Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Derviş ekimde aynlıp' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven. koalisyon partileri tarafından suçlanan Devlet Bakanı Kemal Derviş'in asıl faturayı koalisyon liderlerine çıkararak ekim aytnda hükümetten aynlabileceğini savundu. Güven, düzenlediği basın toplantısında "Aldığı talimat gereği siyasete girmeyi düşünüyorsa, Derviş ekimden evvel bu hükümetten çekilir" diye konuştu. CHP'de gönev dağılımı • İstanbul Haber Servisi-CHPİstanbulll Meclisi'nde görev dağılımı yapıldı. Il Başkanı Cemal Özdemir'in listesinden sadece bir kişinin yer aldığı 32 kişilik il meclisinde, başkan yardımcılıklanna Vahap Adıyaman, Yusuf Gürlevik, Battal Ilgezdi, Nimet Karabulut, Ceyhun Yağhcıoğlu ve Cem Cengiz Yılmaz, il sekreterliğine Bahtiyar Kuru, il saymanlığvna Hürşehit Gürsoy ve il eğitim sekreterliğine de Cemal Canpolat seçildiler. KriziiAF İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Türk Sanayicileri ve Işadamlan Demeği (TÜSlAD) Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'yi krizden IMF kaynağının değil, ekonomi yönetimi anlayışınm değişmesinin kurtarabileceğini söyledi. Ege Sanayicileri ve îşadamlan Demeği'nin (ESİAD) konuğu olan TÜSlAD Başkanı Tuncay Özilhan, ülkenin yenı oluşumlar sürecinde zorluklar yaşadığını; Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programf nın eksik unsurlan olduğunu, makroekonomik çerçeve ve dış kaynağın belirginleşmesinden sonra Türk ekonomisinin yeni krizler üretmeyecek şekilde yeniden yapılandınlmaya başlandığını anlattı. 'Çocuklar okumakzopunda' • GÜMÜŞHANE (AA) -Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, hiç kimsenin eğitim hakkından mahrum bırakılamayacağını belirterek Türkiye'nin hiçbir yerinde öğretmensizlik nedeniyle kapah okul bulunmadığını bildirdi. Gümüşhane Valisi Gazi Şimşek'i ziyaret eden Bakan, "'Ingilizce, Bilgisayar, Türkçe. Çocuk Gelişimi ve Matematik branşlannda açıklanmız var. Son 5 bin öğretmeni de zaten 10 branşta aldık" diye konuştu. Bostancıoğlu, "Ebeveynlerin 'Çocuğumu eğitimsiz bırakma hakkma sahıbim' deme hakkı yok" dedi. Uzlaşma Komisyonu 'terör suçları ve savaş tehlikesi'ni kapsam dışı bıraktı MHP'nm Hdam' itıadıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Partilerarası Uzlaşma Komisyonu ida- mın kaldmlmasını benimserken MHP'nin çekincesı üzerine "terör suç- lanvesavaştehnkesTni kapsam dışı bı- raktı. MHP, düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında Türkçe dışmda dil kullanılmasma karşı çıkınca "düşünce- yi açıklama ve yayma hürriyeti*yle il- gili düzenlemelerde uzlaşma sağlana- madı. Komisyon, gözaltı süresinin 7 güne indirilmesini kararlaştırdı. Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, dün alt komisyonun 51 maddelik ana- • Uzlaşma Komisyonu'nda, MHP'nin çekince koyması nedeniyle idamın kaldınlmasına ilişkin maddeye "Terör suçlan ve savaş tehlikesi dışmda ölüm cezası verilemez" hükmü eklendi. MHP, düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında Türkçe dışmda dil kullamlmasına da karşı çıktı. yasa değişikliği paketi üzerindeki gö- rüşmelerini sürdürdü. Toplantıda 34 madde değerlendirilirken "değiştirile- meyecek hükümleri düzenleyen" 4. madde nedeniyle başlangıç bölümü ıle 2 ve 3. maddelerin değiştirilmesinin mümkün olmadığına karar verildi. Bu maddelerin aynen korunması benim- sendi. Toplantıda ele ahnan diğer madde- ler ve gelinen son durum şöyle: • Temel hak ve hürriyetlerin sınır- lanması ve kötüye kullanılmamasını düzenleyen 13 ve 14. maddelerde uz- Kutan: RTÜK tasansı gerici• "Bu yasayı ancak yolsuzluk ve vurgunların ınternetten yayımlanmasından korkan gerici ve çağdışı zihniyetler savunabilir." ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan. RTÜK tasansına eklenen internet maddesine göre, sanal ortamdaki her web sitesinden günde 2 kop- yanın valiliklere götürül- mesi gerektiğıne dıkkat çekerek "Bu yasayı ancak yolsuzluk ve vurgunlann ınternetten yayımlanma- sından korkan gerici ve çağdışı zihniyetler savu- nabilir 1 " dedı. 'Cüliinç durum' Kutan, RTÜK tasansı- nı önlemek için ellerin- den geleni yapacaklannı söyledi. FP liden. "Seri imalat yasa çıkanhyor. İnternetleilgüi madde ko- nusunda ne gülünç duru- ma düştüklerinin farkın- da bile degÜler" diye ko- nuştu. Kutan. yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 80'inin yaşamından memnun olmadığını, yüzde 75'inin gelecek için umut beslemediğini, yüzde 46'sının da Avrupa Birliği ülkelerinde yaşa- mak istediğini söyledi. Kutan. "tkudannTürki- ye'yi getirdiği acı ve utan- dıncı tabto bu" dedı. ÇtZMEDEN YUKARI m.kart(a superonline.com.tr MUŞA KART laşma sağlandı. Buna göre, temel hak ve hürriyetler yalnızca anayasanın il- gili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak yasayla sınırlan- dınlabilecek. • Kişinin dokunulmazhğı ile mad- di ve manevi varlığını düzenleyen 17. maddesi kabul edildi. Buna göre, "Mahkemelerceverilen ölüm cezalan- nm yerine getirilmemesi hali" ibaresi metinden çıkarılacak. Ancak. MHP'nin terör suçlannda ölüm ceza- smın kaldınlmasına karşı çıkması üze- rine 38. maddede yeni bir düzenleme yapılması kararlaştınldı. Bu maddeye, "Savaş, sa- vaş tehlikesi ve terör suç- lan dışında ölüm cezası verilemez" hükmü ekle- necek. Gözaltı sûresi 7 gün • Yakalanan veya tu- tuklanan kişilerin toplu olarak işlenen suçlardaki gözaltı süresi 7 güne in- dirilecek. • Özel hayatın gizlili- ği, konut dokunulmazh- ğı, haberleşme hürriyeti ile yerleşme ve seyahat hürriyetine ilişkin düzen- lemelerde uzlaşma sağ- landı. Haberleşme hürri- yetine ilişkin düzenleme- ye "Kanunla yetkili küın- mış merciin yazılı emri bulunmadıkça iletişim engeUenemez, gizüliğedo- kunulamaz" ibaresi ek- lenecek. • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine iliş- kin düzenlemede "Dü- şüncelerin açıklanmasıve yayumasmda kanunla ya- saklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz" ıba- resinin metinden çıkanl- masına MHP karşı çıktı. Bu konuda uzlaşma sağ- lanamazken söz konusu düzenlemenin ilerleyen toplantılarda yeniden gö- rüşülmesi benimsendi. RTÜK Başkanı, Meclis'teki tasannın internet gazeteciliğini yok edeceğini söyledi Ahernatif medya çökertilecek Öğrencilerle söyleşti İnönü'nün hedefi güçlü ve öncü parti tstanbul Haber Servisi- Solda yeni oluşu- mun liderhği için adı geçen Prof. Dr. Erdal İnönü. insan haklan ve ekonomideki atılım- lannhâlâ gerçekleşmediğini belirterek *Aö- hnüara öncülük edecek partilerin kendi ya- pılan da böyle aOhmlara elverecek şekflde sağlanı ounalı" dedi. Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi Yerleşke- si'nde. 'Siyasal Yapırmzm Açmazlan ve Soi Çözümler* konulu bir konferans veren İnö- nü, burada öğrenci- lerin soldaki yeni oluşum çalışmala- nyla ilgüi sorulany- la karşüaştı. Bir öğ- rencinin, "Yeni par- tinin tüzüğü için çab- şıyor nıusunuz? Ke- mal Derviş, Mümtaz Soysal ve sizin adııu- zın geçtiği soldaki ohışumunneresinde- siraz" şeklindeki so- rusunu şöyle yanrtla- Erdal tnönü d ı : "ÜzerimfcdûşB»- düğüm doğru. Ama sonuca varmadan bir şey söylemem. Bunla- nn hepsiniyoruma açıkeevaplar olarak ahn. Çünkü, bu bahsettigm açüımlara öncüiük edecek partilerin kendi yapüan da böyk atı- loolaraelverecekşekildesagiamounah."' Par- tiyi yönetenlenn davranışlannın da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. înönü. "Bü- tünlüğüsağjamak.hiaplereaynlmamak,kü- çük çıkariar için büyük ülke ve parti çıkarla- nm feda etmemek. yeni fıkhiere açıkolmak, gençlerin. kadınlann. her kesimin bu partiye gehnesini sağlayacak kolayhkfan vermek gh bi özeflikler ohnah" diye konuştu. • Hükümetin gündeme getirdiği Radyo ve Televizyon Yasa Tasansf nın internetle ilgili yaptığı düzenlemelerin diktatörlükle yönetilen ülkelerde bile olmadığını belirten Nuri Kayış, tasannın yasalaşmasıyla medyanın yolsuzluklann üzerine gitmesinin hayal olacağını söyledi. " ^ ANKARA(AA)-Rad- yo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başka- nı Nuri Kayış, Radyo ve Televizyon Yasa Tasan- sı'ndaki internetle ilgili düzenlemeleri eleştire- rek "Tasan, birkaç pat- ronun emrindeld gazete- lerin yer vermediği olay- lan internette büvük bir cesaretie ortayakoyan al- ternatif medyayı çökert- meyi hedeflemektedir'" dedı. Diktatörlükle yöneti- len ülkelerde bile inter- net üzerinden kişisel ha- berleşmelere herhangi bir sınırlama getirilme- diğini vurgulayan Kayış, internette son aylarda al- ternatif bir medya oluş- tuğunu ve 30 dolaymda- ki internet gazetesinin büyük bir başarıyla ya- yın yaptığını anlattı. Ka- yış, "Bugazeteler, birkaç patronun emrindeld ga- zetelerin yer vermediği olaylan büyük bir cesa- retie ortaya koymakta- dır. Tasan, bu ahernatif medyayı da çökertme>i hedeflemektedir" dedi. Tasannın yasalaşması halinde internet gazete- lerinin sonunun gelebi- leceğine işaret eden Ka- yış, aynca internet üze- rinden kişisel haberleş- melerin denetime tabi turulacağını kaydetti. Tasannın, medyayı yolsuzluklardan bahse- demeyecek hale getire- ceğini söyleyen Kayış. tasanya göre, ceza ko- vuşturmalanna ait her rürlü evrakın aleni duruş- mada okunmadan önce yayımlanamayacağını. yayımlayanlara 10 mil- yar liradan 100 milyar li- raya kadar para ve 1 ay- dan 6 aya kadar hapıs ce- zasının öngörüldüğünü kaydetti. Kayış, "Yani bir gazeteci, tümüyle doğru bir haberi belgele- riyle yayunlasa bile ceza- ya çarpbnlabikcektir.Bu durumda voIsu/Juklann üstüne gitmek hayal ola- caknr" dedi. Kayış, Anadolu'nun şehir ve kasabalannda güç şartlarda yayınlannı sürdüren yerel kuruluş- lann bir ihlal halinde bi- le ekonomik olarak çö- keceklerine ve yayınlan- nı durdurmak zorunda kalacaklanna işaret ettı. İnönü CHP kurultayını, sol çevreler înönü'nün kararını bekliyor Solda takvim sonbahara kaydı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Yeni oluşum girışımlennin yo- ğunlaştığı solda. lider olması için baskı yapılan Erdal İnönü'nün, 30 Haziran-1 Temmuz günlerinde ger- çekleştirilecek olan CHP kurultayı- nı beklediği bildirildi. Yeni oluşum için hazırhk yürüten farklı kesim- ler ıse İnönü'nün karannı açıklamasını bekliyor. Tür- kiye'nin içinde bulunduğu olumsuz durum ve solun kendi içmdeki bölünmüş- lük nedeniyle. yeni oluşum için tak\imin sonbahara kaydığı belirtiliyor. Sol çevreler yoğun bir döneme girdi. Hazırladık- lan "sondaj metni"ni tartı- şılması için Türkiye'nin çe- şitli yerlerine ulaştıran Mümtaz Soysal ekibı. iller- den gelen değerlendirmele- ri ele almak üzere, cuma günü Ankara'da toplana- caklar. Bu grupla hareket e- den eski CHP Konya tl Baş- kanı HüsnüBozkurt. "Tür- kjje'yi Türkiye'den yönet- me" ıddiasındaki hareketin ilkeler metniyle ilgili ola- rak. bağlantı kurduklan hiçbir ke- simden olumsuz tepki ya da değer- lendirme almadıklannı vurguladı. Ankara'da toplanacaklar Eski Genel Başkan AttanÖymen önderliğindeki eski MYK üyeleri de önümüzdeki hafta içinde, ola- Soysal: Sondaj işlemi içindeyiz SAMSUN (AA) - Prof. Dr. Mümtaz Soysal, "Yeni bir parti kunılabiMr mi, kurulamaz mı; sondaj işlemi içindeyiz" dedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzen- lenen bir konferansa katılan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, sempozyumdansonragazetecilerin soru- lannı yarutladı. Soysal, 'soldabirBkara>ışlan' ile ilgili bir soru üzerine. "Böyie bir istek, eskiden beri vank Henüz bir parti kurulabiKr mi, kuru- lamaz mı; o konuda bir sondaj işlemi içindeyiz. Ortaya bir metin konuktu. Bunun benimsenip benimsenmeyeceği de yapdan çahşmalar sonu- cunda ortaya çıkar" şeklinde konuştu. Soysal, Partiler Yasası degişmeden gerçekleştiriJecek bir erken seçimin 'riskli' olacağım savundu. ğan değerlendirme toplantısı için Ankara'da bir araya gelecekler. Toplantıda. yeni oluşum için tüzük hazırlıklannı yürüten Tarhan Er- dem ve program hazırlıklannı yü- rüten \Tğjt Gülöksüz'ün bilgi akta- racaklan ve solda son dönemdeki gelişmelerin değerlendirileceği bil- dirildi. İnönü'nün herhangi bir açıklama yapmadan önce CHP kurultayında oluşacak manzarayı görmek istediği. yeni oluşumu başlatmak için hazırlık yapan diğer ke- simlerin de İnönü'nün ka- rannı bekledikleri belirtili- yor. İnönü'nün, kitabını im- zalamak ya da çeşitli panel ya da konferanslara katıl- mak üzere Türkiye çapında yürüttüğü gezi programmın ise temelde yeni oluşuma ilişkin olarak "nabızyokla- ma" amacını taşıdığı ileri sürülüyor. Bu çahşmalar nedeniyle. yenı oluşum ha- zırhklarının "siyasi parti" kimliği ile resmileşmesinin sonbahan bulabileceği kay- dediliyor. POLİTtKA GÜINLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Pirus Zaferi... Ankara yeni bir güne başlıyor... ANAP kulislerinde Içişleri Bakanı Sadettin Tan- tan'ın gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlı- ğı'na, TRT ve AA'dan sorumlu Rüştü Kâzım Yü- celen'in ise Içişleri Bakanlığı'na getirileceği ko- nuşuluyor... Içişleri Bakanı Tantan, ANAP lideri ve Başba- kan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın günlerdir ken- disini harcamak için hazırlık yaptığını biliyor ve ya- kın çevresine şöyle diyor: "Ben Içişleri Bakanlığı koltuğunu bırakmaya hazınm zaten!" Yakın çevresi Tantan'a, "Siz gümrüklerden so- rumlu Devlet Bakanlığı 'na getirileceksiniz" diyor. Tantan "Hayır olmaz" deyip noktayı koyuyor: "Ben koltuk meraklısı değilim." Akşam saatleri... Siyasi kulislerde "Tantan Içişleri Bakanlığı gö- revinden alındı" haben yayılıyor. Haber araştırılı- yor. Az sonra gazetelefe ve televizyonlara şu bıl- gi geliyor: "Rüştü Kâzım Yücelen Içişleri Bakanlığı'na, Sa- dettin Tantan gümrüklerden sorumlu Devlet Ba- kanlığı'na, Mehmet Keçeciler TRT ve AA'dan sorumlu Devlet Bakanlığı'na, Yılmaz Karako- yunlu Özelleştırme Idaresi'nden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilmiştir..." Hükümet bir anda 7.4 şıddetiyle sarsılıyor... Başbakan Bülent Ecevit bu sırada devreye gı- riyor, Hüsamettin Özkan aracılığıyla Tantan'a mesaj gönderiyor: "Sayın Tantan, gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini bırakmasın..." • • • Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan alınmasının 'Beyaz Enerji' davasıyla aynı güne rastlaması sizce düşündürücü degıl mi? Dün gece, konuştuğumuz kimi siyasiler Sadet- tin Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan alınmasını değişik açılardan değerlendirdiler... BirDSP milletvekıli "Tantan dürüst birpolitika- cı" deyip ekledi: "Tantan'ı harcama operasyonu, jandarmanın 'Beyaz Enerji' operasyonunu başlatmasıyla gün- deme gelmişti. Kimi ANAP'lılar bu operasyonu jandarmanın başlatmasından tedirgindi..." DSP milletvekılıne sorduk: "Neden tedirgindiler?.." Yanıt: "Çünkü işin ucu ANAP'ın içine doğru ilerlıyor- du, Mavı Akım'la ilgili iddialar biliniyordu..." Bir ANAP'lı ıse şöyle diyordu: "Yüksel Yalova'n/n ıstifasından sonra Sadet- tin Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan alınması, ki- mi çıkar çevrelerinin ekmeğıne yağ sürmüştür. Bundan da en büyük zaran ANAP görecektir..." Siyasi kulislerde genel hava ıse şöyleydı: "Artık Türkiye'de yolsuzlukla mücadele döne- mi bitmiştir!" ,,, , • • • Sadettin Tantan'ın Içişleri Bakanlığı'ndan alın- masında 2 Ağustos 2000'de Izmir'de yapılan 'Ba- lina' operasyonunun da etkisı var mı? ANAP lideri Mesut Yılmaz'ayakınlığıylatanınan Hakiki Koç Firması'nın sahibi Mehmet Niyazoğ- lu, hayali ihracat yaptığı, naylon fatura ışıne kanştığı için tutuklanmıştı.... Niyazoğlu hâlâtutuklu!.. 410 milyon dolarlık hayali ihracat, 210 trılyon- luknaylon fatura olayının kılıtismıydi Niyazoğlu... Mehmet Niyazoğlu, 1999 seçımlerinde ANAP'ın finansörüydü. Oğlunun nıkâh şahıdi ise Mesut Yılmaz'dı... 'Balina' operasyonunu gerçekleştiren Izmir Emniyet Müdürü Hasan Yücesan on ay sonra görevinden alındı, olayı soruşturan DGM Savcı- sı Cevdet Ulu da 15 gün önce emekli oldu... Evet, Ankara'da hava gerginL Pirus Zaferi'ni Mesut Yılmaz kazandı.. mı? hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Erbakan-Erdoğan çekişmesi FP şimdiden iki parti gibi oldu BAR1ŞDOSTER Anayasa Mahkeme- si'nin FP'ye ilişkin ka- rannı açıklamasma kısa süre kala. kapatılan RP'nin yasaklı lıden Necmettin Erbakan ile eski İstanbul Büyükşe- hir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki çekışme şid- detlendi. Erbakan. ken- disine yakmhğıyla bili- nen Milli Gazete'nın abone kampanyalanna katıhp hem siyasetten kopmadığını hem de "Erbakan'ın onayınıal- ma\ an hareketlerin tut- mayacağmı'" gösterme- ye çalışırken Erdoğan öncülüğündeki erdem- liler hareketi de yaptığı toplantılarla strateji be- lirlemeye çalışıyor. FP hakkında Anaya- sa Mahkemesf nin ve- receği karar ne olursa olsun, sonucun açıklan- masının ardından parti- nin bölüneceği ve en az iki partinin ortaya çıka- cağı öne sürülüyor. Er- bakan. FP tabanı üze- rindeki etkinliğını ko- rumaya çalışırken, ken- disinden icazet alma- yan hareketlerin başan şansının olmadığını ka- nıtlamaya çalışıyor. 'Referans Atatûrk' Erbakan, A\rupa İn- san Haklan Mahkeme- si'nin. RP'nin iddiala- nna uygun bir karar al- ması durumunda siya- set yasağınm kalkaca- ğını düşünüyor. Erdoğan'ın çevresın- de toplanan se FP'dekı yenılikçilerden oluşan erdemliler hareketi ise yaptığı toplantılarla. hem programını ve kad- rolannı oluşturmaya hem de strateji belirle- meye çalışıyor. Erdo- ğan, başta Atatürk ol- mak üzere, ülkemıze hizmeti geçmış tüm lı- derlerin en olumlu yön- lerini referans aldıklan- nı söylüyor. Erdemliler bildirgelerinde hem Atatürkçü söylemlere, hem lıberal açıhmlara hem de muhafazakâr görüşlere yer veriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog