Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAh 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA J. L J 1 \ kultur(S cumhuriyet.com.tr 15 Ahmet Erenli, festivale katılanların tümünün indirime olumlu yamt verdiğini belirtiyor . . . • * > , • anatçılar nefes aLdırdıCUMHUR CANBAZOĞLU 29. yaşına basan Uluslararası Istan- Ibul Mûzik Festivali (9 Haziran-3 Tem- ınuz) cumartesi günü Aya trini'de İtal- yan Virtûozian-Marielİa Devia konse- «iyle başlıycr. Bu yıl. Italya ve Ölümünün 100. Yı- lında Giuseppe Verdi temalannı seçen iestıval, satıatçılardan gelen maddi destek yardımıyla fazla değışıklik yap- madan hstesini koruyabildi ve yine zengin bir program oluşturabildi. Festivalin bugünü ve geleceğiyle il- gili planlan yönetmen Ahmet Eren- E'den öğrendik: - Dolardakiarbş sonucufestivalde ip- tal edilen konserler hangileri? AHMET ERENLİ -lİd program var; bunlardan çok yüksek bütçeli topluluk olan Les Arts Ftorissantsı gelecek se- neye erteledık. Bır de BillT. Jones dans topluluğuyla görûşüyorduk, knz çıkın- ca vazgeçtik. Gelecek.yıla da erteleye- medik; çünkü 2002'nin dans toplulu- ğu hazır. 80 bin dolarhk indirim - Bir de biitün sanatçılardan indirim yapmalannı istemişsiniz. Kimler kabul etti? ERENLİ - Bütün sanatçılara indirim içinbaşvurduk ve inanılmayacak şekil- de hepsinden olumlu yanıt aldık. Bu hareket bize çok nefes aldırttı. Başta Erol Uras \e Gûher-Sûher Peldnel ol- mak üzere özellıkle bizim sanatçılar- dan büyük anlayış gördük. Bu yardım genel olarakbize aşağı yukan yüzde 10 civannda tasarruf sağladı. 2 mılyon do- lar bütçeli festivalin 800 bin dolan ka- şelere ödeniyor. Böylelikle 80 bin do- lar indirim oldu. - Giuseppe Verdi'nin 100. ölüm yüı ve Itaha yılıyla ilgili program nasıl geliş- ti?' ERENLİ- lki buçuk yıl önce Italyan Konsolosluğu'yla görüşme yapıp bir Italya yılı düşündüğümüzü söyledik; olumlu karşıladılar. Sürekli çalışarak geniş ve çok zengin bır program yapa- bildik ttalyanlarla. Gönül isterdi ki Scala'dan bir Verdi operasını AKM Büyük Salon'da sergileyehm; ama o da büyük para... Bunun dışında, festi- val programında yer almayan bir kon- ser verecek bize Scala Filannoni 24 Temmuz'da Lütfı Kırdar'da; Ravenna Festivali'nın kapamş konserını Istan- bul'da yapacaklar ve Verdi yılı için bir şekilde bi- ze katkıda bulunacaklar. - Bir süredir caz festivaliyle müzik festivalinin programlanmn nasü saptandığryla ilgili tarbş- malar başladı basında ve müzik camiasında. Or- neğin Sting'le Nick Cave neden sizde değü, ya da Garbarek neden sizin programda? ERENLİ - Sting'le Nick Cave'ın cazla alaka- sını ben de bilmiyorum, ama örneğın Jan Gar- barek'in bizde olmasının nedenı hazırladığı programın cazla ilgisinin bulunmaması. Tama- men 10-11. yüzyıl vokal müzıkleri üzerine bir programla geliyor. Şu açık ki caz ayrılınca kla- sik Batı müziği ve klasik Türk müzıği bizim festivalin bünyesinde kaldı. Diğerleri cazda değerlendiriliyor. - Hiç yerli popa açümayı düşündünüz mü? ERENLİ - Pop yok kesınlikle, ama farklı projelerle gelebilirler. Örneğin Sertab Ere- ner'in sesını çok beğenirim; şan eğitimi de var. îsteriz ki Aya Irini'de dramatik rollerin ünlü ar- yalannı ona söyletelim. PoDini yıDardır gelmeyi reddediyor - Festivalin dünyadaki konumu nedir şu anda? İstenikn herkes getirüebfliyor mu ? ERENLİ -Orkestra ve oda topluluklarmda hiç zorlanmıyoruz, ama resıtal veren sanatçılarla bazı zorluklaryaşıyoruz. Mesela PollinL onu yıl- lardır çok istiyoruz; Leyla Gencer'in de çok ya- kın arkadaşı, ama Türkiye'nin polıtik koşulla- nndan dolayı gelmeyi reddediyor. Aynı şekilde Jan Garbarek'in topluluğu The HilHard ı iki yıl önce CD'si çıktığında getirecektık ama topluluk Türkıye'de meydana gelen olaylardan dolayı reddetti. Bir de Amerikan orkestralanyla zorluk çekiyoruz; tumelerini Edinburgh ve Salzburg festivallerine göre ayarhyorlar. Mayıs ve ağus- tostaçıkıyorlar Avrupatumelerine. Bunun dışın- da Amerikalılan özel olarak getirmek imkânsız gibi. - Getirmekisteyip de başamadığuuz isimler ol- du rau? ERENLİ-Açıkçası bir Chkago Senfoni'yi ge- tirmsk ısterdim. Ancak büyük isimler. bır yerle- re CD saüşlannı düşünerek gidiyorlar. Bizde kla- sik müzik CD'leri beş, altı tane satüıyor, bunlar- dan birini de ben alıyorum. Sonuçta bu, pazar işi. En kapristi sanatçı Kathken Battte'dı - ftldyi, bunca yıl gelmiş isimler arasında en so- runkısu ve sorunsuzu kimdi? ERENLİ - Kathleen Battie gibi kapnslisini görmedım. Dedikleri kadar varmış. ilk günü tat- lı geçirdik ama ertesi sabahtan itibaren üç gün matvetti bizi kaprisiyle. En sorunsuzu ise lzthak Perknan'dı; o da büyük yıldız ama hiç üzmedı bizi Genellikle herkes iyiydi. Tabii özel ıstekler olıror bir de; Nigel Kennedy kemanlan ıçın otel- de \e Aya trini'de özel ısılı oda ıstedi. Otelde ke- maılan için özel havalandırmalı oda açıldı. Aya lrim'de ise çivi bile çakılamadığından dışarıda üç 1- Lark Dörtlüsü, 2- Capitole de Toulouse, 3- Maria Guleghina, 4- Hilliard Ensembk&Jan Garbarek, 5- Mariella Devia, 6- Erol Uras, 7- Santa Cecillia » Ulusal Akademisi Orkestra ve Korosu, 8- Gûher, Süher PekineL . : ^ • "Mariella Devia, Jan Garbarek ve Capitolle de Toulouse'un ikinci konserlerinin biletleri tükenmiş durumda. Dikkat çekmek istediğim en önemli isim, Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası ve Korosu'yla AKM'de Verdi, Bellini programı yapacak soprano Maria Guleghina. Çağdaş müzikte Giovanni Sollima ve Lark Dörtlüsü de çok ilginç bir çalışma. Scala Filarmoni, Ravenna Festivali'nın kapamş konserini îstanbul'da yapacak ve Verdi yılı için bir şekilde bize katkıda bulunacak." metreye üç metre kutu gibi bir şey yapıldı ve içi- ne havalandırma konuldu. Nigel Kennedy. Lond- ra havaalanında grev olduğu için ancak konser- den yanm saat önce gelebilince kullanılamadı. - En fazla talep gören tür hangisi festivalde? ERENLİ - Korolu eserler çok iyi gidıyor; es- kıden ise resitaller büyük ilgi görüyordu, zaman- la değışti. - Klasik Türkmusildsiyıllanhr festivalin vumu- şak karnı. Fazla ilgi görmeyen bu türü farkh bir yapıda değerlendirmeyi düşünüyor musunuz ? ERENLİ - Klasik Türk müzıği konserlen çok büyük prodüksiyonlar değil ama sonuçta spon- sor bulamıyoruz. Bunun bir nedeni de salonla- nn boş kabnası. Geleneksel müzikteki birkaç isim dışında konserler yüz, iki yüz kişi tarafın- dan izleniyor... Klasik Türk müziğinin farklı bir formatta değerlendirilmesi konusu yeni günde- me geldi; aramızda tartışıyoruz şu anda. Aynca festivalde yenüiğe gidilmesi gerektiğine inanı- yorum. Otuzuncu yıldan sonra farklı bır yol de- nenmeli. Bu yeniliğin içinde de sadece îstanbul yok. - FestrvaL Türk müziğinin ûlke dışına açılma- sında nasıl bir göre\ üstleniyor? ERENLİ - Bunu yapmaya çalışıyoruz ama birçoğu yanrn kalıyor. Ancak ortak projeler üre- tebiliyoruz. Örneğin bu sene Capitole de Toulo- use orkestrasıyla Pekineller'i gerçekleştirebil- dik. Fransızlarla ortak Kudsi Erguner projesı planlıyoruz gelecek yıl için. 30. ydda geçmişe yöneük bir program - Gelecek yıla düşünülen isimler kimler? ERENLİ - Gelecek yıhn her şeyi hazır. büt- çesi bile. Eylül ayında sponsor arayışına başla- yacağız. Festival bitince gelecek yıhn programı- nı hemen internete gireceğız. Şimdilik bir, iki isim vereyim: Londra Filarmoni var. Otuzuncu yıl olacağı için geçmişe yönelik bır program ha- zırlayalım diyoruz. En çok ilgi gören konserler, solistler. programlar üzerine çalışıyoruz. Tabii ki bazı topluluklar yok artık; olanlann düzeyi iyiy- se davet ediyoruz. Bunlardan biri de I SoGsti Ve- neti; onlan farkh bir formatta sunmayı düşünü- yoruz. Bu kez birşancı ya da koroyla sahneye çı- kabilirler. Bir de Nederland Dans Theatre gele- cek esas topluluğuyla. - Müakseverlere hangi konserleri öneriyorsu- nuz? ERENLİ - Mariella Devia, Jan Garbarek ve Capitolle de Toulouse'un ikinci konserinin bilet- len tükenmiş durumda. Benim dikkat çekmek is- tediğim en önemli isim SantaCeciliaUlusal Aka- demi Orkestrası ve Korosu'yla AKM'de Verdi, Bellini programı yapacak soprano Maria Guleg- hina. Türkiye'de çok büinen isim değil ama Met- ropolitan. Scala. Viyana, Paris, hepsinde en ara- nan isimlerden biri. Çağdaş müzikte Giovanni Sollima ve Lark Dörtiüsü de çok ilginç bir çalış- ma. Sollima çok genç bir besteci ve çellist, vo- kal de yapacak konserde. Toplumbilim dergisinin özel sayısında çeşitli görüşler yer alıyor 'Müzik ve Kültürel Kimlik'KültürServisi-Toplumbilim der- gisinin 'Müzik ve Kültürel Kimlik' özel sayısıçıktı. Editörlüğünü Vural Yddann'ın yaptığı özel sayıda Bel- kBKûmbetoğhı'nun 'Farklüığın Al- gılanmasında Kültürel Filtreler", Gürsel Yurtseven'in 'Türkiye'de Müzik Eğitimi ve Müziko-Kültürel Kimlik', Nilgün Doğrusöz'ün 'Ci- hat Aşkm ve Hakan Şensoy ile Kül- türel Kimliğimiz ve Müzik Üzerine SöyleşF, MetinTuran'm 'Yeni Kim- lik Mekânlan ve Türkülerin Deği- şen İklimi', Esin Ulu'nun 'Senfoni Orkestralanrun Çağdaş Müzik Kül- türüne Katkılan', Vural Yüdınm'm 'Birol Topaloğlu ile Karadeniz-Laz Müziği Üzerine Söyleşi' ve 'Mufln Torun ile Türk Müziği Üzerine Söy- leşi', Süreyya Su'nun 'Türkiye'de Batıhlaşma SürecinİB Bir Tezahürü Olarak Müzikte Kimlik Sorunu', Savaş Ekici'nin 'Ramazan Gün- gör'ün Türk Halk Müziği Içerisin- deki Yeri ve Önemi', Ömer Asan'ın 'Doğu Karadeniz'de Türkçe, Rum- ca/Pontosça, Lazca Halk Şarkılan ve BirÖlümDestanı'. KevorkTavit- yan'ın 'Cumhuriyet öncesi ve Son- rasında Türk Vokal Müziğinde Er- meni Besteciler', S. Seüm Hubeş'in 'Seferad Müziği' ve Tarkan Koç- Vural Yüdmm'ın 'Müzik - Otokra- si - Bilinç' başhkh yazılanna yer ve- riliyor. Dergide aynca Julian Ger»- tin'in 'Müziksel Sahnede Ün: Gün- lük Bağlamı îçinde Müzik, Kimlik ve Politika îlişkileri', Anne Dhu Shapiro'nun 'Müzik ve Cinsiyet Konusunda Yapılmış Araştirmalar Üzerine Bir Eleştiri' başhklı yazıla- n yer alıyor. Piyanist Vedat Kosal yaşamını yitirdi KüttürServisi-Piya- nist Vedat Kosal(1957- 2001) geçen kasım aymda Amerika'da ge- çirdiği bir beyin ameli- yatından sonra Alman- ya'da sürdürülen teda- vi sırasında yaşamını yitirdi. Kosal'uı geçen yıl geçirdiği ameliyat sonucu sol elinde kıs- mi felç oluşmuştu, bu- nun üzerine Amerikah besteci Gloria Coaster ve Romanya asıllı bes- teci Violeta Dinescu, Kosal'a sağ el bestesi hazırlamak için yoğun çaba başlatmışlardı. Öte yandan Türki- ye'den besteci Aydın Karhbei yazdığı sağ el piyano konçertosunu sanatçıya göndermişti. Sanatçıya bu konuda Babür Tongur da des- tek olmuştu. Alman Lisesi'nde eğıtim gören sanatçı, piyanoya Cemal Reşit Rey'den dersler alarak başladı. Avrupa'nın değişık ekollerinden çeşitli piyanistlerle ça- hştı. Yedi dil bilen sa- natçı, müzikolojik in- celemeleri ve Osman- lı'daki Batı müziğinin etkisi üstüne araştırma- lar yaptı, bu konudaki konser ve konferansla- nyla dikkat çekti. Hepimiz Bergamahyn • Kültür Servisi - Dünya Çe\Te Günü etkinliklen çerçevesinde bugün saat 20.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser gerçekleştirilecek. Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Suavi, Koma Amed, Fuat Saka, Erkan Oğur, Ismail H. Demircioğlu ve Kompania Ketencioğlu'nun katılacağı konser, "Her Yer Bergama, Hepimiz Bergamalıyız" şenliği kapsamında yer alıyor. tzmitte Hyatro Şenliği • İZMİT (AA) - Izmit'tekı liselerarası tiyatro şenliği, Kocaeli Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nin sahnelediği 'Çatıdaki Çatlak' oyunuyla başladı. 18 okulun tiyatro topluluklannın oyunlannı sergileyeceği şenlik kapsamında, Adalet Ağaoğlu'nun eserinden uyarlanan bir oyun da sahneye konuldu. Izmit Şehir Tiyatrosu oyunculanndan oluşan jüri, en iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın-erkek oyuncu, en iyi dekor-kostüm, en iyi ekip çalışması ve jüri özel ödüllerini dağıtacak. Şenlik 9 Haziran'da sona erecek. Kent Senfonileri' sergisi • Kültür Servisi - Efgan Canşen'in Viyana fotoğjcaflao •Kent.Senfonüen' adı altmda yanndan itibaren Âvusturya Kültür Ofisi Palais Yeniköy'de sergilenmeye başlayacak. _ Saat 19.00'da gerçekleştirilecek sergi açılışı, Ece Demirci'nin piyano resitaliyle devam edecek. Piyanist Demirci, Schubert. Beethoven ve Schumann'ın yapıtlanndan oluşan bir program sunacak. Megadeth İstanbul'a geliyor • Kültür Servisi - Heavy rock tarihinin uzun soluklu gruplanndan Megadeth, 'The World Needs A Hero' albümünün dünya turnesi çerçevesinde Türkiye'ye geliyor. 3 Temmuz'da Maslak Venue'de gerçekleştirilecek konserin biletleri 4 Haziran'da satışa sunulacak. İlk albümlerini 1985'te çıkaran grubun kadrosu Dave Mustaine, David Ellefson, Jimmy De Grasso ve Al Pitrelli'den oluşuyor. Konser biletleri tüm Biletix satış noktalanndan edinilebilir. Ortaoyuncular turneye çıkıyor • ANKARA (AA) - 'Tek Kişilik Oyunlar Festivali'nde yoğun ilgi gören Ferhan Şensoy- Derya Baykal çifti sezon oyunlannı Ankara'ya taşıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek gösterimler. 10 Haziran'da Derya Baykal'ın 'Şu An Mutfaktayım' adlı oyunuyla başlayacak. 10-11-12 Haziran'daki gösterimlerin ardından, 13 Haziran'da Ferhan Şensoy'un klasikleşen oyunu 'Ferhangi Şeyler' izlenebilecek. 14 Haziran'da 'Felek Bir Gün Salakken', 15 ve 20 Haziran'da ise Ortaoyuncular'ın en son çalışması olan 'Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu' izleyiciyle buluşacak. BUGUN • İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 19.00'da Gökalp Baykal'ın rock konseri izlenebilir. (293 98 48) • AKSANAT'ta saat 19.00'da Meltem Özan ve Simten Doğan'ın flüt-piyano resitali dinlenebilir. (252 35 00) • İSTANBUL LİSESİ'nde 10. Kültür Etkinliklen Haftası kapsamında, saat 09.30- 16.00 arasında söyleşi, film gösterimi ve tiyatro etkinliklen yer alacak. (514 15 70)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog