Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi GenelYayınYönetmeni: tbrahim Yıldız • Yazıışleri Müdürü: Safim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Fikret tlkiz • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istihbarat: Cengiz Yıldırım 0 Ekonomi: Özlem Yüzak • Kültür: Handan Şenköken • Spor: Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler: Sami Karaören 0 Düzeltme: Abdullah Yazıcı 0 Bılgı- Belge: Edibe Buğra 0 Yurt Haberleri: Mehmet Faraç 0 Avrupa Temsılcisi: Güray Öz Yayın Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tbrahim Yildız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 0 lzmir Temsılcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 23 Tel: 4411220, Faks: 4419117 0 AdanaTemsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, tnpnü Cd. 119 S. No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol Erkut 0 Koordınatör: Ahmet Korulsan 0 Mu- hasebe: Bülent Yener 0 tdare: Hüseyin Gürer 0 Satış: Fazilct Kuza MEDYA C: • Yöneüm Kunılu Başkanı - ücncl Müdür: Gûlbin trduran 0 Koordınatör Reha Işıtman # Genet MüdürYardımeısı: SevdaÇoban Te!: 514 07 53 - 51395 80-513846O«l.Faks: 5138463 Yayimlayan ve Basan: Yeni Gün Haber Ajansı. Basın ve Yayıncıiık A.Ş. Türkoca^ı Cad. 39 4! Cagaloğlu 34334 Istanbul. PK: 246 - Sirkeci 34435 Istanbul Tel: {0 2121 512 05 05 120 hat) Faks: (0 212ı 513 85 95 www. cumhurivet.com.tr 5HAZIRAN2001 Imsak:3.25 Güneş: 5.26 Öğle: 13.10 Öcindi: 17.07 Akşam: 20.41 Yatsı: 22.30 Hastalık bugüne kadar 22 milyon insanın ölümüne neden oldu, 36 milyon kişi ise HIV virüsü taşıyor Çağm vebası yîrmi yaşmdaÇeviri Senisi - Ilk AIDS vakalan 20 yıl önce 5 Haziran'da duyurulmuştu. 5 Haziran 1981 'de ABD'li doktorlann dikkatini çeken "yeni bir hastalık". 20 yıl içinde tüm dünyayı saran korkunç bir salgınayol açtı. ABD Salgın Hastalıklan Izleme Merkezi'nin (CDC) 5 Haziran 1981 'de yayımladığı Hastalık Ölümleri Izleme Raporu (MMWR), Los Angeles kentinde beş ciddi kistik zatürree (pnömokistis pnömonya) vakasını konu eden bir yazı içeriyordu. Iki haberin arasma sıkıştınlrruş yazı, Kaliforniya Üniversitesi'nden Michael Gottlieb ve ekibinin bu beş ağır zatürree vakasında salgın endişesi • 1981 'de doktorlar, yaşlan 29 ile 36 arasında değişen beş hastada o güne dek rastlanmayan ortak semptomlar buldular. Beş hasta da geçmişte nefes ya da damar yoluyla uyuşturucu kullanmış ve çok sayıda farklı eşle cinsel ilişkide bulunmuş kişilerdi. yaratan ortak semptomlar teşhis ettiklerini duyuruyordu. Yaşlan 29 ile 36 arasında değişen beş hasta da geçmişte nefes ya da damar yoluyla uyuşturucu kullanmış ve çok sayıda farklı eşle cinsel ilişkide bulunmuş kişilerdi. Ortak semptomlar Beş hasta da, ashnda birçok hayvanda rastlanan ve ancak bağışıklık sistemi çok zayıf insanlarda ölümcül zarürreeye yolaçan tek hücreli 'pneumocystis carinii'nin yarattığı enfeksiyonun kurbanıydılar. Ortak semptomlara bir tür mikroskobik mantar hastalığı da ekleniyor, böylece olgular garip bir şekilde bağışıklık sistemi çöken insanlann aynı fırsatçı enfeksiyonlar tarafından ölüme götürülmesine neden oluyordu. Etkin antibiyotikler bile enfeksiyonlan önleyemiyordu. 1981 Nisam'ndan başlayarak artan ölümcül zatürree vakalannın yanı sıra New York'lu homoseksüeller arasında 'kaposi sarkomu' teşhisleri sıklaştı. Kökeni Afrika Kaynağını bağ dokusu hücrelerinden alan bu kötü huylu tümöre, o güne dek yalnız belirli Afrika kabilelerinden yaşlı insanlarda rastlanmasına karşın, New York'ta genç homoseksüel erkeklerde teşhisi şaşkınlık yaratmıştı. Tıp dünyası, yeni keşfedilen hastalığa o günlerde "gay kanseri"adını vermişti.1981 Haziranı'nda henüz ismi bile konulmamış AIDS hastalığı, 20 yılda 22 milyon insanı kurban aldı, 36 milyon kişiyi de pençesine düşürdü. "OUtD-1 VATAH ŞİMDİ StZDEDtlt. T FtKX£T e-posta : tan (cı prizma. net. tr 2 ödülle rekor kırdılarTiyatro ve müzikal alanında verilen ünlü 'Tony Ödülleri 2001', önceki gün New York'taki Radio City Music Hall'dc düzenlenen bir törenle sahipleri- ni buldu. Bu >ıl 'The Producers, the new Mel Brooks MusicaT adh yapun, toplam 15 dalda verilen ödüllerin 12'sini alarak 1%4'te 10 dalda Tony ka- zanan Hello Dolhnin rekorunu da kırmış oldu. Müzikal. ışıitıh şov dün- yasında yaşanan zorluklan Yahudiler-Hitler-kadınlar ve kaybedenler çer- çevesinde komik bir dille anlatıyor (oyuncular üstte). 'En iyi prodüksiyon', 'en iyi hasüat" ve 'en iyi müzikal senaryo' dallannda üç ödül ka/anan Mel Brooks (sağda), gece oldukça heyecanuydı. (REUTERS) Yüzde 701 erkek Ençoköüm NewYork'ta NEW YORK (A.A) - ABD'de AİDS'lilerin önem- li bir bölümünün New York'ta yaşadığı ve gecen yıl bu has- talıktan ölen 375 bin kişinin yüzde 20'sinin New York'lu olduğu belirlendi. Bu durumun, kentin sosyal ve kültürel yaşamını etkileme- ye başladığı büdirüiyor. Bu bağlamda sağlık sigortası üc- retleri artış gösterirken, mo- da, müzik ve emlak piyasası- nın dahi durumdan etkilen- diği öne sürüldü. New York AİDS Komisyo- nu eski başkanı Carole Levi- ne, "AİDS, New York toplu- munun hemen her kademesi- ni, şu vc> a bu şekilde etkfleme- ye başİadı" diye konuştu. AtDS'ten 75.000 kişinin öl- düğü New York'ta en çok AİDS'li, kentin Brooklyn bö- lümünde yaşıyor. Buniann oranı yüzde 28'i buluyor. Manhattan'daki AlDS'lile- rin oranı yüzde 26, Bronx'ta- kilerin ise yüzde 25. AÎDS mikrobu taşıyan New Yorklu- lann yüzde 70'i erkek, yüz- de 30'u kaduı. Irklara göre aynldığında 51'inin zenci, yüzde 34'ünün Hispanik, yüz- de 14'ünün beyaz, yüzde 1 'inin ise diğer ırklardan ol- duğu görülüyor. AİDS'lilerin önemli bir bö- lümünün kentin müzik, mo- da ve gece hayatmı ilgilendi- ren sektörlerde çalışıyor. AL GQZÜ>I SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Sessiz Ölüm' tngard MöDer, elli yaş- lannda bir kadın. Alman- ya'yı sarsan (RAF) Kızıl Ordu Fraksiyonu'ndan. Içeri düştüğünde çok gü- zel ve çok gençmiş. Şim- di gözlerinde kocaman gözlükler, artık dökül- meye başlayan san uzun saçlarını savurarak anla- tıyor: "Tam yirmi ild >il, her şeyden yautilnuş, ışığı hiç sönmeyen, beyaz fayans- larla kaplannuş bir tecrit hücresinde üç arkadaş birlikte yaşadık. Her şe>- den önce bu büyük bir irade savaşı\dı. Tek bir amaanuzvanb, akü ve ruh sağlığımızı yhinnemek. Bunun çok zor olduğunu sövieyebUirim. Her şeyimiz gözetim al- tındaydı ve bilim adamlan bjzlerin vi- deolanmıabirerde- nekhayvanınm dav- ranışlarını inceler gibi sakin ve soğuk- kanlı bir üslupla in- celeyip 'insan ve tecrit' konusunda makaleler, ld- taplar yayımladılar. Ben oraya tek kişüik tecritten getirilmiştim. Hastaneden. Tek başla- nna tecrit hücresinde bu- lunan üç arkadaşun öl- dürülmüştü, Alman ba- suu bunu intihar olarak verdi Ben de öldürülme- y«çahşddınv sadece arka- dan saplanan bıçağui ka- burga kemiklerime takı- hp kalması hayabmı kur- tanh. Aylarca hastanede yatüm. Tecrit insanoğlunun bukhığuenustayoketnıe, sindirme yöntemidir. En ağır işkencelerden biri- dir. Zamanın ve hayatın dışına aülırsınız. Yani si- zi ölü kabul ederler. Sü- rekli endişe ve korku için- de yaşarsınız. Ve her yan- da sizi gözetleyen bakış- lann soğuk düşmanlığıru hissedersiniz. Bunu an- lamak ve duymak için kendinizi sadece üç gün bir odaya kapatın, ne bir kitap, ne müzik, sadece uzayıp giden bir zaman" Ingard Möller anlatı- yor, ardından Italyan, Basklı, Izlandalı kadın ve erkek siyasi mahkûm- lar kendi yaşadıklan tec- rit olayının, birebirtaruk- v \ - 1 \ ı 1 1 i ! 1 J I1 I L I f y • ' - (- • lığını yapıyorlar. Art ar- da sıralanan sözcükler, anımsanan yalnızlık ve gene geçip gitmeyen za- man. Italyan mahkûm Carla yirminci yılın so- nunda, tecritten çıkma- sına beş yıl kaldığı söy- lendiğinde heyecandan yerinde duramamış. Bu beş yılın dışanya hazu"- lanmak için yetip yetme- yeceği konusunda endi- şeliymiş. Beş yıl onun için oldukça kısa bir za- man parçasıymış. Ve birden uzaklardan bir ses, New Meksico ce- zaevinden, tecritte kal- • Arkası 19. Sayfada Yaz gecesi rüyası Bu yaz tüm Bellona'lar peşîn fiyatına 10 taksitle I takSİtİG nakitödeme I aya varan (peşm fıyatma) indirimi vadeler ücretsiz eve teslim BELLONA } Ûcrnsiz Tütedd Hattı J 800 361 8986 Bu tcampanya TC Sanayı Bakanfcğı nın 25 05 1994 tanh ve 21940 saytlı t hûkumiBnpe üygun darak yapıtmaMadtr *4 C5 2001 î^ıhnûe baştamıştı- BO A.Ş O 5.B 3 Cd ND t A 36G70 Kayser. Balcm. Boyt^ A.Ş ntn tecH r v i ! BONUS 1 Sellona bayilerlnde bonustu ali)veri;ler... www.bellona.com.tr bro^OrtariminMıl flyltlara %1I KDV öthmir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog