Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2001 SALJ 8 OSS 200 l'E HAZIRLIK S Ö Z E L 1 A ş a ğ ı d a k l c ü m l e l e r i n h a n g ı s i n d e a l b ç i z l i i s ö z c â k y ı n a n l a m r v t a k u l u m d m a m t ş t ı r ? A ) D a 6 O a s i n o a t a e v d e n e / a p a c a t o ı n 7 B ) Ş t ş e n ı n a f l L O i t > r t u r t u a c a m a d ı m C t M ı n d e n n y u z u n d e - e k e t e r v a r D ) A d a m . n * g o v o e s ı o t u r d u g u k o t t u ğ u k a p l r y o r d u D C a m a ş i ' i a n d o l a b t n fcınagtajnekoydurn 2 . " K e s n e k s ö z c ü f l Û a s a ğ ı d a k l c & m t e l e r i n h a n g ı s m d e " a z a l t m a k g u ç i e s i ı r m e f c " a n l a m ı y t a k u t t e n ı l m ı s l ı r ? A p t a ~ ı o r t a s T d a n k e s e l m B ) D u r u p d u r u r k e n t e i e f o r t u « e s t ı t e r C ) R j z g â r a r a b a n ı r t h ı z ı n ı k e s r y o r Q T o r e n ı ç ı n b u t u n y o f l a r k e s m ı $ l e r 3 . " U s f s ö z c u ğ u a s a g ı d a k i c ü m l e l e r t n h a n g t s i n d t d e y i m I ç ı n d * fcullaınlmarrHstır? A A r h a d a ş n n u s t p e r d e d e n k o n u ş m a s ı n a ç e r ı e r r ç t ı B ) Ç o k s e v d ı ğ ı a n n e s n ı n u s t u n e t o z k o n d u r m a z C l H e p b d i f c t e k ö y u n u s t b a ş ı n d a k ı o r r t a n a g r t t * D ) A n l a ş l s n y t n e p a r a n ı n j s b j n e y a t a c a k s m £ ) K u m a z a d a m b u t u r m a l l a n u s t j n e g e ç ı r m ı » 4 . * B r s a r t a t y a p r t ı t n ç b v $ e y a ç A l a m a z e t e a t t ı ğ s e y i s z e k a b u t e t t ı r r " o z d a y t t r y f e i a n a t y a p ı t ı n ı n v u r g u l a n a n o z e l H ğ l a s a ğ ı d a k ı l e r d c n h a n g i s i d i r ? A ] E O u t e y K d ^ ı B > F a r k î ı l t ğ . C ) G e r ç e W > g ı 0 } E v r e n s e f l ı $ ı E ) O g r e t ı a h g ı S & r rnasali t t a t ı r t a b y o r s u n * K 6 u f u t f a r • a o a f c a t a o a f c a I G u n e * a ğ a ç l a r d a n s a r x a d u r H G e o e d e n v t M ı z i a r a k a g y r s u n I f i tap^tooasrnebakaoursun V B u d f z e l e r i d a h a a n l a m h k ı l a b i l m e k I ç i n m a n a r a H a n m * » ö z c û k t e r d e n h a n g ı ı k n i n i n y e r i d e g a * i ı n l m e 4 l d J f ? A I « I V B 4 « e l l C ) W v e F V Ö I f t v e V E I v e V S I O y u n ç o c u f c t ç m d u r t y a y l a b u t u ş m a n n * d u r a - frdır 1 Ç o c u k t j g u n t k c t e n e y ı m l e n y a s a m b o y u n c a ft Ç o c u k o y n a y a r a k t a n ı r d ü n y a y ı r v H a y a f l e n n n r e n f c f ftıjı v e z e n g ı n h j ı . ç o c u f c J u f l u Yukandakı nuıraralanmif cfimlelerden hangHeri anlanıca en yafcındtr? A) I velV 81 II veIV Cl III verV D) ıı v»m Ei l veBf 7. ryıbrkrjnusrnanınbrbaşı brorta» îwsontıotmafrfır Bu cumlede "ıy bır nonuşrr-an n* vurgulanan ntteHklert asağıdakUtrin hangfstnde verihniatlr? A) Düzen Aç,kJğt B) Ptanl otması KısaEiğ> Q Ptanlıotmas KesrWı0ı OÇ Farkl*gı Yatırrtfl. E) Yojımlugu Kısaitgı 8. (lj Ansiotates ın ön« urduOu txçımiyt« dösunme ınsan hayvandan ayıran brtnyn âzeffttr (tl) Duyun ve afenım en}en ayı olarak akltn ba$ msız ve ayırma ve bıçtmien kavrama y«tıs*dif (IV) Aktin •Vtamntnjrunudjrdufunme (V) Ouşunmenn bafe b«r tmpm a^nasıyo duşûnce oiuştr Bu parçada numaralanmtf cûmMthn hanpl- •ınd» tanım yapılmamıylır? D) IV E) VB) II fvhantatınıgentstetmiftır (M)Kayadıptenndeaçar MBfden y«dıv«fer guiienne de^ın turtu (Ml) Orüüen ç>DtatMar da bonöan kaynaWanw (FV) (V) Isstz Anadolu bozk risnndan tattn Amenka ülkeienne Kaaa/genış b*r alana yayılır Ceytıun Atuf Kansu hafigtt^ anlamca tn valundır? A) I veil Bi tt veHl Cl wN D) I «IV E) IV veV 10. (MMetnEto^urunılkyap<tlanndaditus1at'd> »'•' uttal'flıntn buyruğundaydı oysa son yapıttannda bumjo tersmı göruyoruz (U) Bu yap<tlarmda d tır tadını çıkarayım deriter $ıır nı getınp ç kmaz tw> aokağinoftasmabrakı-emşör ftllJAyn zamanda ıyı Dır re$sarr md^undaf her sûzcuğu btr erg kurcaiar gıb* evınp çevirrr>eyc fazlaca du$muftur (IV) Oysa * yap tlannöa aniafni. «UTJCU özgur şnrier vardır (V> Bunl«rdar ya n amarigmçdeytşief ıÇVMtB açık seçık ûz bık*nrun tınnı ustaca »rmesmı bfrnatr Yukandakl numaralanmtf eQml»(*r1n haofli tonrKte yargı gfkç—tyt» v«rilmt«t»r? A) I vtll Blll yellt C) Ml « P V D) IV veV E) I veV 11. Kendı tanhı ıçınde bodutmamafc ve nefe* aimak ıç*n taşım kaW fan hertces keodt d 5'"d» °n * ^ıt gıbı gOrOnen ba^ka gefçekler göruyor Do$uda bauyı arayif batKta dogu ûzter* var Kuftürtenn k«nd< kendıier ne ye*m«d(Kİennır bundan ojyuk defıi> mı otur^ Bugun başka kı,»turtenr ûzie^tı ınsarı bvJtu^ltA ve bırt* aramaya vone<t)yor Bu parçada geçan >endı tar*x pnde bogmmama*.- sözüyle anlatılmak istencn afağıdakft«rd»n hangteMır? A) Sa»tı B) Dogu q Gerç*l«ın karvfığm ıncetemek Df Tanhı tek gerçek oiara* atgdamama* i orta* üer kununle b 1 2 . A f a & d a k ı c û m l c l e r i n h a n g l t m d e z a r f g ö r a v h ı d » k u l l a n ı l a n b * l i r 1 t e i z * d t a m 4 a m a s t v a r d ı r ? A ) P « r o l y e » d l k a z a g ı d M t t a t ı n c ı ç e k t ı m ı ' ' B ) B u t u n e ç y a y ı s a t o n a u s t u s t e y ı ğ m ı ş t a r q O u n g e o e f c ı h a b n a t ç i e r a c s ı y d < D ] B u y l d a s ı m f i n b ı r n c i s ı o » m a * ı s t ı y o r d u £ > & r s u r e d a ^ a o n ö r t a a t b a ş . g * n e k k a f a r ı n d a y d ı 1 3 A a a g t d a k l c u m t o l e r f n h a n g ı s « ı d e M l « k i ( d u r u m • U ) a b m f i ş a n t z a m i n v a r d ı r ? A O i a y t a n o o l a r a d a a r l a ö n z m ı ' B ) B e d e y ı n a r t a c r a l a r d a y D ) O n a d ^ e n d e d u ^ u o c e i e n n ı s o y t e m ı ş E ) B ı r ç o j u n d a b u i u t i b e n z e n m g ö r d u n > 1 4 . A ş a g ı d * * i c ö m l « l e r i « b a n g ı s t n d e ı m e « k m « I M » t M B « w n » y o k t u r ? A ) A « f a l t y o l u n d e n n l e » e n ç u k ı j r i a r ı n ı d o l d u r d b l a r B ) B a ı ş a ş ı r t a n t e f a r ş ü t e m y u k s e k ı § ı y d ~ Q O H a r a o k u t u r g - n ş k a p ı s ı n d a r s s t l a m ı ş t ' k D ) S ı n a v s o r u l a r t m n b ı r ç o â u r u y a n ı t l a y a m a m ı ş E ) O a v e l e t z r m r ' d e k ı a r t e s m ı n i ı > m « e r t t e r ı k a t ı l d ı 1 5 . A « a g > d a k f c ü m l e l c n t e a l t ı ç i z f l i » ö z c ü k 1 « r t t n h a n g t s i n m y e r i n e b i r ı s ı A ) B u n l a n b a n a a n t a t a n n B ) B a n l a n n ı O t ı i e y ı p d o l a b a k a l d ı r d ı m Q H e r s e y ı K e n d ı n ı z e d e r t e d » f w y o f s u m j z D ) D a h a s o n r a d a renkHenm y i K a y a h r - Ç Ş u ç o c u k i a r n > e f a k l a r > e y e b a K ı y o r i a f ? 1 6 . A f a ğ ı d a k t c ü m l « t e r l n h a n g ı ı m d c k i b i l e s l k o h ı s u m u ö t e k l U K d a n f a r k l ı d ı r ? A D u n b u s a a t t e r d e k a h v a t t y a p « y o r t J u f c 8 K o n u t t i a r m z p a z a - t e s ı g u n u g e l e c e k l e r C ı B o r o ı m u g e l e c e k a y û d e y e b ı l ™ d e d ı D ) Y a r a l ı y h a s a n e y e g ö t u r e f c m E } A n l a H ı k . l a r » T i a n ı g n ı n a r r r n y o r s u n 7 1 7 . I r a a n k e s e s t m k a f a s ı n a b o ş a f t ı r s a f t m s e ? n u a i a m a z o r a d a n " c u m l t t i n ı n T t u r a l l D I J T T I S U Z s o r u " b l ç t m i n d e t ö y l v m ş ı a s a ğ ı d a k l l e r d a n h a n A ) I n s a v i k e s e s ı n t k a f a a n a b o ş a l t ı r s a k i m s e o n u a t a M r n n o r a d s n ' ? B ) I n s a n k e s e s m k a f a s n a b o ş a l b r e a o . n u k ı m s e a i a m a z TH o f a d a n 7 C ı I n s a n k e s e s m k a f a s ı t a b o ş a R ı r s a o n o k ı m s e o r a d a n a t a m a z r m ? D j ı n s a n k e s e s ı m k a f a s m a b o ş a i t r t a o n u c r a d a n i n & a n k e s e s t n ı k a f a s < n a D o ş a t ' r s a k ı m s e o n u o r a d a n a t a b a V r r u ^ 18 Aşagıdaki cum<«ierta hangtomdt kaynaşünna A) BcyıIOakûyünegKJecekmtş B) Kızı^/a bagıştayacakmı; evlennt Q OytarnçoğubmnıadayıfTHzavBfidı D) OOngKtbjk sınavı kazanacagtm jmuycnlu E) Onun kovayla su tasıdığm görnuştûm 19 AşagtdaUicnktn hangi») nesne v« yfiM«md«<i oluşan iki Agvli b.r cumtettr? A) Sûztermtikfi*esı «duğunu hçunutma Q Bır yazann Hk yazdıklannda butün grfbr Df Herkesten ya da kendtndcn utanç duyacağm E) Bu romandafcı htav boyası drftkatmtzı çetuyor 20 A««ğNtakı cûmtatorin hangni ftgaltffai» dogru aynlmtfbr? A) Ankaradan / doner dOnmez / senı / «rayacaû^m B) Okumayı Oğfenmek I sanattann /en gucüdor Q D) B Hayatın oWu§u n « yetJe umui / vardrr 21 A»afl«la*l e0ml*tw1n hangtotnda kauı çizgi (-) yanlı* tuıllanıamifttr? A) O fakültefnn duvarırnJa Atatüriı ı*ı Hayatuen haMcl Tiûrvt •VnCbr ozdeyşı yw aimaMadır 8) Yunus Emre Turkçentn Olûmtuz ozanı şnrlerınde msan sevgısme öncelık verdt O Behçe(K«m*Çaglar 1908-1969yılvi arasında yaşadı 0) Bu oze*tı}ı bütun Hınt Avrupa dıJiennd* gorebıtnz E) KdsadekısOzclJldenlegenş-düz"a.e"ünlulBn kuİBn*nıs 22. Ş«rkonuKindakatim.B ^ietrrKkyız kı yazdManmtz Fuzttnm B*u--- NecimndMgı Yuou»Emretem. KaYacogianlarınsutadıgıagacın bu emektefe tay* Bu eumkJd^ü noktıl. virgulün ( ) kulUnrm., a*av»dakJ •çtfcfaunatann hangiaina V n t * o4u« tnrar? A) Aralannda vwgüll«r buiunan sOz Meklermı B) Antomca brtnne bagiı cûmteten ayırmaya Q Of E) Cunle çtndekı görevde» «özojMen ayırmay» 23. Benom serbest Uçuden Dekledıgırr >ey aruzun ve hecenn ahenk û^elenne uyarak kıfıy* ve beıuen luıralardan kjrtutrrKJŞ daha canl Qv aes doruğuna ulasmatdır Vatery'mn sözunu eitjgı o gulueter o baluşiaf o hançerede kjlan çıgJıklar Butun buntara ancak böyte bır ölçunun *ıavaaır>da varabıltrız Bu p«rça«a fkç noktamn { ) t aşagıdaklton}» haıtgleldk? A) Sûztın ûnemtn iAjrgulamafc B) Cjmlenm tamamianmadığcnı I Cf OrnekierOeta <tar>jtiıgâ dakkaiı çekmek 0) Açıfciarıma» »akıncah gOruten «ealen ıj E) Ctmteye küçumseme atay anâarrn kaimak 24. Bir k w i ı n özuhnesMn, *Yüzunde keder rHjkum Suruyordu çızgılennde huzur betnyorcKı * şmktindm aniatrimast, anlabmn 6zeHikle hangı A Yaimlıga B) AçıkJtga O Ounjkıga 0) Knai>ga El Ozgunluge 25 Bu cumlcdckı anlatım bozuklugunun n«den) B) YıAJerr yant^lıgı (aksıkfegı) O Gefekıaaözcûkkulanıfcnau 0» Naanaekalcftgı E) fafcaf sormaya css*re< ederrvyonju " Bu cumfciMu anlatım kuaurunu gManrtak içtn A) •Hert»'«OzKgO'baas.'y B) TDuıuyortu* sözcugu cûrrteder at*nat O ttorvye* tftzcugu'r« zamar'yaptlmetı 27 Olumden kofkmamak msaMn cwur oMuflunu gtotermez ıntıhar etlcnler twz« yafamak tçın <*neklen daha cesur o*na* gereidjgn ûgreönajlBnır Bu cümMekl anJatım bozuklugu aşaffiâakjltfin hangnıyle gMertttMKr? Aı "Bse* sozcuğL cumleden çıkantorak 8) "Daha* sûzcug\j cumledefi çtkartar* d "Bıze* yenne "ırsaolara" getınlerek 0) "k?n-»özcugundersonn-de"ba4ujc>getri)erak 8 CHmHtien" ve daha* sĞzcJkter cumteden 2 t -Ta2ilagt*fiDiFf»nnb.rak'imas. batka lurtü »nrter yazıtnaaı" br alum drye adandntaMr rm'' Kendmden öncektier gıbt yazmamak a>ağ yıAarı her ozan n ttieg«3r ama buru başaran hev ozan tor akım doguramaz Sözgeiifi Yahya Kemal kendınden oncak azantargin yazmamıstır ama onun ytn b* akim oiama'mıjii' Nedım yazılageien fiın btrakmarTHftır avnay^ıbıraiumaiancOsuoknuatur Bu parvada yazar dOıâncctİnt Inandmcı M m k Içtaı a^agıdakı anlatım yoUanndan hanytttn* bafvurmustur? A) Aç*kıama B) Tamn Ct Tartifma 0} BcnzetfTi« E)Oykuiefn« 29 En gefçekça romafi bde gerçagm Mdece aynast oimakla kalmaz anlam^ı h«r seye ister ıstemez yazann tnançlarından geien gerçek ustu btr deger kanşu- tyıtekOUniFi aklakaranınçabşmaeıazçok her r gman da vardır Fanat 19 yuzyıi balı romanalığının yarattığı getenek bu çatışmatarda yazann apaçık taraf lutmayafak, roman ktşdennı gerçak hayattakı ozeMMenyte ete atnastm rsanlar kahraman değtl karramaniar ınsan etmesım kımı ınsan: ak k mt ınsam kara 3egrl her ınsam afaca i ıster Bu parçada geçen *ner msam at •Azuyfı anlatıbnak totefitn a«*gnlaktl«rd«n ha*>g»ldır? A) Irtsanlar ıyı kûttj yanlarıvtateridclearlatmak B) Anlatıtaoiars gerçe* üstu btr değer kaimak C) Romafterdakatıgerçeklgebaglanvkairnamak D) Kanramantan ve korkaUan bat*ınden Byirmafc E) 19 yüzyılbatifomanol^ıoıeteçhrmek 30 Anıtar goğsumı*ze stgınan yarat kuslar Knstal tşmlanla yalnızığı yAegvnffın Kart guntenrruzm s*s çanı Anılar parmaktanmızda ezgıyı dokuyan mızrap Çaiınan kapilarda tannmayan yuzter Bu dızelerda beUrginlefm anUtım yohı »»afl' dakilerden hangısıdir? A) Benzetme B) Karftiastırma C) Açıklama D) Betımietne E) Ömektend m>e 3 1 . BehçethtocabgıiBe$attBşıravgıdtr Şıır dûnyas.n. oluşiuran matzem«sınır büyuk bOkjmu Beşıkla? a aynlmîçter Çocukluk yıHanndan baştoyarak Omrunûn aonuna kadar Beyfctay i yans^tır yrtennde Pazardan ç y ş r Çamavragöen *^*erkadın(ar»okjjn yuztenyle dar sokaklara d*ar1*r Kapalı evlerde bcnalan genp ktztar annelenyle Baffiofos alanına senniemeye çıkariar Buçevndeta bu evterdekı her şeyte ılgrtK*r Behçat Necabgı* Enküçükbıröksuruğu bte >caç]rma2 Yantj ) Dflfüncenın akışına gfir» bu parçanın tonuna af»gıdakllerden hangiaı Btiritemaz? A) can kuta§ı ıle Beçıkiaş Anler 8| Be^kta? < bır şrtr kaynağ OMKakgOrur 0 nesnefVktenayTilmamakgerek&ğınictusuryar D) )«samınınve9wvwbırparçawdirBefiMaş E) şııre gıden yolun Be?ıkta*"tan geçtıgmı bAr 32. Çok yazan şaırienmtzm bazısı son yazdıgt t>r ş»rte a«kı bır fnnnı eskıbyor Ceyhun Aîuf Kansu da ıse tersını göfOyoruz Onun yenı bır şwı eskı bır fnnrtı da kjfcndınyor aydtrtabyor tiatta o esta «w kuaurtu bır %>u oisa btle Bu parçada s8zd edllen ozanla ıigdi olarak vurgulanmak ıttenan asagıaanııeraen nan glsıdk? A) 'VerM^iriertn eskderntn uzemdeyap(landRdıQı B) Şır getene^mıze bağh ûimadıg Q Dtfier şaırlerden her yör jyle fark) oidugiJ D) Şıınennı surekl /enıteyıpgelışîırdığ E) ESKJ >ıırtenn*n ku&u'lu yanlann* okuyucusuna 33 Ganp 5.ır*>e uzaktan Daknnş şaırler Fazıi Huaiu Ahmet Muhıp Ahmei Anf Alıl a iihan belk) de şnnn kavgasın daha ıyı değertendrmffier kendı yaprflanna akraba yönler y e uygulam şlar gerısıne r Fazıl Husnu tMjniarm baş nda ıtaret sayd ğ >çtn Orhan Vel Oen bır ad rr d sar atamamstf Bu parçada dûş uncentn akıfinm bozutmamasj Için artı çnılı sfizlenn yerine »«ağıdakitartlefl nanoisımn g«ttnlm««I uygundur? A Otıar- Veli y nesnel btr yakUşımia degertendjr nsCr 6ı Ortıan Velı*mn şjırterKic tum aynntılarıyta ıncele- yemcmışftr Q Orhan Vdı nın djzeyıne utaşamamiîtır O) Ornan Velı rvfi etkıs nden fnç kurtulamam'ftır E) Orhan vVıyı v * gHerte^ımizın dtşında luta 34. Sabahatbr AJt esertenndekı kışılere ka objektif davranamaz Karfarranlannı yaşadıkian çavrelentırkaçsaörtakenaraıterek topkmevnmndskı çplafc ve ^azan gerçegı sert ve acı bır sonuca gûtûrmeye çatoalar Onun kıflen çoğu nez bu tutkutundan doiayı msan s,cakı<giTiaan yoksun bırer araçt' Insandar çok ona bağfa OOMI somrriara Onem venşj övkutermoek dengey en umuimadtk yerrtde Bu parçada sAzO etftton eserterdekf Mşrltnn intan stcaklığından yofcaun bırcr ar a( o l m a ı . yaTtnn t»ng) rutumundan kayruklanmaktadır? A Sorunlarta e>aanarak ûykute'Tde* ce^9eyı beMerrned* >eh»Oe bQzmas*ndan B) Kahramaniarm! yasadrfüar çevreden soyutla- mamasjndan C) Oerçekltge v« u n a i ılketerıne af ın btr tutkuyta D) E««rtBnndekj kahramantan ûznef bır yaklo%ırnta E) Kjşıien ve çevreyı bır kenara terok gerç*i4ın otabıiecek sen sonudannı gostermeyc çatı«ma- 35 Kahvehanetere karst pkan oralara gKfcntart k yasıya eiestırer ûır yaza' bi' gun "Dos'iar -n ben ya^lıiığımda kafıvehareye gıderken gorufserız başka şey«r du^unmeyın bunadtgır^a hukmed n * dsrr^ Bu parçada »öıü tdilen yazar atagMlaktleftn 6Mfllkto hangitlnden kaygıtanmakiadır? l kıier*n»n zayıfayaca B) Hakkmdadedtoduyaptlacagndan Q YaşlrttkyıRsnndadosöann. yitıreceğfndeti Cf) Yasianınca kendı dufOnce ve degerleryte ç&tyf duruma düşebiiecağmden E) Kanvehanetere gıden do«tlar yta tart ^abıle cegınden 36. Surekh yazar yrn uğras edınrr ş bır $atnn yazdrtda- nndia^b«wlajaurolBrakbairendunaTitar m a l g * b a p olarak aonunda br ûWak o »artı ûzr*gı hafene gakr Şatr de snrien de »nıt. cuyOk ölçude bu ûztliıklerle açıklanır Nazım Hıkmettekı bo( ve »avruk kaüye h * uau, â\ •nrtennde bmr kuaur olarak be*nrken gtderek vazgeçjfcnez bır ozellıö/ohır onun ICk f ııler ndekı dtl »urçme^-rt ımge gOrunlu zorujmaları sonunda Fazıl Husou yu otusturur Bu paragfifta asıl antaUmak ntenen aaağıda kHerden hangısıdtr? A) Baa yrterdakı kuturıar okuvuajnund#ütaBnOen B) Süreklt ?«r yazantarm tatnı kusurtarı zamanla oolarn en bebrgın ozafJdan otur Q SurekJ f » yazanlarTn bazı kusurtan dogatkarfi O) Kusufiarından kuijlamayan yaırier »onunda kusurta'- n n tutsaO< o*urtaf E) B r şnr kjsurtan bckrtenmeden açıkianamaz 37 Romancılanrr ı da hıkayealenrrız de yapıllar nm malzeme» olarak geneflıkte kenûı ya«ani<ıannt ku«anifi»r Zeyyat Sehrnoö>u fvkayetennde kendı mamleke« Karadentz'r nsanlannoan sûz açarken b*rsınc kı Yaşar Kemal ya da Ofhan Kero! de doğup buyudukten Çukurova n<n nsariannı antatacaMardır Bu parçadan ataftıdaM yargıUrdan hangialm uMMitablllr? A) B«anaiçiyıtBrwnakçm onun yasadıgı yartonda b*nekaen*r B; Sanatçı loplumu kendt dagar yargriarma gore yorumujr Q Yerel ozeAMer U».yan yap«ar dana çok bage- •ııfcr O Sanaî yapıt sarurtçınm yasam ncan bag msız E) Sanatçm n yap'ilarıntfak malzeme yaşad<g yakından îanty.p tnkiıgı şeyıenr (MuçîL»rdı»gu bnrık>mlerdır 3 t Yarr^benırn ıçın brkırtjtuftur ama jçjnde cehen- nerr»deb**le(aşıyanbı-fcurfc*jt arçofckazyazdım Yazmamn tek bif antarm w bervn ıgn Kendtnıkoy mak "Budünyada ben de yaşadırr dryene* mutfo oanak Böyle btr «tek bende oknasaydı yazmazdan drye dutoruyorum Buncayazdım yne de yazmadan yapafrnyoraam sadece k«ndKnı daha koyamadıgm * 4ain yanyorum Ujtsüztugurrt da buradan gefryor Kandlaınl b«y1e taMfeın btr yazar içtn afagRJak*- Wrden hangitl »oytontnız? A) Olduk'e" sonra unLftu marnak FıatırlafNnak «temektedır B) vaşamın »ıkırtı ved*menndefi yazarak uzafc- Q Yazmanm çttotı zor t»r ugYas otduğunun bıHn- 0) Yazdıklanntn kendismı ve ya^adıgtrn gerçek amamda yarmlbjını duBUnmektBdr E) Yazdıklanyta •rşîıgt çızgıden tam anlamıyta hosnutdegMır 39. Topkjmsal soi'unlardan çok aydın bıreyin köçûk adafnın dunyasma yOn«t*n duyarhgıyia yenı bır ûyku anlayt? g«lı$tırdı Alt^ılmı» Oyku yapııtm kırartk oltym grtıştm nı değıi oiay n tçmdakı msanın durumunu öznel Ûır (uiumla yansıltı Gözfemden yola ç kmakta buiikte gczled^r» dejrf gjözlenen'nkendıstndebtraktıgı ızlenvnı anlaflı Bu yamyla Sabahattın Al> çızgınrnn yamrtda ama onun tersı yOnae gehşen bc Oykûnji temsıiası Bu parçada »özu edilen oyfcûcûyto »gilı olarak aaağıdaküenlM hengnin* d^ın.lrrmniftlr? A) Oykugetenegmebagdkalmadi^ına Bt OykU'tenntn leme^ınde ınsamn konumune yer 0 C) Farklı bır oyku anlayış na sarıv olduğuna D) Otayınanlatımınateztaönem vermed«gıne E) Oevtetn yenı muzık polrttkalan ofuşturması 40 Pop mozıt; dc**ar! yıHanfi e*9 n« kadar »trıs yla araf^ma" Turttçe ı6ziu h*fr* -nuzın « T ur* naf f muijı" oim'ak »n 'ag«<J R»dyo v« teavlzyon Ozerınoelu devtotta*teit-iır haNıırwd>$ı D r ortamda en çok dtmenen mQzrh vaDesh >dı Oevtet lekel) orua*n ««'kınca p(y»«a kanal>yta laşlar ysnne oUırnaya Mftadi Butun rriui* daJMrında rtıd b r do0!fan <« dO^ufüm cHnerrı y*f*nd KKlelare htzta ulafma otanaflı ortanı de>$lırd Ven< kofuflara en çabuk uyıı'T' S4ŞUy?r cU pop* oW« Bu parçaya BAr* muziM^cj hah d«gk»lmin toMMf MdMil *MİMİıl[ll«fd«n hanglsldtr? B) Pop Ti^ n d*gı%ıme »ocutufc y f n j z * pofat*atart olufiu<-mas> 41 LJyamk sçık fetrzekası o'an Faruk Nafiz Çam^bei havada doiasanJarı bıte toptayıp şnrtenne koya&idi O heceyi en ustalıkla kuilanmtş t»r şaır olarak çıraklığtnda katdılar Er> ry> yetıaenter bfle onun kaJahgındanoteyegeçBmedaer Yahya Kemal Beyatt çtkıp "Vuflat' -ı <nm yazıncaya kadar şnrde kad ni ondan ryi antatar ofmadı Yurdun rnanzarslartndao ve acılanndan sûz açan guzel y« one*«erı verdı Bu parçadan Faruk Nafiz Çamtıbettt ılaHi olarak a*agıdakiierd*n hanguıine utotılamaz? A) Kendısmden sonra gelerler ç n 'artifılmazbır omek oluşturduğuna B1 Ş»r*erınde Anadokj gerçekienne ve sorunlanna yer verdıgme Q Hecs veznımbaşarıyBikuianars tw şa*r otduguna D> Çagdaşiarı >çınde hıçbtr şaınn heceyı onun kadar usialıkta kuflanamadtğma E) Edebıyat<mızda kimsentn >adtn ~ ortun ksdar etkılı amatafnadtğma 42. Kız tırmak gtb> »ulann, yayiadan çaydai dagdan topujyan bafka türiû olmak kaygıs rta dufmeyen Tufkçeyı yolda bold^gu gıbı SJSSUZ gosteişsız kullanan AŞIK Veys« 9 m ne kadar «endıie Ozgu bır tadı tuzu otOujJunu ona yaktndan bakan herkes fark Asağıdakllerden hıngiaı Aşık Veysel'ln bu cümlede degİnMen özelhklerındcn blrl tteftltdlr? A) Dog^bırş«rkayT^io*arakgörrne» B) Kfnseve benzemeyen ozeiBder tastması C) Ştrtennın ona yakıntıfc duyan herkeaça anla- D) YaşarfMnısanatıyla b E) Şırierrideaç^yatınbrdrikuBanrnası 43 Ben de bırçok an g*ı gerçeğı oWugu gtb< sevmem SevebiecegVn her çeyn t»razcık otsun msan haya* emek harcayarak kend»Kİen tw -«yteı kalmaaığı her şey henuz dris*2d r bana btr jey soyteycnez Ua&allar ebaoe^eroe hayatmızdedegıştırdıö^mız uzak evrenler yansitiıkiamaan btzde öztem ve sevgı u ntiaıg y Böyte dû«urwn bir sanatçı tçln aşadıdakllardan hangisl lovtenemez? A) Ge r çe*clenr msanı mutsuzlaştırdığın duşun- ft B) Gerçegm değıstt teez «den otdugu g*' ste Cl Duş oûcüyie d«0'5*n'en gerçekhtyn etkrteyia o4acaflıramanır D) Başkatar - n cta okJu^u gıbı venlen gerçekliKier hoslanmadtgtn tasartar E) Masai ve efsanelen gerçegı lam otarak yansıl- n-adıkian tçın sever 44 ûykutennde temeJ 5^e etde edılerreye^ler ya da durdurulamayar zamanm geçtş karş stnda kıştnr duydugt urnutsuzluk ve çaresıziıktır Bu etkıiere ve dalgatanmatara oağlı clarak kısdenr aMak antayfşmda göze çarpan değ<şnieerd r Tar k Buğra i i " 3ykL>- tBnrtdeöpftjmaöyenn.lx.3mar-iş Ou^gu »eduşü-ıce artaytşrjbell bır>ûr »eren-ıefjşa>dınınsanö aşk veyaln ztıK ıçınûe yaşayan herzamanaıınyazı&ını duşuoei kışıierte kar>ttaş Ir Asağıdakllerden han^ısı bu parçada sözu edilen Öyfcü kifitennln özeUktertrKİen b*n degıldir? A) Mudukjgttoptumdanuzai<i3>rnaktaveya^zi>kia bumaian Bf Ouygj *e dusuncede yeterınce aigunlaşa O Hedete ulasamayınca umutsuzkık ve çaresdıge kapiknalan D) Kadenn Oclenemeyen gucunu her durumda E) Baz eftıter /e sarsıntıör sonucu ahtak aniay şını degtştımeier 45 AVnet Mjhıp Oıranas n çnn yenı olan a^lai mı tmgeiennn zengtnlıgı »es ve uyum tazelığ yapıatrnr» saglamtiğıyta be)ı<v Semootız-nden yola çıkara* gelenekse fNçım en yoğurup kendme özgu bif yapı kurar Top'unsala gununun sofuria'ma de^tl rsan duygulanr- « scnsuz'ugu-na yönelır Bıçım vazgeçıtmez bır oğesıdır sıtrnm <end» deytçıyle ıçıoe yük yukter>e*ii)ir g&r> d r Bu parçada KÖZÛ edilen sanatçıyla itgttı olarak asagıdakıierden hangısi aoylgfiemez? A) Once kle & r n d ş yapisına ûnem venr B) Şurtennde scsyai prot>emtere fazlaca degnmez Q Esertanr>dekı *ı aherk ve rtayal unsorla'iyla kendtne ozgu bır sar^tçıd r D» Getortekse* «endıne gore yorumtayıp bal -w degeftennoen uzaklasükça kendı şmru otusturur E) BiÇimın ynn »um yukurnj laşıması gerektıgıne nanr 46. Tanhçı aosyaı oluşumlarm rtasıl gerçekleştiğtm sosyal yapıiann organ* brteş^ntennı bu otusumtann nastl de^ışttklenm nufus hareketler nı sosyal eğ*rr*en geniımter otay ve oiayiar n açı*lama*ann) nedenvescnuçîann. ekonomık ve ayasa* çausmalan artamaya ve aç kiar-ıaya çal-ştr Bu açıkiamaya g6re Tarihçı asa^ıdakflerdeıi hangsmm peflnde djflildjr? A) Soavalotusumlann B) Ye^eKitter'nmaluaumunun O Olutumlartlak deg^riüıkienr D) Ekorom* ve s vasal çat şmaiann E} O*ayia*r> nedeT vesonjç annır 47. M0IV brvtarmdaMrsırda l Kab4)eler ekonomm n çeşıtl alaniar^nda gefcşrneter saglarrnşlaröır H Nil vad-sı çevres ndek ıcpraktafda venmtıtıgin azatmas N.l >n sulad gı topralılar n ekılmes ne ortam haz'rtanı^tn- • AMves^ewasınd*a*mvebafcifkuRarMtrıiftır n/ Serveî gidarek sosyal dunjnda esrtsızlıû/ onaya çrttarm s ve loplumu kûMer ozg<urter ve soyiıvar sıraflar na boimuşlür Yukandakı bılgıler ıncelendıgınde asagıdakl yorvntiantan nangıaine t A) Mıl vadîaı çevnesmdek vahalann azatmas M<str lılan Nri çevresındekı topfaklara oekmıştır B) Mısır'da NM nehn çevresı tanTi yaptlabılecak Q Mısır'da maden kuiaYi'mı yaygtndır O\ MısırdaserveldaS lım ortaya çıkmas na neden o E) Mıurtçekap* bıruygarlıktrvekomsulanjtahç 46. L HıOiTwdonerrwxJeBearaTanMısıralr¥TvçtTr I Hz Osman döoemrxJ« Tjnusve Trablusgarp V Ertevı hatfesı I Velrif oonemndeFasaltnmışt r Yııkandaki Mgtyt bakıtarak aşagjdakı hangı oenel yarorya vanlabiHr? A) Istam devlet>enntn yay !ma aianr Kuzey Afr ka olarak rtedeienmıştır 8) H2 Omar Bfjar» Imparatofiuğv Oe Mısır çın sevasmtştır C) Isiamıyei Don H a l * devrmde Kuzey Afnkada da yayıimayaba»lam'} Emevıter devnnde Kuzey Atr*a hafc rrcyetı k«sınle$m>stır O) Istamıyeı Kuzey Afr kadaHz Osmanaevnnde da yayıtmaya devam etm<st>r E) Emevıtef devnnde de feliMer *varr etmıstır 4B. l EskiTurkgetenekvekunjrnlanrtılsiamtyasay'SÜ bırtokle devam etitrdıter I Resmı dıi olarak Turkçeyı kullanmaya devam efMer E TOrklftİarnedebryaiınınıftoroeklennıverdıter IV Türk nütusurtun yoğun oUugu Turttıslan da faehyei gostefdıler bk Törk blam Devtetterfmlan Mn oUn Karahan- Uann yukandakl ozaNltderi ıncatendıgınde asa gıdakllerden hartgai soyteninez? A) Yabancı rtufusım yoğun oJduflu Dır bokjede ortaya çjktı^ı ıpn hafc etrtık olarak karışıkiır B) Turk İstamsentt2inıbaşiaimıslardır Q ftiennı deg-»ttrmefT>ısleraır D) Ede&yat auw> nda da vari k gosierm^terdt» E) Esk< geteneklenm devam e 50. OQuz Turkien run Buyük Seiçuklu Oevlet ^ kurması ıle I Islam dunyssının sıyası hakımıyetı Oğuzlarm ehnegeçm^&r I Anaddu ıle ona kornsu Olkeler Ojuz yurdu omuskjr ft Istam dtmyassnın zayıDamasından yararlanarak ;ieneyen mzansourajruımustur IV Haçj lara kar-M Islam atemmt mudafaa etrruş ve islamın sıya» bakımdan yıkılmasın10ntef«şter4r Yukandafcl Mlgılarin hangılenyte S«lçukiutann İslam afamini askerl bakıından korudugu soylanabilir? A) Ive» B)lvelll C) IveHI O) llvefV E)I!verV 51 Oriaçağ Avrupası nda eğıt m marast r'arm çevesmde toplanmışt D n adam art ker»d doşjrceferm yasatmak ve yaygıntaşiiTnak çın ge.nçiB'- egrayordu Bybilglyeg«nı L Laık e$rtım 9öışm,ştır I LAosa1 egrtım anfaytşı vardır ft Eğıtım dtnadamlanntrtekel'ndedır yargılarından hangısme ya da hangılerıne ulasılabHir? A ı ıivein B} iveiı c? Yairai D) Ivelll E] Yattalll 52. CograliKestftertebastoyansornurgeefcJeetmeyarşı Sanay Oevrwnıy<e btriMe rıızfandı Sanaytlesen devtatler arasındato somGrge etde eime yanşı dunya savasianna neden oti^ Sanayl Devrlmrnin hangi sonucu aomûrgecak yanafln htzlandırmıştır? A) Işçı sını'tnır ortaya çıkması B) Enerjtthtyacmınçodatması O Hammadde ırıtryac n n arTnası O) KOydefi keniegoçun ^ulanması E) Urenrrtm anmasi ve maijyeitenn ucuziaması 53. Osman' Devieîı Bafcanlarda yay lırkenduzenî bır nufus pol tıkası ıziem ş fethed len yerlere Anadolu dan get r (en Turk nufJSU yefteşh'mışt r AşagıidakJtsrden hangist Iztenen bu polrtAanın amaçtanndan bm degHdJr? A ı Göçebe Tüfttefe yerteşme afan'an saûiamak B Islamıyettr Avrupa Ca yay imasıaa çal ş-r-an CO Fethed*en yerier e*de tuimak E) Satıan Juslannı Mûsiüman otmaya zortamak 54 Osnanlı Dev>et> rm IstanfauTu alması tçtn ekonorrNk, sıyasa' dın ve coğra4 ! nederlen vanj Asağıdakilerden hangisı bu nedenter arasında sayılamaz? A) Hz Muhammed'ır 'stanboi ı*esigifı hadster Bt Osmanlı i n toprak butL~ ugund saÇ(3-ıak etfekien Cl btanbjrı-n ncareı merkez otmaûzellıg 0) Baikartardakı fetıhlen BızansManrt engeterrv^fi E) Bızans m Avrupa devfeltenyle tşbırUQ yaoma g-nşımler! 56. DuraKlaınaOevnndeOsmanlı pedtsaNa^n n sıfcça dejışmesı mahyei n bozu'masına ve haz f>en rı bo^almasfna rteden o*r-njştur Bu btlgrye göra hazınenin bofatmasına neden otan etken asagtdakilerden hangısıdir? Al Savaşla'in Ltfunsurmes B) Tarrtaç* ştacuKjs tarışjşıdağ t ması O Anadoludaısyanlannçık-nası D) Verg* getıiennın aza*nas E) Maaşh askersayiST n ar+ması 56 Osmail Devıet La* Devnne kadar Avnjpa da elçılat açma-nışt Lale DevnrKJe Avupa ba-.kerrtlennde riketçütkteraçFKtı İlk e^ılıklenn açıknasındakı temel amac asağı- dakrferden hangisidır? A) Avnjpa ya karş &drşçı polrtjka ztemek Bı Batıbdevietiern ç^iennekarsrnak O Avrupa dak ge şmeten anlarrak ve OTek a*r*ak D) Batıytaıy l^kıterkunjp Doguda febhter yapmak E AvrupaJıka'in da Osmanlı da etçalîk açmasm sağiamak 57 1839 Tanzımat Ferman na gcre herke* askerfık yapacak herkesten geiınne gore vergı al nacak ve r«ç kımse yargrianmadan cezalandırtınayacaktı Bu bJlglye dayanarak afağıdakl yargıfardan hangısine ulaşıUmaz? Aj Vergjadatet sagianacaktır B) Vatandaş'af arasırtdaesıtl^olacaktır Q hsanfar a yargı guvencesi getmteoekîır Dl Askertık vatan nızmet oacaktır Eı Musttrran otmayan4anJa-ı tark vergı alınacakti' 58 1 Duiya Savaşın i geneJ ve ozet nedenlen vard*r Asadıdakilerden hangis) daha çok flen#l ne danJer ıçmd» deg©rtendınkMir? A) 8) Rjsyanmpansiavstp Z) Almanya ıleFransaarası^dakıAlsas Lorenan O\ Sanay Devnrr r rı hammadde ve pazar rekabetn artbmıaaı 8 Bafcantar konusunda Avusturya Macanstan ıle Rusya iır» artaşrrazK} 59 terılıkeye karsı uyarmak ıçn t Izmtr'ın sgaf mntr prottsto mıüngtenyte kırtart- maso I Mıtınglerde azınlıktara kötu davranıtmamas>nı fl Aiadolu nun her yan nda ulusa! cen-yettef kjrul masm IV Genelge dogruJtusjnda yap iacak ısterden 0*ç< verKmesmı agıdakj hangı maddesıBunagöfe gmefc. He hem yurt Içlndekl hem de yurt dısmdakı kamuoyunun dikkati çekimeye çal**n*tır? A) IvelV B) Yakıızl C) llvelV 0) YahaH E) Yane IV 60 TBMW 3e mılle'vekılten t&* b*r sjyaaı görusün temsı aten cJeğrtd farKJı grupar ıçınöe l Isfikiaf ff-utnj liena ve attltma I Mûdafa-ı Hukuk grubu Ulusal egemertltk ve bağffnsızlıkian yana • Islanat grubu Tutucu dusuncenır* savunucusu IV Dayan jma grjbu Erto Ittrfıat ve Terakkıolenn destekiedığ' gruphj Buna göre etag'daki gnıpuırdan hangUen Uus tafa Kemartn dûfûncslerHie uygun dusmaz? A} IveII Dl "velV B) IflveFV E)livelR 61 Cumhuriyet Dönemı'nde kadınlara saglanan hakiardan en az kullanılam aaagıdakllerden hangsMjır? A Kad i* mesie-J^- seçme nakKı B) Resmı rtıka^ zonjnlutugu Cl Boşanmahakk 0} M*etvek fı seçrtme hakkı E) Uah*erne<erde*anıkotarakerkekiee$ıiMchakKi 62. Kürtutus Savaş sırasında Sovyet Rusya I inOnu Savaş na kadar sUrdurdügu pohtıkay terkederek TBMM-ye yanaşmak ıntıyaonı duydu Uoskova Anbamas>^ı ımzaMrtakla h*sak < bNfryt« TBMHTrv kurt}ug\ı yenı dûzern resmen tanımtş otdu Buna gort asagıdakllsrden hangisi, Sovyet Rusya nın ulatmak istediği amaçlardan bırl olamaz? A TBMM ıte ernperya^stlere kar>< ısbtnıgı yapmak B Istanoul Hukumet ıle TBMMnır arastr bulmak C) TBMM-ıır variıgtnı taorrıaklaonurahaKaimak O\ T9MM"Tn saygıntıgınt arttırmaK B Turk hafc'nm guver kazanmas na yardırrcı olmak 63 Cumrtunyet donerrunm Aı muhaiefet parbK olan Ta- rakkıperver Cumhurtyet Fırkası nm L Ekonomöe Ltoerakzm I Dmsel dusunce<ere v« ınançlara saygılı • Cumhurbaakanının nııiehaMtgı i» iatusı k—arnel iHtalenndm hangisl, bu parttyi çagdaflaşma hareketina tavır alanların çekim alani hallne getirmistir? A} Yatnızl Dı llve'H B: IveH E) Yalna III C> Yünızll 64 f 926 yltnda ç kjnfcan TeşvıkH Sanayı Kanunu yeterfi sermayebtnkimıbukjnanbırsınıfinolrnarnası Mırn ve lekmkte gen kalnvslık yeos'nış etemanlar n omamasp g*< nedemene basantı oismamistır Bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan Ata- türt llkesi ısagıdakilerdsn hangitidir? A) DevletçJ* B) IMIiyelçılriı C) Hahçri* D) LaAlık E) Cunhunyetçı!* 65. DÖNEM 1960 1970 1970-1960 1980 1990 1990 2000 Artı» r*o {%) 2 4 2 3 2 2 1 8 Br dkede genet nufus sayımlan mr sonuçtanna gore son 40 yri nçtrKie 0 ar y It k donemlerde gore nufus artış hızı oranları asagıdakı tabwxla goslemmştır Bu labk> incelendtğtnde asagıdakı sonuçtardan hangisıne ulaıılamaz? A) NufusunartşhiiazBlmakiaflir B) Nutusun ıkı katıra çıkma suresı artmaktadır C) Doğurr fle otum orantan aras ndafc fark artrnak- tadır D} 1990 2000 dönemınde ntıfus artış hızı daha azdır E) GeieceMeçocukvegençnulusoranıazalacaktır Dutrya Günef etrafındakı hareketini yaparken şekıldeki konumu aldığında yeryûzünde yajanacaktar bakımından hangisı doğru degOdir? A, 21 Hazırantanhıdır Bl Kuzey YartmkureuzenrMlek noktalardayıl nen jTjn gunduz'ei yasanmaJrtadır Q Ekvatorda gjnduz sO^sı I2 5aattır 0) Durya uzenndekı hernangı bır noktadan guneye dogm g«Mdıkçe gece surescıın uzadığı gûzternr E) Guney Yar mkure de en soguk gûnduf Izohtps haritasında ok yonOnde harekat ed«n rüzgartn sıcaklıgındakı degtsimi gdataren grafik asagKUkıterden hangısı otabMr? Bh- bûtgedekı yağıs raianjnhi esaflfdakJlerden hangtaini en az etkUayecafll ıöyWn*Wlir' Al Akarsurejm B Tar-m ırunien D Dogalbftkıortrjsu El Nufus âagıtış Yukarıdakİ Dûnya haritasında taranarak gostertlefl alanlardan hangisind* ttmmuz aymda bagıl nem digerterinden daha duşuktûr? A) " B> 2 C) 3 D) * E) 5 70 Setn nem! ıkhm «osuian katen ve kenevr tanmı ıçır erveişlıdır Buna göre aşağıdakl W»l0m»*rdan hangist Turklye dc keten ve fcenevir tanaBimn yapıl- ntasına daha uygundur? Ai Batı Karadeaz B) Iç Batı Anadotu C) Orta Kjzıtcna* D» Yukar Fira* E) Adar^a 71 Tarımsai nufusur tanm ataniar yuzülÇLmur>e bûhirmesı ıle "tanmsai nufus yoguniuâu" ekje edıiır Bazı yöreierde tanmsai nufus tazM o4abıldt0ı hakJe tarım aiantan çok gartış o(dugurxlan "lar msal -Hjfus Asagıdafcflarden hangial bu dunıma ömektir? Aı Rıze B lsta*ow C Adana D\ Mugla E} Hakkan Martez X Y Z En(«n 36* 4r 60" SuiükSıc Fa«t «•c 6-C 5'C Tabloda özei konum özeüıkten tynı entomien farklı ÛÇ merkezde günluk ortalama sıcahtık farHan gösten m ştır 5ÖZ konusu merkezlerde günlük sıcaklık farklannın alçak entemde ytr alan X len Y ve Z ye g*d<k*ikt« azatması asagKlakaerden hangmyle açıktanaUllr? Aı Gecejegjnduzarasırtdakısurpfarkla B Çtzgtse^ hız fafklan C| Guneş şrUanrngelmeaç»sınırf8nVlı(a»nası [? Ye<çekırrj GvMılıg E) Yere< saat fark ıhklan 73 Aşag dakı 'ablo Turk ye de ara^ının oe^^ı^ e^tm »ınıflanna g&v kapladığı atanlan göMefneMedır Ç<*« S.rp AMndm2 ) 62<2B 25104 «a 360 •5938 284 960 351800 Bu tabtodan asafl*<lakı yargılardan hangısını dogrulayacak bil9 , etde edllemez? A * Tufiuye n.n pek çoc yrres*nde ka-a ve demıryolu yapfm rnatryet yufcsektn- B) Akarsü rejımtef ouzensıZOif d Dogal bıtk ortusunLn yok edtidıgı yoret«ftJe erozyon sıddet artnıçlır O) Yersekılier ızdu«uT\a>ai> ıle gerçek alan ara sındakıfark afiı-mıstır E) Akarsuların rtıdro elekirk potansıyalı fazkBdır 74. Fıordhj kıyılar buzul vadileTinjn Oenız sevtyesıne kadar Jietxldig* 0uzutlasman«n s*ddetle yasandtğt botgeferde buzul çağı sonunda yajanan den z ılertemeaır «eolı.san kıyıtıprf'' Buna gAre a«agıdaki ûlkelerden hangisinde flordlu kıyı ttplrte rasHanmavacaoı söyieneblUr? A) Kongo B\ Horveç Cı Iskoçya D» Katiacfa E) Isveç 75. Asaftvdaldlenlen hangnkiln MUnmesf bır yertn matMnatfk konumu hakkmda Ulgl yeremaz? A) en kısa oldugAj tanh B1 Hang yone dönuk yanaçlnrı guneslenAgı O gertoiması O) 2i Marttanf*ndekıgundu2*ure«ı E) Er Lizungecey yasadığıgununlanhı 76 Yukandakı Tjrttrye ^antasında ücı (arklı tanm urunûnün doğa! olarak yet<ft rılebılece^< alanlar (arklı temboaer» gostertTnstr Bu ûrunler sırası İle hangl seçenakta do4nı Hava scaktıgı arrnosterıpndeyûkse«»tçehef20Crn dei'Cazalır Yufcandakı ızohıp* haritaamda X noktasında hava sıcakhâı 12 'C (kcn. Y no«ta*ında t 'C oMugu tasplt tdlldigin* gore K noktasının yuksefc1tg4 kaç m dir? A> '500 B. 1600 C) 1800 Dl 1900 E) 2000 78. SÖz konusu akarsuyun bu bölumunde merv- deras olusumunun yanı sıra asağtdakilerden hangtoinınde gozferwb«acagı öne suntlemeı? A> AKarsu yatağı taban sev yesıne yaklaşm ftır § Akarsuyun ak 9 hızı azatmstır AKarsu b nktjrmede yapmakiad r E) A*arsu yatağı denge prûfilır»* ulasmtşt r 79 A ve B g bı * merkez<n ^ava s cakhklar esrt oidugu hakje muüak nenilennvı farkiı OtOuğutesprtedsrtsbr Buna gon soz konusu merkazlenn asağıdakH lerden hangtsı bakımından rarklı oldu^u öne sürûlemez? A) Bagrfnem C] Nemaçı^ P Dertze gûn* konjfp dağılış goruten merkezm ıkl m OzeüıkJen hahkmda bu grafiğin Incelenmesl sonucunda hangl yirgıya ulaşılamaz? A) Hermev5>mıyağıs^r B) Enfazla yagışsonöaharmevsımındedır Cj En az yagtş ^batiardad'r [^ Yı ı*yağ[?Ioptamı 2000 mm defifaztadır E) Güntuk 5'cakJ x Farkian fazladır 81 Briımselt>İ9i aklınbehtMralanda bellı br yontemie elde ettığı tutarf. duzenlı ve s-sterr!- bflgıdır Buna göre asagıdakilerden hanglsl b4limsel Mkjinln OzeHiklerinden dedıldır? A) YorrtemsekJır B) Akladayalıdır O Çeftskısızdır O Dagımkdegıidr 5 Ozneldv 82 Btimek bır yargjnın öncekfcle dznes<ru r^esnesır» ve yuklemmı doğnj 5aptamak ve bu tiılsei ogefern ıçenktennın dış gerçekSğe uygun -uğunt otçeb*nefctır Buna gon asağıdakıtardan hangisı bügiy* açık daoiktir? A) llkbahsrdaaÇa B) KedMer aRı ayakiıd r Cl Bılg nm kaynağ BKiiOır 0) Tar-n cırtstyetatzdk E) İlk nsanıar Afnka da yasanvstır 83 j P Sartrea gore hep r»e«nen«n DT "ÖZ"Ü br de *varo uş u bulunur Insamn dt*ındakılard* öz varoluştan onoadır frtsanda »e varotus ûzben oncedr Insan once varoiur sortraözümûyaratır Şayet »r$t oisa tdı ınsan bebrlertmıs Ozgürfuğu yokedılmıs b«r varlık oturtlu EgertnrTanr oteayd ve bu Tanrı yara- tıcıl k ozeii'ğı taşısaydı bu böyle oturdu ÇunkQ Tanrı n n vartığı ûzgurluğu özgüruk ıse Tanrı yı gereKsız <ıiar Buna gore ıt sansal SzgurlOk asağıdalulerdan hangsmı yadsımakta olanakJı hala geilr? A > Nesneienn var) ğm B) Bıkjının oiabılınıgVıı Q Ahlaksal degerten D* Dınsel ozgLfiuğu E) Tarvmın var1ıQın> 84 Plaiortagûreftrarriik2orb3dev4ettir Zorba yonetrnter sadece despot ve kole yettsttnr Çunku despot oıh*u ve ko4e ojhlu olmak bırOtrme sık< sıkıya bağlfdır Her koie öespot btr njn taşır kole kûtei*ten kurtulur kımjtnez demal despot kesrir Aynı setulde despotun daoianaklan at\o ralınmazhemenkole runluoluvenr Buna gort Mrey devlet iHskıai açtamdan aaa- ğtdakılerden hangısi söytenebillr? A f Bırey rtaklar doğustandır B) Devlet btrevtenn çıkarlarmı koruyan bır orguttur O Devletm btçım yle bırey tıpı aras nda lısk vardır Dl Bıreysei özgûnuk devtetie olarak • degıKKr E) Devtet D feylenn -optamı oegrUır 85 Ekonorm polrbgir ozel çızgılennden D»n yasalannın doga yasaJanndan farklı oiarak sürvMıolmamaiar' hçdeğfiaeçoğur\\jn beiırh btr tarıhsel donem <çıncle geçertı otup bundan sonra yert«nm bsska yasalara bTakma4and>r Bu yBsa4ar ortadan ıcaArmfs ofrnaziar faka! yenı ekonornık koşullann sonucunda gı^çlennı y tırerçk yertennj rsanlann ıradesıyle yaratılr-ıs onays çıkmış buljnart yent yasa'ara bırafcma* uzere sahneyı terkeder Parçaya gora ekonomfk yasalann doça yasala- nndan farkı a*agıdakil»ıin hangısmde dile oe- tıritmekttdir? A) Geoet - geçer ofma 8) Sireysef stem»n d*sında olma C Topiumsal koşullarta Jgtlt olma D) T<x>!umsa< sureklıbğe sarup olma E) BAnce konu olao*ne 86 Popoer a göre 'um one'meier n otguaaf otarak yoManmas murokun deQ idır ûmeğ,n *Bulün k^şlar Oler" On«r«ıes if dogruiamak ıçın evnendefcı turr kuşlan gozteyemeyız- B>r Onarme yannstayaca* bır durum çıkmadıgı surece doğrudur Otmeyon bır kus gorufmedığı yanlişlanamadtOı surece ou Onerrre Oo$nj olarak kabul edılır Buna göre blr Anermenın dognıtugunun û*çütû asagtdakltard*n hangtsıdir? A Dıisel ariaî'n B Yanlışlanmani} o+ma C Deneyseltfk Dl UantıksaUık E] f^esnellık 8 7 F e i s e f e y o d d t y e a b n a d < g ı m ı d u t û n m e k y a n l i f o l u r H a y ı r t e t s e f e d e n y a n a y ı m b e n a m a t a o a n d a - n y e r y u z u n d # r e y ' e ^ r s u f e ç J e m d e n g e f e n d o Q a * e n o m e r l e n n . ı r w a n * n r w m t t m e s o f c a n o ı r t e b e f e d e n y a n a D j ş u n c e n m e y t e m e s t k ı s ı k y a ö a g f ı o l d u ğ u r t a r a n ı n m v e ı n s a m n 9 r t u s t u u z a n ı p m ı s K j n c e k e n d ı s t n v e r d ı g ı d ı ş j n c e d e n y a n a d e $ ı l ı m G o r k f y e g ö r e f e l s e f a n l n t s l « v i a « a g K W d l « n t « ı h a n g l s l d t r ? A D u ş u r s e p a b a n d » n t o p t u m s a l t a b a n a g e ç m e B ' o p l u m s a l d e g e r t e n » o r g u l a f n a C i D o g a - ı n a r M a s t a b r i ı r t e ğ ı n ı y a d s ı r n a O 1 ! D o ğ a g u ç e n n . p n s a n m h t z m e t m e s o k m a F ) S a t t e > l e m t e y e t ı n m e m e y ı o g r e t m e 88 Dın felsefestnde transandantal <aşkm>" Tarrn nm dogadan avr oogayı yaratma onun uzennoe olma Buna göre asad'dakilartlen hangislntn "esfcınlık" 6z«Wgi taaımathûı açıktır? A) Tann evren o d b B) Tarvevrem yaraftnışt O Tanrı yaraDo ancak yoneto degıta*r D) Bvden çok Tann otarrsaz E Tanr evrenı sonsuz ço^lukta ogeler olarak varatrrhştır 89 Ay tutuimasın ba$'an »ona d'fckatle ız-eyebtlır gteterr*rrr«nbıA^ayrır*İBryuiKa>bedeo*n2 Buboe ay 'utulmasmın nastl olduğunu an at r takat neden rrteydarug^M^ngoalerrnaz Oluş nedenri gostermek. 0 olgu dı? ncta oas^a otguiara basvumayı gere«tınr "Dunya guficşle ay arasına grrer Ay gmneşten ı>ık almaz Guieste" ış k alamayan seyier karankfc görunduğunden av da t<ze karanlık gorünür" dedugvmzde aç kiama yaprruaotünur Parçada anlatılmak istonen döşunce aaaftıda- ktterden hdn^imktir? A Antamah açıktamaktan farkiı degAjK B Bır c*gurvjn olustJ btçam açıfdamaoNr O Açıklama bır okjumjn ofuş nedenını gosterme sarecıdır D) 'nf-tnmn hdimıfnıTTrfrirn Tjirırılı mı IftıııMılM E) Olgular aras>ndaKi ıitçkı ancak deneyse! yoMarta 90 Antı metaftz*tavırUM-sa*l*!*.tır begnazlıktır Bitrn ve üe se%de sonuna kadar çozulemeyen problemler her zaman var*r varoiage*TMştır Feisefe ve bıton tanMen bunu gösler r'er Kıtm bılım adamtanmn kendı a>antar nda va olan ımmanenl (»çKın) metaftzi'ktenn fark r»da olr-arralan oi'ann yuzeyse bakışiar n r unjn ?<an safd^lıKlennden kaynaAtanır Parça asağıdakı savlardan hangtslne e * t t l r i nıtolıgı tasımaktadır A) Bıfcm tutarlısavtartoplamıdır B) Btlımse çatıs/nalar geneltestırıtmış bılgtierd«n olusur O Bıhm evrenı tumguderiyte tanıyab<lır D1 Bthrn a-masj gerekenı degri otanı nceier E) Determıitzm bı *nm »mei «Ves<hr CEVAP ANAHTARI l.D,2 8.E.9 14.E. 19.D, 24.A, 29.A. 34.E. 39.E, 44.A, 49.A. 54.D. 59.B. 64.A, 69.E. 74.A, 79.D, 84.C, 89.C, C, 3.C,4.A,5.D,6.E,7 E, 10.B, 11.A, 12.E. 13 15.D. 16.C, 17.C, 18 20.E, 21.A. 22.A, 23 26.D,25.B. 30.A, 35.D, 40.C, 41.E, 27.E, 28 31.C. 32.D, 33 36.B, 37.E, 38 4342.D, 48 53 58 45.D, 46.B, 47.E, 50.D. 51.E, 52.C, 55.B, 56.C, 57.E, 60.B. 61.D, 62.B, 63 65 C, 66.E, 67.C, 68 70.A, 71.C, 72.A, 73 76.A.75.D, 80.E, 85.C, 90 C 81.E, 77.C, 82.D, 86.B, 87.D, 88. B, B. C, B, C, D, D. A, C, E, D, C. D, •B, •E, .E. A. İZMİR7.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2000/1575 Da\acı Sultan Güler vekılı tarafin- dan davalı Saıt Şahın Aslanoğlu aleyhıne açılan ıpoteğın fekkı dava- smda, 3480 sk N- 122 Gürçeşme Izmır ve Kose kazası Bızgı köyü KelkıtyGumuşhane adreslennde ya- pılan zabıta araştırmalanna ragmen adresınde bulunamadığından dava dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmış olup davalının duruşmanın bırakıldığı 18 6 2001 gunü saat 09 15 te duruşmada hazır bulunma- sı ve\a kendısını bır vekıl manfe- tıyle temsıl ettırmesı HUMK'nın 509 \e 510 maddelen gereğınce duruşmaya gelmedığı takdırde. du- ruşmanın yokluğunda yurutuleceğı \e karar venleceğı davetıye yenne geçmek uzere ılanen teblığ olunur 23 05 2001 Basın. 32101 C u m h u r i y e t - O d a k D e r s h a n e s i i ş b i r l i ğ i y l e h a z ı r l a n m ı ş t ı r BAKIRKOY ODAK: istanbul Cd. Kırmızı Şebboy sk. No:7 TELJ 542 0413/ ShJVRİ ODAK; Pin Paşa Sok. Zıya Aslan Işhanı Kat 3 TEL 727 27 20 / B. ÇEKMECE ODAK: Mektep sk. No-1 TEL: 881 91 85/ TELEFONLA BAŞVURULAR İÇİN; NAMIK DURAN (Rehberllk Öğretmeni) (0212) 881 91 84-881 91 85-881 91 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog