Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 bugıin geliyor • ANKARA (Cumhuriyet) - Rusya Dışişleri Bakanı îgor îvanov, Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in resmi konuğu olarak bugün Türkiye'ye geliyor. 9 yıl aradan sonra ilk dışişleri bakanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya ile Çeçenistan ve Dağhk Karabağ gibi bölgesel sorunlar ile ikili ilişkilerin tüm boyutları ele ahnacak. Makedonya'da savaş tıali istemi • BRÜKSEL (AA) - AB Ortak Savunma ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Makedonya'da dün yeniden tırmanan ve 5 İcişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet eylemini kınarken, hükümete, "savaş hali ilan etmemesi" çağnsında bulundu. Solana, savaş hali ilanının sadece "aşın uçlann elinde oyun olacağını" ve ülkedeki krizin çözûmûne yardım etmeyeceğini kaydetti. Nijerya usülü şeriat • KANO (AA) - Nijerya'da. Katsina eyaletinde bulunan Malumfashi kasabası mahkemesi, geçen Mart'ta futbol maçı yüzünden arkadaşı Sanusi Bala'nın sağ gözünü çıkaran Ahmet T icani'nin sol gözünün ameliyatla alınmasını kararlaştırdı. Herkesin merak ettiği komı şu: Blair'in ezici zaferi nelereyol açabüir? afer İngiltere'yi sarsacakERGİN YILDIZOĞLÜ LONDRA - Muhafazakâr Parti cumartesi günü, seçim kampanya- sının temasını radikal bir biçimde değiştirdi. Yeni taktik, seçimleri ka- zanmayı değil çok ağır yenilgi so- nucunda siyasetten silinmeyi en- gellemeyi amaçhyor. tngiltere'de bugünkü seçimler öncesinde tartışmalar bu noktada odaklaştı. lşçi Partisi'nin seçimler- den, parlamento çoğunluğunu art- tırarak mı yoksa zayıflayarak mı çıkması Ingiltere halkı- nm yaranna olacak? Bu tartışmanın orta- sında da Muhafazakâr Parti'nin seçimlerde büyük bir hezimete uğ- rayarak Liberal De- mokratlar'ın ardından üçüncü parti durumu- na düşmesi olasıhğı ya- tıyor. Bu durumda II. Dünya Savaşı' ndan bu yana ilk kez Ingiltere si- yasi coğrafyasında Muhafazakâr Parti, Liberal Demokratlar 'ın ardından 3. gelebilir. Bu sonuç, siyaset coğrafyasını değiştirebilir. tisi'nin ezici bir zafer kazanması- nı engellemeyi amaçhyor, yeni slo- ganı da şöyle: "Hadibalonunu sön- dürelim." Son kamuoyu yoklama- lan seçmenin yüzde 45'inin ikinci parti olarak Liberal Demokratlan benimsediğini gösteriyor. Bu tûr bir değişiklik olasılığının temelinde iki dinamik yatıyor. Bi- rincisi, Muhafazakâr Parti'den bir üst düzey yöneticinin Wall Street Journal'a söylediği gibi, "Muhale- fetteki bir muhafazakâr partinin iktidardaki bir muhafazakâr par- ti) e karşı zafer kazan- ması, zaten zordu". tkincisi, îngiliz seç- meni, muhafazakâr parti dönemine geri dönmek istemiyor ama lşçi Partisi'nin hûkü- metinden de hoşnut de- ğil. Kamu harcamala- n, sosyal hizmetler gi- bi konularda lşçi Par- tisi'nden daha halkçı bir program savunan Liberal Demokrat Par- Pek çok tranh kadın gibi Hatenıi"yi destekleyen sinema oyuncusu saldınya uğrach. (AP) Muhafazakârlar öfke içinde köklü bir değişiklik gerçekleşerek adeta siyasi bir deprem olabilir. lş- çi Partisi'nin ezici bir zafer kazan- dığı 1997 seçimlerine kadar, Ingil- tere'de hûkümete en "uygun par- ti" Muhazafakâr Parti'ydi. îşçi Par- tisi ise zaman zaman hûkümete ge- lebilen bir muhalefet partisi konu- mundaydı, İlk kez bu seçimlerde seçmenin gözünde, doğal hükümet partisi rolünü lşçi Partisi'nin üst- lendiği görülüyor. Muhalefet rolü- nü Liberal Demokratlan ele geçi rirse, Muhafazakâr Parti'nin fiilen siyasi arenadan silinebilir. Ironik olan şu ki, son kamuoyu yoklamalarında Muhafazakâr Par- ti'ye yönelik destekte ise ufak bir artış var. Ama buna karşılık Muha- fazakâr Parti cumartesi günü, ade- ta "havlu atarak" seçimleri, daha şimdiden kaybettiğini kabul ettiği- ni gösteren bir biçimde taktik de- ğiştirdi. Muhafazakâr Parti şimdi se- çimleri kazanmayı değil, İşçi Par- ti'ye oy vererek tşçi Partisi'ne bir mesaj göndermek istiyor. Ne ki ki- mi tecrübeli siyasi yorumculara gö- re seçimleri büyük farkla kazanma olasılığının belirmesiyle birlikte öz güveni de artan Tony Blair'in par- lamento çoğunluğunun azalması halinde, mesaj ı yanlış okuyarak da- ha tutkulu ve sağ politikalara yö- nelmesi güçlü bir olasılık. TAHRAN (Ajanslar) - tran'da yann yapüacak seçimler öncesinde aşın muhafazakâr mihtanlarla Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yanlılan arasmda yer yer şiddetli çatışmalar çıktı. Aşın muhafazakâr militanlar, genç kadın sinema oyuncusu Pefah Ahengerani'yi (20) yüzünden yaraladı. Hatemi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığmı almasına kesin gözüyle bakılan seçimler öncesinde bıçaklama, adam dövme ve kundaklama olaylan meydana geldi. Nevruz gazetesi, önceki gece Tahran'da Hatemi'nin seçim kampanyası merkezlerinden birine saldıran militanlann. evden kaçan kızlann sorunlanrun anlatıldığı "Krten Ayakkabıh Ka" filmiyle meşhur olan Ahengerani'yi yüzünden bıçakladığını bildirdi. Denktaş'tan Türkiye'ye sitem ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş, KKTC'nin, Türkiye'nin Av- rupa Birliği (AB) üyeliğini engellemesinin söz konusu olmayacağını, ancak adayı silah ve ambargoyla alama- yan Rum-Yunan ikilisinin bu amacını AB üyeliğiyle sağ- lama aşamasında olduğunu kaydetti. Kıbns Türklerinin eşitlik ve egemenlik istedik- lerini belirten Denktaş, "Eğer bunlar sizin AB'ye girmeni- ze engel oluşturmorsa, özür dikriz" dedi. Kıbns sorunu ile ilgili ola- rak TBMM-AP Karma Par- lamento Komisyonu'nca konferans vermesi üzere Meclis'e davet edilen Denk- taş, Kıbns Türk halkının AB'ye Türkiye ile birlikte gırmek istediğini, ancak Rum-Yunan ikilisinin bir an önce 15'lerekatılarakTürk- Yunan dengesini bozmayı amaçladıklannı bildirdi. Denktaş, Türkiye'de de bir- çok kesimin kendisini masa- dan kaçmakla suçladığını ve eleştirdiğini anımsatarak "Masadan kalkmakla sanki suç işlemişiz. Sanki masada zor durumda değilmişiz gibi. Masada bize sunuian4 yıl bo- yunca elde etmeye çahştıkla- n AİHM'nin kararına örnek birtekliftTdedi. Papandreu'dan AB'ye tehdit: G.Kıbrıs ahnmazsa genişlemeyi veto ederiz •Türkiye'nin AGSP'ye katılımına ilişkin bir çözüm formulü bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan Papandreu, ortada bir anlaşma olmadığını vurguladı. Antonina {Turizm 15-22 HAZtRAN: GÜNEYDOĞU ANADOLU, SANAT TARİHÇİSt ATİLLA TUNA -Sanat Tarihçisi Atilla Tuna rehbcriiğinde Gaziantep. Birecik, l rfa. Harran. Sogmatar. Viranşehir, Mardin, Tur Abdin, Midyıt. Hasankcyf, Divarbakjr, Adıyaman, Nemrut ve sular altında kalacak Zcugma'ya olağanûstü bir seyahat..." Rezervasyon: (0 212) 292 28 74 - 75 Bilgisayar Kullanan Gerçek Aydınlar!.. NASIL KULLANIYORSUNUZ Bılgisayarımzı ? 1 - 2 parmakla BİLİNÇSİZCE mı ? 10 parmakla + bakmadan UZMANCA mı ? Aradaki farkı düşünmek istemiyorsanız: YAZIK DEĞİL Mİ MURATlLEM ATİNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Kıbns Rum Kesimi'nin "siyasal so- nın çözülmediği gerek- çesiyle AB'ye kabul edil- memesi halinde, Ati- na'nın genişleme süre- cini veto edeceğini" söy- ledi. Papandreu, Yunanistan Parlamentosu Dış Politika ve Savunma Komisyo- nu'nun, Hükümetin dış politikasının değerlendi- rildiği toplantısında yap- tığı konuşmada, Komis- yon üyelerinin, ağırlıklı olarak Kıbns ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Po- litikasrnı (AGSP) konu alan, sorulannıyanıtladı. Uluslararası toplum ve AB'nin Türkiye'nin için- de bulunduğu "Siyasi ve ekonomik krizin" nasıl sonuçlanabileceği, gerek- li reformlann yapılıp ya- pılamayacağı îconusunda ıkilem içinde olduğunu savunan Papandreu, bu çerçevede Ankara'nm Kıbns politikasında deği- şim olup olmayacağımn da bilinmediğini söyledi. Papandreu, Atina'nın tu- tumunun, Türkiye'nin tep- kilerine karşı istikrarlı ve Kıbns Rum Kesimi'nin AB'de yer almasına yöne- lik amacına sadık oİması gerektiğini vurguladı. Atina'nın diğer AB ül- kelerinin Kıbns Rum Ke- simi'nin üyeliği konusun- da engel çıkartıp çıkart- mayacaklannı bilmediği- ni de kaydeden Papand- reu, bu durumda "Yuna- nistan Parlamento- su'nun AB'nin genişle- mesini veto edeceğini" ve bu durumun da AB ta- rafından bilindiğini be- lirti. Türkiye'nin KKTC'yi ilhak etmesi halinde takı- nılacak tavra ilişkin soru- lan da yanıtlayan Papand- reu, bu senaryoyu Savun- ma Bakanlığı ile elealdık- lannı, ancak bunu kamu- oyuna duyurmanm zama- nı olmadığını kaydetti. Papandreu. ilhak gibi bir eylemin, AB ile ilişkileri tamamen keserek, bir du- var oluşturacağından ha- reketle, bedeli olacağına da savundu. Öte yandan Türkiye'nin AGSP'ye katılımına iliş- kin bir çözüm formulü bulunduğunu öne süren haberleri yalanlayan Pa- pandreu, bir anlaşma ol- madığını vurguladı. BEYOĞLU1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1998/560 Davacı K. NeeaftOrkmez vekılı tarafından davalılar Muhar- rem Karataş ve Faık Dizdar aleyhıne açılan tazmınat davasma esas olmak üzere, Davalı Faık Dizdar'ın Yuz>ıl Mah. Funda Sok. Şıran Apt. No:5. D' 12 Tekirdağ adresine tebligat vapılamadığı, adresınin tespıtı ıçın yazılan yazılarla da adresı tespıt edılemedı- ğınden davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar venlmıştır Bu nedenle duruşma günü olan 14.6.2001 günü olan saat 10.30'da mahkememızde hazır bulunmanız, bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsıl edilmediğinız takdirde HUMK'nm 213. mad- desı gereğince dunışmaya yokluğunuzda de\am edılecegı husu- su davetıye veya dava dilekçesı yenne kaım olmak üzere ılan olu- nur. 24..<2001 Basın: 32250 TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARITIRMA İLANI DosyaNo: 2000/2923 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafi. tpotekli olup satılmasına karar venlen Manisa ili, Turgutlu ilçesi. Urganlı köyü, 177 ada, 18 parselde kayıtlı Hisartepe mevkiinde bulunan 12627 m2 miktarlı tapu İcay- dına göre tarla vasfında taşmmaz olup halihazırda üzerinde 6-7 yaşlannda eski bağ mevcuttur. Sulanabilir durumdadır. Dönümü 1.500. 000.000 TL olup tamamı 18.940.500.000 TL.'dır. Satış ilanı ilgililerin tapu kaydındaki ve dosyada bılinen adreslenne teblige gönderilmiş olup, tebligat yapılamayan- lara iş bu satış ilanının ilanen tebliğ yerine geçeceği duyuru- lur. Satış Şartlan: 1. Saöş 3 ' 8 /2001 günü saat 16.50.den ,17.00'e kadar Hü- kümet Konağı 1. Kat Icra Müdürlüğünde açık artırma sure- tiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ine ve rüçhanlı alacakhlar mecmuunu ve satış masrafla- nnı geçmek şartı ile ihale olur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ..../..../... günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkan- lacaktır. Bu armrmada da bu miktar elde edilememişse gay- rimenkül en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere art- tırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tah- min edilen kıymetinin %40"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılann toplamvndan fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehü verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafla- n alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul üzerindeki haklanm, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paymaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılle- ri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsi- len mesul olacaklardır. Ğıale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itıbaren herkesin görebitoesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alı- cıya bir örneğı gönderilebüır. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyen- lerin 2000/2923 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 28/5'2001. (k.îf.K.126) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27 Basın: 31794 ekoru 28 Dünya Şampiyonluçju 76.231 GenceMeslek-lş | ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCI DİL ESKİ FIYATLARLA Beyazıt: 51, Kadıköy: 3361150 Şişli: 230 90 37 Bakırköy: 55129 05 ,0216i 338 08 42 234 30 49 5713131 ÇEŞME MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2000/21 Satış ÎÎK'nin 133'üncü maddesi gereğince satışa çıkarılan gayrimenkulün cinsi adedi. ev- safı. 1 - tzmir ili Çeşme ilçesi, llıca Mahallesi, Yukan çayır mevkiinde kâin tapunun cilt 48, sayfa 5141, ada 5895, parsel 8 numarasmda kayıtlı bahçeli arsa vasfında 608 M2 miktannda 12.160.000.000.- TL muhammen kıymetindeki taşınmaz, tapu kaydındaki 27.10.1971 tarih, 684 yevmiyeli şerhler baki kalmak şartı ile. Taşınmazın imar durumu: Taşınmaz, imar planında konut alanında 28.8.1996 gün 6344 sayılı, 4.6.1998 gün 7305 sayılı Izmır 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklanru Koru- ma Kurulu karanna istınaden kentsel SlT alanı içinde kalmaktadır. Koruma kurulundan izin almak kaydıyla inşaat yapılabılir. Geçiş dönemi yapılanma koşullan geçerlidir. Bir bağımsız bölümden fazlası yapılamaz. Aynk E 025 nispetinde iki kath 6.50 metre yük- seldığinde inşaat yapılabilir niteliktedir. Satış şartlan: Satış 27.06.2001 günü saat 14.00 ile 14.15 arasında Çeşme Mahkeme Yazıişlen Müdürlüğü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada mu- hammen kıymetinin % 40'ını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok arttırana iha- lesi yapılacaktır. Arttırmaya iştirak edenlenn tahmin edilen kıymetinin % 20'sı nispetin- de pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile- bilır.fiıaledamga pulu binde 15, tapu alım harcı ve % 18 Kİ)V ve teslim masraflan alı- cıya aittir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul et- miş sayılacakları. başka bılgi almak ısteyenlerin memurluğumuzun 2000/21 Satış sayı- lı dosyasına müracaatlan ılan olunur. 28.05.2000 Basın: 31809 TC SİNCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/80 Sincan Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/80 esas, 2001/289 karar sayılı ve 26.4.2001 tarihli karan ile Sincan ilçesi, Atatürk Mahallesi. cilt 21, kütük 54'te nüfusa kayıtlı Miro kızı Hazel'den olma 1.1.1950 doğumlu Mamaş Topraksoy'un Mamaş olan ismi Hatıce olarak düzehilmiştir. tlan olunur. 18.05.2001 Basın: 32169 SAYDAM YALÇBN DOGAN Tantan'ın Kaçırdığı Fıpsat Istifası yanlış!.. Kullanabileceği bir yetkisi var çünkü. Kaderin garip rastlantısı, Sadertin Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan alındığı gün, Beyaz Enerji operasyonunda tahliyeler başlıyor. Bu iki olayın aynı güne denk düşmesi, yolsuzlukla mücadele- de sonun başlangıcını simgeliyor sanki. Tantan, yolsuzlukla mücadele denildiğinde, akla gelen ilk isim. Şimdi yok!.. Oysa, yeni atandığı görevde bir fırsatı kaçınyor. Içişleri Bakanlığı'dan Gümrüklerden Sorumlu Dev- let Bakanlığı'na atanınca, orada yeni bir silahı var. Gümrüklerle ilgili özel yasaya göre, orada da her zaman herhangi bir operasyon yapmak yetki- si bulunuyor. Gümrükler, dünyada ve Türkiye'de yolsuzluklann temel kapılarından biri. Bu neden- le, gümrüklerdeki yolsuztukla mücadele için özel bir yasa var. Yani Tantan, tıpkı Içişleri Bakanlığı'ndaki gibi, gümrüklerdeki yolsuzluğun üzerine gidebilme şansına sahipti!.. Bu alandaki ününü. o özel ya- saya dayanarak, bu kez gümrüklerde perçinleye- bilirdi!.. Siyasal açıdan dahagüçlü olabilirdı!.. Ama, tercihini başka türlü kullanıyor. Efsanenin sonu ve Yücelen Geçenlerde özel bir sohbet sırasında, Tantan "yolsuzlukla mücadele için önemli bir projesi ol- duğunu, yolsuzlukla mücadelenin içine, sivil top- lum örgütlehni katacağını" belirtiyor. Bu yönde, ge- niş bir çalışma başlattığını ekliyor. Yine aynı sohbette, yürütülmekte olan operas- yonlarda "gerekli somut kanıtlara ulaşabilme açı- sından, polisin yeniden eğitimden geçtiğini" söy- lüyor. Yani, polis yolsuzlukla mücadeledeyetersiz!.. Sadece bu yöndeki mücadele için değil, aynı za- manda insan haklan açısından da hukuk hoca- lannın polislere Türkiye'nin her yerinde dersler ver- diğini aniatıyor. Tantan Efsanesi'ne nokta konuyor. Bir efsane sona ererken yeni Içişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'e bir şans doğuyor. "Tantan gitti, müca- dele bitti" dedirtmemek için Yücelen'in önünde müt- hiş bir fırsat var. Eğer, kullanabilirse!.. Eğer, soygunculara, ütükçülere, kütükçüle- re, tetikçilere ve onlann patronlanna rahat bir nefes aldırmak istemiyorsa!.. Formulü Sezer buluyor Bu arada, Başbakanlık Kanun ve Kararna- meler Dairesi yüzlerce kez yaşanmış bir istifa ve bir bakanın atama olayında yine çuvallıyor. Hukuk yanlışını Cumhurbaşkanı Sezer düzettiyor. Başbakanlık önce Tantan'ı doğrudan Güm- rüklerden Sorumlu Devtet Bakanlığına atıyor. Se- zer, "Böyle bir atama için Tantan'ın istifası gere- kir, istifa etti mi" diye soruyor. Böyle bir istifa yok. O nedenle, Sezer o kararnameyi imzalamıyor, an- cak formulü buluyor. Tantan'ı istifa etmeden, dolu olan bir başka ba- kanlığa atamak mümkün değil. Ama, boş bir ba- kanlığa atamak mümkün. O nedenle, Tantan ön- ce, Yüksei Yalova'dan boşaian Devlet Bakanlığı'na atanıyor. Tantan'dan boşaian Içişleri'ne Yücelen, ondan boşaian Devlet Bakanlığı'na da Yılmaz Ka- rakoyunlu atanıyor. Bundan sonra Ecevit, Başbakan yetkisiyle, Devlet Bakanlan arasında görev dağılımını ye- niden belirliyor. Tantan'ın, Karakoyunlu'nun, Ke- çeciler'in ve Gaydah'nın yeni görevleri böyle dü- zenleniyor. Olayın bu hukuk boyutu bir yana, şimdi asıl so- ru, yolsuzluklarla mücadele hukukunun ne ola- cağı!.. O nedenle, gözler şimdi Yücelen'deL Tantan ise bir başka yere yelken açıyor. Siyasal açıdan, bizi heyecanlı bir sonbahar bekliyor. E-mail: ydogan(a cumhuriyet.com.tr Faks: 0212 513 90 98 KULTÜR GEZ1LER1SURUYOR... St. Petersburg - Moskova (Gemiyle) 9-20 Ağustos 2001 I Farıık Pekın St. Petersburg - Moskova (Uçakla) 11-18 Ağustos 2001 I Haluk Çetinkaya Almanya Kültür Gezisi 11-18 Ağustos 2001 Sumatra - Cava - Bali 18 Ağustos - 1 Eylül 2001 i Mehmet Yarangümeli Sicilya 29 Eylül - 6 Ekim 2001 I Yıldırım Büktel Etiyopya 15 - 26 Ekım 2001 I Faruk Pekin Roma - Güney İtalya 10 - 17 Kasım 2001 I Yıldırım Büktel Patagonya: Brezilya, Arjantin, Şili 17 Kasım - 3 Aralık 2001 , Faruk Pekın Küba 23 Kasım - 2 Aralık 2001 ı İlker Öziinlü FEST TRAVEL TEL: (0212) 21610 36 - 37 FAX: (0212) 21610 30 web: www.festtravel.com e-mail: fest@festtravel.com ANKARA 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001 52 Davacı: Ankara Büyükşehir Beledıye Başkanlığı Vekili: Av. Ferit Yeşilbingöl: Belediye Vekilı Ankara. Davalı: Ergün Seyhan- Ertuğrul Mah. Mezarlık Cad. No: 26 Betgama'tZMİR Dava: Tescıl. K.onu: Duruşma günü teblığı. Da- vacı Ankara Büyükşehir Beledıye Başkanlığı tarafından Ertuğrul Mahallesi Mezarlık Caddesı No: 26 Bergamalzmır adresınde bu- lunan Ergün Seyhan aleyhıne açılan tescıl davasında davalıya dava dilekçesı tebliğ edılemediğınden duruşma gününün ılanına karar verihnekle; Yukanda adresı belırtılen Ergün Seyhan'ın yargılama günü olan 26.06.2001 günü saat 10 00'da duruşmada bulunması ya da bulunmadığı ve kendisini bir vekılle temsıl ettırmedıgı takdirde Hukuk Usulü Mahkemelen Kanunu'nun 213. maddesi uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacağı, davetıye yenne geçerlı ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur Basın: 31872
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog