Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı tbrahim Vıldız • Yazıışlen Muduru SaBnı Alpaslan # Sorumlu Mudür Fikret İlkiz • Haber Merken Muduru. Hakan Kara litıhbarat Cengiz Yıidırım 0 Ekonomı Özlem \ üzak 0 Kultur Handan Şenköken # Spor •Vbdülkadir Y ücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzeltme Abdullah \azıcı 0 Bılgı- Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerı Mehmet Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kurulu İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, Ibrahim Yıkiız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel-4195020 (7 hat), Faks 4195027 0 tzmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıya Blv 1352 S. 2/3 Td-4411220, Faks 4419117 0AdanaTemsıkısı Çetin Yiğenoğfu. Inönü Cd 119 S. No:l Kat.l, Tel 363 12 11. Faks-363 12 15 Müessese Muduru Erol Erkut 0 Koordınator Ahmet Korulsan 0 Mu- hasebe Bülent Yener0 Idare Hüseyin Gürer 0 Satış. Fazilet Kıtza MEDVA C: • Yonetım Kuralu Başkanı - Genel Müdür Gfilbin Frduran • Koordınator Reha Jşıtjnan # Genel MüdurY'anlımcfsı SevdaÇoinn Tel 514 07 53 - 5l39580-5B846O6l,Faks:5138463 \ j\ımia>an \e Bd*an: "V enı Gun Haber \jansı, Basın \e ^ a\ıncıhk A Ş 1 «rkjcagı Cad 19 41 CdğaloŞlu W 4 Utanbul PK 246 - Sı'rkecı Î4435 lstanbul Tel (0 212) 512 05 05 ı20 hal) Faks (0 2 l 2 l < n 8 S 9 ' w-ww.cumhunyet.com.tr 6HAZIRAN2001 lmsak:3.25 Güneş: 5.26 Öğle: 13.10 Ikindi: 17.07 Akşam: 20.41 Yatsı: 22.31 Embriyoya kansertesti İSYDNEY(AA)- Avoıstralya'da geliştirilen yeni bir yöntemle tüp bebek sahibi olacak çiftler. embnyoya kanser testi yaptırabilecek. Sağlık yetkilileri tarafindan • henüz onaylanmayan yöntemin, ailelerinde kanser vakası bulunan çiftlere yapılacağı bildirildi. Yeni yöntemle yumurtalık, bağırsak. beyin ve yumuşak doku kanserleri içın test yapılıyor. 127 metrelik spagetti • Haber Mcrkezi - New York eyaletinin Corning kentindeki Sorges adlı bir Italyan restoranın aşçılan 127 metrelik spagettiyle Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor. 20 kişilik bir ekibin hazırladığı 127 metrelik makarna dev bir tencerede pişirildı ve 150 kişilik bir partide konuklara gösterildi. Sanal günah çıkarmaya ret • VATİKAN(AA)- Vatikan'm üst düzey bir yetkilısi, Italyan medyasına yaptığı açıklamada, Roma Katolik kilisesinin, internet üzerinden günah çıkarmaya karşı olduğunu söyledi. Başpıskopos John Foley, internerin inciFin öğrenilmesinde harika bir araç olduğunu ancak "online" günah çıkarmanın asla kabul edilemeyeceğıni kaydetti. Türkiye'dekionuıriükfelçlüeri sosyal hayattan soyutlamnaktan yakınıyor Enbüyük engel: Engeüenmek • Omurilik Felçlileri Demeği Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Özatalay, Türkiye'de 100 bine yakın felçlinin yaşadığmı söyledi. Özatalay, "Bizi engellemesinler yeter" dedi. tstanbul Haber daha çok insana hizmet vermek istedikle- rini söyledi. Iş üretim atölyesi kurarak omurilik felçlilerine iş edindirmeyi amaç- ladıklannı da söyleyen Özatalay, "Bu ko- ~--—ııuı ıvuı uıu nuda herkesin, özellikle de yerel yönetim- \J Üyesi Gamze lerin yardımlannı bekliyoruz" dedi. Servisi-Omurilik Felçlileri Derne- ği(OFD) Yöne- tim Kurulu Üyesi Gamze Özatalav. Türki- ye'de yüz bine yakın omunlik felçlisinin yaşadığını, bu sayıya her yıl beş bin kişi- nin eklendiğıni söyledi. Felçlilerin halko- yunlanndan basketbola kadar çeşitlı alan- larda yer aldıklanna dikkat çeken Özata- lay. "*Bizi engeUemezlerse bizim hiçbir en- gelimizyok" dedi. Derneklerinin 750 üyesi bulunduğunu söyleyen Özatalay, bu sayıyı çoğaltarak ilk yardım hataları Sonradan oluşan omurilik felcinin en büyük nedenlerinin "trafikkazalarudeni- ze ya da havuza yanlış atlama ve silahla ya- ralanma" olduğunu anlatan Özatalay söz- lerine şöyle devam etti: "Omurilik felcinin en büyük ncdenlerinden biri trafîk kaza- lanndan sonra yapılan yantaş ilk yardım." lyileşme umudu olmadığı için tekerlek- li sandalye ile yaşamayı bir yaşam biçimi olarak benimseyen hastalar günlük ya- şamda karşılaştıkları en büyük sorunun toplu taşıma araçlannı kullanamamak ol- duğunu söylüyorlar. Binalann tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmamasın- dan da yakınan hastalar. "Şartlar uygun olmadığı için evimizden bileçıkamryoruz" diyorlar. Türkiye'de 1998'de kurulan OFD, gönül- lü fizyoterapistler, psikologlar ve hekim- ler yardımı ile üyelerine fizyoterapi, mut- fak adaptasyonu, splint ve el rehabilitas- yonu, sosyal rehabilitasyon ve uğraşı te- rapisi ile tekerlekli sandalye kullanımı eği- timini ücretsiz veriyor. Merkezi Ataköy'de bulunan OFD'ye ulaşmak isteyenler 0212 661 08 61 ve 0 212 661 88 74 nurriarah telefonlan araya- bilirler. Berry ve Travolta Kılıçbalığı'nda Başrollerinde Hallc Berry ile John Travolta'nın oynadıklan aksiyon dranıa filmi •Swordfish'in (Kılıçbalığı) prönıiycri 4 Haziran'da Los Angeles'ta yapıldı. Filmde, CIA tarafindan göreviendirilen bir casusun, bilgisayar üzerinden hükûmet kaynaklannı 6 milyon dolar dolandıran bir bilgisayarriâhişininpeşine düşmesi anlaülıyor. (REUTERS) ... ATTİLAİLHAN e-posta: tan (a prizma. net tr 'İlginç' Soru, 'İlginç' Cevap!.. Daha vapurda, gelirken; elimdeki -bi- ri tamam, öbüru oluşmakta olan- iki 'müsvedde'yi, Fâlih Rrfkı Bey'e götür- mek karanndaydım. Neden ona? Çün- kü Fâlih Bey, başından ben Gâzi'ntn çev- resindeki 'Solcu Kemalist' 'Kadro'nun içindedir: Şevket Süreyya yı ve Yakup Kadri'yi desteklemişti. Çünkü 'Inkılâp', daha başfangıcında, 'Halk Zümresi', •Yeşil Ordu' ve 'Türkiye (Ankara) Ko- münist FırkasT ile 'kendi' komunistle- rini yaratmıştı; yâni Kemalizm, Emper- yalizm'e, Kaprtalizm'e iyi gözte bakmı- yordu; Sosyalizm'le ise dosttu; kendi hesabıma, tam bağımsız' ve 'ulusal' bir sosyalızm tasarlıyorsam, elbette... 'Moskova Komünisti', bunu -Bedii Faik gibi- 'hainlik' sayaridı; iddia, hem yanlıştı, hem haksız; bir kere III. Enter- nasyonal 'beynelmiler nitelığını, StaKn'le yitirmiş: Bolşevikler, tek ülkede sos- yalizm' şiânndan itibaren, gerçekte 'ulusal' bir 'Rus Sosyalizmi' (Bolşe- vizm) uygulamaya başlamıştı. Bunu Ruslar yapınca iyi de, başkalan ya- pınca neden kötü? Üstelık bu geçış', Moskova'nın Ingiliz sömurgelerıne iliş- meyeceğine dair, Londra'yla yapttğı o mâhût anlaşmadan sonra oluyor. O za- man soru şu: Öteki partiler, Mosko- va'nın 'çıkartanna' bağlandı mı, bağ- lanmadı mı? Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan be- ri, 'ulusal' bir 'marksizm' damanna sa- hiptir, daha da ilginci, TKP tarihinin iki önemli 'hizbinden' birısı (Mustafa Sup- hi) Galiyef ocağından yetişmış, eski bir Türkocağı aydınıydı; daha sonralan, 'Kadro HareketT, 'Yön Hareketi', Tür- kiye Sosyalist Partisi', 'Türkiye Işçi Partisi' vd. bu akımı sürdüruyor. Ben TSP'de başladığıma göre, ana direğini 'Mustafa Suphi'nin neferi', 'San' Mus- tafa (Börklüce)'nın oluşturduğu bu ha- rekete yakındım; o harekete ki, StaHn'ci 'Laz' Ismail Bilen, sık sık, Moskova Radyosu nda onu, 'polıs ajanlığı' ile suçlardı. Neticede, başladığım çizgiyi sürdüre- cektim. öyle de yaptım. Al blrinden vur birine Ozaman soru şu mudur? Neden 'Soğuk Savaş'ta 'aşın sağı' seç- miş Bedii Faik Bey, 'ulusallığını' teyit eden, 'genç bir sosyalist yazan' mah- kûm etmeye kalkışıyor? Bu ilginç so- runun cevabı da ilginçtir, ama önce madalyonun öteki yüzunü çevirmeye- lim mi? DP -ve yardakçılan- anti/komünist bir zırha bürünmüşler de, 'menkûp' CHP -ve yardakçılan- ondan farklı mı? Gâ- zi döneminde, ulusal bir Üçüncü Dûn- ya Halkçılığı'na, -en azından 'dayanış- macılığa' (Soltdarisme)-yelken açmış olan CHP; 1935 sonrasında Faşizm'e kaymıştı; 6O'lı yıllarda ise, Yön Hare- keti'nden de, TİP'ten de rahatsız olu- yordu; 'Inönü Cumhuriyeti'ndetakın- dığı, anti/sosyalıst tavn surdurüyor Ya- şar Nabi Bey, -Ulus gazetesınde uzun hızmetı var- 'mağden işçilerinin oto- matik çekiçlerinden' söz ettiğim için, şıınmı Variık dergısine koymadı; arîca- sından da, 'Sosyal Realizm' teşeb- büsünün, 'Moskova ajanlığı' olduğu iddiasını, üstü örtülü de olsa, yapmak- tan çekinmedi. Asıl çarpıcı olan, vak- tiyle Ulus'takı köşesınde Attilâ llhan'ı göktere çıkarmış olan Nurullah Ataç'ın, artık onu yenn dıbıne batırmayı ış edin- mesıydı. 'Toplumcu Gerçekçilik' baş- IIK.II yazısında, aynen, aşın sağcılann' imâlannı yapıyordu: "...düşündüm düşûndüm, başka bir çığır geldi usuma: o da yeniymiş, da- ha çok 'demirperde' arkası ülkelerde ortaya çıkmış, oralarda gelişiyormuş; üriınlerinipekgörmedim, birtakım Fran- sızca dergilerde sözü ediliyor da, on- lardan biraz öğrendim. Ona 'Realisme Socîaliste' diyorlar, 'Realisme Soci- al' değıl. 'Realisme Socialiste' de, 'Social' de, 'Socialiste' de, Societe' kökünden gelirmiş, ama anlamda epey- ce bırbınnden aynlır. Social, benım gi- bi Türkçenin bayağılığını anlamamış- lariçin toplumsai' demektir, 'Socialis- te' ise biliyorsunuz, belli birgörüşü, öğ- retisı (doktnni) olan birpartinin adıdır. (...) Bu da yeni bir şey değil; bu sanat erini özgürbırakmak istemeyen bûtûn toplumlarda öteden beri görülmüştür, hanı bugün 'güdümlü sanat' diyorlar, 'Toplumcu Gerçekçilik' de onun baş- ka türiüsü..." (Dünya Gazetesi, 3 Ka- sım 1954) Bir kere 'Solcu Kemalist' ulusal- criığını yok sayarak, 'Sosyal Reafam'i hınzırca Jdanof'un 'Sosyalist Re- alizm'iyle bir tutuyor; ikincisi 'Millî Şefin sanat danışmanı olduğu yıl- • Arkası 19. Sayfada http://www.prizma.net.tr/AILHAN http^/www.b(lgivayınevi.com.tr/ailhan Faks/0-212/2601988 RENAULT (A Lider üstüne düşeni yapıyor, bugünlere özel yaratıcı çözümler sunuyor: • >?r j»* y .- RAKIPSIZ FİNANSMAN KAMPANYASI Megane RTA 1.4 16v Isı Paketi • ABS ve fren destek sistemi • Sürücü ve yolcıı hava yastığı • Klima ve atermik ön cam • Sınıfmın en ekonomik otomobili MÎİH 9.000.00ÖTİ lavsiyr editen kampanyalı anahtar teshm fiyatıdır. PEŞİNAT TESLIMAT VADE AYLIK OOEME (MİİrON) j VER6İLERİ (AYI (MİIYON) (MIIYDN) ' O.OTL I ! I 7G7.0 TL 1.410,6 TL 2.410.6 TL 3.410.6 TL \ 2.377.7 TL \ 24 641.5 TL 552.9 TL 464.6 TL Özel fıyat âvântajlan Türk Lirası ile, çok uygun, '- sabit taksitler İster sıfır, ister arzu ettiğiniz kadar peşin 3 *- OyokifBank Bu kampanya üyak Bank ışhırlığıylc dü/rnlrnmrktrdir. Bu koşullar ve fiyatlar, finansman kampanyasına özeldir. Bütün modeller kampanya kapsamındadır. Kı-nautt otoınoljılkrının taksıllı vı- k.ımpanyalı satıslan MAİS A.Ş. l.iralıml.ın dÜ7<'nlcnnııktc vr MAİS A.Ş. Yclkılî Salırıları kanalı ile uyijıılarmıaktadır. Kampanya k(işull.ırı m«dclc gört dığı^nıcklrdir. Kampanya sınırlı sayıria olumotıılı kapsarnaktadır. www.renault.com.tr BİLGİ RENAULT: (0212) 327 11 27 Urctıcı firınanın, Önvcdcn btiırimtdcn mndcl, rt-nk, tcknık »21'Hik, ckipman vc aksrsuar di*qî^ikl(ği hakkı sakhdır. SISTf Mll R E N A U L T S A T I Ş N O K T A L A R I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog