Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 HAZİRAN 2001 PERŞEMBE 10 DUNYA VE TURKIYE NATO zirvesi öncesinde kapsamlı bir 'dezenformasyonfaaliyeti'yikütüldüipi bildirildi AGSP'de büyük oyunBRÜKSEL(AA)-ABD Başkanı Ge- orge Bush'un da katılacağı, 13 Hazi- ran 'da gerçekleşecek NATO zirvesi yak- laşırken Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)konusunda. "biiyük oyunJar aynandığr ve "kapsamlı bir dezenförmasyon faaliyetiyürütüldüğü " belirtildı. NATO"daki güvenilir kaynak- lar ve AGSP alamnda uzman olan Türk- lerden elde edilen bilgiler, Türkiye'nin NATO bünyesindeki tavnnı değiştir- mesini sağlayacak bir uzlaşma ortamı olmadığını gösteriyor. AB. oluşturacağı askeri kimlik çer- çevesinde, NATO'nun imkân ve yete- neklerini kullanmak istiyor. ancak bu- nu yaparken Türkiye gibi AB üyesi ol- mayan Avrupah NATO müttefiklenni karar mekanizmasından dışlıyor. AB'nin ABD Savunma Bakani: 'încirlik ilişkisi çok önemli' Dış HaberJerServisi-ABD Savunma Ba- kanı DonaJd Rumsfdd, Kuzey Irak'ta uçu- şa yasak bölgeyi denetleyen koalisyon gü- cünün ortaklan olarak Türkiye ile çok önemli bir ilişki içinde olduklannı belirt- ti ve, Türkiye çok önemli bir ûlke'* dedi. Ilk dış gezisini Türkiye'ye yapan Rums- feld, ABD Süahlı Kuvvetleri televizyo- nuna, Incirlik Üssü'nde bulunduğu sıra- da yaptığı açıklamada. "Hiç sorgulanır tarafı yok. Türkiye'de gördüğüm işbirti- ği ve sağlanan destek muazzam" diye konuştu.Rumsfeld, "Türkhe'nir^Orta- doğu ve Kafkaslar'daki zoriuklar içinde iyi iş yaptığmT söyledi. • Brüksel'deki NATO kaynaklan, 13 Haziran'da yapılacak zirve öncesinde "basın yoluyla tehdit arayışına girenlerin, bir çözüm elde edemeyince masaya oturmaya yanaştıklannı" berlirtiyorlar. NATO imkân ve yeteneklerinden "oto- matikolarak" yararlanması için tüm it- tifak ülkelerinin onayı gerekiyor. Ulusal çıkarlannı gözeten Türkiye. bu onayı vermeyi reddediyor. Zirve öncesin- de. "basın yoluyla tehdit arayışına giril- diğini" belırten kaynaklar, bu yöntemden sonuç elde edemeyenlerin "masayaotur- duklanna" dikkat çekiyor. "Baa AB'b- ler, zaten anlaşıJmış unsurlan taviz veri- yormuşgibi gösteriyor,gazetecilerinidot- duruşagetiriyor" diyen Türk kaynaklar. "Tüıîdye'ye karar mekanizmasında söz hakkı veriliyor mu, verilmîyor mu? IVice kararlanna göre, bir AB ülkesi. Türki- ye'nin kaülıma davet cdilmesini engelle- me hakkına sahip mi, değil mi? Bu soru- lara yanıt lazun" dediler. Genelkurmay açıklaması Uzmanlar, Genelkurmay Başkanlı- ğı'nın. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeid'in Ankara'yı ziyaret ettiği gün yaptığı açıklamanın "birtesadüfolma- dığına" da işaret ediyorlar. Açıklamada "AB'nin, NATO imkân ve yeteneklerini kullanarak harekât icra etmesi duru- munda, Türknenin tüm aşamalarda, karar ve uygulama sürecinde yer alma- sıkaçuulmaz bir zorunluluktur" demiş- Cnhntnhnâhı Hri'ıkvoVAo Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, dün \fUHmUIWglU DrUHbtl Ut g^^^ Güneydoğu Avnıpa Savunma Bakanla-yğ p n Toplannsı'ndaYunanistan Savunma Bakanı Akis Cohacopulos ve Yarduncısı Dimitris Apostolakis'le görüştö. Çakmakoğiu ardından NATO topiannsı için BrükseTe geçti. (AP) ti. Açıklamada, AGSK çerçevesinde ic- ra edilecek kriz yönetimi faaliyetlerinin ve harekâtın, "NATO üyesi müttefikler- den herhangi birinintarafolduğu sorun- larda" uygulamaya konulmamasının önemi vurgulanmış ve bugüne kadarsu- nulan çözüm önerilerinin, "Türkiye'ııin hakb beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu" beiirtilmişti. Genelkurmay Baş- kanlığı. "AB üyeJerinin endişe uyandıran tutumlanna rağmen* "kararlı tavnn de- ğişmeyeceğT mesajı verilmişti. "Türkiye'nin temel güvenlikçıkarla- n korunmaktadır" diyen kaynaklar, Türkiye'ye yönelik tehdit ve baskılar olduğunu yalanlamadılar ve "Dahakö- tü olasıhklardan söz ederekkötü bir çö- zümü kabul ettirme girişimleri oluyor" dediler. "ABülkeleri, Türkiye'nin eko- nomik açıdan zayıf gözüktüğü bir dö- nemde bu basküarla sonuca ulaşabi- Brlermi" sorusuna ise uzmanlar şu ya- nıtı verdiler: "Eğertavizverilirse ba$- ka durumlarda da her zaman. başka ekonomik krizJer yaraörlar." Türkiye, Paris'in bahanesi Uzmanlar, "AB, NATO imkân veye- teneklerinden vazgeçereksavunma kbn- liğini geliştirebilir mi" sorusunu yanıt- larken bunun. "AB'nin tamamen Fran- sa'ya teslim olması* anlamına gelece- ğini belirttiler. Paris'in, Türkiye'yi bir "bahane" olarak kullanma arzusunda o!ma olasılığından söz ediliyor. AB ülkelerinde basın organlan, son günlerde "Türk biokajuun, ABD bas- kısıyla, 13 Haziran'da yapılacak NA- TO zirvesinde aşıiacağT iddialarını yayıyor. Kaynaklar. zirvenin günde- minde bu konunun bulunmadığını, o tarihe kadar bir çözüm beklentisi ol- madığını ifade ediyorlar. GB sanayide ve tanmda ek yükümlülükler getirdi; iç ticarette yabancı firmaların denetimi arttı Ekonomik krizin altyapısını lıazırladı Türkiye-AB ilişkilerinde 1995-2000 yıllan arasında ya- şanan ekonomik ve politik so- nuçlar, gümrük birliğinin bü- tün olumsuzlukiarını ortaya koy- muş bulunmaktadır. Bu olum- suzluklar hem iktisadi, hem de siyasi alanlarda ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. 6 yıl önceki yazılanmda ve uyanlanmda da açıklıkla orta- ya koymuştum; bu anlaşma eko- nomik, siyasi ve hukuki bakım- lardan tek yanlı. Türkiye'yi tek taraflı kendisine bağlamıştı. 1997 Lüksemburg Doruğu son- rasında Ankara'nm tepkisi ve Türkiye'de nihayet gerçeklerin görülmeye başlanması, AB cev- relerinde "rahatsızük" yarattı. Bu rahatsızlık Türkiye'de AB'ye "yakmçevretere" deyan- sıdı. Bulunan yeni formül ile Türkiye'ye Arafık 1999'daaday- lık statüsü verildi. Işin özünde, bu göstermelik bir adaylıktı; Türkiye diğer 12 adaydan ayn tutuldu. Arahk 2000 Nice do- ruğunda da Türkiye'den her alanda çok daha geri durumda bulunan diğer adaylar için tak- vim belirlendi, ne zaman tam üyelik görüşmelen- nebaşlayacaklan açıklan- dı. Türkiye'yle ise "10yı! sonra sizinle tekrar görü- şürüz" anlamına gelen bir tutum içine girildi. Yanı Türkiye dışlandı. Aralık 2000'de Katılım Or- taklığı Belgesi ile Kıbrıs ve Ege koşullan getirilerek, "idarivesi- yasi" olarak da Türkiye'nin tam üyelik görüşmelerine başlanma- sının önü kesildı. Hatta "yedek önlem" olarak da ünlü Ermeni tasansı AB Par- lamento- su'ndangeçin- lerek "ilerideld venikrjşularnr altyapısı hazır- landı. Siyasi alanda olduğu ka- dar ekonomik alanda da AB ile tek yanlı ilişkileryüzünden Tür- kiye'de büyük sıkıntılar yaşan- maya başlanmışh. Ekonomik sonuçlar nasıl gelişti? Ekonomideki 'Sayısal' So- nuçlara göre, AB'nin Türki- 456 milyon dolara firlarken AB'ye olan ihracatımız, 5 yıl içinde sadece yüzde 29 artıyordu. thracat beklen- tisi içindeki Türkiye itha- lat patlaması ile 5 yılını geçirmişti. 2) AB'den ve üçüncü ül- kelerden Türkiye'ye dolan mal- lar şu sonuçlan doğuruyordu: Sanayide kapasite kullanım ora- nı düştü, yenileme yahnmlan er- telendi, imalat sanayii üretimin- de dış girdi ortalaması yüzde 35'ten yüzde 50'ye yükseldi. Türkiye'de sa- nayici ithalata yönelmeye başladı. Yeni yükümlüIükJer tekstil, ilaç, be- 782 milyon dolardı. 2000 yıh- yaz eşya, elektronik, gıda gibi na geldiğimizde dış ticaret açı- ğı 12 milyar 56 milyon dolar oldu. AB ile ticaretimizdeki açı- ğımız gümrük birliği yüzünden yüzde 108.5 oranında yüksel- mişti. Toplam dış ticaretimiz- de ise artış yüzde 89.9 oldu. ye'ye ihracatı hızla arttı; yal- nız AB'den değil, gümrükbir- liğindeki yeni yükümlülükler yüzünden üçüncü ülkelerden gelen mallar da arttı. 1) 1995 yılında Türkiye'nin AB ile dış ticaret açığı 5 milyar Ajiyasi alanda olduğu kadar ekonomik alanda da AB ile tek yanlı ilişkiler yüzünden Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. AB'den ithalatımız 16 milyar 860 milyon dolardan 26 milyar alanlarda yabancılann denetimi- ni arttırdı. Sanayi yahnm için gelmiyor, yerli tesisleri satın al- mak için geliyordu. Sanayide olduğu gibi tarım alanında da gümrük birliği ye- ni yükümlülükler getirmişti. AB'nin ve üçüncü ülkelerin "sübvansrtonlu" tanm ürünleri ise Türk tarımını çökertmeye başladı. Yerli üretici rekabetgü- cünü kaybetmışti. AB'de yüksek sübvansiyona karşılık, Türk çift- çisi çok düşük düzeyde destek görüyordu. AB'de yıllık tanm sübvansiyonu 50 milyar dolara yakındır. AB bütçesinin yüzde 80'i sübvansiyona ve az geliş- miş yörelere yapılan yardımla- ra aynlır. Ekonomik sonuçlar itibariyle gümrük birliği tam bir yıkım yarahnaya başladı: 27 milyar dolara dayanan yıl- lık dış ticaret açığı, gerileyen sanayi ve tanm, hızla yükselen işsizlik oranı. Gümrük birliği iç ticarette de yabancı firmala- nn denetimini arttırdı. İç tica- ret yavaş yavaş AB'nin dev fir- malannın denetimi altına girme- ye başladı. Yatınm için senna- ye gelmedi. gelen sermaye yer- li firmalan satın almak için gel- di ve gelmekte. Bütün bu koşullar, Türki- ye'nin son 6 aydır yaşamakta ol- duğu ekonomik krizin de alt- yapısını hazırlamış oldu. SÜRECEK EYÜP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1997/686 Karar No: 2000/811 Davacı: Kerime Mutlu Vekilı: Av. Ahmet Pamuk Demirkapı Cad. Bayrampaşa Çarşısı Kat: 2 No: 74 Bayrampaşa-lstanbul Oavalı: Şaban Mutlu (Şaban Aptula Sadula) Yıldırun Mah. Murat Sokak No: 33 d 1 Bayrampaşa-lstanbul Dava: Boşanma Davagünü: 11.11.1997 Karar günü: 20.12.2000 Temyız süresi: 15 gündür. Davacı vekili tarafindan da\ah aleyhine açılan boşan- ma da\asında da\alıya adresinde tebligat yapılmadıgı. adres araştınnasında da açık adresı tespit edilemediğın- den dava dılekçesi \e duruşma günü gazete ılan yolu ile yapılmış olduğundan mahkeme karannın da gazete ilan yolu ile yapılmasma karar verilmiş olduğundan karar özeti aşağıda göndenlmiştir. 1- Istanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi, Barbaros Hayret- tin Paşa Mahallesi. C No: 23/5. Sayfa No: 93, Kütûk Sı- ra No: 400"de nüfusa kayıtlı, 27.2.1966 d.lu Kerime Mutlu ile Kırcali'ye bağlı Ranilist Köyü nüfusuna ka- yıtlı olan 6002172484 vatandaşlık numaralı 17.2.1960 doğumlu Şaban Aptula SaDULA'nın (Şaban Mutlu) boşanmalanna. 2- Istanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi, Barbaros Hayrer- tin Paşa Mah. C: 23/5. Sayfa No: 93, Kütük Sıra No: 400'de nüfusa kayıtlı tarafların müşterek çocuklan 28.5.1984 doğumlu Güngör Mutlu ile 11 9 / 1988 do- ğumlu Tuncay Mutlu'nun velayetlennin davacı anneye verilmesine, 3- Taraflar ayn devietlerde bulunduklanndan yol masraflan davalı tarafindan karşılanmak kaydı ile her yıl temmuz ayında bir ay süre ile çocuklann davalı ba- ba yanına göndenlmek suretıyle şahsi münasebetlerinın tesis ve teminine, 4 - Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 1.651. 000.- TL. harcın da\acı tarafindan tahsılıne karar venl- miştir. İlan olunur. 15.1.2001 Işbu ilan yayımlandıktan 15 gün sonra yapılmış sayı- lacaktır. 15.1.2001 Basın: 91820 İSTANBUL14.İCRA îyiÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo. 1999/10480. Alacaklı: Türk Ticaret Bankası A.Ş. Vekili: Av. Ayşen Can- sel. Borçlu: 1 - Samım Güleç. 2 - Celal Türkoğllu Âdres: Tu- rist Mah. Kavaklı/Kırklareli. Borç miktan: 2.257 450.000.- TL Masraf faız hanç. Takip müstenidı: Kambiyo Senetlenne Müstenıt. Yukanda yazılı alacağın tahsilı ıçın aleyhinıze yapı- lan ıcra takibinde, adresinıze göndenlen Örnek 163 No'lu ödeme emn tebliğ edılememış \e zabıta tahkikatı nehcesınde de yeni adresınız tespit edılemediğmden, ödeme emrinın ıla- nen tebliğine karar venlmıştir. Yukanda yazılı borç ve mas- raflan ışbu ödeme emrinın teblığı tarihinden iribaren 20 gün içerisinde ödemenız. takibın dayanağı senet kambiyo senedi nıtelığıru haiz değılse 25 gün ıçensınde mercıye şikâyet etme- nız, takip dayanağı senet altındakj ımza sıze aıt değil ise bu- nu 20 gün içinde açıkça birdılekçe ıle Tetkık Mercu"ne bıldir- menız, aksı takdirde ıcra takibindeki kambiyo senedi altında- ki ımzanın sızden sadır sayılacağı \ e ımzanızı haksız yere ın- kâr eder isenız sözü edilen senedın dayanağı takip konusu ala- cağın °o 10 oranında para cezasına mahkûm edüeceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun ıkfa veya ıhmal edildiğı veya alacağın zamanaşunına uğradığı hakkında ihrazınız var ise bunu sebepleri ile birlikte 20 gün ıçensinde İcra Tetkık Mer- cii'ne bir dılekçe ıle bildırerek merciden itirazın kabulüne da- ir bir karar getırmedığımz takdirde cebri icraya devam oluna- cağı, ıtıraz edilmedığı \e borç ödenmediğı takdırde 10 gün ıçensinde İİK'nin 74. maddesı dairesınde mal beyanında bu- lunmanız, bulunmaz isenız hapısle tazyık olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz ve haldkate aykın beyanda buJunur- sanız hapısle cezalandınlacağuuz ıhtar olunur. (İC.İF K. 168) Basın: 31894 Muayene, Teçhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/lstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 68 35 Intemet: httpy/www.tkv.org.tr e-mail: gen.sekretern tkv.org.tr koordinatMatkv.org.tr KUŞADASI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ DosyaNo: 20002599 F. 1) Alacakhnın varsa vekilinin adı, soyadı ve ikamet- gâhı: Akbank T.A.Ş. Vekili Av. Bahar Demiralp. Cami- kebir Mahallesi. Bahar Sokak, Avnalı îşharu, Kat: 1 Kuşadası. Tel: 613 05 23. 2) Borçlunun varsa kanunı temsilcisinin adı, soyadı \e ikametgâhı: Şenol Mergel, Camiatik Mahallesi, Sağlık Caddesı. No: 22/1 Kuşadasi/Aydın. 3) Alacağm veya talep olunan teminatın cinsi ve Türk parası ile tutarı. faizli alacaklarda faizin işlemeye başladığı gün: 1.877.461.227 - TL asıl alacak 679.562.736- TL ışlemiş faız 33.978.136.- TL BSMV 20.386.882.- TL KKDF 2.611.388.981.- TL alacağın takip tarihinden itiba- ren işleyecek yıJlık °'o 89.25 temerrüt faizi, faizin % 5 gider vergisi (BSMV), avukatlık ücreti ve icra masraf- lan ile birlikte tahsili istemidir. 4) Senet ve tarihi: Am-ex Kredi Kartı Üyelik Sözleş- mesi, İhtarname. İşbu ödeme emnnin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarmı yirmi iki gün içinde ödemeniz, "teminat vermeniz", borcun tarnamına veya bir kısrru- na veya alacaklının takibat ıcrası hakkına dair bir itira- zınız varsa, senet altındaki imza size ait değılse yine bu yirmi iki gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz. aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sa- yılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmazsamz, buna uy- mazsanız vaki ıtırazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca ıtirazınızı yazılı veya sözlü olarak ic- ra müdürlüğune yedi gün içinde bildirmediğiniz takdir- de, aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beya- nında bulunmanız. aksi takdirde hapisle tazyik oluna- cağınız. hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe ay- kın beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağıruz, borç ödenmez veya ıtiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe ıtiraz ettiğiruz takdirde itirazla birlik- te tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağmız ihtar olunur. Basın: 31816 MERHABA NECATI DOGRU Tantan'ı Yediler Midelerine oturacak! Susuz tarlaya verilmiş su gibiydi. Kavrulmuş umutlan yeşertmeye baş- lamıştı. Tantan: Rutin dışı bir içişleri bakanı olmuştu. Alışılmışın dışında bir hizmet sergiliyordu. Toplumun umudu olmuştu. Düğümleri kılıç gibi kesmişti. Çözülmezi çözmeye başlamıştı. Halk onu efsaneleştiriyordu. Gençlere de ömek oluyordu. Tantan'ı yediler. Midelerine oturacak. Halk şimdi soracak. Niçin onu görevden aldılar? Suçu ne? Başarısız mıydı? Hayır. Ahlaksız mıydı? Hayır. Tembel miydi? Hayır. Namussuz muydu? Hayır. Hortumcu muydu? Hayır. Rüşvet mi almıştı? Hayır. Rüşvet alanları mı korumuştu? Hayır. Partici miydi? Hayır. Eşini-dostunu mu kayırıyordu? Hayır. Hukuk dışı mıydı? Hayır. Teslimiyetçi miydi? Hayır. Soruşturmalan mı savsaklıyordu? Hayır. Savcıların önünü mü kesiyordu? Hayır. Beyaz Enerjici miydi? Hayır. Mavi Akımcı mıydı? Hayır. Kara paracı mıydı? Hayır. Lider dalkavukluğu mu yapıyor- du? Hayır. Medya patronu yağcılığı mı yapı- yordu? Hayır. Peki bu adamın suçu neydi? • • * Cesur ve namuslu olmak. Çalışkandı. Taraf tutmuyordu. Kimseyi kayırmıyordu. Rüşvet, bataklık, çürüme, yozlaş- ma, Hazine parasını eşe-dosta-akra- baya-partiliye aktanma, yozlaşma, ka- ra para, hayali ihracat, banka hor- tumlama kendi partisine kadar uzan- sa bile geri adım atmıyordu. Mafyasal ilişkilere savaş açmıştı. Pisliğin üstüne gidiyordu. Türkiye bağırsaklarını temizliyordu. Tantan da buna yardımcı oluyordu. Türkiye'nin 50yıldır biriktiridiği 'ah- laksız işadamı-ahlaksız bürokrat- ahlaksız polrtikacı'dan oluşan ka- ra, kirli, irinli üçgen içindeki pis ilişki- leri aydınlatacak bilgiler, belgeler, ka- nıtlan bulmak için namusluca çalışı- yordu. Kendisi ANAP'ın bakanıydı, fakat ANAP'lı belediye başkanıdır, ANAP'lı bakandır, ANAP'lı parti lide- ridir, ANAP'lı bürokrattır diye affetmi- yor, kirii işlere bulaşmışsa onlan da adaiet önüne çıkarmaya çalısan sav- cıların, valilerin, emmiyet müdürleri- nin önünü kesmiyor, aksine teşvik ediyordu. Tantan, görevini yapıyordu. • • • 1.5 yıldır görevdeydi. Toplam tutarı 6 katrilyon lirayı bu- lan (yaklaşık 6 milyar dolar) 18 yolsuz- luk operasyonu yürütmüş; belge, bil- gi, kanıt toplanmasında savc^ara yar- dımcı olmuş; açılan davalar sonucu 278 kişi cezaevlerine gönderilmişti. Kısa zamanda başarılı olmuştu. 10 yıl içinde 10 bakan değişmişti. Ismet Sezgin... Mehmet Gazioğlu... Nahit Menteşe... Teoman Ünüsan... Ülkü Güney... Mehmet Ağar... Meral Akşener... Kutlu Aktaş .. Cahrt Bayar... Bu isimler, sırasıyla içişlen bakan- lığı yapmıştı, fakat hiç biri Tantan'ın ya- kaladığı başarıya ulaşamamıştı. Tan- tan, bakan olur olmaz, "Gerçekter arşivlerde duruyor" diyerek olayla- nn köküne inmeye başladı ve halktan dalga dalga gelen 'Temiz Türkiye ve kanunlann hâkim olduğu ülke' is- teğine bağlı olarak çalıştı, çalışryordu. Tantan'ı yediler. Halk şimdi soracak? Sormalı. Suçu ne? Ve göreceksiniz... Tantan midelerine oturacak. Türk Sigarası Kurşunlanıyor KÎRMETRE Kinmetre kirlenmeyi ölçecek. Kiri yıkayıp gerçeği size sunacak. Izliyorsunuz... Gözlüyorsunuz... Korkunç bilgi kirlenmesi var. Rakam kirlenmesi... Zihin kirlenmesi... Rkir kirlenmesi... Gerçegi saptırma... Gerçeği saklama... Gerçeğin yarısını söyleme... Bakan Yükse) YaJova, "6CJ0 bin tü- tün çiftçisinin kaderini ilgilendiren bir yasayı ben çalakalem yaza- mam" deyip istifa etti. Vesustu... Niçin sustu? Susarak da bilgi kirietilir. IMF, Dünya Bankası kredi verecek diye çıkartılması şart koşulan 15 ka- nundan biri olan tütün yasa tasansı- na, Türkiye'nin sigara pazannı tama- men yabancı tütüne açacak madde- ler yerieştiriliyor. Türk tütünü ve TE- KEL'in ürettiği Maltepe, Samsun si- garalan adeta kurşunlanıyor. Bu ya- sa tasansında; tütünün fazla üretilip yakılmasını önleyecek, Hazine'yi za- cn—i rardan, bizim TEKEL'in fabrikalannı batmadan Amerikan sigara devleriy- le rekabet edebilecek, Maltepe ve Samsun markalannı yok olup gitmek- ten kurtaracak, yerii sigara sanayiine rekabet kazandıracak hiçbiryeni dü- zenleme yok. Dikkatiniz keskin... Size sunulan bilgi temiz olsun. E-mail: necatidogru <v superonline.com Faks: 0212 513 90 98 YENİDEN MÜDAFAA-İ HUKUK DERGİSİ PROF. DR. ÇETİN YETKİNİN YÖSETİMİSDE 1 HAZlRAN 2001 SAYISIÇIKTI »r. Alper AKÇ4M: Bunalımın Dumanı Metîn AV DOC AN: Küresclleşmenm Temeh L lu^lararası Şıritetler Ersaıı B\RKIN: 21 Vıiz>ılda Antı-elobalıst Kurtulu> \e Kemalızm Mehroer BAŞ\RAN: Kurtuluş Sa\aşı Gazısı. \ydmlanma Saıasımcisi hent Opa Ba>ır Cç Baçımsızlık Gülü Denız Vusuf Hüse\m (îjıırı Avdemir Cl\ LAN: Önder Prof. Dr. tihami ÇETİN: Güze! Türkçemı^ın Kırlenmes-ını Önîe>elım' Prof. Dr. Ömer DEMİRCAN: Yabancıdılle Öjreiım II Prof. Dr. Halil DEMİRT\Ş: Bır Karabıiı»ızlık Omeiı Prof. Dr. Cihan D l R.A: Dı* Burı; Demek ödün Demek. Ölum Demek-(Kman!ı nm Dramı Dr. V«ip HABLEVftTOĞLl: Kmm'da Açhk Vılları ı I92I-1«2) Vaknp K«tri KAR.*OSM\NOĞLt: Aıaturk Dursuo K I T : Çok Partılı Vasamda Dtn-Tarıkaı-Sı>ase! Prof. Dr. Erol M\NİS\LI: Değışme mı' Sömürgeleşm.; mı" Hiisnü MERDANOĞLL Atatörk^ü Dü$ünce Yönünden Tam Bağımsızlığın Önemi Şemsenin ORH4N: Vann Çuk Gcç Olabılır' V ekta Gûngör ÖZDEN: Neden Bovkvız' Öniz ÖZSO\: Atam tzındevız Hûrriyel V *ŞAR: "Solda Bırlık" Çoktan ülmuş1 Prof. Dr. Çetin > ETKİN: Atatürkgüluk. Sırtı Pek. kamı Tok. Bası Dık. Onurlu 'In^an" Olmaktır' Tahsin VICEL: "kanu^ Ha Konuş'" ZİV A P\ŞA'dan 57 Cumhun\eı Hûkûmeiıne L ;an A)in Dosvası: "Med)a"da V ozljjma'djn Görii} \e Atlklaırnlarıv la: Dııyg» ASENA - .\»r BORTAÇİNA - Necati DOĞRl1 - Okt»> EKŞİ - Ismcl HAZARDAĞLI 4ttilâfLfU\-l r murTALl Feride Eseo BİLGİN: Basın Medva CMunca Prof. Dr. Maarice DIFVERGER: Halkın Ahmaklayınlması V rd. Doç. Dr. Necdet Ekinci: Tüıi Basın Tanhmden Kebitler Prof. Dr. Suat GEZCİN: Gönüfnüzde Basın Özgürlüğü Ka\ramı Oliver MEILER: Italvan Demokrasibi "'Sö\alşe"nın Ednde Dr. Cengiz ÖZDİKER:' Basın'dan "Med>a")a Radvo »e Telcvızvon Vayıncılıfı A.V SEY İTMEHMEDOĞl'LLARI: Vazı\el-ı Mukabılelennı Bı-ıdral Muhamnmn Slucıb-ı Taaccûp tmtakı Mustafa IVSAL: Medva Medya Dedıklen Ola>lar. Haberier. V orumlsr... Majıs avının olaşlan \e değerlendınlmelen Özel haber: Yunan Genelkurmavınm Casa LJçaklan )çın Olumbu/ "Çok Gizli" Raporu Çizgilerhk Hikmel AKSO> - Ercan BAYSAL - Srnnfcr ERDOCAN - Iğur P4MIK BLRO: Kışla Malı. 34 Sokak. 4 14. Demırhan Iş Meriezı--\nlalva TEL VE FAKS: |242) 244 50 29 - 242 28 65. E-POSTA: mudafaaıhukuk./, superonlme com \\eb: www venıdenmh cjb nel POSTA ÇEKİ: Ibrahım Çelın Yetkın 1119234 ABO\EKOŞl'LLARJ:3a\lık7 500 000-6ayIık 15000 000- I yıllık J0 000 000 TL ^VboiK olacaklann açık ad \e adreslennı ve ne kadar sureyle abone olduklannı posta <ekı makbuzu örrieğı ıle bırhkte faks ya da po&ta ıle bıldırmekn gerekmektedjr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog