Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAN 2001 SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kutan: ftonomiyi yeıikpizbekliyop • ANKARA (AA)-FP Genel Başkanı Recai Kutan. dün partisinin Başkanlık Divanı toplantısı öncesınde parti genel merkezine gelişınde gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Kutan, mayıs ayı enflasyon rakamlannı değerlendirirken "Enflasyon oranlan böyle giderse bu sonbaharda ekonomiyi yenı kriz bekliyor" dedi. Hükümete 14. getısonı önergesî • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP, "yanlış program, yanlış karar ve uygulamalarla eİconomide krize, geniş kitlelerde yoksulluğa neden olduğu" gerekçesiyle Başbakan Bülent Ecevit hakkında bir gensoru önergesi daha verdi. DYP Grup Başkanvekıllen Nevzat Ercan, Ali Rıza Gönül ile Turhan Güven'in imzalannı taşıyan önergede, hükümetin 2000 yılı başmda uygulamaya konulan "Hatalı ekonomik programm sorumlusu" olduğu behrtildi. DYP'nin önergesi ile hükümet hakkında verilen gensoru önergesi sayısı 14'e ulaştı. RusBakan Ankara'ya gelyor • ANKARA (ANKA)- Rusya Dışişlen Bakanı Igor Ivanov, resmi bir ziyaret ıçin perşembe günü Ankara'ya gelecek. îvanov'un ziyareti, bir Rus dışışleri bakanının yaklaşık dokuz yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye ılk resmi zıyaretını oluşturacak. İvanov, aynca tstanbul'da, Rusya'da iş yapan Türk ışadamlan ile bir araya ,da gelecek. İhalelere kriz kolaylığı • ANKARA (AA)- Bakanlar Kurulu, 5 Nisan 200 l'de yaptığı toplantıda, sözleşme aşamasına gelmiş kamu ıhaleleri ve özelleştirme işlemlerinde, ekonomik kriz nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen tarafa kolayhk sağlanması amacıyla prensıp karan aldı. Kararda, "Finans sektöründe meydana gelebilecek olumsuz gelişmeleri önlemek ve kamu yaranmn korunabilmesı amacıyla, ilgılı bakanlara. 6 ay süreyi aşmamak kaydıyla sözleşmenin diğer tarafına ek ımkânlar tanınması hususunda yetkı verilmesi kararlaştmlmıştır" denildi Derviş'i takipte tratîkkazası • İstanbul Haber Servisi I - Ekonomiden sorumlu 1 Devlet Bakanı Kemal • Derviş'in, Kandilli'de Şevket Sabancı'yı ziyareti sırasında yolun karşısına geçmek isteyen Hürnyet gazetesı görev aracı sürücüsü Şengül ' Karakuş'a otomobil çarptı. Araç, olay yerinden hızla uzaklaşırken ağır yaralanan sürücü Kaıakuş, Haydarpaşa Numune Hastanesı Genel Cerrahı Servısı'nde tedavi altına ,almdı. ANAP Genel Başkanı kendisini eleştiren partilileri 'dedikodu yapmakla' suçladı Ydmaz, ımılıalifleıiuyardıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Beyaz Enerji davası ve Mavi Akım soruşturmasıyla ilgi- li olarak partisi içinde de eleşti- rilere hedef olan ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcı- sı Mesut Ydmaz. parti içi muha- liflere sert çıktı. ANAP'ın 7. Olağan Büyük Kongresı'nin4-5 Ağustos tarih- lerinde yapılması karannın alın- dığı dünkü Merkez Karar Yöne- tim Kurulu (MKYK) toplantı- smda konuşan Yılmaz, kendisi- ni eleştırenleri "dedikoducu- hıkve kendi menfaatian için ça- hşmakla" suçladı. Kongrede Lütfullah Kayalar ın başmı çek- tiğı muhalıflerin aday çıkarması beklenırken Yılmaz, muhalifle- re "Parti içinde olmanız, parti- J[ılmaz,MKYK toplanOsından önce Irak'ın petrol ihracaüru durdurmasuun Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ve petrol fiyatlanna nasıl yanstyacağma ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'yi tabii ki olumsuz etkiler. Ama petrol fryatlannda , büyük bir artiş olacağuu sannuyorum. Diğer ûlkelerin bu konuda alacaklanbaa tedbirlervar. Tabii ki bir an önce BM ile Irak arasındaki göriiş aynhğuıın giderilmesini ve Irak'ın petrol ihracaünı gerçekleştirmesini istiyonız" dedL • MKYK toplantısında parti içi muhalefeti hedef alan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Parti içinde olmanız, partinin dışında olmanızdan daha fazla zarar veriyor" diye konuştu. Yılmaz, 4-5 Ağustos tarihleri arasında yapılması kararlaştınlan ANAP'ın 7. Olağan Büyük Kongresi'nde parti içi muhalefetin kendisini yıpratmaya dönük girişimlerini tek tek kamuoyuna anlatacağını söyledi. nin dışındaoimantzdandaha faz- la zarar veriyor" diye sert çıktı. ANAP MKYK dün Ytlmaz' ın başkanlığmda toplandı. Toplan- tının gırişinde gazetecilerin kongrede altematıf aday çıkaca- ğı yönündekı haberleri anımsat- malan üzenne Yılmaz. "Biz re- kabetin gücüne inanan bir parti- yiz. Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar memnun oluruz" dedi. Yılmaz, toplantının basına ka- palı bölümünde ise alternatif a- day çıkarmaya hazırlanan muha- lifleri sert bir dılle eleştırdi. Edinilen bilgıye göre, bazı millervekillerinin parti aleyhine konuştuğunu, bunun da partiyi kamuoyunda zor duruma soktu- ğunu kaydeden Yılmaz. şunlan söyledi. "Ban arkadaşlanmız, 'Ben bu partiyi beğenmiyorum' diye açıklama yapıyor. Bu, parti- yi yarahyor. Bazüannın partide ohnası,partinin dışında olmasın- dan dahafazla zararveriyor. Par- ti hakkında dedikodu yapıhyor." Bazılannın parti ıçın çalışma- dığı halde, partide bir şey yapıl- rmyor, diye feryat ettiğini kay- deden Yılmaz. "Biz, kendikri- negörevveriyoruzbeğenmiyor- lar, reddediyorlar. Parti yerine kendi menfaarlaniçin çahşıyor- lar. Kabinede bakan olunca iyi oluyoruz. Görevisona eren, par- tiyi, bizi kötülemeye başbyor. Ben, bizi eleştiren arkadaşlan- nuzın seçim bölgelerinde başa- n durumiannı da biüyorum" diye konuştu. Yılmaz, muhaliflerin kendisi- ni ve partiyi yıpratmaya dönük girişimlerine de bunları kongre- de delegelere tek tek anlatacağı- nı söyleyerek yanıt verdi. 'DSPkötübirörneK' Toplantıda, kurul üyesi Vefabi Dinçerier, kongrede aday ola- caklara konuşma hakkı verilme- sine ilişkin bir gündem maddesi konulmasını istedi. Bunun üze- rine Mustafa Taşar, ANAP'ın geleneğinde adaylann konuştu- rulmaması gibi bir durum olma- dığını söyledi. Üyelerden Ottan Sungurhı ise DSP örneğini gös- terince Taşar, "DSP könı bir ör- nek. Böyle bir şey bizde olmaz" derken Yılmaz, kongrede aday olanherkese söz hakkı venlece- ğini kaydetti. VEYSEL CAftDAN, ERBAKAN'IN FP'YE ZARAR VERDÎĞİNİ BELİRTTt (ielenekçfler de isyan ettt• tki yasaklı, FP'yi kanştırdı. 25 yıllık siyaset arkadaşı Veysel Candan, FP Başkanlık Divanı'nda Erbakan'ı eleştirdi. Gebze toplantısına katılan 7 FP'liyi de "oyuna gelmekle" suçlayan FP yönetimi, istifa çağnsında bulundu. BÜLENT SARIOGLU ANKARA - Siyasi yasağı bulu- nan Necmettin Erbakan'ın Ana- dolu'da FP milletvekıllenyle göv- de göstensi yapması "Erbakan- a " parti yöneticilennın de tepkı- sme neden oldu. FP Başkanhk Divanı'nın dün- kü toplantısında ıkı yasaklı polıtı- kacı, Recep Tayyip Erdoğan ile Necmettin Erbakan'ın son gin- şimlen değerlendirildı. Alınanbil- giye göre. Erbakan'ın 25 yıllık sı- yaset arkadaşı. Genel Başkan Yar- dımcısı Veysel Candan. Erba- kan'ın Anadolu gezisını eleştirdi. Candan'ın, "Kapatüma davamız sürerken Erbakan Hoca bizim milletvekiUerimizk tur aüyor. Bu- nun Anayasa Mahkemcsi'ndeki kanaate etkisi olabilir. Erdoğan, hiçbir siyasi kimliği ounadan top- lantüar. konuşmaiar yapıyor. İkisi de partiye zarar veriyor" dediği öğrenildı. Candan, FP grubunda yer almalanna karşın yeni oluşum toplantısına katılan mılletvekille- rine tepki gösterirken örtülü bi- çimde istifa çağnsında bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Te- oman Rıza Güneri de Erdoğancı ekibi "oyTina gehnekfc" suçladı. "Yeni oluşumcu" Ankara Mil- letvekili Cemil Çiçek ise anketle- re göre ilk seçimde FP'nin bara- jın altında göründüğünü belirte- rek u Bu yapıyla bu işi götürmek mümkün değil" dedi. CHPde kulisler hareketlendi Değişim şart BARIŞDOSTER Eski CHP Genel Sekrete- ri Ertuğnü Günay, CHP'de genel başkan adayhğınm parmak hesabıyla yapılan, kişisel olarak talep edilen bir makam değil, CHP'lile- rin, yüzü CHP'ye dönük olan kitlekrin ve toplumun mutabakatıyla üstlenilen bir sorumlutuk oldugunu vnur- guladı. CHP'nin ay sonurîda ya- pılacak kurultayı öncesinde kulisler hareketlenmeye başladı. Şimdiye kadar, es- ki Halkm Emek Partisi (HEP) milletvekillerinden Mahmut Ahnak ve lstanbul örgütünden Birol Basaran, genel başkanhğa aday ola- caklannı açıkladüar. Kulis- lerde genel başkan adaybfı için adı geçen Günay, CHP'de değişim gerektiğini ve kongre sonuçlanmn bu konuda ümit verdiğini söy- ledi. CHP'nin, öteki parti- lerden farkuıı mutlaka orta- ya koyması gerektiğine dik- kat çeken Günay, Türki- ye.'ninbunaümdan çıkması- nın, CHP'deki tıkanıklığm aşılmasma bağh oldugunu savundu. Karayalcın. Yeni oluşum sonbaharda Türkiye tıkandı tZMİT (AA) - Eski Dışiş- len Bakanı Murat Karaval- çm, solda yeni oluşumîa ilgi- li çalışmaların sonbaharda tamamlanacağını belirterek herkesi bu harekete destek vermeye çağırdı. Karayalcın, Kocaeli Üni- vötsitesi'nce dündüzenlenen "Ermeni İddialan vie Türki- ye'' konulutoplantıda konuş- mak üzere geldiği Izmit'in Büyükderbent beldesinde, yeni oluşum içindeki partili- lerle görüştü. Yeni bir sosyal demokrat partinin kuruluşu için çahş- tiğmı ifade eden Karayalcın, şöyle konuştu: "Türkiye ö- kandı. Yeni btr devlet yaptsı- na ihthaçvar. Mevcut yapıy- la yola devam edilemez. Toplumun büyük kesimi, »- yasiterekan$ıgüwnbunalımı içinde ve kararsız. Bunu de- ğiştinnek için yola çıktık," Karayalcın, kendısine yö- neltilen "Erdal lnönü'BÜB sorusunu, "Ciddi bir tüzük çahşması içinde olan Erdal Bey,Türkive'nin en güvenflir ismidir. Çok büyük tecrübe- ye sahip. Ama onun adma ben bir şey söykyemem" di- ye yanıtladı. Yalova'nın yerine Kececiler Derviş'le uyum arayışı • ANAP lideri Yılmaz'ın, Yüksel Yalova'dan boşalan devlet bakanlığına atanacak ismi bu hafta bildirmesi bekleniyor. Kulislerde, "Derviş'le iyi anlaştığı" ileri sürûlen Kececiler'in adı ön plana çıktı. AYŞESAYIN ANKARA- ANAP Genel Başka- nı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Ydmaz'm, "Tötün Yasası" krizi nedeniyle Devlet Bakanhğı'ndan istifa ettirilen Devlet Bakanı Yük- selYalova'nın yerine atanacak ismi bu hafta Başbakan Bülent Ecevit'e bildirmesi bekleniyor. ANAP ku- lıslerinde, "hassas" konumdaki özelleştirmenin sorumluluğunun ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kam Kemal Derviş ile anlaşabile- cek bir isme verileceği dile getiri- liyor. Bu çerçevede kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde hü- kümet açısmdan "olumhı" perfor- mans gösterdiği savunulan Devlet Bakam MehmetKeçecfler' in adı ön plana çıkö. Yılmaz'ın, Keçeciler'i Yalova'nın yerine kaydıracağı be- lirtiliyor. MHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Devlet Bahçeti nın hükümette kabine revizyonu ve ba- kanlık sayısının indirilmesine ya- naşmaması üzenne ANAP lideri Yılmaz'm da "şimdilik" bu iste- minde ısrarlı olmayacağı öğrenildi. Bu çerçevede, Yılmaz'ın Yalo- va'nın yerine atama yapmakla ye- tineceği dile getirildi. ANAP kay- naklan, Yalova'nın yerine atanacak bakanın hükümette ^ n i kriz ya- ratmayacak, uzlaşmaa" kışilikte olmasmm tercih nedenj olacağım dile getiriyorlar. Kulislerde, Yılmaz'ın, Derviş'le u çaüşmadan" çahşabilecek isım olarak Keçeciler'i özelleştirmenin sorumluluğuna getireceği dile ge- tiriliyor. Kececiler'in sorumluluğunda bulunan Gümrük Müsteşarhğı'nın Devlet Bakanı Rüştü KâzunYûce- len'e bağlanacağı, Anadolu Ajan- sı ve TRT'den sorumlu devlet ba- kanlığına yeni isim atanacağı ifade ediliyor. Kulislerde bu bakanlık için ise İstanbul Milletvekili Yıl- maz Karakoyunlu'nun adı konuşu- luyor. Uzun süredir tartışılan mal rejimi, perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek MedeniYasa Tasansı'nda uzLasma EMÎNEKAPLAN ANKARA-Türk Medeni Ya- sa Tasansı'nın tartışmalanndan biri olan mal rejimi düzenleme- si konusunda MHP ile Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk uz- laşmaya vardı. Zina ve cana kast fiillerinde yargıca kusurlu eşin payını kaldırma ya da azaltma yetkisi tanınu-ken "kötü mu- amele" fiili bu kapsam içine alınmadı. Yasal rejim, "edinil- miş mallarakaohna rejimi'' ola- rak kabul edilirken evlilik baş- vurusu sırasında mal rejiminin seçüebılmesi öngöriildü. Türk Medeni Yasa Tasan- sı'nın uzun süredir tartışılan mal rejimi konusunda uzlaşma sağ- landı. Adalet Bakanı Türk ile MHP'nin hukukçu milletvekil- leri arasında dün yapılan toplan- tıda 17 önergeyle mal rejimleri- nin yeniden düzenlenmesi ka- rarlaştınldı. Söz konusu düzenlemeler perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Vanlan uzlaşmaya göre, yasal mal rejimi, evlilik sırasında edi- nilen mallann eşler arasında eşit paylaşımım öngören "edinümiş mallara katıuna rejimi" olacak. Ancak. zina ve cana kast nede- niyle boşanma durumunda, hâ- kime kusurlu eşin payını kaldır- ma ya da azaltmayetkisi tanına- cak. Adalet komisyonunda daha önce mal rejimiyle ilgili düzen- lemeler tartışıhrken dayak atan eşe mallann yansuıın verilerek "ödülkndirflmemesi'' gerektiği- ni savunan MHP'liler, dünkü toplantıda ise cana kastın kötü muameleyi de içerdiği ve Yargı- tay kararlannda bununla ilgili göndermeler yapıldığı görüşü- nün dile getirilmesi üzenne bu öneriden vazgeçtiler. Tasanmn yürürlüğe gireceği tarihin TBMM Genel Kuru- lu'nda yapılacak görüşmelere göre 2002 ya da 2003 olarak be- lirlenmesi benimsendi. Bu süre içinde, eski evliler için mal ay- nlığı rejiminin sürmesi, yürür- lüğe girdiği tarihten sonra ise edinihniş mallara katılma reji- minin uygulamaya konuhnası kararlaştınldı. Önergeyle, bo- şanma durumunda, aile şirketle- ri ve işletmelerinin bölünmeme- sine yönelik düzenleme öngö- rüldü. Buna göre eşlerden herhangi biri, diğerine işletmenin yansı- nın değerini karşüayacak oran- da mal bırakmak koşuluyla iş- letmenin tümünü alabilecek. Yeni evlenecek çiftlere noter hu- zurunda sözleşme yapmanın ya- m sıra evlilikbaşvurusu sırasın- da seçeceği mal rejimini bildir- me olanağı tanınacak. Sendikacılar tartıştı Başbakanlık koridorunda kavga • Kadroya alınan mevsimlik işçüeriû toplu iş sözleşmeierinden yararlanması için bakanlarla görüşen Türk-tş Başkanı Meralile TÜHtSGenei Sekreteıi Ahmet Ateş arasında sert tartışma yaşandığı bildirildi. ANKARA (Cumlıariy^ Bürosu) - Türk-iş Genel Başkanı Bayram MeraLmevsimlik statüde çalışırken sürekli kadroya alınan 49 bin işçi- nin, mayıs aytnda sonuçlandınlan toplu iş sözleşmeierinden doğan haklardan yararlanacagını söyledi. Meral, Başbakan Yardımcısı Hüsa- mettin Özkan'ın kendilerine bu yönde söz verdiğini kaydetti. Hükü- metin, yeni kadroya geçen işçüeris sözleşme haklanndan yararlanması konusunda aceleci davranmayacagı öğrenildi. Kadroya geçen mevsimlik işçile- rin yeni haklardan yararlanması ko- nusu, Meral ile TÜHİS Genel Sek- reteri Ahmet Ateş arasında, Başba- kanlık'ta sert tartışma yaşanmasına neden oldu. Kavgayı Başbakanlık görevlileri önlerken Ateş ile Me- ral'in birbirlerine hakarete varan sözler sarf ettiklen kaydedildi. Meral, sürekli kadroya geçirilen işçilerin durumunu Özkan, Maliye Bakanı SümerOralve Devlet Baka- nı MehmetKeçecier ile dün Başba- kanlık'ta görüştü. Başbakan Bülent Ecrvk'in daha önce söz vermesi üzenne Taran ve Köyişleri Bakan- hğı, Orman Bakanhğı. DevletSu îş- leri Genel Mûdürlüğü ve Köy Hiz- metleri Genel Müdürîüğû'nde çah- şan yaklaşık 47 bin işçı sürekli kad- roya alınmıştı. Başbakanhk'taki görüşmeden sonra açıklama yapan Meral, bağıt- lanan toplu iş sözleşmesindeki hak- lardan yeni kadroya geçen 47 bin iş- çİBİn de yararlanacağı yönünde Baş- bakan Yardımcısı Özkan*ın kendile- rine söz verdiğini kaydetti. Hükümetin IMF'ye verilen niyet mektubunun toplusözleşme görüş- melerinde delinmesi nedeniyle bu koşullardan yeni kadroya geçirile- cek işçilerin yararlanmasına soguk yaklaştığı ve bu konuda acele etme- yeceği öğrenildi. Yeni kadroya geçen işçilerin söz- leşme haklanndan yararlanıp yarar- lanmayacağı konusu, sendikacılar arastnda sert tartışmalara neden ol- du. Başbakanlık'taki toplantıya ge- len Meral ile TÜHİS Genel Sekre- teri Ateş, Ozkan ile yapılan görüş- menin ardından koridorda sert bir şekilde tartıştı. Başbakanlık görev- lileri, Meral ile Ateş'in yumruklaş- malannı engelledi. Hazırlıklar sürüyor Tütün Yasa Tasansı'na hız ANKARA(CumhttriyetBürosu) -Devlet Bakanı MehmetKececiler. Tütün Yasa Tasansı ile ilgili hazır- hklann sürdüğünü,çalışmalann ta- mamlanması durumunda tasannın yann Bakanlar Kurulu'na sunulabi- leceğini söyledi. Özelleştirme îdaresi Başkanı (ÖÎB) Uğur Baçar, dün Devlet Ba- kanı Kececiler'i ziyaret ederek Tü- tün Yasa Tasansı taslağı hakkında bügi verdi. Keçeciler, "Yisatasa- nai3 nuna son şek&oi veriyor. Bakanlar Kuruhı'na bu hafta gebnezse bie öbûrbaflagetirmuhakkak.Enk> Başbakanlık Taşıt tasarruf genelgesi ANKARA(CumhuriyetBürosu) - Başbakan Bülent Ecevit imzasıy- la daha önce yayımlanan taşıt ta- sarruf genelgesine bir ek genelge yayımlandı. Genelgeyle, daha öoce yayımlanan genelge uyannca araç envanteriran Başbakanlık ve Mali- ye Bakanlığı'na bildirihnesini is- tendL Genelgede, yabancıkonukla- nn ulaşımında kullanıîmak üzere Başbakanlık ve Dışişlen Bakanlı- ğı'nda 15'er araçlık protokol hava- zu oluşturulacağı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog