Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makale



Katalog


«
»

7 HtZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Alnanya, Antalya'ya uçuyop • »ERLİN (AA) - Almanya'dan Türkiye'ye uçalann sayısının bu yılın ılk 3 ayında. geçen yıln aynı dönemine göre, yûzde 31.7 orarunda artrak 555 bın yolcuya ulaştığı bildirildi. VVisbaden kentindeki Federal tstatistik Daresi'nden yapılan açıklamada, en fazla yolunun Antalya'ya uçtuğu, Almanya'dan Analya'ya uçanlann sayısının yaklaşık 2 kat arta-ak 225 bine yükseldiği belirtıldi. Mığla'ya turist akını • VIUĞLA (AA) - Muğla'ya bu yıl 5 ayda gelcn turist sayısında, geçen yıla oranla yüzde 24'ük artış kaydedildi. Muğla'ya 5 ayda havayolu ve denızyoluyla 327 bin 46 turist geldi. Muğla Valisi Lütfı Yiğenoğlu, gelen turiitler arasında ılk sırayı 107 bin 97 kişiyle İnglizlerin aldığını bildirdi. Arap turistler denizden gelecek • ANTALYA (AA) - 'Turizmin Başkenti' Antalya, yöreye gelen turist bakımından rekor üstüne rekor kırarken temmuz ayından itibaren 10 bin Mısırlı turistin deniz yoluyla Antalya Limanı'na geleceğı bildirildi. Ortadoğu Antalya Liman tşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Hayrettin Akartuna. Mısırlı bir armatörle yapılan görüşmeler sonucu, her biri 750-1000 yolcu kapasiteli olan 'Alsalam Boccaccio', 'Pascoli 96' ve 'Manzoni' isimlı lüks yolcu gemilerinin, Antalya'ya tur düzenleyeceğini kaydettı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk HORTUMCU - YAŞASIN; TANTAN GİTTİ.. KÎLİS - KİHs ve yöresınde kadınlar yıllardır yaşamlan- m törelerle sürege- len kahplann dışına çıkamadan yasak- larla sürdürüyor. Kilis Kültür Der- neği'nin, bölge ka- dınlannm sosyal ko- numlarmın belirlen- mesi amacıyla 6 ay- n ekiple, 15 mahal- le ve 42 köyde yap- tığı araştırmanınba- zı sonuçlan şöyle: • Kadınlar, kay- nana, kayınpeder ve eşlerinin yanında sakız çiğneyemez. • Eşinı ismiyle çağıramaz. • Çocuğunu seve- mez. şakalaşaraaz. • Gelinler, kayın- pederleri ve kayna- nalarının yanında tülbentve peçelerini açamaz. • Eşınin izni ol- madan baba evine ve komşuya gide- mez. •Bebeğinesevdi- ği ismi veremez. • Tek başına alış- verişe gidemez. • îstediğikryafeti giyemez. • Evde bekâr er- kek varsa makyaj yapamaz. Avrupa'nm tehlikeli atıkları Türkiye'de kurulacak tesislerde depolanacak Zehir ithal ediyorıızCAN HAC1OĞLU ESKİŞEHtR - Dünya Ban- kası'nca hazırlanan "Uhısal Kat Atık Stratejisi Projesi" kapsamında uluslararası "Abersan" firması Türkiye genehnde 6 veya 8 bölgede "tehlikeli aüklar bertaraf te- ssteri" kuracak. Fırma Eskişe- hir'in Sıvnhısar ılçesındeki bazı köylerde arazi anyor. Avrupa'dakı sanayi kuruluş- • AvTupa'daki sanayi kuruluşlannın üretimleri sonucu ortaya çıkan radyoaktif içerikli atık maddelerin Türkiye'de depolanması planlanıyor. Türkiye'de 6-8 bölgede kurulması planlanan tesisler için ilk olarak Sivrihisar'ın Gülçayır köyü seçildi. Doç. Dr. Birgül Güler, dünya çöp söktörünün iki büyük firmasının hedef seçtiği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. lannın üretimleri sonucu orta- ya çıkan radyoaktif maddele- rin Türkiye'de depolanması planlanıyor. Suya, havaya ve toprağa kanştığında bulundu- ğu bölgeyi zehirleyen atıkların depolanması için Abersan ad- lı firmanın Eskişehir'in Sivri- hisar ilçesindekı arayışlan sü- rüyor. Türkiye'de 6-8 bölgede kurulması planan tesisler için ilk olarak Sivrihisar'ın Gülça- yır köyü seçildi. Çevre II Mü- dürlüğü uzmanlan ise 4 alter- natif bölgeden birinin tanm toprağı olmayan bölümü için uygun görüş verdi. Ancak Gülçayır köyündeki bu bölge- kadınlar ^" eşüpaylaşım istedi ÖDP'b kadınlar, dün Tü- nel'deld U örgütü binası önünde yapüklan gösteri- de milletvekillerinden Me- deni Yasa Tasansı'ndaki "Edinilmiş mallann eştt paylaşımT maddesinin ön- şartsız kabul edilmesini is- tediler. ÖDP MYK üyesi Özlem Türkmen tarafin- dan yapılan basın açıkla- masında, Medeni Yasa Ta- sansı'mn kadınlann 20 yd- hk mücadelesi sonunda TBMM'de görüşülmeye başlandığı, ancakban mil- letvekilleri tarafuıdan ka- dınlar yok sayüarak engel- lendiği savunuldu. (Fotoğ- raf: VEDAT ARIK) nin, tesis kurulması için yeter- li büyüklükte olmaması nede- niyle fırma başka arazi arayı- şına girdi. Arazi arayışı sürüyor Atık tesisı için bu kez de Siv- rihisar'ın Aşağıkepen köyün- deki Hazine arazisi seçildi. Fir- manın Çevre Etki Değerlendir- me (ÇED) inceleme başvuru- su üzerine Eskişehir Çevre II Müdürlüğü 11 kuruluşa görüş sordu. Milli Emlak Mü- dürlüğü'nün, Hazine ara- zısınin satışından vaz- geçmesi üzerine de şirke- tin başvurusu ikinci kez reddedildi. Ancak Aber- san firması Sivrihisar'da arazi bubna çahşmalan- nı sürdürüyor. Türkiye hedef seçildi Türkiye ve Ortadoğu Amme ldaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yöne- timler Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birgül Güler, dünyada çöp so- rununun büyük önem ta- şıdığma dikkat çekerek "Çöp sorunu su, katı aök, havakirliliği gibi bü- yük bir çevTe sorunudur. Çöp sektöründe, dünya- da iki büyük şirket var. Bu büyük pazar için Türkiye de hedef seçikn bölgelerden biri Söz ko- nusu şirketfcrTürkhe'de paravan şirketlerie öne çüayorlar'' dedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Atatiirk'ün Bütün Eserlepi vs. Kaynak Yayınları'nın, gerçekten bir büyük hiz- meti olarak değerlendirmemiz gereken 'Ata- türk'ün Bütün Eserieri'nin 5. cildi yayımlandı. Da- ha önce de değınmış olduğum gibi; bu çalışma- yı yapması gereken kurum, devlet olmalıydı. Fa- kat devlet bu konuda ıhmalcı davranınca iş Kay- nak Yaytnlan'na kalmış. Şule Perinçek ve arka- daşlannı içtenlikle kutluyorum. 'Atatürk'ün Bütün Eserieri'n\r\ bu 5. cildi, 1919 yılının son aylarındaki, daha doğrusu Ekim 1919'un son günlerindeki ve Kasım ve Aralık 1919'daki Heyet-i Temsıliye kararları, değişik ta- mim ve bildiriler, yazışmalar, telgraflar vs'yi içeri- yor. Şevket Süreyya Aydemir, Ulusal Kurtuluş Sa- vaşımız için 'Telgrafçılar Savaşı' nıtelemesinı de yapar. Bu benzetme bence de çok doğrudur. Za- ten Mustafa Kemal, Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar çıkmaz, telgrafhanelere ivedilikle el konul- masını ve her ne olursa olsun terk edilmemesini isterken elberte bir bıldiğı vardı. Bu ciltteki yazıların büyük bir çoğunluğu da, bu türden telgraf haberleşmeleri. Zaten başka türlü olması da beklenemezdi. Sıvas Kongresi sonra- sındaki dönemde, bir yandan Mebusan Meclisi seçimlerinin hazırlıklan sürdürülürken bir yandan da yakın gelecektekı gelışmeter konusundaki tah- minler yapılmak ve önlemler düşunülmek zorun- daydı. ••• Atatürk'ün Bütün Eserleri başlıklı çalışma, Mus- tafa Kemal'in 'yapısının' otoriter olup olmadiğı konusunda da bir fikir vermektedir. Gerçekten Mustafa Kemal, daha sonralan kendisinin de di- le getirecegı uzere, gerek askeri yaşamında ve gerekse siyasal yaşamında asla otoriter yöntem- lere itibar etmemış ve surekli olarak, mevcut ya- sal iktıdar ve otoritenın kararlarına uymak ya da bu otonteyı elde etmenın mücadelesi içinde ol- muştur. Eğer tum yaşamı dıdik dıdık ıncelenirse, bu ilkenin ancak birkaç anlaşılabılir ıstisnası bu- lunabilir. Şu anda elımin altında bulunan 5. cittte, bu 'özenın' sayısız örneğını bulabıliyoruz. Ve en önemsız gibi görünen konularda bıle, 'ilgilileri' haberdar etmek ve 'önenlerini almak' gıbisinden amaçlara yönelmış yazışmalan buluyoruz. Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü tarafından yayım- lanmış bulunan ve şımdılerde temın edilmesi pek mümkün olmayan 'Atatürk'ün Söylev ve Demeç- len", bu 'Bütün Eserler' yayımlanmaya başlana- na dek, bu alandakı boşluğu, bir ölçüde doldur- maktaydı. Fakat altı kıtap bıçıminde yayımlanan bu eserde önemli eksiklikler vardı. örneğin He- yet-i Temsiliye kararlannı bulmak için bir başka kaynağa gıtmek gerekiyordu. Ayrıca Söylev ve Demeçler'de TBMM kortuş- malan bir cittte, örneğin 'Tamim ve Telgraflar' bir başka ciltte toplanmıştı. Aynı biçimde, değişik yerlerde yaptığı konuşmalara bakmak için de bir başka cildi gözden geçırmenız gerekiyordu. ör- neğin, aynı gun gönderilen bırtelgrafı, yapılan bir konuşmayı ve yayımlanan bir bildiriyi üç ayn ki- tapta bulabiliyordunuz. Buradaysatam anlamıy- la bir kronolojik sıra ızlenıyor ki, bence de yapıl- ması gereken bu. ••• Gene bugünlerde, süreklı göndermek inceliği- ni gösterdıklerı 'Mülkiye' dergisinin Mart-Nisan 2001 sayısı geldı. Mülkıyeliler Birliği'nin yayın or- ganı olan bu dergı, gerçekten çok önemli ekono- mik ve toplumsal konulara müthiş isabetli biçim- lerde paımak basıyor. Bu son sayıda, Prof. Dr. Ercan Uygur'un '2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri Üzerine Değehen- dirmeler' başlıklı makalesiyle Yrd. Doç. Dr. Ay- dın Fındıkçı'nın 'Türkıye-Avrupa Bıhiği Ortaklık Ilişkilennin Hazın Sonu' başlıklı makalesi, ger- çekten konuya ilgi duyan herkesin okuması ge- reken çalışmalar. Üstelik çok kolay anlaşılıyorlar. • • • Aslında bılim ınsanlanmız çalışıp çabalıyorlar ve ortaya güzel çalışmalar koyuyorlar, ama atalan- mızın dediğı gibi, "Kim okuya, kım anlaya..." Bakalım nereye kadar... TÜRK HAVA YOLLARI Shop&Miles, THY uçuş millerinize alışveriş milleri ekleyebilen tek kredi kartı. Ahşverişinizi Shop&Miles ile yapın. Bedava Paris biletinizi çok daha çabuk kazanın. 444 0 333 www.shopandmiles.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog