Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

&AYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusta cumhuriyet.com.tr Dişhekimliğinde Uzmanlık Tartışması Prof. Dr. Taner YÜCEL htanbııl Dışhehmleı ı Odası Başkam T ıpta uzmanlık eğıtımı karmaşası (kaosu) dış- hekımlığme taşınmak ıstenmektedır Tıpta uz- manlık eğıtımı 1928 yı- hnda çıkartılan 1219 sayılı yasanın 9 maddesıuyanncaha- zırlanan Tababet Uzmanlık Tüzu- ğü'nun en son 1973 yılında yururlu- ğe gıren ve zaman ıçensuıde bazı de- ğışıklıklere uğrayan bıçımıne gore v a- pılmaktadır Bu tuzuğe gore uzman- lık dallannı behrleven organ Yuksek Sağlık Şurası'dır Dışhekımlığının uz- manlık dallannı da behrleven bu ku- rulun oluşumunda ağırlıklı olarak tıp mensuplanna karşı tek bır dışhekımı bulunmaktadır Sağlık Bakanlığrnın zorlamalan sonucu Yuksek Sağlık Şûrası.TürkDişhekimleriBirüği nın tersı goruşu savunmasına karşın, dış- hekımlığınde uzmanlık sayısını 2'den 5 'e arttırmak karannı almıştır Gunu- muzde sağlık harcamalannın gıderek artması, hukumetlen sağhkinsangu- cunü daha ergonomık kullanma ara- yışına gotururken dişhekimliğinde uz- manlık konusu dennlemesıne tartışıl- madan sonuçlandınlmak ıstenmekte- dır Goruşlenmızı madde madde açık- layalım 1 - Dişhekimliğinde yapdacak duzen- lemelerde karar verecek olanlar dış- hekımlığı mesleğını yapanlar olmalı- dır 2- Dışhekımlığı ınsan gucu planla- ması, nıtelığı, nıcehğı, dağılun v e oz- luk haklan ulkerun gereksınımlenne gore belırlenmehdır 3- Ağız- dış sağhğı bılıncı ve eko- nomık gelır duzeyının ulkemıze gore çok yuksek olduğu AB ulkelennde genelde 2 uzmanlık kabul edılmışken gelışmış ulkeler ıle ülkermzdekı kışı başı yılhk firça tuketımı karşılaştınl- dığında 2 4 adede karşı 0 3 adet, kışı başı yılhk dış macunu tuketımı ıse 450 grama karşı 75 gram ıken uzman- lık dallarının artmasını ıstemenın hıç- bır haklı yanı yoktur 4- Dışhekımıne gıtme ahşkanhğı- nın gelışmış ulkelenn 1/7 kadar oldu- ğu Turkıye'de, toplumun uzmanlık dallannın artmasına yönelık bır tale- bı bulunmamaktadır 5- Uzman hekım, hekımın çozeme- dığı hastalıklara çare arayan hekım- dır, sevk zıncınrun ışlemedığı ulkemız koşullannda, dişhekimliğinde uzman- lığı yaygınlaştırmak, tıpta yaşanan pratısyen hekımı değersızleştırme su- recmı berabennde getırecektır, ayn- ca kısaca TUS olarak tanımlanan Tıp- ta Uzmanlık Sınavı kaosunun benze- nnı yaşatacaktır 6- Eğıtım ha> at boyu surmelıdır ve dişhekimliğinde de mezunıyet sonra- sıeğıümyapılmasıgelıştınlmehdır Ul- ke ınsanının, ozellıkle sağlık hızmet- lerınde en kalıtelısıne layık olduğu bır gerçektır Ancak oncelıkh ve temel sorun, bıreyın ağız v e dış sağhğı hız- metlenne ulaşabılmesının sosyo eko- nomık ve kulturel koşullannın oluş- turulmasıdır Uzmanlık eğıtımının amacı, topluma sağlık alanındakı ge- reksınımlenne yetkın bır şekılde ya- nıt verecek uzman hekım yetıştırmek- tır Fakultelerdekı eğıtımın yetersız- lığı, 1 basamak sağlık hızmetıne onem venlmemesı ve ozluk haklannın cıd- dı boyutlarda kotu oluşu, hekımlen uzmanlığa yoneftmıştır Bu durum ne yazık kı pratısyen hekımlen, reçete- len kâğıda geçıren ev rak memuru vap- mıştır Ulkenın bu savurganlığa dur demesı gerekırken bu sonucun dışhe- kımlığı mesleğıne aktanlmasına asıl Sağlık Bakanlığrnın ızın \ermeme sı gerekır Turk Dişhekımlen Birtiğu dış hekımliği fakultelen \ e bilimsel derneklcr le mezunıyet sonrası eğıtı- mın nasıl olınasını tartışırken konu,te- peden ınme "üpta uzmanlık" şeklın- dezorla kabul ettırılmeveçalışılmak- tadır Öte v andan tum yapılacak gın- şım ve duzenlemelerde ulke venlen- ne da> anılarak hareket etmek \ e 16 000 dışhekımının temsılcisi olan TurkDiş- hekimleri Bırlığı nın goruşlen dıkka- te alınarak Sağlık Bakanlığı nın "diş- hekimliğinde çok savıda uzmanlık" gınşımı mesleğe duzelmesı ımkânsız zararlar v ermeden ve kısıtlı ulke kay- naklannm heba edılmesıne yol açma- dan durdurulmalıdır EVET/HAYIR OKTAY AKBAL HoivutFftnlerindeki fibi... Hanı, o eskı filmlerde gorurduk Beyazlar gıyın- mış beyler, hanımlargolgelı bahçelerde dolaşırlar Ellennde vıskı, şampanya kadehlen, şortlu, yakı- ştklı delıkanlılar, bırbınnden guzel kadınlartenıs oy- narlar, kocaman koşklerde yaşarlar, bol bol sevı- şırler Bambaşka bır dunya ıdı bıze gosterılen' Boyle yaşantılar da varmış demek dıyeduşunurduk Af- nka, Asya ulkelennde egemen uluslann ınsanlany- dı bunlar Hepsı zengın doygun ama somurge halkının sırtından geçınen Upuzun luks taşıtlar- da hanımlar ıpekiı atkıları dafgalanarak uçarak gı- derier, yanlannda guzel gıysılt erkekler Gecelerı özel kuiuplerde, Irvıng Bertin George Gershvvın melodılenyle dans ederler Yuksek duvarların çev- reledığı kokulu bahçelerde Oysa neler vardır o ka- pılann, duvartann otesınde 1 Bıze gostenlmeyen 1 Açtıklar, yoksulluklar, ezılmışlıkler Kendı ulkelenn- de köleteşmış, bunu uç beş kuruş ıçın ıçlenne sın- dırmış ınsanlar Kendı ulkelerı, kendı topraklannda sığıntı gıbıdırler; onursuz, kışılıksız El açmışlar- dır, sabahlan erken kalkıp ozel kortlarda zengın dostlaria tenıs oynayan Avrupalı, Amenkalı somur- genlere 1 Ikıde bır gosterıyorlar sabahlan Kemal Derviş'ın tenıs oynamasını, Hılton'da ya da zen- gın bır dost evınde kahvaltı etmesını O da yuk- sek duvarlarta, parmaklıklı kapılarla çevnlmış bır ozel dunyanın ınsanı Sonra bırden kaJabalıklar dıkılıyor karşımıza 1 Hak, tş, ekmek kavgasında ınsanlar ınsanlanmız Ister ıstemez, çocuklugumda gorduğum Holıvut fılmle- nndekı sahnelen bana yaşatıyor, Afnka'da Hındıs- tan'da, Vıetnam'da ne kadar somurgeleşmış ulke, ne kadar bağımsızlığını unutup Avrupalıya, Ame- nkalıya kole olmayı ıçıne sındırmış yığınlar varsa hep- sı bır bır gozumun onune gelıyor 1 "Dervış 'ın önensı veya duşuncesı Turkıye 'yı aşa- ğılayan, Turkıye 'yı AB 'ye tek yanlı bağımlı hale ge- üren bırönendır Egemenlık hakkının tek yanlı dev- ndır Osmânlı 'nın son donemlerınde bıle bu kada- nna cesaret edılmemıştı Sayın Dervış sıznesoy- ledığınızın gerçekten farkında mısınız'? Hangı hak veyetkııle Turkıye'nın egemenlık haklannın tekyan- lı devredılebıleceğını soylemek cesaretını goste- nyorsunuz?" (Erol Manısalı) Holıvutfilmlennde tenıs raketlı şortlu beyaz adam hayalı bırden guzellığını yıtırıyor 1 Zengın gıysıler, mutluluk bulutlan ıçındekı kadınlar da ganp bır çır- kınlığe donuşuyor Kendımızı bırAfrıkasomurge- sı ınsanlan, daha dogrusu kolelen gıbı duymaya baş- lıyoruz Bırde, 'Mudafaa-ı Hukuk' dergısının on ya- zısını okursanız "Görulen de o kı, acımız daha da artacak Çun- kü gaflet ve dalalet artarak surup gıdıyor Şu apa- çık bır gerçek, Atatürk'un olumunden sonra ul- kemızı yonetenler ve onlann ardı sıra gıdenler, ona ve yapıtına, Ulusal Kurtuluş Savaşımızda şehıt du- şenlere, gazılenmıze ıhanet etmış bulunuyorlar Içıne düşurülduğumuz şu acı duruma bakın 19 Ma- yıs 1919'da 'kurtancımız' Mustafa Kemal Paşa ıdı, bugûn ıse Dunya Bankası'nın bırgorevlısı olarak Kemal Dervış " Mutlu bır azınlığın egemen olduğu bır dunyanın kureselleşme adı altında somurgenlığını surdur- mesı 1 Yuzyıllardır somurge halklarına uygulanan bır yontem O renklı Holıvut filmlerınde hayranlık- la ızledıgımız beyaz gıysıler ıçınde sabahlan tenıs oynayan, akşamustlen beş çayını gun batarken de vıskılennı ıçen mutlu bır azınlığın yaşamı TV'ler- de, bazı gazetelerde bızlere sunulan o renklı yaşam sahnelen de gerçek bır uyutmaca değıl mı? İLAN TÇ SÜJFKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1999 697 Karar No 2001 77 Davacı Şahın Kabadaj ı tarafından Omer Dınçer mırasçılan çocuklan Osman Mehmet \ e Ismet Dın- çer'e velajeten kendısıne asaleten Fatma Dınçer aleyhlenne mahkememıze açılan satış vaadı nedenı ıle cebn tescıl davasının >apılan >ar2ilamast sonun- da, Davalılar çocuklan Osman, Mehmet v e Israet Dtn- çer'e velayeten kendısıne asaleten Fatma Dınçer'ın butun aramalara ragmen adresı tespıt edılıp teblıgat vapılamadığından daha onceden duruşma gununun ılanen tebhğ edılmesı nedenı>le nıahkememızce ve- nlen02 01 2001 tanhve 1999/697esas 2001/77ka- rar sayılı karannda davanın kabulu ıle davalılann munsı olan Omer Dınçer adma ka> ıtlı Sılıfke ılçesı Olukbaşı Koyu, Tekfursazı mevkıınde bulunan 3d/2 pafta ve 1515 parsel sayılı taşınmaz uzennde y apılan apartmandakı E Blok, 3 kat, 6 No lu 1 38 arsa paylı meskenın tapusunun ıptalı ıle davacı Şahın Kabada- vı adına tescılıne karar venlmış olup ılanın vayım- landığı tanhten ıtıbaren 15 gun ıçensınde karan tem- yız etmedığı takdırde karann kesınleşeceğı hususu ılanen tebhğ olunur Basın 32530 Tarikatlar, Ödünler, Cinayetler... Aydin OLGLJN Araşhrmacı C umhurbaşkanı Sn Ah- met Necdet Sezer'ın Nakşıbendı tankatı lı- den EsatCoşan'ın Su- leymanıye Camısı Kabnstam'na defiunı reddetmesıy- le ulkemızde, son 50-55 yıldır gun- demden duşmeyen tankatlar bakı- vorum da hıç hız kesmedıler Bazı yazar çızer takımı Turkı- ye'dekı tankatçı sayısının mılyon- lann ustunde olduğunu one surdu- ler Adeta tum Turkıye'nın tankat- çı olduğu savını yaratmaya çahştı- lar Aslında bunun son derece abar- tılmış ahmakça bır ıddıa olduğu açıktır Ancak ulkemızdekı tankat- lann sayısının yuzlenn uzennde ol- duğunu da goz ardı etmemelıyız Tankatm kısa bır tanımını yapa- cak olursak (tabıı bu tanım 16-18 yüzyıllar arasında yozlaşma dö- nemlennden once yararlı faahyet- ler gosterdılden donemlere aıttır) Arapçada "yol", "yol gosterici" an- lamına gelır Tarıkat kulu \llah ına ulaştıran bılım. aşk, mutluluk, cez- be, zevk ve neşe yoludur Bu donem- lerde tankat uyelen sadece "tasav- v u f ıle meşguldurler Islamın ger- çek anlamını yanı "hakikatı" araş- tınr ve anlatırlar, Kuran'ın hukum ve anlamını, yalandan dolandan uzak, kışısel çıkar gozetmeden ozel- lıkle kendılenne bağlı tekkeler yo- lu ıle topluma ıletmeye çalışırlardı Tankatlar Hz. Ali nın olumun- den sonra sıyasallaşıp fanatıkleştı ler ve güçlendıler Emevı ve Abba sılerın saltanatlan donemlerınde gehştıler Ozelıkle tran'ın etkısın de kalan Şıı tankatlan Ortadoğu sı- yasetınde onemlı roller oynamaya başladılar Sunnı ve Şıı tankatlan arasındakı olumune mucadeleler Anadolu'yu kana buladı Cumhunyetın ılanı ıle bırlıkte Buyuk Onder Atatûrk bu anlam sız mucadeleye dur dedı "Tekke ve zavi>eterfc tûrbelerin seddine ve türbedarfaklann ve birtakım unvan- lan men ve ılgasına daır v asa"> ı çı- kardı ve uygulamaya koydu Böy lece 19 yuzyıldan ınbaren koyu şe- natçı çevreler durumuna gelen ta- nkatlann tum faalıyetlen yasaklan- mış oldu Işte Turkıye bu aklın egemnehğı savesınde 1950'ye ka dar rahat bır soluk alma olanağını buldu Ancak tankatlar 1950 yılında za- manın Başbakanı Adnan Mende- res'ın şenatçı Şeyh Saidi Nursi'nın elını opmesı ıle ulkede yenıden tum güçlen ıle boy gosterdıler 1982 Anayasası'nınve 1924 ve 1%1 ana- yasalannın unlü (174) maddesme karşın tutucu çevrelenn genış des- teğı ıle faalıyetlennı bugune kadar surdurmeyı başardılar Gunumuzde Turkıye'de yuzden fazla tarikat ve firka bulunmakta- dır Bunlann başında Nakşibendi, Kadiıi Rdai, ŞazeB v e Me\1evüer le bır Şıı tankatı olan Bektaşilik gel- mektedır Aynca Erenkoy, lsmaıla- ğa, Iskenderpaşa, Menzıl, Hınıs gı- bı bırçok firka ve tekkelerbulunmak- tadır Bılınenın tersıne Nurculuk Işıkçılık, Suleymancılık, Aczımen- dılık ıse tankat değıl oldukça ufak, etkısı fazla olmayan fırkalardır Gunumuz Turkıyesı ndetankat- çılık tum ınsanı v e dını kurallann- dan uzaklaşmış, kışısel çıkar kay- naklan konumuna gelmıştır Ana- yasamızın tum Ataturkçu, devnm- cı laık ılkelenne karşın bır sure on- ce olen bır Cumhurbaşkanı "Ben Nakşibendiyim" demış, onun kar- deşı olan v e uzun vıllar bakanlık koltuğunda oturan bır sıyasetçı de "Coşan bizim hocamızdır -Ne ho- casıdır pek belli değfl- biz de onun talebeJeri\Tz" dıyebılmıştır Yıne Cumhunyet donemınde Ata- turkçu ve devnmcı olduklannı one suren bırçok sıyaset adamı da (Ke- nan Evren, Bûlent Ecevit, Devlet BahçelL, Mesut Yılmaz ve daha bır- çokları) anayasamızı gormezlıkten gelerek Cumhunyet Turkıvesı nde Esat Coşan'ın Sıüeymanıye Canu- sı Kabnstanı na gömülmesı ıçın ımza atmışlardır 1 Bu arada Sn Eoe^ vıt'ın konuyla ılgılı olarak kendısı- ne yanlış bılgı veren yardımcısını Büyükşchir DOĞALGAZDA İNDİRİMLİ çnlışıyor... ^ ^ A Z KAMPANYASI Doğaİgaz... Masrafı az, konforu çok. külfeti yok! 4 Haziran - 15 Temmuz arasında doğalga^a abone olun; Doğalgazı yıl sonuna kadar indirimli kullanın! Aynca abonelik ücretini daha az ödeyın! İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S hâlâgorevdenıtmasınıhıç ama hıç anlayamadığımızı ozellıkle \urgu- lanıak ısterım Fethulldhçılar Hız bullahçılar cınavellerve Islamı ser mavenın gerıcılıkte kullanılması uzennde aynca dunılmahdır Ken- dılennde guç goren tankatlar son yıllann ıktıdarlanndan odun ustu ne odun koparmada a>rıcalıklı du ruma da geldıler Nakşıbendıler bu avncalığı kullanarak Sulevmanıve Camısı nın a\ lusunu "tankat me- zarhğı'" konumuna getırmek ıçın yanştılar Anımsavacaksınız Nakşıbendı tarıkatının lıderı Fsat Coşan ın Avustralvada bır tratık kazasında olunıu. oğlıınun Ba^bakan Ecevit'ten Süleymanıvet amısıkabnstanı'na gomulmesı ıçın ızın ı^-temesı ılgınç sonuçlardoğurmuştu Başbakanbu ıstemı Bakanlar Kurulu na havale ettı, Bakanlar Kurulu da bu ıstemı onayladı Ancak C umhurbaşkanı Sayın Vhmet Necdet Sezer bu go- mulmeışlemıneonav vemıedı So nuç olarak Esat Coşan normal bır beledıve mezarlığına gomuldu Olav, bır gerçeğı SulevmanıveCa- mısfnın Nakşıbendılerın aıle kab- nstanı halıne donuştuöunu orta>a çı kardı' Cumhurıvet donemınde Mimar Sinan ın bu buvuk eserı bır zıvaret- gah olarak goruldu ve herhangı bır gomute sahne olmadı Ta kı 12 Ey- lul asken mudahalesınden kısa bır sure sonra olen donemın Nakşıbendı Şev hı Mehmet Zait Kotku Dev let Başka nı Orgeneral Kenan Ev- ren ın ımzasını taşıvan bır Bakanlar Kurulu Karama mesı ıle Sulevmanıye Camı- sı Kabnstanı na gonıulene kadar' llgınçtır bo>lece devnmcı ve Ataturkçu Ev- ren ın onavı ıle Turkıve Cumhunvetı ndelaıklıkve Ataturk ılkelerı acı bır şe- kılde çığnenmış oldu Bu kararname ıle de onde ge- len Naksıbendı şev hlennın buraya gonıuimelennın > o- lu açıldı \ e zamanla bu âdet halıne geldı 1 Evren ın ım- zaladığı karanıame done- mın Başbakanı TurgutOzal ıçın bır gerekçe oldu Ozal da bır Bakanlar Kurulu ka- ran ıle annesı Hafize Ha- mm ı Sulevmanıve nmkab- nstanına defnettırdı Hafı- ze Hanım ı o tarıhlerde 90 vaşında olen Esat Coşan ın babası Şevh Halıl Necatı Coşan ızledı Derken plan lı bır emnv akı ıle YusufOzal da "Öncegom, sonra ızm al" taktıgı ıle avnı kabrıstanda pu"lennm vanındakı yennı aldı Boylelıkle laık Tûrkı- ye Cumhunvetı nde lıder- İıklen şevhlıklen pevgam- benmızın torunlannın to- runlan olduklan kendılenn- den menkul bazı kışıler alay- ı v ala ıle Sulevmanıve Kab- nstanı na verleşmış oldu- lar 1 Islam dınını çarpıtan şe natçılarla mucadele edılır- ken ulkeve hıçbır v aran ol- majan dın ve manevıvat ıstısmarcısı şenatçı takımı- nın Sulevmanıve gıbı bır anıta defhedılmelennı anla- mak son derece zordur Hele >4 Biz Nakşıbendivız. bu bizim volumuzdur. Kot- ku'lar bızun hocamızır" dı ven oturaklı sı>asetçılerı, mılletvekıllennı ve parah ış sahıplerını hepsınden onemlısı gunun dort vak- tınde laıklık ve Ataturkçu- luk nutuklan atan sağ ve ozellıkle sol sıvasetçılen hıç ama hıç anlamıvoruz ulusa ve devlete verdıklen zararlan unutamıvoruz ve affedemıvoruz Sayın Cumhurbaşkanı Sezer ı Sulevmanıve veva- pılmak ıstenen gonıutlerı reddetmesı nedenı ıle go- nulden kutlu> oruz PENCERE Aş Eriyoruz... Uç sozcuk Temız Guvenılır Durust Turkıye'de bu uç sozcuk karşılığında akla gelen uç kışı vardı Sezer Temizel Tantan Ikısı gıttı Bırı kaldı • Pekı Susurluk ne oldu? Kım bılır'? Tantan'ın gıttığı gun "Beyaz Enerjı" dosyasının ılk duruşmasında dokuz sanık tahlıye edıldı, "Ma- vı Akım" davasında ne olacak'' Cumhunyet olacaklan haber vermıştı, hem de kaç kez, yetkılı hukukçulann kalemıyle gerçek dıle ge- tınlmıştı Cumhunyet Savcısı Mete Gökturk'un gazetemızın bırıncı sayfasından 2 Mayıs'ta sunu- lan yorumunun başlığı durumu vurguluyordu "Mantar tabancasıyla kurt avlamak " Sayın Savcı "Susurluk" nedenıyle çıkanlan 4422 sayılı yasanın yetersız ve çarpık yanlannı sergıle- dıkten sonra hortumculara karşı hukuk savaşımı- nın eldekı yasalarla olanaksızlığını dramatık bır bı- çemle anlatıyordu "Haydı yıne tyısınız beyler, herzamankı gıbı yı- ne çok ucuz kurtuluyorsunuz, sızleryatın kalkın da, uygulamanın ıçındekı hukukçulann hıçbınne sor- madan yasa hazırlayan ve 'super bır yasa yaptık' dıye gurultuler kopardıktan sonra sızlen bu yasa kapsamı dışında bırakma becensını gosteren çok- bılmışlere dua edın1 " • Hortumculara karşı savaşım, bılgı, deneyım, us- talık ısteyen bır ıştır Yoksa ters tepen bır sılaha donuşebılır Neden? Soruşturma, kovuşturma, ıddıaname, yargılama tutarlılıkla bırbınne eklenmesı gereken sureçlerdır; yoksa, dava dosyası yargıcın onune geldığı za- man ortaya çıkacak sonuçlar herkesı şaşırtabılır Sanık hortumcudur, ama, dava dosyasında ye- teriı delıl yoktur Yargıcın ellerı boğrunde kalır Sanık hortumcu değıldır bu kez doğal olarak dava dosyası boştur, ıddıa koftur Yargıç gereğını yerıne getınr Hortumculukla savaşıyorum dıye kafadan bu ışe gırmek, ıhbartan yeterlı bıçımde ırdeleyerektartma- dan eyleme geçmek, duş kınklıkları yaratabılır Hele suçun ıçenğını belırierkenfiılyanltş yasa mad- desıne gore nıtelenmışse ne olur^ • Tantan bu karışık ortamda kamuoyunca bır gu- vence gıbı goruluyordu, şaıbelı Başbakan Yardım- cısı Yılmaz, Sadettın Tantan'ı yedı Temizel dayanamamış, daha once çekılmıştı. Sezer ne olacak'? Cumhurbaşkanıdır, ama, kırtı duzene sanlmış olanlar dıyoriar kı - Sezer'ı seçmekle yanlışlık yaptık • Turkıye gebe Aş enyor Yemeye doymuyor Doğuma az kaldı IKI UCU YOLCULUK Aytiil Uncu Akal "Iki Ucu Yolculuk" adlı oykü kitabında, alap geçenzamanı acımasız bır düşman olarak değıl, vaşatan, ögretenve oJgunlaştıran bir dost olarak yansınyor Aytül Uncu Akal ın Oykü Kıtaplan £3 Benı Bırakma Hayat 2200000 TL £Q Ikı Ucu Yolculuk 3000000 TL i www bılgıyayınevı com tr BILGI YAY1NEV1 Meşruüyet Cad 46/A Yemşehır 06420/ANKARA Tel (0-312) 434 49 98 434 49 99 Faks (0-312) 431 77 58 BILGI DAGITIM Nartıbahçe Sok No17 Kat1 Cagalogiu 3436CVISTANBUL Tel (0-212) 522 52 01 520 02 59 Faks (0-212) 527 4119 BILGI KITABEVI Sakarya Cad 8/AKızılay 06420/ANKARA Tel (0-312) 434 41 06 434 41 07 Faks (0412) 43319 36 N O VI T A S Turizm Yurtiçi Kııltur Tıırlan KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Dnaıbakıı Hasanke\J \Iıd\at Maıdın ürfa Harran AtatıııkBarajı Kahla hemrut Gazıantep Zeugma KARADENİZ (11-19 Ağustos) Safıanbolıı Kastamonu Sınop Sanısıın Ordu Gıresıın Tıabzon (A\asof\a Sumela Zıgana Hamsıkov Torul Izunool) Rre llkızdeıe Fulınaladısı A\deı) Artvın Hopa Sarp Hattıışaş Yurtdışı Kııltur Tıırıı SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1-5 Ağustos e m.ııl Pcl (0 212)25128 08-09 novıtas'ff novıtas com tr «eb \v\v\v novıtas com tr İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2001 173\asıT Hastalığı sebebıyle Incı Bınsı mahkememızın 2001 173 Esas 2001 256 karar sayılı ılamı ıle 31 5 2001 tanhındevesayetaltınaalınmışolup kendısı- ne Ebulula Cad Park Mav a Sıtesı Astur 3 D 24 Akat- lar-Beşıktaş Istanbul adresınde ıkamet eden babası Yu- da Bırısı vası tayın edılmıştır llan olunur 31 5 2001 Basın 32526
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog