Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

BHA2İRAN2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı görevinden uzaklaştırdığı Tantan'ın yerine Yücelen atandı Tmıtaıı depremi• Baştarafi 1. Sayfada 16.20'de Başbakan Bülent Ecevit le bir araya geldi. Baş- bakan Yardımcısı Hüsamet- tin Ozkanın da katıldığı gö- rüşmenin ardından Başbakan Ecevit. saat 17.30'da Çanka- ya Köşkü'ne çıkarak hazırla- nan kararnameyı Cumhur- başkanı Sezer'e sundu. Bu arada Ecevit. Köşk'e çıkmak \çin Başbakanhk'tan aynlır- ken merdıvenlerde tökezledi ve düşmesini korumalan en- gelledi. Sezer'le 10 dakika süren görüşmesinin ardından tek- rar Başbakanlıka dönen Ecevit. yeniden Yılmaz'la bir araya geldı. Ecevit. Yılmaz ve. Özkan'ın bu görüşmesı 18.45'te sona erdi. Liderler kendi odalannaçekilerek Se- YENİ CÖREV DACILIMI Sadettin Tantan: \ Gönırülderden sorumtu ' DevtetBakanhğL zer'den gelecek yanıtı bekle- meye başladılar. Başbakanhk'taki görüşme- nin ardından görevden alındı- ğma ihşkın ıddialann sızma- sı üzerine gazetecilerin soru- RüştüKâzım Yücelen: İçişleri Bakanlığı. Yümaz Karakoyunlu: Özelleşrirme ldaresi >e TRT. Mehmet Keçeciler: Vakıflar. Basın-Yayın veYDK. Edip Safter Gaydah: Çay tşletmeleri Genel Müdürlüğü. lanna hedef olan Tantan, "Henüz bana tebliğ edilme- di" yamtını verdi. Tantan'ın Başbakan Yardımcısı Öz- kan'a tebligatm kendısine ulaşır ulaşmaz istifa edeceği- ni söyledıği öğrenildi. Başbakanlık'taki onay bek- leyişi sürerken Sadettin Tan- tan. Polis Akademısi'nde fut- bol oynadı. Köşk'ten onayın gecikmesi üzerine Ankara kulislerinde spekülasyonlar da gündeme geldi. Kimi siya- setçi ve bürokratlara göre, ic- racı bir bakanlıkta görev ya- pan Tantan'ın Devlet Bakan- lığı'na atanması içtn tçişleri TANTAN, BAKANLIĞI DÖNEMİNDE HEP GÜNDEMDEYDİ Operasyoıüarla aralanbakan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sadettin Tantan'ın tçişleri Bakanlığı döneminde emnıyet ve jandarma bi- rimleri ilginç isimlerle anılan sayısız operasyona imza attı. Bunlar arasında yer alan ve en çok tartışılanlann başın- da*Paraşüt,\latador""\eEgebank'ın, eski sahıbı Yahya Murat Demirei tara- fından hortumlanmasına dönük "Ka- sırga" operasyonlan gehyordu. 28 Mayıs 1999'da kurulan 57. hükü- mette İçişleri Bakanı olarak görevlen- dırilen Tantan. görevden ahndığı güne kadar kamuoyunun dikkatle izlediği bakanlar arasında y- eralırken*gizemir değerlendirmeleri ve gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgi odağı oldu. Tantan. aralann- da gazetemız yaza- n Uğur Mumcu ile Prof. Dr. AhmetTa- ner Kışlalı suikast- lannın da yer aldığı faili meçhul cina- yetlere ilişkin de- ğerlendirme yapar- ken Türkiye'de yıl- lardır "nûfuz casus- luğu" yapıldığını söyleyerek hem yurtiçi hem de yurt- dışı kaynakh güçle- re işaret etti. Tantan. siyasetin ve bürokrasinin ko- ruması altında yol- suzluk ekonomisin- den hayat bulanla- nn. toplum içerisin- de kabul görmeleri- ni sağlamak içm değişik sivil toplum örgütleri ve "tapuıak şövalyeleri" içe- nsinde yapılanmaya gittiklerini söyle- di. Tantan'ın son gizemli benzetmesi ise MesutYılmaz'la aralanndaki tartış- malann doruğa tırmandığı günlerde di- le getirdiği. "Insanhktarihi Nemrut ve Firavun'un sonunu bilseydi herhalde hiç hata yapmazdT sözleri oldu. Tan- tan"ın İçişleri Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen ve ilginç isimleriyle PORTRE / TANTAN Sadettin Tantan, 19 Ocak 1941'de Sapanca'da doğdu. 1965'te Polis Akademisinde öğrenimine başlayan Tantan, akademiden mezun olmasının ardından 196S'de komiser yar- dımcısı olarak Ankara Emniye- ti Toplum Zabıtası Müdürlü- ğü 'nde göreve başladu Tantan, 1973'teterfı olduğu BursaEm- niyeti Narkotik Şube Müdürlü- ğü 'nde görev yaptu 1976 'da İs- tanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü 'nde göreve başia- yan Tantan, 30Kasım 1976'da emniyet amirtiğine terfî etti. 1994 *te yapılan yerel seçimler- de ANAPtan aday olduğu h- tanbuVun Fatih ilçesi Belediye Başkanhğı'nı kazanan Tantan, bunun üzerine polislikten emekli oldu. 1999'da tçişleri Bakanlığı'na atanan Tantan, dün gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı 'na getirildi dikkat çeken operasyonlardan öne çı- kanlar şöyle: Paraşüt: Hayali ihracat, muz, çay, pamuk ve akaryakıt kaçakçıhğına dö- nük gerçekleştirildi. Matador: Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'ya yönelik gerçekleştirildi. Operasyon. Hollanda, Portekız, Ispanya ve Türkiye genelin- de aynı anda yapıldı. Kasırga-1: Egebank'ın, eski sahibi Yahya Mvırat Demirei taraûndan hor- tumlanmasına dönük gerçekleştirildi. Kasırga-2: Sümerbank'ın Hayyam Garipoğlu tarafın- dan içinin boşaltıl- masına yönelik ya- pıldı. Kasırga-3: Yurt- bank'ın hortumlan- ması soruşturması. Ali Avni Balkaner ile bankanın dığer yöneticilerinin yar- gılaması sürüyor. Balina: Hayali ıh- racat suçlamasıyla yapıldı. Hakiki Koç şırketinin sahibi Mehmet Niyazoğhı. vurgunun başaktörü olarak gösterildi. Fırtına: Antalya civanndaki akarya- kıt kaçakçıhğına dö- nük gerçekleştirildi. Kaçakçılığın mer- kezindeki ismin Sü- leyman Bölünmez olduğu belırtıldı. Buffalo: Yurtdı- şından dondurul- muş et kaçakçıhğı- na dönük yapıldı. Musevi asıllı İsak Romano'nun, kaçakçılık için oluşturu- lan çetenin lideri olduğu kaydedildi. 1. Perde: Tiyatroda naylon fatura operasyonu olarak gerçekleştinldi. Beyaz Enerji: Enerji Bakanlığı'nda- ki ihale yolsuzluğu ve usulsüzlüğüne dönük, Tantan'a bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığf nca başlatıldı. Enerji Bakanı Cumhur Ersümer' in is- tifasına yol açtı. Bakanlığı'ndan istifa etmesi gerekiyordu ve yine iddiala- ra göre Cumhurbaşkanı Se- zer, Ecevit'ten Tantan'ın isti- fasıru istedi. Ancak daha son- ra Sezer'in kararnameyi onayladığı açıklaması bu id- dialan yalanlamış oldu. Başbakanhk'tan saat 20.30'da yazılı açıklama ya- pılarak kabinedeki yeni gö- rev dağılımı kamuoyuna du- yuruldu. Açıklamada, Yük- sel Yalova'nın istifası ile bo- şalan Devlet Bakanlığı'na Tantan'ın, içişleri Bakanlı- ğı'na Yücelen'in, Yücelen'in yerine de Karakoyunlu'nun atandıgı bildinldi. Atamala- nn ardından ANAP'lı devlet bakanlannın görev dağılımı yeniden düzenlendı. Kararname ile Özelleştir- me ldaresi Başkanlığı ve TRT, Yılmaz Karako- yunlu'ya bağlandı. Devlet Bakanı Meh- met Keçeciler, Vakıf- lar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Enfor- masyon Genel Mü- dürlüğü ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'ndan so- rumlu olurken Çay Iş- letmeleri Genel Mü- dürlüğü Edip Safter Gaydah'ya bağlandı. Açıklamada, daha ön- ce Rüştü Kâzım Yü- celen'e bağlı olan ln- san Haklan Başkanlı- ğı'nın eşgüdümü ile Anadolu Ajansf ndan kimin sorumlu oldu- ğuna ilişkin herhangi bir bilgı yer almadı. Yücelen, İçişleri Bakanlığı'na atandık- tan sonra genel kurul- dakiRTÜKYasasıde- ğişikliği görüşmeleri- ne katılmak üzere TB- MM'ye geçti. Yeterli çoğunluk sağlanama- dığı için yasa tasansı görüşülemedi. istifası beklenlyor Görev dağılımmın açıklanmasının ardın- dan Tantan, bir süre daha Polis Akademi- si'nde kaldı. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Özkan, Polis Akade- misi'ne gelerek Tan- tan'la görüştü. Görüş- menin ardından her i- ki bakan da aynı oto- mobile binerek İçişle- ri Bakanlığı konutuna geçtiler. Özkan'ın geç saat- lere kadar Tantan'ı is- tifadan vazgeçirmeye çalışması sonuçsuz kaldı. Tantan'ın, Öz- kan'a, hem ANAP'tan hem de bakanlıktan is- tifa edeceğini söyledi- ği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Sadettin Tantan, istifa etmeme- sinde ısrar eden Öz- kan'a, "Karan halk verecek" dedi. Sanıklann, 'rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat kanştırma' suçlanndan tutukluluklan sürüyor Beyaz Enerji davasında 9 tahliye ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu)- "Be\- az Enerji* davasının ılk duruş- masında. aralannda eski Enerji Ba- kanlığı Müsteşar Yarduncısı Musta- fa Mendikioğlu ile eski TEAŞ Ge- nel Müdürü Muzafîer Selvi ve ANAP'lı eski Bakan Birsel Sön- mez'in de bulunduğu 9 sanık hak- kmda tahliye karan venldı. Sanıkla- nn 'rüşvet alma ve verme, ihaleye fe- sat kanştırma, görevi kötüye kulian- ma' suçlanndan >argılandıklan da- vadan tutukluluk durumlan ise sürü- yor. Sorgusu yapılan Selvi, nükleer santral ihalesinin sıralaması konu- sunda eski Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'in kendisine baskı yaptı- ğını doğruladı. Baskıların ve tartışmalann oda- ğındaki Beyaz Enerji davasvrun ilk duruşması, dün Ankara 1 No'lu DGM'de yapıldı. Duruşmaya tutuk- lu sanıklar Muzaffer Selvi, ÜnaiPe- ker, Birsel Sönmez, NuriDoğanKa- radeniz, Mustafa Mendikioğlu, Os- man İlharu YavuzGürsoy, Hasan Hü- sejin Çoğalan, Erhan Aygün ile tu- tuksuz olarak yargılanan sanık Meh- metVehbi Bilgin ve çok sayıda sanık avukatı katıldı. Soruşturmayı yürü- ten DGM Savcısı Talat Şalk'ın yeri- ne Savcı Hakan Kıalaslan'ın iddıa makamında yer alması dikkat çekti. Savcı Kızılaslan iddianameyi özetleyerek okudu v e sanıklann ey- lemleri 'örgût bilinciyk' yaptıklan- nı söyledi. Sanık Selvi, Mahkeme Başkam'nm "Yamula Barajı için Birsel Sönmez'den para aldın mı" sorusuna, u Ortak yargılandığımız mahkeme için 40 bin dolar aldını. A- ma iddianamede söz edildiği gjbi 150 bin dolar almadım" yamtını verdi. Yazılı savunmasını okuyan Selvi, jandarma tarafından gözaltına alın- dıktan sonra 7 gün süreyle aralıksız olarak sorgulandığını. verdiği yanıt- lar beğenilmedikçe tekrar tekrar sor- gulandığını öne sürdü. Selvi, "Her belgeye imza atıyordum. Burada öz- gür ifademle verdiğim ifade dışında- ki hiçbir ifademi kabul crmiyorum" dedi. Ersümer tehdft etti Mahkeme Başkanı Orhan Kara- deniz'in iddianamede nükleer sant- ralla ılgili bölümde yer alan. ''Ener- ji Bakanı Ersümer'in Muzaffer Sel- vi'yi cep telefonundan arayarak bir firmayı öne çıkardığuu. diğer fîrma- lan göz ardı ettiğini sö\ lediği ve'Bun- dan sonra senle görüşürüz' diyerek telefonu kapadığı'" ifadesini anım- satması üzerine Selvi, bu görüşme- nin doğru olduğunu söyledi. Eski TEAŞ Genel Müdür Yar- dımcısı Peker, Sönmez'den iş kur- mak amacıyla 15 bin dolar aldığı- nı söyledi. Peker, jandarma sorgu- sunda üzerinde baskı oluşturuldu- ğunu öne sürdü. Birsel Sönmez, Pe- ker ve Selvi'ye ödünç para verdiği- ni savundu. Karadeniz Elektrik'in sahibi Karadeniz, Silopi'yeyaptığı yatınmlar nedeniyle TSK'ce teşek- kür belgesiyle ödüllendirildiğini belirtırken sanık Mendilcioğlu, çe- teden söz edilemeyeceğini savun- du. Mahkeme Başkanı Karadeniz; Nuri Doğan Karadeniz, Hasan Hü- seyin Çoğalan ve Erhan Aygün'ün oybirliğiyle tahliyesine karar veril- diğini açıkladı. Karadeniz, tutuklu diğer 6 sanığın ise kendisinin mu- halefeti nedeniyle oy çokluğuyla tahliyelerine karar verildiğini kay- detti. Öte yandan Ankara 1 No'lu DGM, 'Beyaz Enerji' iddianame taslağını sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan DGM Zabıt Kâtibi Yücel Topsakal'ın beraatına karar verdi. L ANAP'ın beklediği karar Yılmaz'ın intikamıANKARA (Cumhum^t Bürosu) - ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz. "Beyaz Enerji" operasyonu nedeniyle karşı karşıya geldiği Sadettin Tantan'dan 'intikamını'. Içişlen Bakanlığı'ndan uzaklaştırarak aldı. Yeni görevlendirme, ANAP'ta "memnuniyetle'' karşılarurken operasyonun amacmın Tantan'ı "istifaya zorlamak" olduğu dile getirildi. Tantan'ın İçişleri Bakanhğı'ndan istifa etmeyeceğini dikkate alan Yılmaz'ın, kabine dışı buakabilmek için hükümet ortaklaruu *•Devlet Bakanlığı'na ka^dırmar ' formülüyle ikna ettiği bildirildi. ANAP'ta "hedef bakan" haline gelen Tantan'a dönük operasyon beklendiği için söz konusu yöntem "sürpriz" oldu. Operasyonun hemen ardından parti içinde Tantan'a "fetife" baskısı gelmeye başladı. ANAP kaynaklan. ilk kabine revizyonunda Tantan'ın kabine dışmda kalmasmm beklendiğine, ancak MHP ve DSP'nin revizyona yanaşmaması nedeniyle "görev alanı değişikliğinin'' ara formül olarak gündeme getirildiğine dikkat çektiler. ANAP kulislerinde Tantan'ın, gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilmesini kendisi için "hakaret" sayarak istifa etmesi gerektiği belirtilirken yeni siyasi oluşumlar içinde yer alacağı konuşuluyor. Beyaz Enerjt tplerl kopardı Tantan, miüetvekili seçildikten sonra 57. hükümette, düne kadar İçişleri Bakanlığı görevi yaptı. Parti içinde istenilen atamalan yapmayan Tantan, kısa sürede "boy hedefi" haline geldi. Tantan'la Yılmaz arasında ipleri koparan gelişme, enerji ihalelerine yönelik olarak başlatılan ve Cumhur Ersümer'in Enerji Bakanlığı'ndan istifa etmesine neden olan Beyaz Enerji operasyonu ile oldu. Yılmaz, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon konusunda Tantan'ın kendilerini bilgilendirmediğini söyledi. Tantan'ın Iran'a yaphğı geziyi firsat bilen Yılmaz, "en > 1 akuundaki" ısimlerden Tunzm Bakanı Erkan Mumcu'yu îçişleri'ne vekâletle görevlendirdi. Yılmaz. Mumcu'dan "jandarmanın ilgili bakandan habersiz açıklama yapmasmı >asaklay an" bir genelge yayımlamasını ıstedı. Mumcu buna direnerek istifadan döndü. Tantan'ın Iran gezisi dönüşünde de gerginlik devam etti. Yılmaz son dönemde. Tantan'dan rahatsızlığını gızlemedı, hatta açıkça suçlamaya başladı. Hükümet ortaklanna. Tantan'ı görevden almak ıstediğinı de açıklayan Yılmaz, BahçeM ve Ecevit'in karşı çıkması üzerine, "istifaya zorlama" taktiği izlemeye başladı. Tantan ise medya aracüığıyla "istifa etmeyeceğT mesajını iletti. Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ise gerginliğin büyümesi üzerine Yılmaz ile Tantan arasında "arabuluculuk" gırişiminde bulundu. Ancak "zoraki" bir araya gelmelere karşın gerginlik yumuşamadı. Ortaklardan farklı tepkiler MHP'de değişiklik yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Sadettin Tantan'ı içişleri Bakanhğf ndan alması, hükümet ortaklan DSP ve MHP kanadında farklı tepkilere neden oldu. DSP'liler, "ANAP'tan istifa etsin. DSP'ye gebm" derken MHP Grup Başkanvekili İsmail Köse. "Tantan'm bir becerisi, bir hüneri \-arsa bu görevinde ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı. MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncısı Devlet Bahçeli. Almanya ve Fransa gezisini tamamlayarak Ankara'y a döndü. Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorulanyla karşıîaşan Bahçeli, Tantan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan ahnmasıyla ilgih olarak "Bir siyasi parti olarak ANAP'ın tercihi ohnuştıir" dedi. MHP'li bakanlann değişmeyeceğini yineleyen Bahçeli, "Tantan'ın Devlet Bakanlığı'na geürflmesi, yobuzluklarla mücadeie çerçevesinde jandarnıanm pasiftze edümesi otabilir mi" sorusunu. "Zannetmiyorum, otaıaz" diye yanıtladı. MHP Grup Başkanvekili Köse ise siyasette genel başkana karşı siyaset yapmanın zor olduğunu beurterek Tantan'ın Devlet Bakanltğı'na kaydınlmasımn aksi eylemde bulunanlara bir uyan olduğunu söyledi. PSP: İstifa edip blze gelsln DSP kanadında ise Tantan'ın istifa etmeyeceği yorumlan yapıldı. Tantan'ın Içişîeti Bakanlığı'na atanmasında Başbakan Ecevit'in de iradesi ve yönlendirmesi olduğunu kaydeden DSP'liler, Başbakan'la arasında bir sorun olmadığını dile getirdiler. Bazı DSP'liler de "ANAFtan istifa etsin DSP'ye gelsin. DSP dürüstiük partisidir" diye konuşrular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog