Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtvO; cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Dava 13.05 CINE 5 Dram /O| (TheChamber)-Sam Cavhall 1967 vılında. ^iv ıkı çocuğun bombalanarak oldurulmesi ola- > ında suçlu bulunmuş \ e hapse atılmıştır Ounun bınnde, gaz odasında ıdam edıleceğı gunu bekle- yen Sam ın zıyaretıne hıç tanımadığı bın gelır Adam Hall adındakı bu vabancı genç \e tecru- besız bır avukattır Hapıshaneye gelış nedenı ıse yaşlı adamı ıdamdan kurtarmaktır Yonetmen JamesFoley Ovn ChnsO'DonnelI, GeneHack- rnan. Fave Dunauav (1996 ABD 110 dk) Kariı DağdakL.. 13.20 l.star Duygusal r^\ Içıne kaparuk orta yaşlı kaba saba bır adanı- ^y la genç bır oğretmenın L ludağ da yaşadıkla- rı rutkulu aşkın oykusu konu alınıyor Safa O- ııal ın yonettığı tılmın başrollennde Ayhan lşık. Fılız Akın ve Onder Sonıer oynuvor (1969) Ölüm Yolu 15.30 TRT INT Macera Zengın ışadamının kızım rehın alan >edı ce- evı kaçagmın seruven ovkusu Halıt Re- fiğ'ın jonettığı fılmde, K.adır lnanır Hulya A\- şar. Tanju Gursu \e Erol Tezeren \ar (1985) Dağdan İnme 16.20 interstar Duygusal /^s Uçağı dağa duşen kentlı bır gençle, vaşamı- ^£/ ru kurtaran \ oruk kızının aşk ovkusu Metın Erksan'ın \ onettığı fılrrun başrollennde Farma Gı- rık, Engın Çağlar \ e Nukhet Duru ov nuv or (1973) Kuma 16.35 TRT 1 Dram /Ç2\ Doğu yoresınde dol tutmavan bır çoban kız- *îîs la kocasının, e\ e kumanm gelışı> le yaşadığı olavlar Cahıt Ata> ın "Ajıa Hanım kız Hanım oyunundan Tarık Dursun K. nın senarvolaştırdı- ğı ve Atıf ^ ılmaz"ın yonetmenlığını yaptığı' Ku- ma' fılmı feodal duzenın egemen olduğu kırsal kesımde hâlâ kanayan bır yara olarak aıle yapısı- nı kemıren kuma olgusunu enıne bo>una ışleye- rek, torelenbolumbolumyargılı\or Ovn Fatma Gınk, Hakan Balamır, Nuran Ak'sov (1974) Yeryüzünde... 17-.30 Show Duygusal /^\ \nne \e babasını trafık kazasında utıren ^İEJ Zehra, ada sakınlerı tarafından buyurulmuş- tur Yaşammı eskı bır at arabacısının \anında, ona yardım Sderek surdurmektedır Bır gun, âşık ol- duğu kızdan karşılık goremey ınce ıntıhara kalkı- şan bır gencın hayatını kurtarır Orhan Akso> un fılmınde Tank Akan. Hul>a Koç\ığıt var (1973) Saün Alınan... 20.30 TGRT Duygusal /Ç}\ Para uğruna zengın bır adamın şımank kızı> - 'CV la formalıte evlılığı yapan genç bır vazann oykusu OzdemırHazar'ın romanından esınlenen fılm. hoşça vakıt geçırten bır gulduru Yonetmen Duygu Sağıroğlu Ovn Cuneyt -\rkin FatmaGı- nk, Hulusı Kentmen, Sadettın Erbıl (1971) 21.00 / CNBC-e / Rebecca Aynntı yanda KurtarBeni 21.10 BRT Macera (RescueVle)-Hayatı kıtaplardan oğrenen 15 O yaşmdakı maceraperest bır genç gunun bı- nnde se\ dığı kızın gangsterler tarafından kaçırıl- dığına tanık olur Hem genç kızı kurtarmak hem de bır kahraman olma hay alıyle ışe koyulan gen- cımız. kendısını tehlıkelı olayfarm ıçtnde bulur Yon Arthur Allan Seıdelman Oyuncular Mıc- hael Dudıkoff, Amı Dolenz (199İ \BD. 92 dk) Ölüm Savaşçılan 23.20 atv Macera (VVarriors) - Frank, dev letın herkesten gızle- dığı bır servıste bır olum makınesı olarak go- rev yapmaktadır Ordunun herhangı bır bınmın- de gorev almış \e hayatının bır kesımınde hata yapmış olan askerlere hapıs cezası yerıne bu ser- v ıste çalışma hakkı tanınmaktadır \ncakbu ser- \iste çalışmanın şartı. herkesı oldugune ınandır- mak ve dev letın oldurmevı planladıgı kışılerı vok etmektır Yon Shımon Dotan O\n dan Busey, Mıchael Pare (1994 Kanada-tsraıl. 1(K) dk) İlk Görüşte... 23.20 CINE 5 Duygusal ©(At First Sight) - Neu \orklu mımar \m\ Benıc. olanak buldukça kent dışındakı bır saglık merkezıne gıdıyor v e burada çalışan fızyo- terapıst Vırgıl \damson ınellerındeşıfabuluvor \avaş ya\aş fızyoterapıstıne âşık olmaya başla- yan genç kadın bır sure sonra onun goremedığı- nı fark edıvor Vırgıl'ın uç vaşından sonra ortaya çıkan gorme ozru tedavı edılır nıtelıkte \e anıelı- vat sonucu dunyaya yenıden merhaba dıvor genç adam Yon IrvvınVVınkler Oyn Val Kılmer, Mı- ra Sorvıno Kelly MLGIIIIS (1999 ABD. 129 dk) Talih Kuşu 23.55 TRT 1 Macera /f> (LuckoftheDran)-Eskı bır suçlu olan Jack, f kanuna u\gun bır ış bulmak ıçın buyuk ça- ba gostermektedır Iş goruşnıesıne gıttığı bır ban- kadan yıne ret vanıtını alan Jack. çıkışta ıkı maf- ya lıdennın çatışmasımn ortasında kahnca başı yı- ne derde gırer Yonetmen Luca Bercovıcı Oyuncular \\ıllıam Forsythe Dennıs Hopper, lce-T, Mıchael Madsen (2000 \BD 100 dk) Müthiş... 24.00 CNBC-e Polısıye (Inspecteur Lavardın) - Lnlu mufettışımız Lavardın, Katolık soylu' bırvazannoldurul- mesını araştırmak uzere Ingıltere'ye, kuçuk bır kasabay a gıdıyor Yazann sırtında domuz yazıl- rruş çıplak cesedı denız kenannda bulunmuş Cı- nayetın etrafında bır suru ılgınç kışı v ar v e mufet- tış bır suru ganp ılışkımn ıçınde asıl katılı keşfet- mekzorunda Yonetmen ClaudeChabrol Oyun- cular Jean Poıret. Jean-Claude Bnallv Bernadet- teLefont, Jean-Luc Bıdeau (1986 Fran»a,99dk) Dham Perisi 01.30 Kanal D Muzıkal /Ç\ (Down to Earth) - Dunvava ınen Tannça bır \z/ Broadvvav muzıkahnde başrol alır ve bır an- da unlu bır y ıldız olur -Vncak cennete donmesı ge- rekmektedır Rıta Hayvvorth Larry Parks. Marc Platt. Roland Culver ın başrolde ovnadığı fılmın vönetmeru \le\ander Hall (194" VBD 101 dk) Hızh Muhabir 02.00 Kıss TV Gulduru /fN (Nothing Sacred) - 'VV ıllıam VAellman ın yo- vî/nettığı başrollennde Carole Lombard ve Frednc March m yer aldıgı tılmde hızlı bır mu- habırın çevresınde gelışen tehlıkelı \ e bır o kadar da komık olavlar anlatılıvor < 1917 \BD 75 dk) Yasadışı 02.00 Show TV Macera s~\ (OutlawForce)-BılK kuçuk bır kasabadakı- \zJ zı v e kansıy la sakın bır vaşam surmektedır Fakat kansı bır çete tarafından kaçınlarak teca- vuz edılıp oldurulur Bılly, aynı çetenın kızını da kaçırması uzere ıntıkam ıçın harekete geçer Da- \ıd Heavener'm de oynadığı yapımda Paul L Smıth Frank Stallone de var (1987 \BD 90 dk) © 0 _© izleyin Orta Değmez Q )abariL ı NTV 7 2105 Dilekçe hakkı anlatılıyor T\ Senisi-"ÜçTerael İhti>aç: Adalet" progra- mında. adalet sıstemımn en onemlı ayaklarından bın olan dilekçe hakkı konusu ele alınıyor Prof Dr Mes'ut Önen \ e Serdar Sement' ın sun- duğu yapımda. kımlenn dilekçe hakkı olduğu ve nasıl dilekçe verıleceğı anjatılıyor t\8 23 15 Pehlevi'nin gözüyle îran TV Senisi - lran'da ya- rın yapılacak seçımler oncesı son durum tv8'de değerlendınlıyor "Iran Dosyasr adlı haber prog- ramda, devrık Şah Rıza Pehlevi'nın surgundekı oğlu Prens Rıza, "tran'da değişim mümkün mü", "De\Iet Başkanı Hatemı ile mollalar arasındaki sa- vaşı kim kazanacak" so- rulannı vanıthvor cusu Tüm zamanlann en iyi gitaristlerinden May 'in müzikal serüveni Queen'inCUMHUR C \NBAZOĞLL CNBC-c'nın "Popûler Müzik" kuşağmda Qu- een'ın kurucusu, tum za- manlann en ıyı gıtanst- lennden bırı İcabul edı- len Brian May var Gru- bun solıstı Freddie Mer- cury'nın kasım 1991 'de- kı olumunden sonra \ olu- na solo albumlerle devam eden 54 yaşındakı May. yaşayan muze olmak yen- ne yenılıklen sureklı ızle- yerek muzıkal seruvenını sürdüruyor İlk solo albumu "Back to thelight" ve ıkıncısı "Anot- ber VVorid^la hep guncele ku- lak \ermeye ozen gostererek genç kuşağı da etkılemeyı ba- şaran May. tek başına da kısır rock camıasının zırvesınde dolaşmayı başarıvor Queen'm en ınatçı. prensıplı, dısıplınlı uyesı olan Brıan Harold May'ın yazdığı bestelenn grubuntanh- çesınde ozel bır yen v ar "\Ve VVTD Rock \bu" gıbı dağ- lan taşlan ınleten bır parça ile "VVTıo VVants to Li\e Forever" gıbı dınlevenı yurekten vuran ballad hep o- Queen'ın en ınatçı rensipli u\esi ola Brian Ma\"in >azdığı besteler, grubun tarihinde özel bir vere sahip. MEDY NOTU EMRE KONGAR nun kalemınde yaşam buldu Ancak bır çok rockse\er Brıan Mav 'ı. bestecı \anından çok gıtanst tarafıyla onemsı- yor \e sevıyor Evde babasıyla yaptığı gıtan 30 yıl sonra hâlâ omzunda asılı, rockın en çok se\ ı- len ısımlennden bın o Bnan May'e sormuşlar. beste mı gıtar mı dıye, şoyle bır yanıt gel- mış "Açıkçası gitar çalmaktan da- ha çok hoşlanrvomm ama gita- nn >orumladığı besteyi daha fazla önemsiyorum. Şarkı\la ilgili tercihlerim şö>le sırala- nı>or: Birinci sırada melodi var, ardından sövlevenin vorunıu geli>or; uçıincü düzenkme \e sonra gitar. Şarkıcı çok önenüi, çünkü parçaya müthiş zenginlik getirebilivor tek başına. Bu nedenlc son MİIarda sesimi geiiştirebilmek amacıyla fazla çahşüm. Freddie'den de çok şevler öğrendiğimi itiraf etmeliyim" "Ben star olma>acağım, efsane olacağım" dıye he- defını koymuş Brıan May, bugun bır star değıl ama adı geçtığınde ceket ılıklettırecek kadar usta bır muzıkçı • CNBC-e, 23.00 Tekliflere karşın ABD'defdm >apnıa>a hep karşı çıkan Hitchcock'un nıali sıkmhlar içinde olduğu bir donemde kabul ettiği 'Rebecca'nın en iyi fılm ve en iyi görüntü Oscar'ı var. Iki Oscarlı gerilim fılmiTV Servisi - "Nostalji Sineması"* kuşağında Hitchcock'un "Rebecca" adlı fılmı yeralıyor Tekliflere karşın ABDde fılm yapmaya hep karşı çıkan Hitch- cock'un malı sıkıntılar ıçmde olduğu bır donem- de kabul ettığı "Rebec- ca"nın en ıvı fılm ve en ıyı goruntu Oscar'ı \ar Daphne du Maurier' ın avnı adlı romanından sı- nemaya uyarlanan fılm toplam 11 dalda Oscar'a ada\ göstenldı Zengın bır Amerıkah kadının yardımcısı ola- CNBC-e 21.00 Rebecca - Yonetmen Alfred Hitchcock / Se- naryo' Robert E. Shervvood, Joan Harrison/ Goruntu: George Barnes / Oyuncular La- urence Olivier, Joan Fontaine, George San- ders, Judith Anderson /1940 ABD 130 dk rak vaşamını kazanan genç bır Ingılız kızı. Monte Carlo'da Maxım de VVınter'la (Olivier) ta- nışır Eşı bır yıl once es- rarlı bır bıçımde olmuş olan De Wınter, kıza âşık olurveevlenırler Maxım ve yenı eşı De VVınter- lar'm mahkânesıne do- nerler Yenı Bayan De Wınter (Fontaine). malı- kânede hızmetçılenn \e personelın dıışmanca tıı- tumu\la karyla^ır Ozelılkle e\ın ıçınde bır havalet gıbı dolaşan kâhya Damers (Ander- son), her fır^atta Ma- \ım'ın olen eşı Rebec- ca'dan soz açmaktadır "Rebecca", dekorla- nndan muzığıne dek ge- rılımlı bır atmosfere sa- hıp ve ızley ıcılerın her an korkuya kapılmasına ne- den oluyor Fılmın malıvetının başlangıçta ongorulen 800 bın doları aşıp 1 mıl- von 280 bın dolara yuk- selmesı yapınıcı Selz- nickle Hitchcock'un arasinda anlaşmazlığa ııeden oldu Ancak fılmın buyuk ıl- gı toplaması, bu anlaş- mazlığı ortadan kaldırdı Çünku "Rebecca" bır yıl ıçınde 2 5 mılyon dolar gelır getırdı tv8 10.55 Mide kanseri T\ Senisi - Mıde kan- sen teşhıs ve tedavısının konu edıleceğı "Trend" prograınını. Dilara Şe- şen sunuyor Hafta ıçı her gün yayımlanan progra- ma Dr Mehmet Mih- manlı katılıvor Yapımın Yonetmenlığını Nuri>e Öner Onur ustlenıyor Cumhupiyetln Yazar-Çizer Kadrosu Ben bugun, tarıhe bır not duşmek adına, 2001 yılında Cumhunyet gazetesının, koşe sahıbı olan yazar ve çızer kadrosunu belgelemek nıyetınde- yım Boylece gelecek kuşaklar, yazarlarımızın ve çı- zerlenmızın tumunu bır lıste halınde gorsunler ve bu gazetenın nasıl bır sanat, edebıyat ve bılım bı- rıkımını yansıttığını oğrensınler ıstıyorum Bu lısteye, orneğın Emın Değer, Türkân Say- lan, Çelik Gülersoy, Yekta Gungör Özden, Tan- ju Erdem, Cüneyt Akalın, Sönmez Targan gıbı sureklı ama muntazam olmayan aralıklarla yazan- ları dahıl etmedım NTV 22 05 'Ekodiyalog' TV Servisi-MahfıEğil- mez, \saf Savaş Akat se Deniz Gökçe'nm sundu- ğu "Ekodijalog" progra- mında. geçen hafta uçun- cu krızın eşığınden donen "Pürk ekonomısındekjson durum değerlendınlıyor TRT2 23 10 Siyasette 'firtına' TV Servisi- "BeyinFır- tuıası" programında, "Si- vasftin önü gerçekten tı- kandı mı", "Hata sistem- de mi, kişilerde mi" soru- lanna yarut aranıyor Ceyhan Altuıveleküoğ- lu'nun sunduğu yapıma. TBMM Başkanvekıh Murat Sökmenoğlu. A- NAP Genel Başkan Yar- dımcısı AhadAndicanve eskı Dev let Bakanı Gür- can Dağdaş katılıvor Ozgen Acar Behıç Ak Oktay Akbal Oztın Akguç Alev Anakok Selmı Andak Melıh Cevdet Anday Cuneyt Arcayurek Mumtaz Arıkan Duygu Asena Erdal Atabek Toktamış Ateş Altan Ayanoğlu Mustafa Balbay Kahraman Bapçum Enıs Batur Mehmet Baydur Ataol Behramoğlu Taner Berksoy Hıkmet Bıla Orhan Bırgıt Atılla Bırkıye Orhan Bursalı Asuman K Buke Cumhur Canbazoğlu Ahmet Cemal Emın Ceylan Doğan Cuceloğlu Oral Çaltşlar Cevat Çapan Hıkmet Çetınkaya Nuray Çıftçı Halıt Derıngor Adnan Dınçer Yalçın Doğan Necatı Doğru Abdulkadır Elçıoğlu Aydın Engın Oktay Ekıncı Selçuk Erez Orhan Erınç Metın Erksan Turgay Fışekçı Memet Fuat Aykut Goker Jsmaıl Gukjeç Dıkmen Gurun Emın Gurses Doğan Hasol Muşerref Hekımoğlu Zıya Işıkustun Selım llerı Attılâ ilhan Ahmet Inam Evın llyasoğlu Mıkdat Kadıoglu lşık Kansu Musa Kart Denız Kavukçuoğlu Yakup Kepenek Emre Kongar Şukran Kurdakul Ahmet Kurt Nurı Kurtcebe Onder Kutahyalı Kâmıl Masaracı Ayşe Emel Mescı Turkel Mınıbaş Fethı Nacı Tan Oral Zeynep Oral Izzettın Önder Guray Oz Vedat Ozdemıroğlu Işıl Ozgenturk Semıh Poroy Vecdı Sayar ilhan Selçuk Turhan Selçuk Mahmut Sert Celal Şengor Alı Sırmen Denız Som Şukran Soner Mehmet Sucu Yılmaz Şıpal Zafer Temuçın Sadullah Usumı Ergın Yıldızoğlu Abdulkadır Yucelman Ayşegul Yuksel Ozlem Yuzak UmıtZttelı - n S i Ben bu takımın içinde yer almaktan onur du- yuyorum. Isımlerı burada yer almayan, ama "gazeteyı ya- pan " tum otekı arkadaşlarımla da ıftıhar edıyorum www.kongar.org '32. Gün', Kapalıçarşı'da Söz sırası esnafta TV Servisi - "32. Gün". dov ız \e altın pı\asasının kalbının attığı yerden Kapalıçarşı'dan canlı ya>ımlanıvor Mehmet Ali Birand ve Rıdvan \kar'ın hazırladığı y apımda. tanhınde nıce krızlere, ekonomık depremlere tanıklık eden Kapalıçarşf nın esnafı son knzı değerlendınyor • CYV Türk, 22.0S Tv PROGRAMLARI 09.05 Çızgı Fılm Rugrats 09.35 Dızı Bıtmeyen Yaz 10.30 Nane ümon Kabu- ğu 12.30 Dızı Bızım Evın HaUerı 13.00 Haberter 13.30 Dızı Ası Gonul 14.20 Dızı İlk Adım 15.05 Dızı MeraklıJulıe 15.30 EbuBelgesel EbuDra ma 16.05 Dızı Tatlı Cadı 16.35 Yertı Fılm: Kuma 18 00 Haberler 18.20 Dızı Flıpper 19.20 Dızı Ayrılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Hava Du- rumu 20.35 Dızı Yedrtepe Istanbul 21.30 Gezelım Go- relım 22.05 Mehmetçıkle Elele 23.05 Başkoşe 23.55 Yabancı Fılm: Talıh Kuşu (0 312 490 43 00) 07.00 Haberter09.15 Kultur Sanat Reh- berı 10.00 Haberler 10.35 Altın Kanat lar Bır Cesaret Öykusu Torenlerı (Can- lı) 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.30 Haber Özetlerı 12.35 Iş Gunu 12.50 Saglık Olsun 13.00 Haberler 13.35 Gundem 14.05 Belgesel Bılım ve Yaşam 14.35 Gune Duşen 15.10 Roland Garros Tenıs Turnuvası (Canlı) 19.00 Haberler 20.05 Akşama Dogru 20.30 Belgesel Lamas Kanyonu 21.10 Nereye Gıdıyoruz 22.05 Ve Sınema 23.00 Ingılızce Haberler 23.10 Be- yın Fırtınası 24.00 Gun Bıterken (0 212 259 72 75) 07.00 Çızgı Fılm Kuşağı 08.00 Yerlı Fılm: Karanlığın Sonu 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Dıcle den Gelen Şıfa 11.55 GAP FM 13.05 Bu Topra- gın Sesı 13.30 Inanç Dunyası 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Roland - Garros Tenıs Turnuvası (Bant) 23.00 Parma - Fıorentına Italyan Ku- pası Fınalı (Tekrar) 00.30 Kapanış 06.00 Açık Öğretım Lısesı Ders Prog 09.00 Açık llkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prog 10.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 13.00 TSM Solıstler Geçıdı 13.30 Bır Solıst 13.50 TV Dershanesı 14.50 At Yarış- ları (Canlı) 18.10 Açıkogretım Lısesı Ders Prog 20.10 Açıkılkoğretım Okulu ve lletışım Rehberlık Okulu Ders Prog 21.10 Beraber ve Solo Şarkılar 23.00 Turku Yo- lu 00.15 TV Dershanesı 01.15 Yurttan Sesler 07.00 Haberler 09.20 Çızgı Fılm Kıp- per 09.30 MasalÇıftlıgı 10.00 Dızı Ay rılsak da Berabenz 10.30 Nane ümon Kabuğu 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haber- ler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dızı Dedem Gofret ve Ben 15.30 Yerlı Fılm: Ölum Yolu 17 00 Inanç Dunyası 18.00 Haberler 18.20 Sızın Içın 19.15 Saksıdakı Agaç 19.45 Almanca ve Ingılızce Haberler 20.00 Ana Haber Bultenı 20.25 Spor Haberlerı 20.40 Dızı Ayrılsak da Beraberız 21.15 Dızı NısanYağmu- ru 22.10 Belgesel Ata Yadıgârı 22.45 Ah Bu Şarkılar 24.00 Avrupa Hattı 07.00 NBA Fınal Maçı (Tekrar) 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 11.30 SabahŞe kerlerı 13.20 Yoksa Sız Hâlâ 14.05 D zı Gızlı Aşk 15.05 Dı- zı Sevdakondu 16.05 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 16. 30 Çızgı Fılm Dıgımon 17.05 Dızı Kuçuk Melek Marıa 18.05 Dızı: Vahşı Guzel 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor 20.10 Dızı Çarlı Iş Başında 21.30 Dı zı Yılan Hıkayesı 23.00 Yanş- ma Çarkıfelek 00.30 Bu Gece 01.30 Yabancı Fılm: llham Pe- nsı (0 212 215 51 11) m 07.00 Haberler 09. a ¥ l f O 5 Teletubbıes 09. • " " w 40 Barney 10.05 Çızgı Fılm Pofuduk Ayı 10 20 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 A dan Z ye 16.05 Yerlı Fılm: Baskın 18.00 Dızı Marıa Barrıo 19.00 Ana Haber Bulte- nı 20.00 Para Hattı 20.05 Spor Haber 20 20 Dızı Aşk Guzel Şeydır 21.35 Yabancı Fıtm: Dovüşcü 2 23.20 Yabancı Fılm: Olüm Savaşçıları 01.05 Haberler 01 45 A dan Z ye (Tek- rar) 03.15 Ayşe Ozgun (Tekrar) (0 212 291 10 00) 07.00 Çızgı Fılm Hayatın lçınden Hı kayeler 07.30 Gune Merhaba 09.00 Dızı Fırtınalı Gunler 10.00 Yanşma Yenı Hu- go 10.45 Klıp 2001 12.45 Lez- zet Saatı 13.30 Çızgı Fılm Kuşa ğı 14.30 Tıkveşlı Yemek Yarış ması 15.00 Yerlı fılm: Kaybo- lan Yıllar 16.00 Dızı Cesur ve Guzel 16.45 Dızı Yalan Ruzgâ- rı 17.30 Yerlı Fılm: Yeryuzün- de Bır Melek 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yarışma Kım 500 Mılyar Ister 22.00 Yanşma Şans Ka pıyı Çalınca 23.15 Ateş Hattı 01.15 Spor 01.30 Haber Hattı 02 00 Yabancı Fılm: Yasadışı 03.45 AXN (0 212 355 01 01) # 06.30 Gune Baş larken 09.00 Ha berler 09.20 Pa rantez 09.30 Haber Özetı 10.15 Ekonomı 10.35 E Net10. 45 Lıfestyle 11.05 Saglık Rapo- ru 12.00 Gunun lçınden 12.35 Serbest Bolge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.15 Ekonomı 14.35 Yakın Plan 15.35 E-Net 15.45 Saglık Raporu 16.15 Pı- yasaiar 17.40 Spor 18.15 Gece Gunduz 18.30 Dunyaya Bakış 19.05 Gundem Dışı 19.40 Spor da Bugun 20.00 Haber 20 20.25 Yakın Plan 21.05 Uç Temel Ih- tıyaç Adalet 22.05 Ekodıyalog 23.00 24 Saat 23.40 Spor Ge- cesı 24.00 Haberler (0 212 335 00 00) 08.00 Gunaydın Turkıye 09.40 Luz Marıa 10.40 Dızı Kaderım Sensın 11.30 Aydın Havası 13 00 Ha ber 13.20 Yerlı Fılm: Kariı Dağ- dakı Ateş 15.20 Dtzı BucurCa dı 16.20 Yeriı Fılm: Dağdan İn- me 18.20 Dızı Kuçuk Besleme 19.30 Ana Haber Bultenı 20.50 Spor 21.00 Dızı Sultan 22.10 Star Lıfe 00 10 Gece Hattı 00.30 Spor Gecesı 00.40 Cem Yılmaz Show 01.40 Ekopazar 02.30 S- tar Haber (0 212 448 80 00) 09 30 Yemek Zevkı 10.30 Yeriı Fılm: Kol- suzBebek 12.00 Ha berler 12.30 Klıp Shop 14 00 Yeriı Fılm: Erkekçe 15.30 Kez ban ın Gunlugu 17.30 Dızı Elt ler 18.00 Dızı Tırvana 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yeriı Fılm: Satın Alınan Koca 22.00 Meh- mpfçık 2001 23.30 Dızı Gune şe Doğru 24.00 Tefsır 01.00 Dı z, Merhamet (0 212 652 25 60) 09.15 Parametre 10.15 Fınans Bultenı 11.15 Kıtapça 12.15 Net 12.30 Haberler ii>I.l'< 13.00 Ajans 13.30 Medıkal 13.35 Ekonomı 14.55 Spor 15.15 Tekno-lo|ik 15.30 Dun- yada Bugun 16.30 NBA de Haftanın Maçı 17.00 Man şet 17.35 özel Sektor 17.45 Spor Manşet 18.20 Ar- tınfo 19.20 CNN Turk Muzık 19.30 Yenı Bır Adım 20.10 Ekonomı 20.30 Spor 21.05 Soru Cevap 22.05 32 Gun 23.00 Edıtor 00.30 Manşet (0 272 478 50 00) © „ 08.10 Başkent'ten 10.15 Ankara Gundemı ' 2# 10.40 Tatıl Rehberı 10.55Trend 11.40 Bel- gesel 12.45 Hayalı Muze 12.50 Gunun lçın- den 13.00 Haberler 14.40 Hayalı Muze 15.40 Şırket Haberlerı 16.45 Gunun lçınden 17 40 Tatıl Rehberı 18.05Akşam Ustu 19.10Tarıh 17 0619.35Dunyadan Spor 20.00 Haber 21.00 Studyo Cınemaxx 22.05 Tur kuaz Geceler 23.15 Iran Dosyası 24.00 Haber Masa sı 00.35 Spor 01.10 Akşam Ustu (0 212 288 51 52) ¥T*f9*J 07.00 Gune Bakış 09.30 Dızı Azerak Aıle f.âİJLm sı 10.30 Çızgı Fılm Sylvan 11.20 Çızgı ^ ^ ^ ^ Fılm ÇırkınOrdek 11.50 Dızı Tarzan 12.20 Sağhkla Randevu 13.00 Haberler 13.20 Hayat Guzel- dır 14.50 Yandı Yemek Pıştı Yemek 15.30 Çızgı Fılm Jay Jay 16.00 Haberler_16.30 Lıselerarası Bılgı Yarış ması 17.00 Yeriı Fılm: Öksüzun Çılesı 18.30 Dızı Ikı mıze Bır Dunya 19.00 Dızı Muthış Ikızler 19.30 Yuz Yuze 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Spor Gunluğu 21.10 Yabancı Fılm: Kurtar Benı 23.00 Performans 24.00 Dızı Arlıss 00.30 Son Nokta (0 212 313 50 00) 07.30 Çızgı Fılm Uzay Yolu 08.00 Ya bancı Fılm Batıda 09.40 Dızı Jan Dark 11.15 Yabancı Fılm Pentagon Savaşla- rı 13.05 Yabancı Fılm: Dava 14.55 Yabancı Fılm Me lekler ve Bocekler 16.50 Yabancı Fılm Gerçek Suç 19.00 Yabancı Fılm Kara Dul 20.40 CINE 5 Haber (Şıf resız) 21.00 Dızı Soprano 22.00 Yabancı Fılm Rox- bury de Bır Gece 23.20 Yabancı Fılm: İlk Görüşte Aşk 01.25 Playboy TV (0 272 336 75 15) 07.30 Gune Başlarken 09.00 Sevılen Me fLA V& lodıler 11.30 Klıp Armonı 13.00 Haberler 13.15 Klıp Armonı 15.15 Önce Saglık 17.15 Meral ın Seyır Defterı 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Maça Dogru-22.00 Bakış Açısı 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Fılm: Dönuş (0 212 256 82 82) MEDICAL i 11.05 Bebegım ve Ben 12.05 Evımız CHANHEi.t fi dekı Dostlar 15.05 Yastık Kavgası V 16.05 Yaşamda Kalıte 17.30 Muzıkle baglık 18.05 Galactıca 21.05 Bebeğımı Beklerken 22.30 Terapı 23.30 Uygarlıklara Yolculuk 00.30 Hoş geldın Bebek 01.30 Hayatın Renklerı (0276 428 08 50) 10.00 Doganın Gızemı 11.00 Frank LloydWrıght 12.00 Sıradışı Makıneler 13.00 Dıscover Magazın 13.30 Gı- zemlı Okyanuslar 14.00 Izsurenler 15.00 Avustralya Guncesı 16.00 En Buyukler 17.00 Hız Şeytanları 18.00 Tıbbı Dedektrfler 19.00 Adlı Dedektıf- ler 20.00 Sıradışı Makıneler 21.00 Dıscover Magazın 21.30 Gızemlı Ok- yanuslar 22.00 Izsurenler 23.00 Avustralya Guncesı (0212288 75 75) 10.05 İMKB 10.10 Tahvıl Bono Pıyasası 10.35 Analız 11.10 Portfoy Yo- netımı 12.05 İMKB Seans Sonu 12.30 Ekonomı Haberlerı 13.17 Takas Verılerı 14.05 İMKB 14.35 Tah- vıl Bono Pıyasası 14.40 Sektor Rapo- ru 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dızı Who s the Boss 19.30 Dı zı Dharma & Greg 20.00 Dızı Buffy the Vampıre Slayer 21 00 Yabancı Fılm: Rebecca 23 00 Populer Mu- zık Brıan May 24 00 Yabancı Fılm: Muthış Lavardın (0 212 330 01 01) 21:05 Üç Temel İhtiyaç: Adalet Dilekçe hakkı Adalet sıstemındekı sorunlar ve bılınmeyenler 22:05 EkoDiyalog Asaf Savaş Akat, Denız Gokçe, Mahfı Eğılmez ekonomıdeki gelışmelerı değerlendınyor bugün mıv Türicrye'nHi Habcr Kanalı www ntvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog