe binası önünde toplanarak parti tabelasım indirdi. Tabelanın üzerine çıkarak ezen yurttaşlar, Tantan'ın arkasında olduklannı söylediler. Yurttaşlar, "Tantan kötüferin üzerine gittiği için rahatstz uldular. Bu yapılanlar onu yıidn-amaz. O başladığı işi bitirir. Tüm temiz insanlann Tantan'm yanmda oiduğuna inanıyoruz" dediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog