Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

6 4AZİRAN 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cevreye rasgele ateş etti Emekliöğretmen dnnet getirdi: lyarah SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ANTALYA (Cmnhu- riyet) - Antalya'da arka- daşıyla kavga eden akli dengesı bozuk emekli bir öğretmen cınnet getire- rek av tüfeğıyle 4'ü po- lis, 2'si gazeteci toplam 7 kışıyı yaraladı. Gûzeloluk Mahallesi Kültür Sıtesı'nde oturan ve yalnız yaşayan emek- li öğretmen Celai Zeren, dün akşam saatlennde evde kendisı gibi emekli öğretmen olan arkadaşı Mehmet Talikacıoğlu ıle çiçek yerleştirme mese- lesı yüzünden tartıştı. Daha sonra cınnet geti- ren Zeren, balkonundan rasgele ateş açmaya baş- ladı. Zeren, bu arada ar- kadaşı Talikacıoğlu'nu ayağından vurdu. Olayın duyulması üze- rıne pohs, çevrede gû- venlik önlemleri almaya başladı. Balkondan gü- venlik ekiplerine de ateş açan Zeren, Demircikara Pohs Karakolu Amiri Deprem raporu haorlamyor • İZMFT(AA)- ABD'nin George Was- hmgton Onıversıtesi, Knz, Afet ve Rısk Yö- netimı Enstitüsü Dırek- törü Dr. John Harrald, afet bölgesinde yaşa- nanlar ve yapılanlar ko- nusunda bır veri tabanı oluşturmak istedıkleri- nı söyledı. Harrald, "Marmara depreminm taban venlerinı topla- yıp alınacak önlemler ve yapılacak çahşmalar hakkında proje oluştu- racağız" dedi. Galata'da içki yasağı ^ • İstanbul Haber Servisi -Galata Köprûsü'nün altında bulunan ve 13 yıldır boş duran 114 dükkân kıraya venliyor. İstanbul Büyükşehir Beledıyesi'nın kira şartnamesinde bu dükkânlarda her türlü ıçki satışı yasaklanıyor. Bu durumda. eskı köprü dönemınde ağırlıklı olarak restoranların, barların ve kulüplerin bulunduğu köprüaltında içki satışı tahliye nedenı olacak. Tarihi eser kaçakçılığı • Haber Merkezi - Türkıye'de, arkeolojik kazı sezonu başlamadan önce tarihi eser kaçakçılığındaki artış dikkatı çekıyor. Emniyet güçlerince son 10 günde yurdun çeşitli yerlerinde yapılan operasyonlarda 32 kişi çok sayıda tarihi eserle, 7 kişı de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonlarda Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait 524 parça tarihi eserle çok sayıda sikke ve eski para ele geçınldı. Uzayda seks yasaklanch • Haber Merkezi- Uza>da cınsel hayat ve çocuk yapma konusunda komısyonlar oluşturan Amerika Birieşik Devletlen ve Rusya, yerçekımsiz ortamda anne karnmdaki cenııun olumsuz etkileneceği gerekçesıyle uzayda seks yapılmasını yasakladı. Konu hakkında açıklamada bulunan Rus kozmonotlar da dünya dışında şımdiye kadar cinsel bırleşme olmıdığını ifade ettiter. Başkomıser Muharrem Attintaş ile aynı karakol- da görevli polis memuru KadirYdmaztûrk'ü aya- ğından yaraladı. Zeren'i ıkna etmek için polis uzun süre çaba harcadı. Zeren, kendisinı evden çıkarmak ıçin operasyon düzenlemeye hazırlanan polislerin üzerine ateş açtı. Zeren'in açtığı ateş sonucu Özel Harekât Şu- be Müdürû Yûksel Hı- zaslan ile olay yerınde bulunan Raif Enis yara- landı. Zeren, gecenin ilerle- yen saatlerinde bir yakı- nının kendısini ikna et- mek için megafonla ko- nuştuğu sırada yeniden çevreye ateş etmeye baş- ladı. Bu ateş sırasında da terörle mücadeleden so- rumlu Emniyet Müdür Yardımcısı HibniÖzel ıle DHA muhabıri tbrahim Okumarruş ve AA mu- habin Cem OzdeL hafıf şekilde yaralandı. - TURBANINI ÇIKARMAMAKTA HALAISRARU MISIN? GENİŞ AÇI HtKMET BtLA Türkiye'nin İşi Zor 19 Şubat krizinden bu yana üç sozcükle yatıp kalkıyoruz: Para, doviz, faiz... Kemal Derviş'in programı da bu üç sözcüğun çevresinde tartışılı- yor. Para geldi mi gelmedı mi, borsa indi mi çıktı mı, döviz arttı mı azaldı mı?.. Para, para, para... Başka bir şey yok. Başka bir şey yok mu? Avrupa ordusu kuruluyormuş, Amerika füze kal- kanı için bastınyormuş, Kuzey Irak yeniden çizili- yormuş, kimin umurunda? Türkiye'nin işı zor. Amerikan Savunma Bakanı'na verilen rakamla- ragöreTürkiye Körfez krizi nedeniyle 35 mılyar do- lar kaybetmiş. Irak'a uygulanan ambargonun sür- mesi nedeniyle daha çok 35 milyar dolar kaybe- decek. Amerika ve Avrupalı dostlan Irak ve Sad- dam'la istediklerı gibi oynuyorlar. Onlar oynarken Türkiye kaybedıyor. Şımdi, ambargoyu kıyısından köşesinden delerek mazot tıcaretıyle, Haburtica- retiyle hiç değilse bölgede ekonomik canlılık ya- ratmaya çalışan Türkiye'ye fırça atıyorlar. "Sad- dam'a yardım etme." Türkiye altta kalır mı? Amerıka'ya posta koyu- yor "Sen Saddam'la anlaş, ben Habur"da ikinci bir kapı daha açıyorum." Türkiye'nin işi zor. Türkiye'nin dış borcu 120 milyar dolara dayan- mış. Türkiye'de IMF'nin dediği oluyor. Türkiye'de IMF'nin programını Amerikan büyükelçileri denet- liyor. Türkiye Avrupa'yla kavgalı. Kriter mriter yüzün- den değil, Avrupa ordusu nedeniyle kavgalı. Av- rupa diyor kı: "Ben kendi asken kimliğimi oluştu- nıyorum. Istediğim yere asken müdahalede bu- lunabilirim. NATO'nun asken gücünü de kullanı- Krizi aşmak için hizmet verenlere r Din erce teşekkür Türkiye'mizin zor bir dönemden geçtiCfi günlerde yaşanan ekonomik kriz, toplumun her kesimini olduğu gibi iş dünyamızı da derinden etkiledi. Bir çok firmanın mal sevkiyatım durdurduğu ve gecelik fiyat ayarlamaları yapmak zorunda kaldıÇı bir dönemde ÜLKER, büyük ve sorumlulugunun bilincindeki her firma gibi, üzerine düşeni yaptı ve krizin etkisini halkımıza daha az hissettirmek için hiçbir hizmet ve fedakâriıktan kaçınmadı. Bu davranış, halkma ve tüketicisine deger veren her firmanın asla kaçamayacağı bir sorumluluk olmasına ragmen ÜLKER'e onlarca ticaret ve sanayi odası ile sivil toplum kuruiuşundan teşekkür mesajlan yağdı. Telefonlarla övgüler iletildi. Aldıgımız bu teşekkürleri krizi aşmak için hizmet veren tüm kuruluşlarla paylaşmak istiyoruz. Zor bir dönemde bu krizin aşılmasına yardımcı olanlara binlerce teşekkürler. Elbirligiyle daha güzel ve daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak ümidiyle. rrm. Ama karan ben veri- rim. Avrupa Bihiği ûyesi olmayanlan kararlara ka- nştınrıam." Turkıye postayı koyu- yor yine: "Sen NATO üyesiyim. Benim gücû- mü bırgün Kuzey Irakta, Kıbns'ta, Ege'de bana karşı bile kullanabilecek- sin. Ama benım ruhum duymayacak. Olmaz öy- le şey." Türkiye haklı. Amerika, Türkiye'nin arkasında du- rursaTürkiye, Avrupa or- dusundan dışlanmasına karşı direnebilecek. Dur- mazsa... Türkiye'nin işi zor. Türkiye'nin dış borcu 120 milyar dolara dayan- mış. y g C . f . denetliyor. Pâranın y nağı Amerika'da, Avru- pa'da... Kıbns bölünmüş. Yansı Türk, yansı Rum. Avrupa kabul etmiyor. Kıbns'ı Av- rupa Birliği'ne aldı alacak. Turkıye'yi suçluyor. "Çö- zumü sen engelltyorsun" diyor. Turkıye, "Eşit ko- ' şullarda masaya oturu- rum ve konfederasyona vanm" diyor. Avrupa din- lemiyor. Türkiye yine posta ko- yuyor. "Sen Rumlan Av- rupa Birliği'ne alırsan ben de Kuzey'ikendime bağ- lanm". Ne kadar ınandın- cı olduğunu kanıtlamak ıçin de, "Çekoslovakya modeli"n\ bile ortaya at- yor. Türkiye'nin işı zor. Türkiye'nin dış borcu 120 milyar dolara dayan- mış. Türkiye ekonomik kriz- de. IMF, Türkiye'de prog- ram uyguluyor. Programı büyükelçiler denetliyor. Türkiye'nin işi zor. Türkiye'de "sıyasetku- rumu" var. Hani hep "yıp- ratmayalım" denilen.. Hani o "vazgeçilmez'' olan... Siyaset kurumu- nun bütün bu olup biten- lerden haberi var mı? Av- rupa ordusu, Kuzey Irak, Kıbns, Ege... Ve bunlann uygulanan ekonomik programla ilişkileri, bag- lantılan... Siyaset kurumu ve "vazgeçilmez unsurlar" siyasal partilerimiz bu ko- nularda acaba ne düşü- nüyorlar... Özellikle Mec- lis'te olanlar.. Özellikle de iktidarda olanlar?.. hikrnetbila(<ı ntv.com.tr Aımeden üvey çocuğanakH • İZMtR(AA)-MilU hentbolcü Filiz Oruç'un karaciğerinin bır bölümünün, 17 yaşındaki üvey oğlu Uğur Oruç'a nakledıleceği bildirildi. Nakıl operasyonu bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dah Öğretım Üyesi Doç. Dr. Yaman Tokat ve Prof. Dr. Yıldıray Yüzer tarafından gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog