Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA HABERLER H, tariltçileri buluşturacak • Istanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversitesi (IÜ). sonbaharda dünyanın önde gelen Türİc ve Ermeni tarihçilerini bir araya getirerek Türk-Ermeni ilişkilerini masaya yatıracak. Projenin sorumluluğunu üstlenen Prof. Mehmet Saray. tarihin çarpıtılmasına karşı olduklarını vurgulayarak "Ermeni meslektaşlanmıza, Türk. Rus, lngıliz, Alman, Fransız ve Amerikan arşivlerini ve Ermeni belgelerini bırlikte incelemeyi ve gerçekleri dünya kamuoyuyla paylaşmayı öneriyoruz" dedi. Ölüm orucuna lahliye çözümü' • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ölüm oruçlannda belleğini yitiren ya da vücudunda kalıcı hasarlar oluşan hükümlü ve tutuklulann cezalannın ertelenmesi sürüyor. Izmir Yeşilyurt Hastanesi'ndeki Berna Ünsal Saygılı, Ayşe Eren ve Nazan Yılmaz ile Gebze SSK Hastanesi'nde bulunan Günnaz Kuruçay"ın da CMUK'a göre cezalan ertelendi. hterbank davası ağıp cezada • İstanbul Haber Servisi -Interbank'm eski sahibı Cavit Çağfar ile bankanın 12 eski yöneticisi hakkında Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Hizmet nedeniyle emniyeri suiistimal" suçundan açılan dava, sanıklann 'Dolandıncılık' suçundan yargılanması istemiyle Istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tteyaz Ev' operasyonu • Istanbul Haber Servisi - Kurtköy, lkitellı ve Kâğıthane'de Bulgaristan'dan gelen göçmenler için yapılan konutlan sahte tapularla satan çete çökertildi. Istanbul DGM'ye sevk edilen 3 kişiden 2 si tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugüne kadar 70 göçmen konutunu sahte tapu ve diğer evrakla 15 milyar Iiraya sattıklan belirlenen sanıklann. suçlanni itiraf ettikleri öğrenildi. AİHM Tüpkiye'ye ceza yağdırdı • BRÜKSEL(AA)- Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AlHM), kamulaştırma bedellerinin geç ödendiği gerekçesiyle açılan 20 davada Türkiye'nin tazminat ödemesini kararlaştırdı. Türkiye, Fırat Koç ve Laliha Ekinci adlı iki kişinin işkence ve kötü muamele. yargı önüne geç çıkanlma ve aynmcılık suçlamalanyla açtıklan davalarda "dostane çözüm"e gitti. Çağlar'ın gazetesinden 3 gözaltı LEVENTGENCELLÎ BURSA - Bursa polisiııin eski Devlet Bakanı Ca- vit Çağlar'ın en gözde şirketi Nergis Holding'e yö- nelik önceki gün başlathğı ve 12 kişinin sorgulan- dığı "Son KredP operasyonu kapsamında dün de Çağlar'a ait Olay gazetesinin biri eski, üç üst dü- zey yöneticisi ve Nergis Inşaat'm 5 yöneticisi gö- zaltına alındı. Bursa Emniyet Mödürlüğü'nde sorgulan süren Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağiar, dayısı Şökrü Şan- kaya, Şenol Şankaya, holdmg yöneticileri İlker Ye- ğm, Şerafettin Cüzel, Nusret Yıtmaz, Necrai Yeşilo- va, Ahmet Gürmeriç, İsmail Hakkı Hehacı,Zeki TH naztepe, Macit Safi, Rıdvan Erinç'in yakınlan, po- lisevi bahçesinde sorgulamalann tamamlanmasmı beklerken Çağlar'ın transfer ettiği eski polis koru- malan, soruşturmayla ilgili bilgi toplamaya çahşı- yordu. "Son Kredi" operasyonunda dün öğleden sonra Çağlar'a ait Olay gazetesinin murahhas üyesi En- gin Özpınar. Genel Müdür Mehmet Ali Inan ve es- ki Genel Yaym Müdürü. DSP Bursa Büyükşehir Be- lediye Başkanı Erdoğan Bilenser'in kardeşi rek- lamcı Erol Bilenser, gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Nergis Holding bünyesinde bu- lunan Nergis Inşaat'm 5 üst düzey yöneticisini gözaltına aldı. Şirket Genel Müdürü Semih Var- darbaş'm yanı sıra yöneticiler Osman Pîliçer, Zeeriya Oztürk, Hayri Gûlaç ve İsmaO Topuz em- niyet müdürlğüne getirilerek sorguya alındı. Teşvikler de mcrcek aitmda "Son Kredi" operasyonunda hayali ihracatm ya- nı sıra ahnan teşvikler de üıceleniyor. Uzun yıllar Çağlar'ın kurmaylan arasmda bulunan DPT ve ma- liye kökenli profesyonellere, şimdiye kadar kulla- nılan trilyonluk teş\ iklerin nerelere harcandığı, teş- vik tahsisi sırasında kullanılan belgelerin gerçek olup olmadığınm sorulduğu öne sürülüyor. İnterbank ve Egebank'ın avukatları, mal kaçınlmaması için önlem aldırdı Bilgnı'e 24 trilyon hacizSİBELKIZILIŞIK Sabah ve atv'nin sahibi Dinç Bügin'e iki a>Ti banka tarafin- dan toplam 23 trilyon 675 mil- yon liralık 5 ayn haciz karan alındı. tnterbank ve Ege- bank'ın avukatları dilekçele- rinde, Bilgin'in borçlan nede- niyle mallannı kaçırma hazır- lığı içinde olduğunu haber al- dıklannı belirttiler. Istanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Egebank avu- katı Ozden Çavuşoğlu tarafın- dan yapılan başvuruda. Med- ya Holding'in bankanın Gü- neşli şubesinden genel kredi sözleşmesi çerçevesinde top- lam 7 milyon 707 bin dolar kredi kullandığı belirtildı. Çe- kilen krediye Dinç Bılgin, Bil- gin Holding, Bilgin Yayıncı- lık, Sabah Dış Ticaret ve Pa- zarlama AŞ ve Sabah Yayıncı- lık'ın kefil olduğu ifade edile- rek borcun ödenmemesi üzeri- ne yapılan görüşmeler sonu- cunda ödemeyi sağlayabilmek için protokol imzalandığı kay- dedildi. Başvuruda. Bilgin ve şirketlerinin kefaletıyle. Ege- bank a 20 çek verildiği. ancak bıı çeklerden 10'unun vade- sinde ödenmediği yer aldı. Istanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yine Egebank tarafından yapılan başka bir başvuruda ise Bilgin Hol- ding'in bankadan 13 milyon 339 bın 66 dolar kredi kullan- dığı ve borcun zamanında ödenmediği kaydedildi. Istanbul 8. Asliye Ticaret Rüsvet davası Polise sahte avukat BURSA (Cumhuriyet) - Bursa'da rüşvet ve irtikap suçlanndan yargılanan po- lislerin avukatlığını yapan ve 3 yıldır Bursa Baro- su'na kayıtlı olan Ahmet Davran'ın tüm belgeleri- nin sahte olduğu belirlen- di. Bursa Barosu Başkanı Ramazan Hoça. daha önce zımmetine para geçirdiği belirlenen Ahmet Dav- ran'ın barodan kaydmı si- lerek hakkında suç duyu- rıısunda bulundu. Ahmet Davran. 3 yıl ön- ce. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belırterek avu- katlık yapmak ıçın Bursa Barosu'na belgelerini sun- du. Davran. hukuk fakülte- si mezunlanna uygulanan prosedüre göre staja baş- ladı. Aynı dönemde staj yapan arkadaşlannın baş- kanlığını da yapan Davran. staj sonrasında baronun CMUK Komisyonu'nda da görev aldı. Rüşvet davalanyla tanındı Kısa sürede Bursa'nın ünlü ceza avTikatlan arası- na gıren Davran, rüşvet ve irtikap suçlanndan yargı- lanan polislerin avukatı olarak tanındı. Davran, bir süre önce Uluyol'daki bü- rosunun önüne park ettiği için aracına ceza yazılma- sı üzerine Bursa Emniyet Müdürü Aydın Genç ve Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcısı CelalUzunka- ya hakkında suç duyuru- sunda bulundu. ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Mahkemesi'ne tnterbank'ın avukatı tarafından yapılan baş- vuruda da, Filmcilik Sanayi AŞ'nin. bankanın Güneşli Şu- besi"ndendövize endeksli kre- di sözleşmesi gereğince 486 bin 799 dolar karşılığı 557 mil- yar 334 milyon liralık kredi kullandığı belirtildi. Başvuru- da bu şirket ile sözleşmede borçtan sorumlu olan Medya Holding. Dinç Bilgin. Medya Sabah Holding. Sabah Yayıncılık. Sabah Pazarlama, Satel Sabah TV Prodüksiyon şirketle- rinin. noterden ihtarname çekilmesine karşın borcu ödemedikleri ifade edildi. Yine İnterbank avukatlan tarafından 8. Asliye Tica- ret Mahkemesi'ne yapılan başka bir başvuruda. Sa- bah Dış Ticaret ve Pazar- lama AŞ'nin bankadan 973 bin 948 dolar karşılı- ğı 1 trilyon 115 milyar li- ra dövize endeksli kredi kullandığı ve kredinin geri ödenmediği belirtildi. 'Mal kaçırma yok' Bilgin Grubu'nun hu- kukçulan ise Bilgin'in hu- kuken mal kaçırma ihti- mali bulunmadığını. Ta- sarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun talebi üzerine Bilgin'in tüm malvarlığı üzerine Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tara- fından ihtiyati tedbir kon- duğunu belirttiler. Bu ne- denle ihtiyati haciz karar- lanna itiraz ettiklerini ifa- de eden hukukçular. "Fo- na, Bilgin'in tüm malvar- hğı bildirikli. İhtiyati haciz karan verilen şirketleri de devlet organlannın gözü önündeticaretlerinisür- dürüyor" dediler. Hizbullah operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i daha serbest bırakıldı Yakalanah 5 ldşi hatnal çıkhYurt Haberleri Servisi - Diyarbakır'da 1 Haziran"da yapılan hücre evi baskınında gözaltına alman ve Vali Cemil Serhadh'nın. "Hizbullahçr diye açıkladığı 10 kişiden 5'inin hamal olduğu belirlendi. Serbest bı- rakılan hamallardan Sıdık Erpuş, hücree\ i olduğu belirtilen binadan taşıdıklan batta- niyelerin içinden silahlar çıktığıru anJattı. Diyarbakır Valisi Serhadlı. önceki gün düzenlediği basın toplanhsında. 10 Hizbul- lahçı'nın 5 Kalaşnikof. 4 tabanca ve 7 el bombası ile birlikte ele geçirildiğini açık- ladı. Kamuoyuna u Hizbullahçr diye açık- lanan ve Gaffar Okkan suikastında kulla- nılan silahlarla yakalandıklan öne sürülen zanlılardan 5'inin hamal olduğu, olay sıra- sında ev taşımak için rurulduklan belirlen- di. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terör- le Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan hamallar ile birlikte Hizbullahçılardan bi- rinin eşi olduğu belirtilen bir kadın. ifade- leri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. 'Evi taşırken yakalandık' Hamallardan Sıdık Erpuş. olay gününü Cumhuriyefe şöyle anlattı: "4 arkadaştık. 3'ünün isimlerini biliyorum. Soyadlannı bil- nüyorum. 3 arkadaş Mahmut. Süleyman ve Seyfettin. Bağlar Dörtvol'da bekliyorduk. Saat 11.00 sıralanydı. Karşı caddeyc bir pi- kap yanaşü ve araca ev eşyalan taşımak için 4 ldşi gerektiğini söyledi. Sadece e\r yükle- mek şarrnla 15 mihona anlaştık. Evi nere- ye taşıyacaklannı bize bildirmediler. Pikap şoiorü ile birlikte araçta bir kişi daha buhı- nuyordu. Biz kendisinin ev sahibi olduğunu düşündük. Eve gitagunizde ev sahibinin eş- yalannın başında beklediğini gördük. Evde 1 ba>an. 2 erkek bulunuyordu. Genç ve iyi givimli kişüerdi. 3. kattan araca eşyalan in- dirdik. Biz eşyalan araca yüklerken polisle- rin aparrmana girdiklerini gördük. Yukan çıkarken bize hiçbir şe> sormadılar. Daire- ye çıknğunızda polislerin bizim eşya indir- mek için girfiğimiz dairede olduklarını gör- dük. Ev sahiplerinden şüphelenmedik Ev eşyalannın hepsini paketiemişlerdi. Polislcr açoğı pakederde silah buldular." SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com RTÜK tasansı tartışmaları sırasın- da bir değişiklik, gözîerden uzak bir şekilde kanunlaşıyor. Bunlar; yazılı basına getirilen ağır para cezalan ve yeni yaptırımlar. RTÜKtasarısının te- kelleşmeyi kışkırtacağını ve devlet- medya arasındaki bağımlılığı daha da arttıracağını burada birkaç kez di- le getirdik. Sanınm, medya tekelleri ile siyasetçiler arasmda yapılan bir anlaşmayla bu kanun ısrarla çıkarıl- mak isteniyor. Bu yazıyı yazdığımız sırada belki de bu kanun çıkmış ola- cak. Ancak, siyasetçilerin medyada- ki tekelleşmeyi neden bu kadar çok arzuladıklarını tam anlayabilmiş de- ğilim. Çünkü, güçlü bir medya teke- li, siyaset alanına da el atıp iktidarı paylaşmak, çoğu zaman da kendi çıkarları doğrultusunda yönlendir- mek istiyor. Geçmişte bunun örnek- lerini yaşadık. Yeni yasayla bu alan daha da sıkışık bir hale gelecek. Burada, dikkat çekmek istediği- Basma Ağır Cezalar Geliyor miz değişiklik ise basın tekellerinin görmezden geldiği basın yasasında- ki değişiklik. RTUK tartışması sıra- sında üzerinde durulmayan ve acısı- nı daha sonra hissedeceğimiz önemli değişikliklergündeme getiril- di. Bu değişiklikler, ağır para cezala- n yoluyla basını çökertmeye yönelik. Örneğin, kanunun 26. maddesinde yer alan bazı hükümleri aktararakfe- laketin boyutunu göstermek istiyo- rum. Şöyle diyor 26. madde: "5680 sayılı kanunun 21. maddesinin birin- ci fıkrasındaki 'on bin liradan otuz bin Iiraya' ibaresi, 'on milyar liradan otuz milyar Iiraya', ikinci fıkrasında- ki 'yirmi bin liradan altmış bin Iiraya' ibaresi, 'y\m\\ milyar liradan altmış milyar Iiraya', 22. maddesinde ge- çen 'yirmi bin liradan elli bin Iiraya' ibaresi, 'yirmi milyar liradan yüz mil- yar Iiraya'.." diyerek uzayıp gidiyor. Yani yeni tazminat miktarları en az on milyar liradan başlıyor. Bunun bir haber yüzünden, bir makale yüzünden gündeme geldiği- ni düşünün. Bu cezalar ikinci kez ve- rildiğinde yeni kanuna göre iki misli arttırılıyor. Düzeltme ve cevap hakkı konusunda da basının ve gazeteci- lerin maddi gücünü aşan çok ağır cezalar öngörülüyor. Bu şekilde bir- kaç kez ceza almanız mümkün de- ğil. Çünkü böyle bir maddi yükün al- tından kalkamazsınız. Sıze değişik- likten bir madde daha aktarayım: "Madde 22- 5680 sayılı kanunun 20. maddesi aşağıdaki şekilde değişti- rilmiştir. 'Madde 20- 4. maddenin bi- rinci ve ikinci fıkralannda yazılı hu- susları göstermeyen sorumlular on milyar liradan elli milyar Iiraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu hususlan gerçeği aykırı şekilde gösterenler ile sorumlulann belirlen- mesini veya mahkeme kararlannın uygulanmasını güçleştirecek şekilde değiştirenler, otuz milyar liradan dok- san milyar Iiraya kadar ağır para ce- zasına hükmedilirler'..." Bu cezalara bir yenilik daha eklemişler; "Verilen para cezası ertelenemez" ••• "Bu ülke değişebilir mi?", "Bu ül- keye demokrasi gelebilir mi? ", "Av- rupa Biriiği ile başlayan süreç. Tür- kiye'nin çağdaş ölçülere yaklaşma- sını sağlayabilir mi" türünden soru- lan birbirimize sorup duruyoruz. Za- man zaman umutlandığımız oluyor, "Artık bu g&rici yapı iflas etti, çıkış yolu kalmadı" diyoruz. Gerçekten de bu noktada bazı ışıklar görünüyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki takım ay- nı takım, kafa aynı kafa. Bu malze- me ile demokrasi yönünde, özgür- lükler yönünde adım atmak müm- kün değil. RTÜKtasansını incelerken, devlet harcamalanndaki savurganlığın sür- düğünü görürken, paralann hâlâdin- lemeye, güvenliğe, takibe yatınldığı- nı duyarken, insanın umut içinde ol- ması ne mümkün! RTÜK tasarısına eklenen ve bası- nı maddi bakımdan çökertmeyi amaçlayan değişikliğin acısını sonra göreceğiz. Birçok gazetenin bu pa- ra cezalarına dayanamayacağını ya- şayacak, tıpkı Terörle Mücadele Ya- sası'nda olduğu gibi sonradan 'ah vah!' edeceğiz. Gazeteci arkadaşlar! Bu kanun yü- rürlüğe girdiği andan itibaren yeni bir felaket dönemi başlayacak. Uyanın, gelin şu felakete birlikte karşı koya- lım. Yarın çok geç olacak. GLOBAI^oilriKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU f ABD ve Asyar New York Tımes'tan Friedman Türkiye'deymiş. Kimi yazarlar, Friedman'ın yeni teknoloji ve serbest piyasa sayesinde giydiğimiz "altın deligömleğinin" faziletlerini, küresel McDonald's Cumhuriyeti''nde bizi bekleyen ebedi barış masallarını dinleyerek bi- beronlarına sarılıp renkli rüyalara daladursunlar, biz büyüklerin daha gerçekçi oyunlar oynadığı bahçe- ye geçip, ABD savunma çevrelerinde geçen ay ya- yımlanan kimi rapor, makale ve analizlere bakalım. Asya'da güç dengesi arayışı Rand Corporation'\n ABD yönetimi için hazırladı- ğı "ABD ve Asya" raporu (15.15.01), ABD'nin Asya hedeflerini şöyle saptıyor: 1) Bölgesel bir hegemon- yacı gücün yükselmesini önlemek, 2) Stabiliyeti ko- rumak, 3) Asya'nın dönüşümünü, çelişkileri denetim altında tutacak bir bıçimde yönetmek. Bu hedeflere ulaşmak için önce, ABD'nin küresel liderliğinin sür- mesi, sonra da bölgede bir güçler dengesi kurulma- sı (19. yüzyıla hoşgeldiniz!) gerekıyor. Raporda, bu bağlamda, Japonya, bölgede ABD'nin birinci dere- cedeki baglaşığı olarak öne çıkıyor. ABD-Japonya it- tifakının Avustralya ve Güney Kore ile desteklenme- siyle oluşan eksen, Rusya, Hindistan ve Ç/n'in böl- gede güvenliği tehdıt edici bir konuma gelmesini en- gellemek için caydırıcı bir unsur olarak düşünülüyor. Bu bağlamda, Japonya'nın bölgesel güvenliği sağ- lamak için, askeri ve siyasi yeni sorumluluklar üstlen- mesi gerekiyor. Bu sorumlulukları yerine getirebilmek için de Japonya'nın savunma stratejisinde değişiklik yapması, askeri kapasitesini güçlendirmesi (yeniden silahlanması) gerekli. Böylece, ABD güçler dengesi oyunun geregi Japonya'yı silahlanmaya iterken, ken- disi de daha uzun menzilli savunma stratejilerine (Fü- ze Savunma Sistemi, Vision 2020) gibı çekılmeyı planlıyor. Ama rapora göre böyle bir stratejı uzun dö- nemde oldukça sorunlu: "Endişe kaynağı olan yal- nızca Japonya 'nın bugünkü asken kapasitesı değıl; Japonya, askeri kapasitesini kısa sürede stratejik bir güce çevirebilecek teknolojik ve malı olanaklara sa- hiptir. ABD bölgeden çekilmeye başlayınca, Japon- ya kolaylıkla bu boşluğu doldurmaya, bölgede önemli bir hegemonik güç olmaya başlayabilir." Destekleriz ama... Japonya'nın, bu paradigmayayaklaşımını, Tokyo Barış ve Güvenlik Enstitüsü Direktörü Prof. Akio Watanebe'nin, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar .Enstitüsü'nün yayımladığı Washington Öuartely dergisinin Yaz 2001 sayısındaki, "Eşitler Arasmda Birinci" başlıklı makalesinde bulabiliriz. VVatanebe, önce ABD'nin tek süper güç olduğu- nu saptıyor. Sonra, Japonya'nın ABD liderliğini, ki- mi koşullarda ve belirgin bir işbölümü altında, be- nimsemeye hazır olduğunu söylüyor. VVatanebe'ye göre öncelikle, ABD bir süper güç olarak iki hataya düşmekten kaçınmalı, kimi gerçekleri kabul etmeli- dir. ABD, özellikle Asya'daki yerel sorunlara ilgisiz kalamaz. Ama tek süper güç olmanın getirdiği, her yerde düşmanlar görme saplantısına da düşmeme- lidir. Diğer taraftan ABD, serbest piyasanın ve de- mokrasinin yayılması için çaba gösterirken yerel ko- şulları mutlaka göz önüne almalı, herkesin işine bur- nunu sokmamalıdır. Demokrasi ve serbest piyasa her yerde farklı hızda ve biçimde gelişecektir. ABD dünyanın homojen bir serbest piyasa yapısına sa- hip olamayacağını kabul etmeli, Asya krizinde böl- ge ülkelerinin sorunlanna duyarsız kalmanın bir be- deli olarak, bölgede biçimlenmekte olan yerel işbir- liğini, ikili ekonomik-siyasal ilişkileri, Asya Para Fo- nu gibi projeleri kabul etmelidir. Bu koşullarda Ja- ponya bölgedeki güvenlik sorununu üstlenecek, global güvenlik sorunlarında da ABD inisiyatifini ka- bul edecek bir iş bölümünü benimseyebilir. Japonya yeniden silahlanacak mı? Entelijansiye sitesi Stratfor, bu soruya, ilginç ve- rilerle dolu bir araştırma yazısında olumlu cevap ver- di (28/05). Strarfor'un yorumuna göre yılda ortala- ma 50 milyar dolarlık bir savunma bütçesiyle Japon- ya, dünyanın en büyük ve teknolojik olarak en ileri ordulanndan birine sahip. Daha da önemlisi bu as- keri gücün arkasında, dünyanın ABD'den sonra en büyük ikinci askeri-sınai kompleksi var. Bu yüzden Japonya'nın çok kısa sürede bir askeri sıçrama yap- ması, teknik değil, bir siyasi irade sorunu. Bu noktada sahneye Japonya'nın yeni başbaka- nı Koizumi giriyor ve resmi tamamlıyor. Koizumi, Ja- ponya'nın yeniden silahlanmasının önündeki yasal ve ideolojik engelleri kaldırmaya kararlı. Koizumi, anayasanın, Japonya'yı yalnızca öz savunma duru- munda güç kullanmaya mahkûm eden 9. madde- sini değiştirmeyi, imparatoru devletin başkanı yap- mayı, II. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına kurulan Yasukini Anıtı'n ziyaret etmeyi planlıyor. Böylece yenilgi öncesi imparatorluk dönemiyle siyasi, kültü- rel süreklilik kurulmuş olacak. Koizumi'nin ilk aldığı karann okul kitaplarının bu amaçla yeniden yazılma- sı olması da önemli. Bu ulusalcı militarist söylem uzun ekonomik bunalımdan dolayı özgüveni zayıf- layan Japon halkına çekici geliyor. Yeniden silahlan- ma atılımıysa bir başka olanağı daha gündeme ge- tiriyor: Reagan döneminde askeri Keynescilik (si- lahlanma harcamalan) ABD'de yaşanan yenilenme- ye yardımcı olmuştu. Koizumi benzer bir politıkanın ekonomik krizi aşmakta işlevsel olacağını düşünü- yor olabilir. Gördüğünüz gibi gerçek dünya McDo- nald's Cumhuriyeti fantezilerinden oldukça farklı. ORAL ÇALIŞLAR 12 Mart'tan 12 Eylül'e MAMAK Deniz Gezmiş'lerin idama götürüldüğü gece... 17 yaşında idam edilen Erdal Eren'in mektubu... O \illann mahkûmlarından anılar: Behice Boran, Sevim BelJi, Nuri Çolakoğlu, Emil Galip Sandalcı, Ilhan Erdost, Altan Öymen, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Fakir Bavkurt... Mamak Askeri Cezaevi Anılan Sıfır Noktası Yayınlan: Yerebatan Cad. Salkım Söğiit Sokak No. 7, S Abmet-Utanbul / 0212 511 32 62-527 03 99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog