Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA 10 DUNYA VE TURKIYE İngiltere seçimlerinde Liberal Demokrat Parti'den bir Türk kadın aday: MeralEce Kadmlara örnek olacaERGtN YILDIZOĞLU LONDRA - Meral Ece, Londra'nın Hackney ve Stoke Nevvington bölge- lerinden Liberal Demokrat Parti'nin milletvekili adayı. Kazanırsa Londra Parlamentosu'ndaki ilk Türk kadın mil- letvekili olacak. Ingiltere'de, çok büyük çoğunluğu Londra'da olmak iizere yanm milyon- dan fazla Türk yaşıyor. Tûrklerin seçim kütüğüne yazılfna oranlan yaklaşık ola- rak yüzde 9-10. Ancak, Türk seçmenin tercihlerinin, büyük partiler arasında- ki oy farkının çok az olduğu kimi se- çim bölgelerinde sonuçlan etkileme olasıhğı var. Meral Ece 1940'lann sonunda Ingil- tere'ye gelen ilk Kıbnslı Türk ailelerin- den birinin kızı. İlk veorta öğreni- mini Hackney ve Stock Nevving- ton'daki okullarda tamamlayan Me- ral, aday oldugu bölgede 20 yıldır oturuyor. Bir dizi sosyal faaliyet- lere etkin katıhmı nedeniyle Türk toplumu içinde yakından bilinen ve saygı gören biri Meral. 1994 yı- lından bu yana belediye meclis üye- si, 1995-96 yıllannda Hackney Be- lediyesi'nde başkan yardımcıhğı görevinde bulunan Meral, Liberal Demokrat Parti'nin Hackney Be- lediyesi'ndeki 16 kişilik belediye meclis grubunun başkan yardımcı- sı. Evli ve üç çocuk sahibi olan Meral Ece'yle Stoke Nevvington'da- ki evinde konuştuk. • Seçime katılan ilk Türk kadın aday olan Meral Ece, bir sürpriz yapabileceğini söylüyor. Ece, özellikle azuılıklann ve kadın seçmenin desteğini arkasına alıyor. toplumun üyelerinin yoksulluk, cahil- Iik ve genele uymak zorunluluğundan dolayı ezilmesine karşı çıkar. Ben bun- lann temel ve çok güçlü prensipler ol- duğuna inanıyorum. - Seçimlerde tşçi Partisi büyük fark- la önde gjdiyor. Liberal Demokrat Par- tiyüzde 12 düzeyinde üçüncü sırada. Si- zin Hackney bölgesinde bir sürpriz vap- ma şansınız olabilir mi? - Gerçekten de lşçi Partisi Hackney'i yıllardır elinde tutuyor. Son derecede merkezi bir parti aygıtlan var ama et- kin bir çahşmalan yok. Kendilerinden çok eminler, insanlann nasıl olsa on- lara oy vereceğini düşünüyorlar. Ancak, seçmenin büyük bir kısmını partileri- ne yabancılaştırdılar, düş kınklığı ya- rattılar. Bu bölgede Liberal Demokrat Parti bir başka seçenek olarak giderek daha fazla ilgi çekiyor. 'LDPdahahalkçıveradikal' Bugün Liberal Demokrat Parti poli- tikalan lşçi Partisi'ninkinden çok da- ha halkçı ve radikaldir. 14 yıldır Hack- ney'i temsil eden lşçi Partisi milletve- kili Dian Abbot'un oy oranını önemli Eski bir İşçiPartiJi -Meral Ece siz daha öoce lşçi Par- tisi ile çahşıyordunuz. Ne zaman Liberal Demokrat Parti'ye geçtiniz ve neden? -lşçi Partisi'nden 1996 yılında, Hackney ve Ingiltere'de etnikazın- lıklara yönelik politikalanndan hoşnut olmadığım için aynldım. 1997'de deLliberal Demokratlara katıldım. Hackney Belediyesi'nde- ki yolsuzluklar karşısındaki tavır- lan ve bunlann üstünü örtme ça- balan da lşçi Partisi'nden aynl- mamda etkili oldu. Liberal Demokrat Parti, açık ve özgür bir toplumdan yanadır. Bu Blair'e destek büyüyor Dış Haberfcr Servisi - Ingiltere'de 7 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalannın favori gösterdiği lşçi Partisi'ne bir destek de ülkenin iki büyük gazetesi The Times ve Financial Times'tan geldi. Yayınladıklan açık tnektuplarİa Başbakan Tony Blair ve lşçi Partisi'ne destek verdiler. Muhafazakâr Parti'nin eski Hazine Bakanı Anthony Nelson'm lşçi Partisi'ne geçtiğini açıklamasından sonra, iki gazetenin de Blair'in yanında yer alması dikkat çekti. Yayın hayatı boyunca ilk kez lşçi Partisi'nin yanmda yer aian The Times'm bu hamlesinin seçmen üzerinde, özellikle muhafazakâr kesimde etki yapacağı ve oylarda kayma olabileceği kaydediliyor. ölçüde düşürebileceğime inanıyorum. Bölge seçmeni beni yakından tanıyor. Aynca bu bölgede Türkçe konuşan seç- men oranı yüksek; başka etnik gruplar da var. Geçen 7 yılda ben bu gruplann hepsiyle yakın ilişki içinde çalıştım. Aynca emekçi kesim de benim aday- lığımla ilgileniyor. Kendimi tanıtmam için birçok sendika beni toplantılanna çağırdı. Unison sendikasından eski bir bölge başkanı olarak, lşçi Partisi ada- yı birçok kez yuhalanırken ben ayakta alkışlandım. - Kıbnslı Türk kökenli bir aday ola- rak Tûrklerin dışuıda hangi kesimler- den ve hangi nedenlerie oy almayı umu- yorsunuz? - Dediğim gibi. Türk toplumu dışın- daki etnik gruplarla da yakın iliş- kilerim var. Örneğin siyahlar, As- yalılar ve tabii Yahudi cemaatiy- le. Hackney'de çok geniş bir Ya- hudi cemaati var. Toplum hizmet- lerinde uzun yıllar çalışmış, okul yöneticiliği yapmış biriyim, bir- çok kadın lşçi Partisi'ni terk edip bana oy vereceğini söyledi. - Türk ve kadın olmanın, bir milletvekili adayı olarak sizin için özel bir anlamı var mı? - Var, çok büyük bir anlamı var. Hem kadınlar hem de etnik azın- lıklar lngiliz siyasi yaşamında, seslerini duyuramıyorlar; hem ye- rel yönetimlerde hem de parla- mentoda temsil edilme oranlan çok düşük. Örneğin, geçenlerde Türkçe Konuşan Kadınlar örgü- tünde davetli konuşmacıydım. On- lara, ktzlanmızın siyasi yaşama ka- tılmalannın ne kadar önemli ol- duğunu anlattım. Benim başanmın geçmişte başka kadınlara örnek ol- duğunu biliyorum. Umanm bu kez de onlann yol- lannın açılmasına yardımcı olabi- lirim.Bugüne kadar, hem siyasi et- kinliğimi sürdürdüm, hem bir işte çalıştım hem de üç çocuk yetiştir- dim. Kadınlann, cinsiyetçi baskı- lardan ve aile sorunlanndan dola- yı siyasi yaşama girmeleri kolay de- ğil, ama imkânsız da değü! Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri 9-12 yaş arasındaki çocuklanmızın, özgün düşünce ve çözümler üretebilmelerini sağlamak, spor etkinlikleriyle sınıriı kalmadan, özgüvenlerini, yaratıcı zekâlannı ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek için oluşturduğumuz yaz etkinliklerimiz: • Müzik ve Yaşam • Yazma Dünyasına Yolculuk • Yaratıcı Sanat Etkinlikleri • Oyun ve Tiyatro Çalışmaları • Müze Gezileriyle Tarihe Yolculuk • Dans Dersleri • Denizcilik ve El becerisi • Yaratıcı Zekâ Oyunları • Satranç Dünyası • Çocuk ve Çevre • Düşler ve Sinemalar • Çocuktan Çocuğa Haziran 2001 'de başhyor. Aynntılı bilgiyi vakfırruzdan edinebilirsûıiz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2001 'dir. UÖUIÂRAŞTIRMACI mumcu;;.!; •Pans Caddesı No 14 Kavakiıdere, 06540 ANKARA Tel: (0312) 417 77 20 pbx Faks:(0312)417 57 46 e-posta umagSumag org tr KASTAMONU GÖL KÖYLÜLER VAKFl'NDAN DUYURÜ Kastamonu Göl; Köy Ensütüsü, Öğretmen Okulu, Lıselen, Mezunlan Sosyal ve Dayanışma Vakfi'nın genel kurulu: Vakfin merfcezinde (Oguzhan Cad. Çağnak Sok. No: 12 Fın- dıkzade - tSTANBUL Çapa Dershanesı'nde) 23.06.2001 tari- hınde saat: 13.00'te, çoğunluk saglanamazsa aynı yer ve saat- te 30.06.2001 günü yapüacakür. Ilanen duyunılur. Gündero: 1. Açılış ve yoklama, . ' *._. îy 2. Divanın oluşumu, 3. Konuklann konuşması, 4. Kurucu kunılunun rapor ve hesaplannın okun- ması, tartışılması, ibrası, 5. Vakıf müdürü ve gerekli personelin alırru için yönetim kunıluna yetki verilmesi, 6. Tahmini Bütçenin okunması tartışılması, kab- ulü, 7. Temsilcılık açılması ve temsilcı atanması için yönetim kunıluna yetki verilmesi, 8. Yönetim ve Denetim Kurulu'nun seçımı, 9. Dilek ve temenniler, •.- .-'•• .* , 10. Kapanış. " ' Vakıf Yönetim Kurulu Tel: (0212) 531 00 49 - 521 22 10 Fax:(0212)523 78 03 NOVITAS Turizm Yurtiçi Kültür Turlan KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Dıyarbakır, Hasankeyf. Mıdyat, Mardin. L'rfa, Harran, Atatürk Barajı, Kâhta, Semnıt, Gaziantep, Zeugma KARADENİZ (12-19 Ağustos) Sınop, Samsun, Ordıı, Gıresun. Trabzon (Ayasofy a, Sumela, Zıgana, Hamsiköy, Tortıl, Uzungöl), Rı:e (Ikizdere, Fırtına l'adisi, Ayder), Hopa, Sarp Yurtdışı Kültür Turu SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1 - 5 Ağustos Tel: (0212)251 2808-09 c-mail : no\ıtası7no\itas.com.tr wcb : \vu\\.no\itas.com.tr BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/1114 Davacı Darüşşafaka Cemiyeti vekili Av. Nalan Abacı tarafuıdan mahkememızde açıJan vasiyetnamenin oku- ması davasında, Kurtuluş Mah. Istasyon Cad. Maliyeciler Sitesi A Blok K: 1 No: 2 Lüleburgaz adresinde ikamet ettiği bil- dirilen mansup mirasçı Bülent Gözügûlsüm'e (Tanca) belirtilen adresinde tebligat yapılamamış ve adı geçenin başka bir adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçe- si ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakJa, Adı geçenin işbu davanın duruşmasının yapılacağı 28. 6.2001 günü saat 10.35'te mahkememiz duruşma salo- nunda hazır bulunması, belge ve delillerini ibraz etmesi, gelmediği takdirde HUMK'nin 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabtnda duruşmaya devam olunacağı ve ka- rar verilecegi ilan olunur. 11.5.2001 Basın: 31791 TC SAKARYA 2. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/530 Oya Uluer vekili Av. Ayten Erarslan, Av. Sedat Erars- lan tarafından Mehmet Şenol Uluer aleyhine açılan bo- şanma davasının mahkememizde yapılan yargılaması suasuıda, Şeker Mah. Adakent Blokkn C Blok Kat: 3 Adapa- zan adresinde ikamet ettiği bildirilen davalıya çıkartı- lan tebligat bila tebliğ iade edilip, yapılan zabıta araştu-- masında adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Oya Uluef in davalı Mehmet Şenol Uluer aleyhine açtığı boşanma davasının duruşması 26.06.2001 günü saat 09.30'a talik edilmiştir. Davalı Mehmet Şenol Uluer'in duruşma günü ve sa- atinde mahkememiz salonunda hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadığı ya da kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yoklu- ğunda yargılamaya devam olunacagı ve hüküm verile- ceği hususu ilan olunur. 24.5.2001 Basın: 31921 Nüfus cüzdanım çalınmıştır.Hükümsüzdür. MAHİR ENDER KESKİN T.C. FATtH 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2000/654 Davacı Yıldız Muştu tarafından davalı Mahmut Muş- tu aleyhine açılan tenfiz davasında, Davalının Abdi Çelebi Mah. Pulcu Sokak. No: 34 D: 12 Kocamustafapaşa-lstanbul adresine tebligat yapıla- mamış ve zabıta marifetiyle yeni adresinin tespiti müm- kün olamamış, bu suretle davalı Mahmut Muştu'ya da- va dilekçesinin ilanen tebliğine, yargılamanın 12.6. 2001 günü saat 10.30'da yapılmasına karar verümiş bu- lunulduğundan muhatabın bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil et- tirmesi, gelmediği takdirde HUMK 213/2. maddesi ge- reğince gıyabında devam olunacagı, dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30.4.2001 Basın: 32044 BAKmKQY2.1CRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL TESLİMİNE VEYA GAYRİMENKUL TAHLİYE VE TESLİMİNE DAİR İCRA EMRİ 2001/986 Esas 1- Alacaklının varsa vekilinin adı, soyadı ve ikamet- gâhı: Mehmet Altundal vekili Av. Ahmet Kılıç, Adliye Karşısı No: 25/A Zuhuratbaba-Bakırköy-lstanbul 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soya- dı ve ıkametgâhı: 1- Murat Kalyoncu, Birlik Mah. 803. Sokak No: 1/6 Esenler- Istanbul, 2- Hüseyin Memiş, ad- reste. 3- Uamı veren mahkemenin ve ilamın tarih ve numa- rası: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/240 esas, 2000/785 karar ve 13.12.2000 tarihli ke- sinleşmiş ilamı. 4- Talebin neden ibaret olduğu: Ilama konu İstanbul, Esenler, Atışalanı Köyü karşısı 12 pafta, 921 parsel sa- yılı taşınmaz üzerindeki bınanın 3. normal 6 No'lu 20/286 arsa payuıa isabet eden dairedeki borçlulann mü- dahalesinin men'ı ile tahliyesi boş olarak teslimi tahliye masraflannın tahsili. Yukanda yazılı gayrimenkulün işbu icra emrinin teb- liğinden itibaren 22 gün içinde (tahliye) ve teslim etme- niz, bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz tet- kik merciinden veya ait olduğu mahkemeden yahut Yar- gıt^'dan icranın geri bırakılmasına dair karar getirmez- seniz 1c. If. Kanunu'nun 24 ve 26. maddeleri gereğince ilam hükmünün zorla icra olunacagı (teslimine) hükmo- lunan mal yedinizde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı bu değer ödenmediği takdirde, aynca icra em- ri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra oluna- cagı ilanen tebliğ olunur. Basın: 32227 KAYSERİ ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1998/624 Davacı Turban Turizm tşletmeleri A.Ş. vekili tarafın- dan davalı Sabri Bayraktar aleyhine açılan alacak dava- sının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan ge- reğince; Davacı tarafından davalı Sabri Bayraktar aleyhi- ne açılan dilekçesinde açıkladığı işlerden dolayı zimme- tine geçirdiğinı iddia ettiği 213. 338.750 lirarun suç teş- kil eden haksız fiîl tarihinden itibaren hesaplanacak ya- sal faizi ile birlikte tahsilini ister dava dilekçesi davalı Sabri Bayraktar'ın tebligata yarar adresi tespit edilip da- va dilekçesi tebliğ edilememesı nedeniyle ilanen tebliğı- ne karar verilmiş olup davalı Sabri Bayraktar'ın duruş- manın bırakıldığı 16.07.2001 tarihli oturumda hazır ol- ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi tak- dirde yargılamanın yokluğunda sürdürülüp sonuçlandın- lacağı ilanen tebliğ olunur Basın: 31187 MERHABA NECATİ DOGRU Gııtt...Gıııtt...Gıdak... Lobi! Ağaca dayanma, kurur. Insana dayanma, ölür. Bul bir lobi. Lobiye dayan. Çağımız lobi çağı. Görürrtün ne ka- dar dökülüyorolursa olsun, için ne ka- dar düzensiz, dışın da berbat... Imajın yerlere serilmiş olsun... önemi yok. Üzülme! Bastır parayı, tut bir lobi şirketi... Lobi şirketin varsa merdivensiz da- ma bile çıkarsın, tüfeğin yok, ama ava bile çıkarsın. Çok geri kalmış bir ülkesin, biryığın ekonomik problemin var, köylü sayın çok, gerisin, pissin, insan haklarına, hayvan haklanna, çevre haklanna saygısızsın, sünnet- lisin, Müslümansın diye Avrupa Bir- liği'ne almıyor olsalar bile lobi şirke- ti sana bir imaj cilalaması yapar, ka- pılar aralanır, pencereler açılır. Lobi eşittir kulis yapma... Zaten tiyatrolann sahne arkasın- daki odalara lobi denildiği için ve bu odalar da oyunu arkadan tezgâhla- maya çalışan insanlann mekânlan ol- duğu için adına lobi şirketi diyorlar. ••• Hürriyet gazetesinde haber çıktı: Bizim Dışişteri Bakanlığı, "TûrWy©'nin Avrupa Birtiği'ne giriş yolunu bka- yan Almanya'daki direnişi kırmak için müthiş bir lobi şirketiyte" an- laşma yaptı. Bizim için kulis yapacak. Pörsüyen imajı yenileyecek. Oyunu arkadan tezgâhlayacak. Dışanda Türkiye imajı Avrupa'ya satılacak, içeride Avrupa imajı Türk- lere pazarlanacak. Yalan rüzgân senaryosu gibi... Bunlar iyi, zararsız şeyler, ancak ortada paranın yarattığı sahte insan ilişkilerini öne çıkartan bir ilginç du- rum var. Yeni kurulan bu lobi şirke- tinde Türkiye için çalışacak ve "Tür- kiye... Türkiye...Canım Türkiye... Avrupalının, armudun sapı var, üzû- mün çöpü var türünden mızmızJı- ğı bir kenara koyup hemen içine alması gereken ülke Türkiye...." diye kulis yapacak isimler arasında memnuniyetsizler var. Hep memnuniyetsiz olmuşlar. Hep Türkiye'yi küçümsemişler. Türkiye'ye sempatik bakmamışlar. Eski Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Gencher, eski Alman Ge- nelkurmay Başkanı Naumann, eski Merkez Bankası şefi Pöhl, Alman- ya'nın ünlü gazete yazarı Peter Scholl-Latour, Almanya'nın meşhur televizyon yönetmenlerinden Bres- ser bulunuyormuş. ••• : Bunlar Türkiye'yi kötülüyorlardı. Şimdi parayı aldılar. "lyidir... tyidir..." diyecekler. Acaba kaç para aldılar? Kaç milyon dolar? Kaç milyon mark? Bu şirketi bulan aracı kim? İki gündür Dışişleri Bakanımız Is- mail Cem' i telefon tacizine aldım, an- yorum, yakalarsam soracağım. Aslında paranın önemi yok. Bu lobi şirketi başanlı olurda, "Av- rupa'da müthiş bir Türkiye imajı rüzgân estirebilirse" Ankara'nın Av- rupa Birliği'nden alacağı paralann ya- nmda kendisine ödenen fındık-fıstık parası, cep harçlığı kalır. İnsan yine de merak ediyor. Kaç milyon dolar odendi? Ve aracı kim? Madem ki şeffaflığa geçtik, say- damlık dönemine atladık, bu halkın da her şeyi bilmesi hakkı var değil mi? Ve aynca Almanya'nın üstelik bu sö- zü dinlenir kişileri, imzalanan UlusaJ Program'ın işleyişinde hangi iyi yan- lan bulup Avrupa'nın kanaat önder- lerine anlatacaklar? Bu sözü dinlenir kişiler, parayı alıp müthiş bir Türkiye imajı yerieştirmek için kolları sıvama karan almışlarken Avrupa'dan gelen "Türkiye Tavuklarını Denetleme Heyeti" berbat bir raporyazdı. Bu ra- pora göre Türkiye de tavuk çiftlikleri çok iyi, kesimhanelersüper, fakat de- netim srfır olduğu için Avrupa'ya sağ- lıklı şartlarda Türk beyaz eti girmesi güçleşecek. Tam devalüasyon yapmışken. Tam kur lehimize dönmüşken. Tam deli dana yüzünden Avrupalı, tavuk etine yönelmiş ve tavuk eti fı- yatlan bizim tavuk çiftliklerinin Avru- pa pazanna daha fazla ihracat yapa- bilme ortamı doğmuşken al sana ber- bat bir rapor. Gııttt...Gıııtt...Gıdak...Lobi... Kirlenmeyi Ölçer ve Hemen Yıkar Köşe içinde köşe olmaz... Biliyorum... Ama hayat dayatıyor... Mecbur kalıyorum. Yeni durumlar yeni ihtiyaçlan ya- ratıyor, yeni ihtiyaçlar da yeni eylem biçimlerinL.Ve işte köşe içinde kö- şe gereksinimi buradan doğuyor. Farkındasınız.... Ne korkunç bilgi kirienmesi var? Rakam kirienmesi... Zihin kirienmesi... Fikir kirienmesi... Gerçeği saptırma... Gerçeğin yansını söyleme... Tartışmayı ana ekseninden kay- dırma. Işin özünü, olayın omurgası- nı gizleme. Kamuoyunu yanıltma... Türkiye böyle sağlıksız bir döne- mi hiç yaşamadı. Kimin söylediği doğru, kimin rakamı gerçek? Kim gerçeğin ne kadannı açıklıyor; kalem sahipleri, yazarlar, televizyoncular, bürokratlar, bakanlar, liderler bilerek ya da bilmeyerek gerçeğin kirletilme- sine alet oluyor?.. Kirmetre ihtiyacı bundan doğdu. Kirlenmeyi ölçer. Saptar, algılar. Ve anında yıkar. örneğin Devlet Bakanı Yüksel Yalova niçin istifa etti? Tütün Yasası'na Kemal Derviş neyi koydurmak istedi? Yüksel Ya- lova bu isteklerden hangilerini ka- nuna koymaya yanaşmadı? Neden? Gözü mü yemedi, gerçekten ülke çı- kariannı mı düşündü? Bakanın isti- NJ — rrfasına neden olan bu tütün kanunu tütün tanmını verimli kılmak için ne- lere ağırlık veriyor? 600 bin tütün çiftçisinin gelirini arttırmak için ne öngörüyor? Tütünün fazla üretilip yakılmasını önlemek, Hazine'yi za- rardan bizim Tekel'in fabrikalarını batmaktan, Maltepe ve Samsun mar- kalannı yok olup gitmekten kurtar- mak ve yerli sigara sanayiine reka- betgücü kazandırmak için bu kanun- da neler hedefleniyor? Kirmetre, kirlenmeyi ölçecek. Kiri yıkayıp, gerçeği size sunacak. Yanndan itibaren hizmetinizde! Dikkatiniz keskin... Size sunulan bilgi temiz olsun. E-mail: necatidogru(« superonline.com Faks:0212 513 90 98 AYAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI Dosya No: 2001/50 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı- karümıştu-. Birinci arttırma 28.06.2001 günü saat 10.00-10.10'da Ayaş Hükümet Kona- ğı önünde yapılacak ve o günü kıymetlerin yüzde 75"ine istekli bulunmadığı takdirde 29.06.2001 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttır- ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını buhnasuun ve satış isteye- nın alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden yüzde 18 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve saOş şarmame- sinin icra dosyasında görülebileceği, masrafi verildiği takdirde şartnamenin bir ömeği- nin isteyene gönderilebileceği. fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya nu- marasıyla dairemize başvunnalan ilan olunur. 22.05.2001 Muhammen kıymeti lira: 3. 000.000.000.-TL Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 06 YU 909 plaka sayılı Dodge Desoto marka larmızı renkii 1990 model kamyonet Basın: 31823 İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/70 Davalı: Hülya Gerçek. Cennet Mahallesı, Cennet Saray Apt. No- 29/4 Küçükçekmece- Istanbul. Mahkememize davacı kendi adına asaleten Ayten Gerçek'e velayeten Servet Ger- çek vekili Av. M. Nuri Uzman tarafından davalı Hülya Gerçek aleyhine açılan velayetin nez'ı davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara karan uyannca, biidırilen adreste bulunamadığınız. davetıyeye verilen meşruhattan ve zabıta tahkikatından anlaşıhnakla, da- va dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine, dunışmanın 28.6.2001 günü saat 11 30'a bırakılmasına karar verilmiştir. Davaya 10 gün içinde cevap vermeniz, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil edilmedi- ğiniz takdirde tahkıkat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verilece- ği ihtar olunur. (213 ve 377. mad.) Tebliğ makamına kaim olmak üzere dava dilekçesi ile duruşma günlü davetıye tebliğ ve ilan olunur. 25.5. 2001 Basın: 31884
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog