Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

5 HZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Açıkhava'da türkü coşkusu tstaıİHiOular,Yön FM 'in HarbiyeAçıkhavaTiyatrosu'nda düzeılediği yıhn en bûyük halkmüziğ) konserindecoşku- lu artar \aşadı. "Dünden Bugüne Türkükrle 2001" adıy- la dizeıüenen etkiıüikte usta sanatçılar Ali Ekber Çiçek, Sabahat Akldraz, Aynur Haşhaş, Kubat ve Moğollar sah- ne akrken Tayfun Taüpoğiu da şiirleri ve Anadolu yolla- nndjn derlediğı görüntülerie geceverenkkatn. Açıkhava Thatrosu'nu türküse\erier, hareketli ezgilere halaylarla karşdık verdOer. (Fotoğraf: CANER OZTÜRK) Dk ders: HMF'yi teşhirtstanbul Haber Servisi- Öğretım Elemanla- n Sendikası (ÖES), yeni ders yılında dersle- rin ilk 10 dakikasında Dünya Bankası ve IMF pohtikalannı eleştınne karan aldı Sendika Başkanı Doç. Hayri Kozanoğlu, "Derslerin başında IMF ve Dünya Bankası'nı teşhir ede- ceğiz. Gerekirse, bunun dozunu artüracağız'' dıye konuştu. ÖES, 10 maddelik "Üniversite Manifesto- su" hazırladı. Manifesto, bugûn Yıldız Üni- versıtesi'nde düzenlenecek basın toplantısıy- la kamuoyuna duyurulacak. Öğretim liyeleri- nın maaşlannda iyileştirme isteyen ÖES, bu kaynağın öğrenci harçlanndan karşılanması- na karşı çıkıyor. Sendika Başkanı Doç. Hay- ri Kozanoğlu, yeni ders yılında derslerin Uk 10 dakikasında Dünya Bankası ve IMF poli- tikalannın eleştirileceğıni söyledi. Kozanoğ- lu, "ÜklOdaldkadalMFveDüııyaBankasrnı eleştireceğiz. Gerekirse dozunu artöracağız'' dıye konuştu. ÖES'in hazırladığı manifesto- da parasız yükseköğrenım savunulurken ge- çen hafta rektörlerin gündeme getirdığı harç- lann 650 dolara yükseltılmesi önerisine de karşı çıkılıyor. Manıfestoda, yükseköğrenim- de olduğu gibi Türkıye'deki ekonomik sorun- lann IMF ve Dünya Bankası politıkalanndan "7.-I. nyagına bakınca güneşi görmelisiniz Zeytinyagı daha ılk haliyle bıle berrak olmalıdır. Şöyle güneşe doğru tutulup bakıldığında içinde parçacıklar olmamalı, ışığı tamamen geçirmelidir. Tam kıvamında ışlenen ve doğal yöntemlerle elde edilen Tariş Zeytinyagı bu berraklıga sahiptir. Zeytinyagı üretmek zor zanaattır, uzmanlık ve deneyim ıster. Daha üretımden başlayan aynntılar Tarış Zeytınyağı'mn kahtesını belırler Tariş üstün kalitesini ve ekonomik fiyatım ulusal emekten alır. 85 yıldır bu böyledir. kaynaklandığı savunuluyor. ÖES'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kendi sorunlanmıza çözüm ararken öğrencinin cebinden 650 doİar ahnava hakkumz var mı? Suufiara yüzde 10oranındaparahöğrencidol- dunnakçâzûmmü? IMF-Dünya Bankası kay- nakfa neo-überal politikalara sendikamızın cevaln ne? Tüm bu sorulan yaruı (bugün) cevaplajacağız.'' Eğitim payı artsıntstanbulHaberServisi- Atatürkçü Düşünce Ku- • lüpleri Federasyonu (AD- KF) Başkanı AB Şabin, kamu yaran ve kitlesel eğitim amacı güden dev- let ünıversitelerinın tasfi- ye edildiğini belirterek "Harçlann 650 dolara Çh karümasıvedevletüniver- siteierinin yüzde 10 ora- nında düşük puanh para- b eğHime geçroesiyie, dev- let üniversitelerinin kay- naksorunlan çözüiemez. Budurumdevletümversi- teferininözefleştirihnesine neden ohır" dedi. Şahin, üniversitelerin sorunlan- nın çözümü için hüküme- tin bulduğu çözümün ka- bul edilemez nitelikte ol- duğunuvurgulayarak eği- timde köklü çözümün, Atatürk dönemindeki Cumhuriyet Devnmi pob- tikalanna dönmekten geç- tiğini ıfade etti. "Çözüm, pryasanm değü. uhısun ve kalkuunanın çıkarlannı gözeten,>wgm,parasızve balkçı eğithnden geçer" diyen Şahin, eğitimipara- lüaşönna önerilerinin ge- ri çekilmesini, eğitime bütçeden aynlanpayın ar- tnnlmasmı, devlet üniver- sitelerindeki paralı eğitim uygulamalannın kaldınl- masını ve vakıf üniversi- telerinin kamulaştınlma- sınıistedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Kim, Kim İçin ve Kimin Adına?.. Binlerce kez yazdığım bir değerlendirmeyi, bir kez daha vurgulayarak başlamak ıstiyorum. Türkiye'nin sorunu, "Ürettiğinden fazlasını tü- ketmek"tw. Ürettiğinden fazlasını tüketmek için borç almaya başlamış ve bu borçlann aşın yük- lenmesiyle borç taksitlerini ve faizlerini ödeye- mez bir noktaya geldiğinde de; müthiş sorum- suz bir başbakanın, beş yaşında bir çocuğun "haleti nıhiyesi" ıçınde, MGK toplantısı önce- sinde yaşanan "tatsızlığı" dışan taşıması ve aynı üslubu birkaç gün sürdürerek piyasalar- dakı "güven duygusunu" sıfıra indirmesiyle başlayan krizin, bir orman yangını gibi toplu- mun tüm kesimlerinı sarmasıyla, içinden çıkıl- ması çok zor bir noktaya gelinmiştir. O günlerde Merkez Bankası ve Hazine'nin, (bence) ne gibi hatalar yaptığını defalarcayaz- dım. Yeniden aynı noktalara dönmeyeceğim. Fakat gene o günlerde yazdığım üzere, hükü- metin derhal istifa etmesi ve güvenılebilır bir hükümet oluşturulması gerekirdi. Sayın Bü- lent Ecevit'in, "Bizim alternatifimizyok" biçi- minde dile gelen düşüncesi, "suitevehhüm- den" başka bir şey değıldir. En kötü ihtimalle; DSP-MHP-ANAP koalisyonu devam eder, fa- kat kimi isimler değışebılırdi. Fakat anlayama- dığim bir "hırs", bu yolu kapattı. Sayın Kemal Derviş adı; önce, Merkez Ban- kası başkanlığı ile ılgili olarak ortaya atıldı. Fa- kat Kemal Derviş'in salt bu görevle yetinme- yeceği çok açıktı. Ve Sayın Mesut Yılmaz'ın "aksine" olan tüm beyanatlanna karşın; Sayın Kemal Derviş, IMF ve Dünya Bankası'nın "ada- mı" olarak Türkiye'ye geldi ve (gene bence) as- la hak etmediği bakanlık koltuğuna, bir "müs- temleke valısı" gibi "kuruldu"... • • • Halktan "temsilyetkisi" almayan birinin böy- le biryetkiyle, hem de abartılmış biryetkıyle do- natılması; hem demokrasinin ruhuna aykındır hem de demokrat ahlaka aykırıdır. Hele de- mokratik bir bıçımde bu yetkıyi alan insanla- rın, bu yetkiyi böyle bırine gönüllü olarak dev- retmeleri, ınsan mantığına aykırıdır. Ne oldu bıze? Bu noktalara nasıl geldik? Kim getırdı bizi, nasıl getirdi? Bu sorularm yanıtı olarak "Emperyalizm" de- mek, doğru, fakat yetersiz bir yanıt olıyor... ' • • • Garip garip senaryolar yazılıyor. önce Sayın Derviş'in sosyal demokrat geçmişi "ısıtılmaya" çabalanarak soldaki boşluktan yararlanıp ya- rarlanamayacağı düşünüldü. Sevgili Asaf Sa- vaş artık ne derecede sosyal demokratsa, Sa- yın Derviş de elbette o derece sosyal demok- rattır. Fakaj Ç£$e.bir "şayıa" bıle, başta DSP olmak üzexe^s.pjj/e kendıne sol adını layık gö- ren tüm partilerin ve partililerin uykularını ka- çırdı. Bir başka senaryo; Yeni Demokrası Hareke- ti'nin (YDH), bu kez Kemal Derviş önderliğin- de yeniden örgütleneceğıne dair "tevatürte- rin" ortaya atılması oldu. Eğer böyle bir hare- ket tutacak gibi olsaydı, Cem Boyner başa- nlı olurdu. Arkasında ABD ve "dünya kapita- lizmi" yoktu ama, fizık olarak daha iyi olduğu gibi, ciddi bir sempati de toplamıştı. Bir başka senaryo; demokrasiyi yeniden ra- fa kaldırıp Kemal Dervış'i yeni bir "Özal" biçi- mine dönüştürmek çerçevesinde üretiliyor. 12 Ocak kararlarının demokrasi içinde yürutüle- meyeceğini ıleri sürerek "tribünleri sahaya da- vet eden" Sayın Ecevit'in, 12 Ocak'tan beter bir programı yaşama geçirmesi ve bızzat des- teklemesi, kaderin garip bir cilvesidir!.. Bu işleri nasıl "sindirebildiklerini" anlamak- ta çok zorlanıyorum. • • • Bayan Derviş'in altyapısını bilmiyorum. Za- rif ve sevimli bir "orta sınıfABD hanımefendi- si". Fakat kendisine bıçilen "rol" için çok ye- tersiz kalıyor. Bizim, özellikle yazılı basınımızın bu konudaki tutumunu çok utanç verici bulu- yorum... ' .' • • • Ve bizim "piyasalar" hâlâ taze para bekli- yor... Allahım aklımızı sen koru... Serfcı hava geHyon • ANKARA (AA) - Hava sıcakhklan bugünden itibaren yağışla birlikte yurdun kuzey kesimlennde 8-10, güney kesimlennde ise 4-6 derece azalacak. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'ne göre, bugün Marmara'mn doğusu, Karadenız, îç Anadolu'nun kuzeybatısı, yann Marmara'nın doğusu, Karadeniz, îç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Merkez Tel: (0232) 463 55 00 - 421 56 92 • www.taris.com.tr SADECE EGE Z E Y T l N L E R İ N D E N Ö R F T t L M i Ş T t R . Tariş Zeytinyagı: Sıztna, Riviera, Rafine. 5 YVITKRHJI KÛUORSANAT YAYlNaUK Haziran Sall 2001, saat 18:30 Gütenberg Galaksisi'ne Gezi Kapanış McLuhan - Gütenberg Galaksisi Levinson - Digital McLuhan Enis Batur Cem Akaş Yapı Kredı Kûltür Merkezı Sermet Çıfter Araştırma Kûtüphanesı Istıklal Cad No 285. Kat 1, Beyoğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog