Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA ÇEVRE Yatağan'daki antma ünitesinin en az iki-üç yıl daha çalıştınlması olanaklı görünmüyor Antdamayan termik santralASUMAıN ABACIOĞLU İZMİR - Yatağan Termik Santra- lı'nın çalıştınlamayan antma tesisini yapan konsorsiyumun Alman ortağı Bishof fırmasının, aynı şekilde Çayır- han Termik Santralı'nın çalışmayan antma tesısinin de yapımcısı olması dikkat çekicı bulundu. Aynı firmanın görev aldığı Yeniköy Termik Santra- lı'nın antma tesısinin de 1.5 yıl gecik- meli olarak tamamlanması bekleniyor. DEÜ Çevre Mühendisliği ögretim üyesi Doç.Dr. Enver Küçükgöl, Yata- ğan termik santralının antma tesisinin iki iiç yıl daha çalıştınlmasının müm- kiin gözükmediğini belirtetek kirlili- ğın azaltılması ıçin başka önlemler ge- rektiğını söyledı. Santralda, yurttaşla- nn sobada yakmalan yasak olan "siU- fiirii\TJksekkalitcsizkömür"k(jllanıl- dığını. bunun yanı sıra, yakma tekno- İstanbulda etkinlikler • Yatağan Termik Santralı'nın bir türlü çalıştınlamayan trilyonluk antma tesisini yapan Alman Bishof firması, Çayırhan Termik Santralı'nın antma ünitesini de kurmuştu. 1993'te inşaatına başlanmasına karşın Çayırhan'daki tesis de çalışmıyor. lojisi çok eski olan santralda verimin düşük olduğunu kaydeden Küçükgöl, kömürün yıkanıp sülfüriin azaltılma- sı işleminin de yapılmadığını bıldirdi. 'Ortada ünlte yok1 Yıllardır gündemde olmasına karşın baca gazı antma tesisinin bir türlü ça- lıştınlamadığını belirten Küçükgöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şubatin 15'inde çalışürüacağı söy- lenen desüJfîirizasyon ünitesi marta er- telendi, ama ortada ünite yok. Çayır- han Termik Santrah'nın antma ünite- sini de aynı Alman firmasının yer aldı- ğı konsorsiyum yapmıştı. 1993 'te inşa- abna başlanmasına karşın Çayırhan'ı da çaoşüramadılar. Yatağan'ı \ine ay- nı firmaya verdiler. Şu anda en az iki üç yıllık yapımdan söz cdiliyor. Bu ara- da Enerji BakanlığTnda soruşrurma- iar başlayınca bu tip yatınmlara kim- se dokunamıyor. Oradan gelen bir be- lirsizlik de var. Yatağan'da aşın kü- kürtdkıksit vayılması oldu geçen hafta. Bu böyie sürecek gibi görünüyor." Çayırhan'ın antma ünitesini çalıştı- ramayan Alman Bishof firmasına Ya- tagan'da görev verilmesinin mantık- sızlığına dikkat çeken Doç.Dr. Enver Küçükgöl. "Dünvada pek çok termik santralvar; hepsinin antma sistemi ça- üşryor da Türİdye'dekilere gelince be- lirsizliguı zincirİeme gitmesi nıanüklı değil. Üstelik bizim ülkemizde bunu yapabikcek birçok insan varken, hat- ta santrallaruı bünvesindeki insanlar bunu yapabilecek kapasitedev ken ya- bancı firmalara görev verilmesi anla- şılır değU" diye konuştu. Toprağa zararlı Yatağan Termik Santralı'ndan kay- naklanan kirliliğin tanm topraklan, or- manlar, bitki örtüsü, tanm ürünleri, hatta mermer ve sac gibi maddeler için bile zararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Küçükgöl. "Bu kirlilik. su kirliliği gibi akarsu hattı boyunca bitmiyor; tüm Akdeniz ve Ege'yi etkiliyor. Hava küt- leleri, rüzgânn yönüne göre geniş bir alana dağıbyor; bunu suııriayamazsı- nız. Birinci derecede turizm yatınmla- nnın olduğu bir bölgede üç taneyan ya- na kirlilik saçan termik santral bulu- nuyor. Yani bindiğiniz dalı kesiyorsu- nuz" görüşüne yer verdi. Mahkeme karanna karşın, anayasa ve yasa hükümlerine aykın olarak ça- lıştınlan Yatağan Termik Santralı'nın kapatılmasına bölge halkının "işsiz- Hk" nedeniyle karşı çıktıgını belirten Küçükgöl. sözlerini şöyle sürdürdü: "Desülfürizasyon ünitesinin de bir iki yıl içinde çalıştınlması mümkün gözükmüyor. Kömür kalitesini i\ileş- tirmek veyakma teknolojisinin değiş- tirilmesi için de bir çaba yok. Orada çalışan insanlar bir yandan kirlilikten etkilenirken, diğer yandan özelleştir- me nedeniyle gelecekierinin ne olaca- ğı endişesi içindeler. Şu anda özelleş- tirme, alıcı firmalar vazgeçtikleri için durduruldu." Doğa ölüyor sıra bize geliyor • Istanbul çevre ve milli eğitim il müdürlüklerince Beyoğlu'nda "Çevre Yürüyüşü", Sultanahmet-Cankurtaran arasında ise "Temiz Çevreye Yolculuk" yürüyüşü düzenJendi. tstanbul Haber Servisi - 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, çevre sorunlan Istanbul'da düzenlenen panel, yürüyüş ve çeşıtli etkinliklerle bir kez daha dile getirildi. ' Dünya Çevre GüniT kapsammda bazı siyasi partiler, demokratık kitle örgütleri ve kuruluşlar. Boğaziardaki tanker trafiğinin azalması için Bakû- Ceyhan petrol boru hattının bir an önce devreye sokulmasmı isterken bazı kuruluşlar da çevreci kuruluşlan, yetkili ve sorumlulan göreve çağırarak "Gelecek kuşaklar sanal ormanlarda o\ namasın" dediler. Yeşiller de sera gazlarının azaltılmasımn, iklim değişiklığıne karşı alınması gereken önlemlerin en önemlisi olduğunu vurgulayarak bu uygulamaya endüstriyel üîkelerin öncülük etmesi gerektığinı belirttiler. Yürüyüş Istanbul çevre ve milli eğitim il müdürlüklennce Beyoğlu'nda "Çevre Yürüyüşü", Sultanahmet- Cankurtaran arasında ise "Temiz Çevreye Yolcumk" yürüyüşlen düzenlediler. "Temiz çevre, yeşil dünya", "Doğa ölüyor, sıra bize gettyor" ve "Temiz çevre isteriz r> sloganlan attılar. *1 4İ Çankaya Betediyesi tarafindan. "Dünya Çevn? Günü* nedeniyle Ankara Kuğutupark'ta şenlik dü- 1 KğjğjMOJ'mljûL zcnfcndL Çankaya Beledive Başkanı Haydar Yılmaz şenBkte yaptığı konuşmada, çe\re sorunlaruun ^ * * ******** m *** h j z h w ç a r p ı k 1 ^ ^ ^ fc y&mAm Ogüi oJduğunu befirtti. Sanayüeşme sürecinde çevrenin ihmal edildiğini vurgulayan Yıbnaz, insanlann çevreye olan duyarbhğuu artürabilmek için eğirimin şart olduğunu söyledi. Daha sonra, Muazzez Karaçay, Jale Tezer ve Kavakhdere İlköğretim Okulu öğrencileri tarafindan halk oyunlan ve tiyatro gösterileri sunuldu. Şenlik kapsammda, Muazzez Karaçay llköğre- tim Okulu öğrencilerinin resimfcrûıden oiuşan "Çevre" konulu sergi de açıldL Oğrencfler, etkinükJcrin ardından "Çevre Andı"nı okudular. (Fotoğraf: AA) Cumhıırbaşkanı Sezer, devlet kadar bireylere de sorumluluk düştüğünü söyledi Çevre politikası olıışmahANKARA (Comhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dünya Çevre Günü nedeniyle dünya ve Türkiye'de yaşanan çevre sorunlanna işaret ederek "lilus ve devlet olarak çevre sorunlaruun çözümünde ortaya koyacağunızduyartıyaklaşunlar, Tûhaye'nin daha gözei, daha yaşanabün- bir ülke durumuna gelmesine büyük katkıda bulunacakhr" dedi. Sezer, çevre sorunlannın aşılmasında devlet kadar bireylere de önemli sorumluhıklar düştüğüne dikkat çekti.Sezer yayımladığı mesajında, insanhğın geleceğini ilgilendiren çevre sorununun çağın önde gelen sorunlan arasında yer aldığını vurguladı. Sezer, "Bugün, doğanm sunduğu olanaklann sımrlı okfuğunun kavranrnası ve doğal dengenin bozulmasmdan duyulan kaygmın toplumlan yeni arayışlara yöneltmesi sevindirici bir geHşmedir'' dedi. Sezer, çevre değerlerinin gözetilerek "sürdürülebüir kalkınma ilkesj" doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek "Bu nedenle çevre sorunlan konusunda ktsa ve uzun erimli poütikalann oluş^urulmasıvetümülkeferin işbiriiği içinde hareket etmeleri gerekmektedir" dedi. Anıtkablr'l ziyaret Çevre Bakam Rvzi Aytekin başkanlığmdaki bir heyet Çevre Günü nedeniyle dün Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. KARTAL 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇTK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001/608 T. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı- kanlmıştır. Birinci arttırma 18.06.2001 günü saat 10.00-10.10'da Şenlik Sokak No: 10 Rahmanlar'da yapılacak ve o günü kıymetlerin yüzde 75'ine istekii bulunmadığı takdir- de 19.06.2001 günü aynı yer ve saatte 2. arttmna yüzde 40'tan aşağı satış yapılmayacak- tır. İhaleye yüzde 20 temınatla iştirak edilecektir. Ve satış şartnamesinin ıcra dosyasın- dan görülebileceği, fazlaca bilgi almak isteyenlerin jiıkanda yazılı dosya numarasıyla ıcra memurluğuna başvurmalan rica olunur. 28.5.2001 Mubammen Cinsi (M*hiyeti ve ÖDemli nitelikkri) Multi Sync Ekran Klavye Hafıza Star LC15 Yazıcı Ue Bilgisayar HP 670-C Yazıcı. Sharp SF-1025 Fotokopi Makınesi. Woosun W 5000 5 îplik Reçme Makinesi W5601-CB Toyoto 4. Iplik Overlok Sper 514451-324 seri nolu. Woosun WS 1500 bilgisayarlı düz dikiş makinesi. Brother DB2 B736 3 TR düz dikiş makinesi H:5669421 F-5661904 Brother L22 B-854-3 Zigzag G-360661 Zigzag Makinesi. Cobajt Mod Of-214 D: Zigzag Dikiş Makinesi. Basın: 32362 Kıymeti (Lira) 35Ö.0OO 000- 300.000.000- 200.000.000.- 450.000.000.- 200.000.000- 600.000.000.- 250.000.000.- 250.000.000.- Adedi 1 İLAN TÇ ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1996 237 Davacı Sadettin Akgündüz tarafindan davahlar Arif Çetinkaya, Gündüz Çetinkaya. İsa Gündoğdu, Yıldız Çetınkaya, Cemal Tokgöz ve Şevket Ün'e karşı açılan tapu iptali tescil ve tapu kaydının düzeltilmesı davasının yapılan duruşması sonunda, Ordu Belediyesi tarafindan yapılan imar uygulaması sonucu oiuşan Ordu Merkez Akçatepe Köyü'nde bulu- nan ve tapuda 1686 ada. 6, 7, 13. 14, 5 nolu parsellerin tapusunun iptali ile davacıya aıt daha önce 1578 parsel olan sonradan 1686 ada 6 nolu parsel olarak değiştirilen taşınmazın tapusunun düzeltibnesme, tapu malikleri adına tapu kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Yukanda adı geçen davahların adreslen bulunamadı- ğından karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere duyuru- lur. * Basuı: 31077 İLAN TC SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/546 Da\acı Duran kızı Demet Kesici tarafindan davalı Veli oğlu Beytullah Kesici aleyhi- ne şıddetlı geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yar- gılaması sırasında \erilen ara karan uyannca davalıya ilanen tebligat yapılmasına kara- ra \erilmış oldugundan, Dav alı Veli oğlu Beytullah Kesici'nin tebligata yarar açık adresi zabıtaca tespit edile- mediğinden adı gecenin 25.06.2001 günü saat 10 00'da Sungurlu Adliyesi'nde yapıla- cak olan duruşmada hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesı, aksi halde yargılamanın yokluğunda devam edeceği, dosyanın mevcut delil durumuna göre karar verileceğı, davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur Basuı: 31184 İLAN TC BABAESKİ İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/40 Mal beyanında buluıımamak suçundan sanık hakkın- da hâkimliğımızde yapılan açık duruşması sırasında ve- rilen ara karan gereğince, Sanık Üzeyir Berker'in Gazikemal Mah. Çarşı Sok. No: 8 D: 2 Babaeski adresine çıkanlan tebligatın bila tebliğ iade edildiğinden, adı geçenin C. Savcılığı kana- lı ile yapılan araştırmada da adresinnı meçhul olduğu saptandığından, adı geçen sanığın, duruşmanın bırakıl- dığı 12.9.2001 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bu- lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verileceği hususu tebliğ makamına kaün olmak üzere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ olunur. 28.05.2001 Basın: 32361 ' ' TC MARDİN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Mahallesi: Nur Mahallesı Mevkii: Izzetpaşa Ada: 879 Parsel: 1 Yüzölçümü (m2): 20654,32 Hazine Hissesi: Tam Cinsi: Ham Toprak İmar Dununu: İmarsız Tahmin Edılen Bedel (TL): 42.500.000.000.-TL Geçici Teminat (TL): 6.375. 000.000.-TL İhaleTarihı: 22.06.2001 Öıale Saati: 09.30 1- Yukanda tüm özelliklen ile ihale bilgileri belirtilen ta- şınmazlar, Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü'nde teşekkül edecek komisyon marifetıyle 2886 sayılı kanunun 45'inci maddesı uyannca Açık Teklif Usulü ile satışı yapı- lacaktır. 2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat mak- buzu veya geçici teminat mektubu, ikametgâh ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği. özel kişılerin adına vekâleten ihaleye giren kişilerin noterden tasdıkli vekâletname ve imza sirkü- leri, tüzel kişilerde yetkili makamlardan 2001 yılı içerisin- de alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişilıği temsile yetkili olduğunu gösterir vekâ- letname ile büiikte ıhale saatınde komisyon huzurunda ha- zır bulunmalan gerekır. 3- Şartnamesi her gün mesaı saatleri dahılinde Defterdar- lık Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir. 4- Postayla teklifte bulunacak isteklilerin iadeli taahhüt- lü göndereceklen, usulüne uygun hazırlayacaklan teklifle- ri ile bırlikte istenilen diğer belgelerin ıhale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması gerekir. Postada meydana ge- len gecikmeler nedeniyle zamamnda ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 5- İhale bedelı üzennden kanuni oranda KDV almacak- tır. 6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. llan olunur. Basın: 32207 AVRUPA'DAN GURAY OZ 'Demokratik' Leviathan Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel kim ya da ne? Kalitesinin gittikçe aşağılara inme- sinde basının büyük pay sahibi olduğu ortalama değerler olabilir mi? Peki, bu ortalama değerin kö- lesi, hizmetkârı ya da kurbanı gazetecilere ne di- yeceğiz. Amerikan Anayasası'nın değiştirilmiş bi- rinci maddesi "Kongre, söz ya da basın özgür- lüğünü kısıtlayıcı.. yasa yapamaz" diye yazıyor. Kongre yapamaz. Ama bu başkalan yapamaz an- lamına gelmiyor. Pazar yapabilir. Pazarla karşılık- lı ve sıkı ilişki içindeki medya patronlan, bu paza- n veri ve amaç kabul eden gazeteciler yapabilir. Kongreler, parlamentolar, siyasi partiler, kimi za- man bu maddeyi somut durumlarda yorumlama hakkına sahip yargıçlar, kısacası devletin görünür organlan da durumdan memnunduriar. Artık ken- dilerini fazla yormaları gerekmiyor. Son günlerde Türkiye'de olduğu gibi arada bir işe karışmalan yetiyor. • • • 1792 yılında "İnsan Haklan" adlı eseri nedeniy- le yargılanan Thomas Pain'i savunan Thomas Erskine, savunmasında şöyle demişti: "Diğer öz- güriükler hükümetin gözetimi altındadır, fikir özgüriüğü ise bizzat hükümetleri, görevleri ko- nusunda denetim altında tutar." Hükümetleri denetim altında tutabilir miyiz? Diyelim bu güç işi başardık, pazan ve pazarın bir parçası olan med- ya patronlarını nasıl denetim altında tutacağız. Al- bert Camus, 1944 yılında şöyle demişti: "Basın, hükümetin ve paranın gücüne bağlı olmadiğı zaman özgürdür." • • • Bu yazının konusu Türkiye'de basın özgüriüğü değil. Avrupa'da basın özgürlüğünün karşı karşı- ya olduğu tehlikeler ya da çoktan yitirdiği kavga. Avrupa'da basın özgürlüğünün bir tür garantisi gi- bi görünen "sivil toplum" örgütlenmesinin, "de- mokrasinin" bu müthiş buluşunun, toplumu kıl- cal damarlanna kadar denetim altında tutan dev- letin ve pazarın örgütlenme biçimi olduğunu gör- dükçe, insan umutsuzluğa kapılıyor. "Demokratik" Leviathan'ın egemenliği tamdır. Umut yalnız ve yalnızca araştırmacı gazetecilik- te. Yüzeysel sergileme ve eğlence, basını kurtar- mıyor. Bu yazıdaki alıntıların kaynağı olan John Keane'nin dediği gibi; "Araştırmacı gazetecilik, demokratik Leviathan'ın gizli ve şamatacı sal- dırganlığına karşı çıkmaya çalışır. Siyasal rüş- vet, suç ve yolsuzluklan sabırla inceleyerek ortaya döker... Şu ilkeyi geçerli sayar 'Haber biryerlerde birilerinin basılı olarak görmek isteme- diğidir.' " Kalitelı gazeteciliğin, bulvar gazeteleri- nin taktiklerini reddetmesi gerekiyor. Gazetecinin, okuyuculann önyargılarına boyun eğmemek, on- lan kaşımamak, milliyetçi kışkırtıcılıktan uzak dur- mak, çıplak göğüslü kadın fotoğraflarını haber di- ye sunmamak, haberlerde insani yönü hep göz önünde tutmak, insanlann özel yaşamlanna kesin- likle saygı göstermek gibi özellikleri var. Ama bu özelliklen ciddiye alan var mı? Almanya'da araştırmacı gazetecilik şu sıralarda kötü birsınav veriyor. Hükümetin, siyasi partilerin, şirketlerin basın bürosu gibi çalışma kolaycılığı, araştırmanın zahmetlı bir iş olması ve pazarın kar- şı konulması zor tahakkümü gazetecilerin önün- deki temel engel. Bütün bu saydıklarımızın topla- mı ise duruma boyun eğen gazeteciyi, gazetecili- ğin önündeki temel engel haline getiriyor. Türkiye'de nasıl? • • • Duyduklanmız, durumun pek farklı olmadığını, üstüne üstlük yasa koyucu ile pazarın; siyasilerie pazarın bileşenı medya patronlannın iç içe geçtik- lerini ve en önemlisi yasaya daha sık ve zorbaca başvurduklarını gösteriyor. Almanya'da pazar, yer- lerde sürünen "ortalama" değer ve "sivil top- lum", işi "demokratik" bir şekilde hallediyor. Türkiye'deki Leviathan ise "demokratik" bile değil. İLAN TC BAMRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000'282 Davacı: Rukiye Tiirkan El-Jabasini Vekili: Av. Tahsıne Alaloğlu/ tstanbul Cad. Gü- ven tş Ham Kat: 1, No: 44-45 Bakn-köy-lst. Davalı: Ahmed Hoşomuldin El Jabasini, Cumhu- riyet Mah. Yıldız Cad. No:7 Küçükçekmece-İst. Dava: Boşanma Davacı Rukiye Türkan El-Jabasini vekili tarafin- dan davalı Ahmed Hoşomuldin El Jabasini aleyhi- ne hâkimliğımızde evlilık birlığınin temelinden sar- sılması nedeniyle boşanma davası açılmış olup, da- valıya dava dilekçesi tebliğ edilemedığı gibi, adre- si de zabıta marifetıyle araştınlmasına rağmen tes- bit olunamadığından duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 12.9.2001 günü saat 10.05'te delilleriniz ile birlikte duruşmaya gelmeniz, aksi halde duruşmamn gıyabınızda yapıhp karar verile- ceği ilan olunur. 25.5.2001 Basın: 32401 İLAN TÇ KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (İş mahkemesi sıfaü ile) Dosya No: 2000/49 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Bayram Aslan tarafindan davahlar Mehmet Emin Delibaş ve AK-AY Madencilik thracat It- halat Turizm tnşaat ve Sanayi Ltd. Şti. aleyhine açılan rücuan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda celse ara karan gereğince, Mithatpaşa Cad. Damla Apt. No: 7 Dinar-Af- yon adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı AK-AY Inşaat Madencilik Ihracat Ithalat Tu- rizm ve Sanayi Ltd. Şti.'nin adma çıkartılan da- vetiyelerin bila tebliğ ıade edilmiş olması ve ad- resinin tespit edilememesi nedeni ile adına du- ruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar ve- rilmiş olup adı geçen davalının yargılamanın bı- rakıldığı 10.07.2001 günü saat 9.05'te mahke- memizde kendisini bizzat veya bir vekille tem- sil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yok- luğunda devam olunacağı ve karar verileceği duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 31721
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog