Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

5 MAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çağlar'ın maüyeti • İstanbul Haber Servisi -KartalCezaevi'nde tutuklu bulunan eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın ABD'den Türkiye'ye getirilişinin maliyetinin 3 milyar 799 milyon lira olduğu açıklandı. Bu para, yargılama sonucu suçlu bulunur ve mahkûm edilirse Çağlar'dan tahsil edilecek. Ancak Çağlar beraat ederse, bu para Adalet Bakanhğf nın rutin harcamalan arasında yer alacak. Cindopuk'tan ziyaret • îstanbul Haber Servisi - Eski Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel Başkaru Hüsamettin Cindoruk'un, Egebank davası nedeniyle Kartal Özel Tip Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yahya Murat Demirel'i ziyaret ettiği öğrenildi. Cindoruk'un, aynı cezaevinde tutuklu bulunan, Türkiye'de çeşitli suçlardan aranırken ABD'de yakalanan eski bakan ve işadamı Cavit Çağlar'ı da ziyaret etmek istediği, ancak bir kişiyi ziyaret etme izni verildiği için bu ziyaretin gerçekleşemediği bildirildi. Susurluk Yargıtay'da • İstanbul Haber Servisi - Karara bağlanan Susurluk davası dosyası. sanık avukatlannın temyiz başvurulan üzerine Yargıtay'a gönderildi. İstanbul 6 No'lu DGM'ce 6'şar yıl ağır hapis cezasına çarptınlan Eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili Ibrahim Şahin ve eski MİT görevlısi Korkut Eken ile 4'er yıl ağır cezasına çarptınlan diğer 12 sanığın avukatlan "usule" ve "esasa" ilişkin gerekçelerle karan temyiz etti. Meslekten ANKARA (AA)- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu. 4. sınıf Emniyet Müdürü Davut Hoştaş'ı "evrakta sahtecilik" suçundan meslekten çıkardı. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ilanında, 4. sınıf Emniyet Müdürü Davut Hoştaş'ın "evrakta sahtecilik" suçundan dolayı Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün ilgili maddesi gereğince "meslekten çıkarma cezası ile tecziyesine" karar verildiği belirtildi. Çete operasyonu • GÖLCÜK(AA)- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir inşaat fırmasının sahibınden silah zoruyla para almaya çalışan 10 kişi gözaîtına alındı. Sorgulannın ardından mahkemeye sevk edilen Hamdi Karakök, Ersan Boz. Irfan Yılmaz, Beyler Kaya, Bekir Yılmaz, Mehmet Emin Aldemir, Idris Baş, Metın Turan ve Mehmet Emin Katı tutuklandı. Ola>la ilgisi bulunduğu gerekçesiyle gözaîtına alınan Z.D. ise serbest bırakıldı. Pofise idari takip • litanbul Haber Servisi - Kadıköy'de bir otonobildeki kapkaççılar tarafından çantası çalnmak istenirken yerde sürüklenerek yanlanan ressam Muızzez Acar kapcaççılan "Benzin venniyorlar" genkçesiyle takip etrreyen polisler halkında soruşturma açımasını istedi. Son kredi operasyonunda sahte fatura knllanmakla suçlanan 11 kişi yakalandı 1 Çağlar da gözaltında• Bursa Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın talimatı ile gözaîtına alınan Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şenkaya ile Mustafa Çağlar*m da aralannda bulunduğu 11 kişinin sorgusu sürüyor. LEVENTGENCELLt Mustafa Çağlar BURSA-Nergis Holding Yönetim Ku- rulu Başkanı Şükrü Şenkaya ve oğlu Şe- nol Şenkaya ile Kartal Cezaevi'nde tu- tuklu bulunan Cavit Çağlar' ın oğlu Mus- tafa Çağlar'ın da aralannda bulunduğu 11 kişi "sahte fatura kullanmak" suçun- dan gözaîtına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcıhğı'nın ta- limatıyla "son kredioperasyonu"nda gö- zaltına alınan ve mali polis tarafmdan sorgulanmalanna başlanan şahıslar, eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Ashtürk'ün eşi Orhan Ashtürk'ün kurduğu paravan şirketlerden sahte fatura kullanmakla suçlanıyor. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Mü- dürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonucu hazırlanan rapor doğrultusunda, bir süre önce Nergis Holding Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Bursa Cumhuriyet Baş- savcıhğı'na Vergi Usul Kanunu'nun 213. maddesine muhalefet ettikleri gerekçe- siyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine, Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şenkaya ile Mus- tafa Çağlar'ın da aralannda bulunduğu yönetim kurulu üyelerinden bazılan Bur- sa Adliyesi'nde ifade vermişlerdi. 41 sanıktan 32' si polis Trafik çetesi yargılanıyor • Sağlam araçlan kaza yapmış gibi gösterip tutanak hazırlayan ve bu yolla sigorta şirketlerini dolandıran 41 sanık hakkında istanbul DGM'de dava açıldı. karşılığındaECEVtT KILIÇ Sahte trafik kazası rutanaklan hazırlaya- rak aralannda Univer- sal ve îhlas'ın da bu- lunduğu çeşitli sigorta şirketlerini dolandıran, 32'si trafik polisi, 41 sanığın yargılanması- na başlandı. Dava kap- samında 3 trafik poli- si tutuklu olarak yargı- lamrken sahte evrak hazırladıkları tespit edilen ve tutuksuz ola- rak yargılanan 19 polis hakkında da gıyabi tu- tuklama karan verildi. İstanbul 6 No'lu DGM'deki duruşma- ya, tutuklu sanıklar Hakan Yılmaz, Nusret Bektaş,SuatŞakaLCe- vat Akdeniz ile tutuk- lu olarak yargılanan trafik polisleri Cem Akgün, Şaban Sırt, Cengiz Dgın \e tutuk- suz sanık Erdoğan Gü- müş katıldı. Tutuklu polis Eyüp Doymaz ile diğer tutuksuz sanıkla- nn katılmadığı duruş- mada, dolandınlan si- gorta şirketlerinin temsilcileri ve avukat- lan yer aldı. Sağlam araçlan kaza yapmış gibi göstererek sigorta şirketlerini do- landırdıklan iddia edi- len sanıklar, "Çete oluşturmak", "Dolan- dıncılık'' ve "Evrakta sahtecilik" suçlann- dan yargılanıyor. Davanın dünkü otu- rumunda çete lideri ol- duğu belirtilen Hakan Yılmaz, polislerden 30 milyon lira karşılığın- da trafik kazası tespit tutanağını aldıklannı itiraf ederek polis ya- kınlan ve avukatlan- nın gerçekleri anlat- maması kendisine yüklü mik- tarda para ve araba teklif ettiklerini söyle- di. Pişman olduğunu belirten Yılmaz, sigor- ta şirketlerine verdiği zaran geri ödeyeceğini ifade etti. Mahkeme heyeti, para karşılığı sahte tra- fik kazası tespit tuta- nağı hazırladıklan saptanan ve tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen, çoğunluğu trafik hizmetlerinde görevli tutuksuz 19 polis hakkında gıyabi tutuklama karan çıkar- dı. Sanıklardan Musta- fa Güzsoy'un ise öldü- ğünün bildirildiğinı tu- tanağa geçiren mahke- me heyeti, oturumu, eksikliklerin gideril- mesi için erteledi. ÇİZMEDEN YUKARI m.karttssuperonline.com.tr MUSA KART Tasan yasalaşırsa ilçe belediye başkanlan valiler tarafından soruşturulacak Soruşturma izni yetkisi Beyaz Enerji davası bugün 'Çete'yargı önünde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Iddianamesinde Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'in "suç iştediğT vurgulanan ve istifasına neden olan "Beyaz Enerji" davasmm ilk oturumu bugün yapılacak. Ersümer'e yönelik suçlamalan ve ANAP'a 50 milyon dolar rüşvet verildiğini dile getiren tutuklu samklann ifadeleri, davanın seyrini belirleyecek. DGM ve ağır ceza mahkemelerinin " Rüşvet, ihaleye fesat kanstırma, görevi kötüye kullanma" suçlanndan verdiği görevsizlik karan nedeniyle yaşanan uyuşmazhk ise henüz çözülmedi. • TBMM Başkanlığı'na sunulan tasannın gerekçesinde, ilçe belediye başkanlanyla ilgi- li soruşturmanın yerinde ve daha hızlı sonuçlandınlması gereği üzerinde duruluyor. ANKARA (Cumhuri- gili soruşturmanın yerin- yet Bürosu) - İlçe beledi- ye başkanlan hakkında soruşturma izni verme yetkisinin valilere bırakıl- masını öngören tasan, dün TBMM Başkanlı- ğı'na sunuldu. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli- lerinin Yargılanması Hak- kında Yasa'da değişiklik yapılmasına ilişkin tasa- nnın gerekçesinde, ilçe belediye başkanlanyla il- de ve daha hızlı sonuçlan- dınlması gereği üzerinde duruldu. Tasanyla getirilen dü- zenlemeler şöyle: • Büyükşehir belediye başkanlan, il belediye başkanlan, büyükşehir ve il belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyele- ri hakkında soruşturma izni verme yetkisi îçişle- ri Bakanlığı'nda kalıyor. tçişleri Bakanı tarafından vaüye soruşturma izni verilen il- çe belediye başkanlan ve belediye meclisi üyeleri için ise bu yetki valilikle- re bırakılıyor. • Memur ve diğer ka- mu görevlileri hakkında ceza kovuşturması açıl- ması idari mercinin izni- ne tabi tutulduğu için, cumhuriyet başsavcıhkla- nnın konuya ilişkin evra- kı yetkili merciye gönder- mesi yeterli olacak. • Hakkında ön incele- me yapılan memurun "üstünün" bulunmaması durumunda, "eşiti'* sayı- lan memurlar da ön ince- leme yapabüecek. IRMIKI AYDIN ENGİN aengin(« doruk.net.tr Internetle aranız nasıl? Benim iyi. Peki, kapısında beklediği- miz, bir aralansa da içeri dal- sak dediğimiz Avrupa Birli- ği'nin nasıl? Onun da çok iyi. Önümüz- deki yıldan itibaren her okulda Çılkokuldan itibaren her okulda) her öğrenciye, her an internet erişimini hedefleyen bir proje başlatılıyor. Peki en kestirme tanımıyla internet ne? Haydi kendim bir tanım ya- kıştırmayayım da bu alanda çok ciddi bir anaştırma yaptır- mış olan Amerika Biıieşik Dev- letleri Yüksek Mahkemesi'nin karanndan alıntılayayım: "...İnternet birbiheh ile bağ- lanan bilgisayarlardan oluşan uluslararası iletişim ağıdır... In- temet, bireylerin dünya çapın- da haberieşmesi için tama- men yeni ve benzeri olmayan birortamdır..." Yukandaki yalın, ama sağ- lam tanımdaki "benzeri olma- yan " vurgusunu gözden kaçtr- mamalısınız. Gözden kaçırırsanız, "ben- zeri olmayan"\ tutar, "benzeri çok o/an"lann içine sokuştur- maya kalkarsınız ve en hafifin- den gülünç, hatta rezıl olursu- internet Yasası'na Katkı nuz. Bizim devletin dizginlerini elinde tutan "dev/ef/û'lanmı- zın olduğu gibi. • • • Yazının başında internetle "Sizin, benim, Avrupa Bihiği'- nin intemetle arası nasıl" diye sordum. Peki bizim yüce devletimizin ve devletlûlarımızın nasıl? Berbat. Korkuyorlar. Internetin sağladığı "önlene- mez, dizginlenemez, kısıtlana- maz" özgürlük ortamından korkuyorlar. Korkuları bilmediklerinden, anlamadıklanndan değil. Do- muzuna bitdiklerinden, domu- zuna anladıklanndan. Aniadıkları, geceleri uykula- nnı kaçıracak kadar özgür ve zengin bir bilgi alışverişi olana- ğıdır. İnternet, bilgisayarla pizza ısmarlama olanağı değil, ka- palı kapılar ardında dönen dc- iapları, finans baronlarından uyuşturucu taciıierine, çeteler- den çokuluslu şirketlerin yöne- tim kurulu odalarına kadar uzanan "kapalı" ilişkilerin gün ışığı görebilmesinin önünü açıyor. Ve elbet yarasalar ışıktan korkuyor. O yüzden el çabukluğu ma- rifet, hazır RTÜK Yasası konu- şulurken internet iletişimini de bu bizim antidemokratik Basın Yasası kapsamına hapsetmek için kollan sıvadılar. ••• N'apalım, madem öyle, biz de bu devletlû babayiğitlere o- muz verelim. Aşağıda "İnter- net Yasası'na Katkı" amacıyla önerilersıralanıyor. Ben uydur- madım. Kimin uydurduğunu bilmiyorum, ama iyi uydurmuş. Benim bilgisayarıma Ceylan Özerengin'den geldi. Ceylan Özerengin, iki dili ryi bilen, uzun ve sağlam meslek deneyimle- ri olan, Türkçeyi temiz kulla- nan, meslek ahlakı üstünde -aşın- titizlenen, çok çalışkan bir meslektaşım. Bu nitelikle- rinden dolayı da -tabii- işsiz. Şimdi buyrun katkılar(ımız)a: ••• Internete girerken kullanıcı adı ve şifrenin yanı sıra kimlik de sorulsun. Kimliğini ibraz edemeyen internete gireme- sin. Travestiler de giremesin. Taşıt pulu gibi "modempu- lu" diye de bir şey olsun. Altı ayda bir Ziraat Bankası'ndan pul alıp modemin görünen bir yerine yapıştıralım, devlete ek gelir kapısı açalım. Yılda bir de modemler muayeneden geç- sin, yeni rüşvet imkânları yara- tılsın. Microsoft Outlook ve ICO'nun yasaya uygun yeni versiyonu çıksın. Bu versiyon- da, "send/yolla" butonunun yanına "iki nüsha da savcıya yolla" butonu eklensin. Türkçe VVİndovvs gözden geçirilsin. Bundan böyie "Bil- gisayannız geçersiz bir işlem yürüttü. Kapatılacak" uyansı yerine ekranda "Bilgisayar devletin âli menfaatlanna aykı- n bir işlem yürüttü, mühürie- necek. Lütfen ellerinizi başını- zın üzerine koyup yere uzanın" yazsın. "Nickname" almak ve ver- mek devletin tasarrufunda ol- sun. Kırmızı nick ve yeşil nick kavramı getirilsin. Milletvekil- lerinin nick'i kırmızı olsun, son- radan gurur duyacağımız in- sanlara yeşil nick dağıtılsın. Irc'de "op"luk müessesesi de devlet kontrolüne girsin. Öyle herkes birbirine "op "luk veremesin, sadece devtet ver- sin. "Chat Odası Idare Amirli- ği" kurulsun, "opHuğu b u , amirlik dağıtsin. Çrftçiyi destekleyen devlet, internet sitesi sahiplerini de desteklesin, Devlet "destekle- me tıklaması" yapsın. Tıklama başfıyatı açıklansın. Hangi si- te ne kadar tıklandıysa devlet o kadar yardımda bulunsun. Eş dost site açsın, devlet ha- bire tıklasın, vergiler çarçur ediisin. Intemette beklenmedikan- larda çevinmeler yapılsın. Bir linketıkladığımızdaaniden Be- yoğlu Emniyet Amirliği sitesine yönlenelim. Orada ifademiz alınsın. İnternet bağlantı hızı- nasınırlama getirilsin, kamyon sahiplerı hafta içi intemete gi- remesin. Oldu olacak dumanla ha- berleşmek de zapturapt altına alınsın. Karşı tarafa gönderile- cek beher dumandan, daha önce iki nüsha savcının odası- na gönderilsin. Ortalık toz du- man olsun. Son olarak, yasa hazırtanır- ken Banu Alkan'ın da fıkri alın- sın. lAllah akıl fıkir versin.) POIİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Dinci Örgütlenme... Fethullah Gülen hareketinin destekçisi 'Ak- siyon' dergisinin (6 Mayıs 2000) kapak konusu şuydu: "Devrimci örgütlenme liselerde..." Demokrasi, hoşgörü ve Türk-lslam sentezci- liği, ılımlı Müslümanlık, ihbarcılık, tetikçilik iç içeydi... Aslında hedef, liselerde Eğitim-Sen'in örgüt- lenmesini engellemekti!.. Nurculann Fethullahçı kanadını oluşturan 'Aksiyon', öğretmenlerin sendikal örgütlenme- lerinden neden korkuyordu?.. Yıllardır Milli Eğitim'in önemli üst düzey kad- rolannı ele geçiren Fethullah Gülen ve müritle- ri, bu kez Mecidiyeköy, Hasköy, Haydarpaşa, Avcılarvb. liseleri hedef seçmişlerdi... Sözüm ona bu liselerdeki ögretmenler, öğ- rencileri örgütlüyor, yasadışı sol örgütlere mili- tan yetiştiriyorlardı!.. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, okullardaki 'tarikatçı kuşatmayı' kırmak için elin- den geleni yapıyordu ama, nedense Istanbul'da pek etkili olamıyordu... Istanbul'da hemen hemen tüm okullarda Fethullahçı yöneticiler görev başındaydı, hükü- metin ANAP ve MHP kanadı, bu kadrolann de- giştirilmemesi için Hüsamettin Özkan üzerin- den amaçlarına ulaşıyorlardı... Aksiyon dergisinin iddiası da oldukça gülünç- tü. Haberde şöyle deniliyordu: "Eğittm-Sen'li hoca sayısının oldukça kaba- nk olduğu Istanbul" Mecidiyeköy L/ses/'nde, 1 Mayıs 1999'da okulun fıilen tatil ettirildiği iddia ediliyor..." • • • Devlet okullanndaki tarikatçı yöneticilerin din bezirgânlanyla bir yıl önce başlattığı hare- ket başanya ulaştı, bakanlık yurtsever, demok- rat, Atatürkçü öğretmenleri kıskaca aldı... Aradan bir yıl geçti... Bugün Mecidiyeköy Lisesi'nde 'reis' adı ve- rilen Türk-lslam sentezi savunuculan, yurtse- ver, demokrat, Atatürkçü öğretmenlere saldı- nyor... Saldınya uğrayan ögretmenler Nigar Yılmaz ve Asım Baltaş yargıya başvurdular... Peki öğrenci kimliği taşıyan 'reisleri' kim ko- ruyor? Okul Müdürü Hasan Zihni ve yardımcısı Dur- sun Samet Akdağ... Ikisinin de Fethullahçı olduğu öne sürülüyor... Mecidiyeköy Lisesi'nde yaşananlar oldukça düşündürücü... Bakın bir yıl önce, ögretmen Nigar Yılmaz ve bir grup öğretmenin Şişli Cumhuriyet Savcıh- ğı'na yaptığı suç duyurusunda neler deniliyor. "Arkama baktım. Geçen sene nisan ayında Mecidiyeköy Lisesi'ne staj için gelen Şükrü To- puz olduğunu gördüm. Sen bana niye not ver- medin dedi ve ben hızla uzaklaşmaya başladım. Bu kişi tekrar kafama tokat indirdi. Bu öğrenci benim dersimde ders anlatacaktı, derste şeri- atpropagandasına ve kimin inançlı kimin inanç- sız olduğunu sormaya başlayınca dersi durdur- dum ve ögretmen olamaz raporu verdim. Şeriatın yumruğu tepenizde olacak diye teh- dit eden bu kişi, Yalçın Erdoğan 'ın da hesabı sorulacak diye tehdidine devam etti. Ben so- runun varsa niçin yasal yollara başvurmadın dedim. Çevredeki dükkân sahipleri dışan çıktı. Kadına vurma dediler. Siz ögretmen değilsiniz, ben öğretmenim s... diye küfür etti. Sıvas 05.05.1975 doğumlu, baba adı Ömer olan te- tanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün 950900070 No'lu öğrencisi Şükrü Topuz hak- kında hayatımı tehdit ettiği için suç duyurusun- da bulurtuyorum..." • • • Fethullahçılar yine oyun içindeler... Eğitim-Sen'in okullarda örgütlenmesini ne- dense içlerine sindiremiyorlar... Burada Fethullahçılann amacı ne? Yurtsever, demokrat, Atatürkçü ögretmenler üzerinde baskı kurmak ve örgütlenmeyi en- gellemekL Yıllardır yayın organlannda 'yuvalanma', 'ya- sadışı' sözcüklerini kullanan Fethullahçı gaze- teler ve dergiler, okullann yönetim kadrolan- nı ellerinde tutuyorlar... Milli Eğitim Bakanlığı, tarikatçı kadrolann üze-" rine gidince de "Yasadışı sol örgütler, ortaöğ- retim çağındaki çocuklan ele geçirmek için Eği- tim-Sen'li hocalarla işbirliği1 yapıyohar" diye sözde haberier hazırfıyorlar... Acaba Milli Eğitim, hâlâ dinci yönetim kad- rolarını okullarda banndıracak mı? hikmet.cetinkayaco cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cumhuriyel k i t a p I a r ı Hikmet Çetinkaya ALACA BİR OFKE Ey benim aydınlık günlen bekleyen Turiciyem!.. Ey benim ölüme alkış lutan halkım!.. Ey benim şafağın yolunu açan suskun akşamlann hûznünü yaşam bıçımı sanan ınsanım!.. Ey benim özgürldklen Erbakan Hoca'nın takkesinde arayan romantık aydınım!.. l*Cumhuriyet Ça§ Pazarlama AŞ Tûrkocağı Cad. No:39/41 L . kitapkulûbü (34334)Ca9alo5lu-lstanbul Tel: (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog