Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivazSahibi: B c r ı n ^ a d i Genel\avın\oneünenı Ibrahım Yıldız • Yaaışlen Muduru SaBm \lpaslan # Sorumîu Mudur Fıkret tlkız • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Ktıhbarat Cengız Vıldırıın # Ekonomı Özlem Vü/ak • Kııltur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır V ücelman 0 Makaleler Samı Karaoren # Duzeltme Abdullah Vazıcı 0 Bılgı Belge Edıbe Buğra 9 V urt Haberlen Vlehmet Faraç # \\rupa Temsılcısı Güra\ Öz Ya>ın Kurulu Mhan Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hiktnet Çetınkava, Şükran Soner, İbrahım >. üdız. Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav <\taturk Buh an No 12<i Kat4 Bakanlıldar AnkaraTel 4195020(7hat) Faks 4195027 • tzmır Temsılcısı Serdar Kınk, H Zıva Bh 13S2S 23Tel 4411220 Faks 4419117 #AdanaTemsı]cıs> Çetın Yığenoğlu, lnonu Cd. 119 S \ o 1 kat 1 Tel 363 12 11 Fak> 363 12 15 Muessese Muduru Erol Erkut # Koordrnator \hmet Knrulsan • Mu hasebe Bulent Vener# Idare Hıısevın Gûrer Ka/ılet Ku/a MEDV \ C • Yonetım Kurulu Başkanı Genei \Tudur Gülbln Erduran # Koordınaıor Reha Işıtman 0 Genel Mudur^r ardımcısı SetdaÇobao Tel 314 07 53 M «460-61 Faks M38461 Yt> mla^B ve Basan >em G MI Haber \jansi 8a~ n ı e Ys\incil Jc A $ TuriocagıCa^ ^9 41 Caâaloglü J 4 1 J 4 tstanbul PK 246 Sırkecı J443"» Istanbui Tel Faks (OTısl www cumhunyet cora tr 7HAZİRAN2001 Imsak 3 24 Guneş 5 25 Oğle 13 10 îkındı 117 07 Akşam 20 42 Yatsı 22 32 EltonJohn20 otomobil sattı • LO\DRA(A\)-Unlu pıyanıst ve şarkıcı Elton John"aaıt201uks oto-nobıl açık arttırmada 2 8 mıhon dolara satıldı Açıklamada, şarkıcımn kullanmav a hıç vaktı olmadığı ıçın otomobıllen satışa çıkardığı belırtıldı Napster üç kurufuşfa anlaştı Dünya Çevre Günü etkinlikleti kapsammda düzenlenen konsereBeı*gamalılarda katıldı. Rahmi Saltukyeni albümünüBKM'de tanıttı Istaıü)iıJlııJaı• şarkdarla konuştu YORK(AA)- Internette bedava muzık değışımı mahkemece durdurulan ve fıltre sıstemıne geçen 'Napster' adlı sıtenın yetkılılen, 3 plak şırketıy le anlaşmaya vardıklannı \e abone sıstemıv le çalışacak yeru bır sıte açacaklarını duyurdular Anlaşmarun, 'Napster ıle 'MusıcNet' adlı kuruluş arasında ımzalandığı bıldırılıyor 8. Etfvvard'm aşk mektupfarı • LONDRA (AA) - Aşkı uğruna tahtınj terk eden Ingıltere'nın eskı kralı 8 Edvvard'ın aşk mektuplan muzavedede satıldı Bonhams and Brooks. satılan mektuplann, kralıtı uğruna tahttan feragat ettığı kadın Wallıs Sımpson'a yazılanlar olmadığı ka\dettı 260 "ın uzennde mektup ozel koleksıyoncu Barry Davıes'e 34 500 sterhne (56 mılyar lıra) satıldı IVa-Na' uzaya gidecek MOSKOYA(AA)- Rusyada, 'Na-Na adlı Rus pop muzık grubu elemanlannın uzaya gıtmeye hazırlandığı bıldınldı Soz konusu kışılenn bu amaçla Rus Uzay Enstıtusu'nde tıbbı testlerden geçınlmeye başiandığı belırtıldı Açıkhava Th atrosu nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bergamalı ko\ lukrin so/cusu Oktay Komar, "Türkhe bağunsızfak savaşı vcriyor. Bu sınavı hep birlikte vereccğiz" dedi. Rahmi Saltuk da >eni albumundekı şarkılaria havranlannı bu\uledL Istanbui Haber Senisi - Turkıye Mımar ve Nfuhen dıs Odalan Bırlığı (TMMOB) Çe\Te Muhendıslen Oda- sı Istanbui Şubesı '5Haziran DünvaÇevreGünu' et kınlıklen kapbamında 'Her >er Bergama, Hepimiz BergamalıjTz' şenlığı duzenledı Bergamalılar, kon- ser çıkışında Taksım'e kadar sloganlarla >urudu Açıkhava Tıyatrosu'nda 3 bın kışının katılımn la dü- zenlenen etkinlikte Kompama Ketençoğlu, F.rkan Oğur-lsmail Hakkı Demıreioğ- lu ikilisi. Fuat Saka, koma Anıed. Suavi. Bulutsu/- luk Ozlemi'nden Nejat Yanaşoğullan ve MoğoDar şar- kılarseslendırdıler Oktay Konyar onderlığınde Bergama'da sıyanurle altın çıkarmak ısteyen Normandy madencılık şırke- tıne karşı mucadele eden Bergamalı koyluler de şen- lığe katıldı Bergama'nın Ovacık koyunden Şahsine Dikmenoğlu, "Atatürk'ûn toprağuu yabancılara sat- ma>acağız" dedı Dışhekımlen Odası, Denız Temız- TURMEPA, Çevre îçın Hekımler Bırlığı, Greenpe- ace Tuncelılıler Derneğı gıbı sıvıl toplum orgûtlen- nın de desteğıyle gerçekleşen etkinlikte sık sık "Her jer Bergama, hepimiz Bergamalıv ız", "Altmcı filo de- fol", "Emperyalist şirket, memleketi terk et", "Içeri- dedtşandahücreleriparçaia 9 gıbısloganlaranldı Kon- yar. u Turki\e bir bağımsızhk suıavi vermektedir. Bu sınavı hep birlikte vtreceğiz" dıyerek etkınlığı ızleyen- iere 'sınava kaülma' çağrısında bulundu Daha sonra Harbıye Cemıl Topuzlu Açıkhava Tı- yatrosu'ndan aynlarak Taksım'dekı otobuslenne doğ- ru yunıyuşe geçen Bergamalı koylulere ızleyıcıler de eşlık ettı Dıvan Otelı onune kadar sloganlar atarak ge- len kalabalığın onunu kesen guvenlık guçlen, gruba dağılın uyansında bulundu Polısın uyansı ûzenne Oktay Konyar gruba u >Vrkadaşlar,direndik,başardık >eşimdi u>gar insanlargibi dağümalıv u " dıv e seslen- dı Grup bu uyan uzenne dağıldı Rahmi Saltuk'tan türkü zhafeti * . Turk halk muzığının usta ısmı Rahmi Saltuk. son albumu 'Hani Kurşun GeçmezGeceden' ıle Beşıktaş Kultur Merkezı nde sevenlennın karşısma çıktı Sal- tuk, Ahmed Vrıf ın şıırlennı Anadolu turkulenyle harmanladığı eserlenyle buyuk beğenı topladı 'Zorba*nm yolculuğu yannRHODE ISLA.ND (REUTERS) - Geçen pazar gunü 86 yaşında yaşamım yıtıren ıkı Oscar sahıbı efsane aktör Anthonv Qainn'ın halka açık cenaze torenı cumartesı gwnu ABD'de Rhode Island'da yapılacak Rhode Island Beledıye Başkanı VTncent 'Buckl>' Cianci, Quınn'ın. yann yakuılarınjn katılacağı özel bır cenaze törenı ıle gömuleceğını bıldırdı Aktor ıçın ertesı gun halkın da katılacağı bır cenaze torenı duzenlenecek ltaryan aktriî. Gina LoOobrigida Fransız 1 radyo ıstasyonu France Info'ya yaptığı açıldamada "O \eri f doldurulması ünkânsız, en sıra dışı aktörlerden bimdi" dedı 1957'de 'The Huncbback of \orre Dame'da Quınn'le birlikte rol alan Lollobngıda, aktoru "cömert, çarpıcı ve aiçakgönüllü^ olarak tanımladı Quınn'm öluma, aktorun rol aldığı en unlü Fılm olan 'Zorba'mn çekımiennın yapıldığı Yunanıstan'da da buyuk uzuntu yarattı Mega Channel. aktorun olumunu şoyle duyurdu "Efsaoe [ oyuncu öldü. Onu her zaman bir \ unanlı olarak anacağız." 4rkada^ı Irene >agj Dessevvfly, Quınn ıçın "Hiç durmadan resim | >apıyor, yazı yazıyor ve çirim yapıyordu. Hiç durmazdı" dedı Bu zamanda huzurlu oiabiliyor musunuz? Bazılanmız zor günlerın turn gerılımını yaşarken. bazılarımızın huzuaı hıç kaçrnadı Sahıp olduklan butun değerler ve sağlıkları guvence altındaysa. neden kaçsın kı? Sız de ıç huzurunuzu dış koşulların etkısınden korumak. geleceğe yalnızca bugun değıl yann da umutla bakmak ıstıyorsanız, harekete geçmenın tam zamanı Hemen Yapı Kredı Sıgorta'yı arayın, huzurunuzu güvenceye alın! 54Itın' tasanmcüar, ödüUerinialdı Dünya Ahın Konseyi tstanbul Şubesi'nin duzenlediği "Cold Tnends 2001 Turkive \Jtin Takı veTasarun Yanşmasrnda dereceve gırenlere odulleri onceki gece Swıssotel'de düzenlenen törenle veriJdi. Tasanmlar unlu mankenler eşliginde sergilendi. •AJün Takı' dalında birincıliğe Meitem Kurtulan'ın Kurtulan Kuvumculuk tarafından hazırlanan tasanmı la\ ık gonıklu. Atasa\ Kuyumculuk'un hazıriadığı Avla Çanka">a art tasanm ikincu 4$gold'un hazıriadığı Dıdem Sancr'e aıt tasanm ıse uçuncu seçüdi. 'Ahın Tasanm' dalında ise bırincUiğe Mustafa Kula, ıkinciliğe Ozlem Duzakmaa, uçunculuğe ise Murat Sınan'ın tasanmlan deger gonıldu. • S / 7 HAZtRANPAZAR GÜNÜ YAPILACAK Öğrenciler gün sayıyor SİGORTA BuyuKdere Csddes Vo 16! Zfncırt-kuyu 80506 Genal Muduriuk Tel (02)2)336 06 06 Sa9hk Mujten Hızmee^t Tei (ÎK!2) 336 77 78 www yksıgofta cofn j* Haber Vlerkezi - Unıv ersıtelere gırmek ısteyen 1 mılyon 474 bın 288 adayın katılacağı Oğrencı Seçme Sına\ ı (OSS), 17 Hazıran pazar gunu gerçekleştınlecek Oğrencı Seçme ve Yerleştırme Merkezı (OSYM) Başkanı Dr Fethi Toker. OSS hazırlıklannın tamamlandığını bıldırdı Toker açıklamasında. OSS nın Turkıye'de 144, KKTC'de ıse 1 olmak uzere toplam 145 merkezde gerçekleştınleceğını behrttı Toker, sınav da uygulanacak testlenn basılması, paketlenmesı ve gonderılme duzenme getınlmesı ıçın matbaaya venldığını bıldırdı Toker Bushun kızları Jirinovski'den ikizlere öğüt V^ASHINGTON(AA)- Rus parlamenter V ladimir JirinovskL ABD Başkanı George Bush'un alkolle başı derde gıren 19 yaşındakı ıkız kızlan Jenna ve Barbara'ya alkol karşıtı oğutler ıçeren bır mektup gonderdı Amenkan basınına gore Rusya Lıberal Demokrat Partı Başkanı Jınnovskı, Jenna ve Barbara'nın alkol alırken yakalanmasından çok etkılendı Jınnovskı, mektubunda "Çok uzuidum. Alkole donmemenizi istivonını. Çocuklann kotu davranışlan. bir babanuı kari\erini kotu etkilevebilir" dedı 'kapalı donera' olarak adlandırılan matbaa hızmetlen ıçın gereklı guvenlık onlemlerının guvenlık guçlennce alındığmı, sınav ın bıtımıne kadar, gorevlı 90 kışının matbaadan dışan çıkmasının yasaklandığını kaydettı Toker 2001- OSS sınava gınş ve kımlık belgesı bugune kadar ehne geçmeyen, belgesını kaybeden veya kullanılmaz duruma gelen ada> lann, sınav a 1 hafta kalıncaya kadar OSYM'den dılekçeyle ısteyebıleceklennı ıfade ettı 2001-OSS sonuçlanmn temmuz ayının son haftası ıçınde adaylara duyurulması planlamyor e-posta: tan (.« prizma. net. tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog