Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

S MZfRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER RESTORAN GÖZDOYURAN TURHAN SELÇUK CEK4İN ZA DÜRİJST ABML1 İSTANBUL EFENDİSİ •1BDÜLCANBAZ HARİKULÂDE CANİ3AZ-. POi.1 rıKA IEKKİLİ BİRDEN Turist sayısındakipatlama, henüz rakamlarayansımadı; ilk iki ayın gideri, gelirlerin üç katı Turistgeliyor,gider artıyor Kuşadası'nda turist sevinci • AYDIN(AA)- Aydın II Turizm Müdürü Kasım Bayram, Kuşadası ilçesıne yılın ilk 5 ayında 7 bin 177 tunst geldiğini bildirdi. Bayram, plajlara mavı bayrak kampanyası başlatacaklarını belirtti. Geçen yılın rakamlanna göre, Kuşadası'na gelen turist sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu ifade eden Bayram, bunun da sevindirici olduğunu dile getirdi. Iranlı turist azaldı • TAHRAN(AA)- Türkiye'yı zıyaret eden Iranlı turist sayısında, yılın ilk 4 ayında, geçen yıluı aynı dönemine göre azalma görüldüğü bildirildi. Iran Haber Ajansı'nın (İRNA) Turizm Bakanlığı'nca sağlanan istatistiklere dayanarak verdıği habere göre, bu yılın ilk 4 ayında 83 bıni aşkın Iranlı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu sayı, geçen yılın ilk 4 ayına göre, îranlı turist sayısında yüzde 3.56 oranında azalma anlamına geliyor. Geçen yılın ilk 4 ayında 86 bın 700 îranlının Türkiye'yi ziyaret ettiğı belütildi. Yıtdırımdüştii, 2 Türk öldiı • ROMA(AA)- ttalya'nın Milano kentinde önceki gün yıldınm düşmesi yüzünden ikı kışi öldü. Yapay kumsalh gölet piknik alanında, ağaca düşen yıldmmda, 17 yaşında Türk asıllı Anna Lıppolıs adlı genç kız, olay yerinde öldü. Beyninde ağır hasar bulunan ve doktorlann ümidini kestiği Ayşegül Madenkuyu adlı Türk kızının ise dün vefat ettiği belirtildi. Bungee jumping bu kez öldürdü • Haber Merkea - Fransa'da Neris-les- Bains bölgesinde 67 metre yüksekliğindeki köpruden atlayan çiftin bağlı olduğu lastik, ağırhğı çekemeyince 22 yaşındaki kadınla ' sevgılisi yere çakıldı. Genç kadın olay yerinde ölürken arkadaşı ağır şekilde ı yaralandı. Eskı ! demıryolu köprüsü, | "bungee jumping'" j düşkünlerinin uğrak . yeri olarak biliniyor. BAHAR TAMUSEVER ANKARA - Ekonomık knzden çıkış yolu olarak gösterilen tunzm sektö- ründe yurtdışından gelen ziyaretçi sa- yısının artmasıyla yüzler gülerken tu- rizm gelırlennde beklenen ıyileşnıe henüz sağlanamadı. 2001 yılının ilk ı- kı ayında geçen yılın aynı dönemine oranla turizm geliri yüzde 1.6 artarken turizm gıderlerindekı artış oranı yüz- de 4.9 oldu. Kişı başma turizm geliri de 581 dolara geriledı. Tunzmciler bu rakamlan kış sezonu olnıasına bağlar- ken yaz döneminin de başlamasıyla tu- rist sayısındaki artışın gelirlere yansı- yacağı görüşünü dile getırdiler. Merkez Bankası'nın açıkladığı 2001 yılı Ocak-Şubat dönemı ödemeler den- gesme göre, turizm gelırleri geçen yı- lm aynı dönemi göz önüne alındığın- • 2001 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine oranla turizm geliri yüzde 1.6 artarken turizm giderlerindeki artış oranı yüzde 4.9 oldu. Kişi başına turizm geliri de 581 dolara geriledi. da yüzde 1.6 artarak 440 milyon dolar olarak gerçekleşü. Geçen yıl bu rakam 433 milyon dolardı. Aynı dönemde tu- rizm giderlen de 257 milyon dolara u- laştı. 2000 yılı Ocak-Şubat aylannda 245 milyon dolar olan turizm giderle- ri, bu yıl yüzde 4.9 arttı. Giderlerdekı yükselişın, gelirlerdeki artışın yaklaşık 3 katına ulaşması dikkat çekti. 2001 yılının ilk iki ayında Türki- ye'ye 757 bin turist gelirken kişi başı- na turizm geliri de 581 dolar olarak gerçekleştı. 683 bin kişinin geldiği ge- çen yılın aynı döneminde bu rakam 633 dolardı. Ekin Turizm'in sahibi ve eski Tu- nzm Bakanı BahartinYücel, geçen yıl- la karşılaştınldığında fiyatlarda ciddi bir düşüş olduğunu belirtti. Aynca de- valüasyon nedeniyle turistin satın aldı- ğı mal ve hizmetlerde de Türk parası açısından yüzde 100'lük bir düşüş ya- şandığını anlatan Yücel, turizmde bu- güne kadar dile getirilen hedeflerin tut- mayacağını savundu. Yücel, "Ancak hesaplama yöntemlerini farkh yapar- larsa tutar. Dünya Turizm Örgütü, ge- len turist 9.6 mityon kişi diyor, bakan- hk 10.4 milyon kişi diyor. Burada bir çe- tişld var" dedi. Iç turizmin, sektörün sigortası oldu- ğunu belirten Yücel, "tç pazar dina- miklerini dikkate almayan hiçbir üre- tim modeti başanlı olamaz. Bunu yap- Hasankeyf'e ziyaretçi akını Ihsu Barajı'nın yapdması durumunda sular attında kalacak olan, 5 bini aşkın mağara ve çeşiüi medeniyetkre ak çok sayıda tarihi yapının bulunduğu Hasankeyf, yerti ve yabancı turisüerin Ugi odağı oldu. Tarihi ilçeyi aiyarete gelen ve aşın sıcaklardan etküenen yetü ve yabancı turistkr, yöre esnafinm kurduklan çardaklarda, doğal ortamda serinkmeve çalışıyorlar. (Fotograf. AA) mavmca yavaş yavaş bir toplama kam- pı modettnegktrvoruz. Kendi çevresine kapaolnuş, her şey dahil olduğu için in- sanlann geldikleri ülkeye bakmadıkla- n bir modeL Geri kalmış ülkekrin rao- deK" diye konuştu. Yücel, Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler bütü- nünü pazarlayacak yöntemlerin ortaya konması gerektiğini söyledi. 'Sezon sonu beklenmeli' Aramis Seyahat Acentesi sahibi Ni- zamettin Şen, yılın ilk 2 ayında kayde- dilen bu rakamlann, kış tunzminde fı- yatların düşüklüğünden kaynaklandı- ğını belirtirken "Şu anda piyasadaki fı- yadar geçen yüJd fı>atları yakalamış durumda. Birazdaha bektemek lazım. Ozellikle Antaha ölçeğinde beklemek gerekryor" diye konuştu. Turizmde planlama yok îşporta Idütürü BÜLENTECEVİT ANTALYA - Türkiye ekonomisine bu yıl 12 milyar dolarlık bir katkı yapma- sı beklenen turizm sektörüne, devlet ya- tınmlannın ve iyileştirme çalışmalan- nın yok denecek kadar azaldığı öne sü- rüldü. tlgisizlikten yakınan sektör tem- silcileri, planlamadaki vurdumduymaz- lık nedeniyle de turistlerın tatilleri sü- recinde az harcama yapmalanna neden olunduğunu belirttiler. Çözüm önerisine yamt yok Antalya'ya turist akını kentteki altya- pı sorunlannın boyutlannı da gündeme getirdi. Antarya Havalimanı'ndanturis- tik merkezlere ulaşım sıkıntısı yıllardır devam ediyor. Bu konuyla ilgili herhan- gi bir plan yapılmazken, Alanya-Ke- mer arasına rayh sistem kurulması ko- nusunda işadamlanndan gelen istekle- re yıllardır yanıt dahi verilmedi. Akdeniz Otelciler ve Işletmeciler Bir^ liği Başkanı Ahmet Barut, "Türkiye'de lûks gelir grubuna vönelik merkezkr yok. Bugünkü şartiarda da turistecazip gefccek mekânlar da yok. tşporta kültü- rüdürgidiyor.Planlanıayapünıahve bu- nun uygulanmaa sağlanmah" dedi. Öger Holding bünyesinde kurulan şirket, bu yıl 250 bin yolcu taşımayı hedefliyor Atlas'ın turist yolcııları Antalya'da Havayolu şirketinin ilk yolculan Antalya'da çiçeklerle karşılandL ANTALYA (AA) - Mer- kezi Almanya'da bulunan ve Türkiye'ye en fazla tu- nst getiren tur operatörü Öger Holding bünyesinde kurulan "Atias Internati- onal" havayolu şirketinin ilk turist yolculan Antalya Havaalanı'nda çiçeklerle karşılandı. Almanya'nın Hamburg kentinden Istanbul'a 1 Ha- ziran'da 216 yolcu getire- rek ilk seferini yapan Atlas International, ilk turist yol- cularım da dün Antalya'ya getirdi. Antalya Havaala- nı'nda düzenlenen bir tö- renle ilk turist yolculannı karşılayan Atlas Internati- onal'ın Genel Müdürü Pe- ter Dirim, bu seferle Al- manya'nın Münih kentin- den Antalya'ya 150'si Al- man turist 219 yolcu getir- diklerini bildirdi. Atlas In- ternational Havayolu Şirke- ti'nin 2'si Boeing 757 ve bi- ri de Boeing 737 üç uçağı bulunduğunu belirten Di- rim, üç uçakta toplam 608 koltuk kapasitesine sahip bulunduklarını ve bu yıl içinde Türkiye'ye 250 bin yolcu taşımayı hedefledik- lerini söyledi. Dirim, Atlas Internati- onal'ın yıllık yolcu taşuııa kapasitesinin 600 bin kişi olduğunu ifade ederek Al- manya'nın 16 değişik ha- vaalanından, başta tstan- bul olmak üzere Ankara, tzmir, Antalya, Dalaman, Adana, Gaziantep, Kayse- ri, Samsun ve Trabzon'a uçuşlar gerçekleştirecekle- rini kaydetti. Bu uçuşlarda gurbetçi yolculann talep- leri doğrultusunda Sam- sun, Kayseri ve Gaziantep uçuşlannı arttırabilecekle- rini kaydeden Dirim, öger Holding'in yıllık 1 milyon 400 bin yolcusunun en az üçte birini taşıyacaklannı bildirdi. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Bürokrasi Dediğin Direnir!.. Ekonomidekı kriz, devlet harcamalanndaki sâ- vurganlığın olduğu yerden en aza indirilmesi dü- şüncesıni yeniden gündeme taşıyınca, Bakanlar Ku- rulu'nun bir dizi önleminin içirte, kamunun k'ullandı- ğı araçlann tasfiyesi de gelmişti. Başbakanlık, kamunun kullanımına aynlan 88 bin 826 taşrttan ihtiyaç fazlası olarak nitelendirilen 26 bın aracın Maliye Bakanlığı'na geri verilmesini isteyen bir genelge yayımlamış, bunların iç ve dış aksesuvarlarına dokunulmadan en son 31 Mayıs tarihınde teslimı öngöaılmüştü. Devletin eli, sade vatandaşa gerektiği zaman to- kat da olur, yumruk da... Gel gelelım, aynı el kamu- nun herhangi bir kesimine uzanma'k isterse, yumu- şadıkça yumuşar... Yumuşamak ne kelime, devte- tin isteyen yüzü, istenen y'uzüne adeta yalvar ya- karolur... Nereden biliyorsun demeyiniz... 1974te Turizm ve Tanrtma Bakanı olarak önüme getirilen envan- tere baktım ve o dönemde Turkiye'deki turistikya- tak sayısının dış ve iç turizmdeki en küçük atağı kal- dıramayacak düzeyde olduğunu gördüm. Buna karşılık, kamunun elınde önemli bir tatil kampı bi- rikimi vardı. Bunların hemen hepsi, "eğitim tesisi" olarak adlandınlıyor ve tüm giderlen bağlı oldukla- n bakanlıklarca karşılanıyordu> Kamu gorevlisinın ucuz dinlence hakkı elbette kutsaldı, ama devlet memurlan kamplara daha çok okulların kapalı olduğu dönemlerde gitmek istiyor- lardı. ozellikle ilk ve son bahar aylannda bu kamp-- larda çalışan personel, boşu boşuna ücret alır du- rumda olacağı için başbakana öncelikle bu dö- nemleri dış turizme açabilmek için öneride bulun- dum. Başbakan düşüncemı olumlu buldu ve ko- nuya hükümet programında da yer verdı. Bana, bir genelge ile tüm bakanlıklardan kendi- lerine bağlı kampların listelerini ve yatak sayılannı öğrenmek ışlevıni yerine getirmek kalıyordu. Ge- nelgeyi hazırlartım ve imzalaması için başbakana sundum. Ecevit, niçin benim imzalamadığımı soc- du. Turizm Bakanı imzalı bir genelgenin yeterince etkili olamayacağını düşundüğümu söyledim. Başbakanın ımzası ıle gönderdiğimiz genelge, verilen süre içinde hiç sayılacak ölçütlerte yanıtlan- dı. Tüm kamu kuruluşlarında bilinçli bir direniş ile envanter saptamasının sürdürüldüğünü bHdiren yazılar aldık. Üçüncü uyarı genelgesinde, en yakın bakan arkadaşlarıma karşı neredeyse kötü kişi ola- caktım. Araya Kıbns çıkarması girdi ve benim ge- nelgemin güncelliği bir anlamda geçmiş sayıldı. • • • Sabah gazetesinin Ankara ekonomi muhabiri, sevgili öğrencım Okan Müderrisoğlu'nun, gaze- tenin dünkü manşetıni susleyen ve kamunun elin- deki fazla araçları veımemekte dırenişini yansıtan haberini okurken başımdan geçen olayı bir kez da- ha düşündüm. Devletin elindeki 26 bin araçtan, bugüne kadar sadece 300'ü geri verilmiş. Bunların da bir bötü- münün radyo, kaset çalar, hatta çelik cantlannın söküldüğü yazılıyor. Düşman elinden bir savaş sırasında alınmış ta- şrtlara bile reva görülmeyecek kadar kaba ve varı- şi bir zihniyetın simgesi mı dersiniz, yoksa kimi bü- rokratlann Ankara'dan öç aldığına mı hükmeder- siniz? Ne dersenız deyinız... Ama ulusal gururumu- zu yeriere düşüren bir manzara ile karşı karşıya ol- duğumuzu da unutmayınız. • • • Bu taşıtları e|den geçirip ihtiyaç sahiplerine'sa- tarak kasasına para koymayı düşleyen maliyenin şimdi bir süre bekleyip ondan sonra ek önlemler' alacağı Okan'ın haberinde yer alıyor. Dün yeni akar- yakıt fiyatlan açıklanmıştı. Bir litre otomobil benzi- ninin 1 milyon lirayı aştığı bir dönemde, dırenişi kır- manın en aktlcı yolu, elde tutulan araçlann yakit be- dellerinin ödenmemesi olmalı değil midir? Tabıi, Maliye Bakanlığı "Tavşana kaç, tazıya tut" demiyorsa ve gerçekten bu yanm yüzyıldır süre- gelen taşıt savurganlığını önlemeyi istiyorsa. Faks:0212-677 07 62 E-mail: obirgitta e-kolay.net Monako Başbakanı istanbuVu gezdi Monako Prensi III. Rainer'in tstanbul'da yapüan 78. doğum yüdönümü kutlamalanna ' katümak üzere Türkhe'de bulunan Monaco Başbakanı Patrick Leclercq, İstanbul Valisi Erol Çakır \e İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kuruht Başkanı Hüsamettin Kavi'yi ziyaret etti. Sultanahmet, E>üp Sultan ve SülejTnaniye camilerini gezen Monako Başbakanı, "Zharetimin amacı, Türkiye,ile Monako arasındaki iMşkileri arttırmak" diye konuştu. Leclercq, 12 yıl önce de tstanbul'a geldiğini belirterek "Aradan geçen süre içinde İstanbul o kadar gelişmiş ve modern bir şehir olmuş ki ha>Tetier içinde kaldun*1 dedL (Fotograf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog